Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
Logo Rzeczpospolita
Logo TVP Polonia
Logo TVP 3 Lublin
 
Współpraca Uniwersytetów Wspierająca Rozwój
Regionów - Lubelskiego i Lwowskiego

Zakończone:

1.    
Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie.


2.     Pokój dla świata. Znaczenie „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate" Soboru Watykańskiego II dla społeczności polskiej i Ukraińskiej w budowaniu kultury tolerancji i dialogu.

    

3.  Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy: partnerstwo czy członkostwo?


4.  Żydzi w Lublinie - Żydzi we Lwowie. Miejsca-Pamięć-Współczesność.


5. Układ z Schengen - szanse i zagrożenia współpracy transgranicznej - 26-27 lutego

                                                     

6.  Bezpieczeństwo transgraniczne (regionalne): UE-Polska-Ukraina. Aspekty polityczne, militarne, policyjne i w zakresie wymiaru sprawiedliwości. 8-9 marca


7.  Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. 15-16 marca


8.  Kształtowanie się tożsamości etnicznej i narodowej na pograniczu polsko-ukraińskim. 19-20 kwietnia


9. Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie - doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej". 17-18 maja

10. Nowe tendencje w prawie rodzinnym na Ukrainie i w Polsce. 29-30 maja


11. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy. 13-14 września


Planowane:

12. Migracja - wartość dodana?
     18 - 19 X 2007, KUL sala C-1031

13. „Prawo rzymskie a kultura prawna Europy" 22 - 23 X 2007 KUL sala C-1031

14. „Tożsamość wyznaniowa i dialog jako czynnik opiniotwórczy w ramach kultury narodowej. Doświadczenie Ukrainy i Polski" 5 - 6 XI 2007 Trybunał Koronny

15. „Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy" 8 - 9 XI 2007
Dworek Staropolski

16. „Ponadnarodowa współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy w kontekście europejskim
       13 - 14 XI 2007 LTN

17. „Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji Polski i Ukrainy" 20 - 21 XI 2007

18. „Polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze: korzyści i zagrożenia"
     22 - 23 XI 2007

19. „Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego" 26 - 27 XI 2007

20. „Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy: znaczenie dla regionu i Europy"
     5 XII 2007 KUL sala C-1031

21.  „Podsumowanie współpracy w zakresie ochrony środowiska" 14 XII 2007
 KUL sala C-1031