Rev. prof. dr hab. Stefan Szymik, MSF
Born on 10th January 1956 in Orzesze (Silesia), since 1976 member of Missionaries of the Holy Family. He completed philosophical and theological studies in the High Seminary of Missionaries in Kazimierz Biskupi near Konin, ordained in l982. In the years 1982-1987 he studied at the Institute of Biblical Studies of the CUL (ThL in biblical theology). In 1988 he defended a ThD thesis directed by Rev. Prof. Bp Jan Szlaga. In 1991-1994 he completed biblical studies at the Pontifical Biblical Institute in Rome (S.S.L.). Since 1984 he has taught biblical courses in the High Seminary of Missionaries in Kazimierz Biskupi near Konin. In 1995 he became a full time researcher in the Institute of Biblical Studies. After defending his postdoctoral thesis: The anti-Epicurean Polemics in the New Testament Writings (Lublin 2003), he became head of the Chair of Biblical Hermeneutics. He cooperates with the editorial team of the Catholic Encyclopedia, and the periodical „International Review of Biblical Studies” in Paderborn. In his research he focuses on biblical methodology and hermeneutics as well as relevance of the Bible in the life of the Church.

Books
Problem polemiki antyepikurejskiej w pismach Nowego Testamentu [The anti-Epicurean Polemics in The New Testament Writings], Lublin 2003.


Articles
Biblia podstawą nietolerancji, agresji..? Pokusa fundamentalizmu w życiu chrześcijańskim, w: Biblia podstawą jedności. [Is the Bible a Basis for Aggression and Intolerance? The Temptation of Fundamentalism in Christian Life, in: The Bible as the Basis for Unity, R. A. Sikora, ed., Lublin 1996, pp. 117-130].
Biblijna idea Boga jako Ojca na tle religijnych wierzeń starożytnego Bliskiego Wschodu. [The Biblical Idea of God as Father against the Background of Religious Beliefs of the Middle East, ZN KUL 44 (2001), p. 3-26].
Chrystologiczna perspektywa interpretacji historii Izraela w mowie św. Szczepana (Dz 7, 2-53), w: Biblia o odkupieniu. [Christological Perspective of Interpretation of the History of Israel in St. Stephen's Speech (Acts 7:2-53), in: The Bible on Salvation, R. Rubinkiewicz, ed., Lublin 2000, p. 163-175].
Imiona „El” oraz „Elohim” jako określenia Boga w Biblii Hebrajskiej, w: „Mów, Panie, bo słucha sługa twój”. Księga pamiątkowa dla ks. prof. R. Rubinkiewicza. [The Names „El” and „Elohim” as the Terms for God in the Hebrew Bible, in: „Speak, Lord, for your servant is listening.” Commemorative Book for the Rev. Prof. R. Rubinkiewicz, W. Chrostowski, ed. Warszawa 1999, p. 206-218].
Lektura fundamentalistyczna Biblii i zagrożenia z niej płynące w świetle dokumentu PKB. [Fundamentalist Reading of the Bible and its Dangers in the Light of the Document of the Pontifical Biblical Commission, CT 66 (1996) no, I, p. 75-83].
Podejście kanoniczne w interpretacji Pisma Świętego. [The Canonical Approach in Interpretation of the Holy Scripture, RT 49 (2002) no. 1, p. 15-31 ].
Podstawowe aspekty analizy narracyjnej tekstu biblijnego. [Basic Aspects of Narrative Analysis of the Biblical Text, RBL 49 (1996), p. 90-103].
Rola Ducha Świętego w procesie interpretacji Biblii. [The Function of the Holy Spirit in the Process of the Interpretation of the Bible, RT 46 (1999) no. 1, p. 5-21 ]
Sensy biblijne. Podział, charakterystyka, kontrowersje. [Biblical Senses: Division, Characteristic, Controversies, RT 47 (2000) no. 1, p. 5-25].
Struktura literacka mowy świętego Szczepana (Dz 7,1-53). [Literary Structure of St. Stephen's Speech (Acts 7:1-53), RTK 35 (1988) no. l, p. 101-115].
Współczesne metody analizy tekstu biblijnego na przykładzie Mk 5,1-20. [Contemporary Methods of Analyzing the Biblical Text: A Test Case of Mark 5:1-20, RBL 48 (1995), p. 94-100].