• 1995 - IX  International Conference SPES (Society for the Promotion of Eriugenian Studies): Johannes Scottus Eriugena: The Bible and Hermeneutics, Leuven-Louvain-la-Neuve. Lecture: The Eriugenian Concept of Theology.
 • 1995 - VI Kongres Filozofii Polskiej w Toruniu; lecture: Świat jako teofania: Eriugena - Kuzańczyk.
 • 1996 -  International Conference - St. Anselm - Bishop and Thinker; Lublin; lecture: "Nisi credideritis, non intelligetis": Faith and Reason in St. Augustine, Eriugena and St. Anselm.
 • 1997 - X International Congress of Medieval Philosophy, Erfurt 1997; lecture: The Concept of Being and Non-Being in Eriugena and Cusanus.
 • 1998 - Christian Philosophy Conference, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego; lecture: Mistyka Eriugeny.
 • 1999 - C.N.R.S.: Boèce ou la chaine du savoir, Paryż; lecture: The Reception of Boethian Methodology in the Middle Ages.
 • 2000, 4-7 May - Universidad de Navarra (Pampelona, Hiszpania): Revision del Neoplatonismo; lecture: El fundamento del sistema de Eriugena.
 • November 2000 - Czy filozofia jest zbiorem przypisów do Platona? Kazimierz n/Wisłą; lecture: Historia filozofii średniowiecznej i jej historiografia.
 • 13.03.2001 -XLIII Tydzień Filozoficzny, KUL; lecture: O Dobru Najwyższym, czyli Boecjusz o życiu filozofa.
 • 8-10 X 2001 - "Dziedzictwo Sokratesa" - International Conference, Instytut Filozofii UAM w Poznaniu; lecture: Boethius the Heir of Socrates.
 • AAL Session: Lublin - spotkanie wyznań i religii, 20.02-7.03.2002 - 20.02.2002 - lecture: Katolicki Uniwersytet Lubelski - misja i otwartość.
 • 26.02. 2002 - XLIV Tydzień Filozoficzny: Człowiek wobec piękna; Świat jako metafora. Anagogiczna funkcja piękna świata zmysłowego.
 • 6-9.03. 2002, Eriugena, Berkeley and the Idealist Tradition, International Conference Organised by ND University, Dublin, lecture: Eriugenian Concept of Paradise. An Idealistic Approach.
 • 19-20 IV 2002 - V Naukowa Studencka Konferencja: Cywilizacja miłości czy cywilizacja przemocy: osobiste i społeczne motywacje wyboru- Lwów, lecture: Początki koncepcji europejskiego humanizmu: Sokrates i Boecjusz - świadkowie filozoficznej mądrości.
 • 20-23. 06. 2002, Towards a European Constitution? Verso una constituzione europea? Vicariato di Roma - Ufficio per la Pastorale Univeristaria in collaborazione con FUCE, COMECE, CEI.
 • 26-31. 08. 2002 Intellect and Imagination in medieval philosophy. 11th International Congress of Medieval Philosophy, Porto; lecture: True and False Self in Boethius.
 • 10-12 IX 2002 Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Tradycja, stan obecny, perspektywy rozwoju, międzynarodowa konferencja, Lublin; lecture: Księgozbiory a średniowieczne doktryny filozoficzne.
 • 18.10.2002 - Poznaj samego siebie w tradycji starożytnej i średniowiecznej, lecture inaugurujący nowy rok akademicki 2002/03 na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie.
 • 21. X. 2002 - Św. Augustyn - Afrykański i uniwersalny - konferencja zorganizowana z okazji otwarcia wystawy z Fryburga Szwajcarskiego.
 • 23.-24.10.2002 - The Role of Universities in Recent World. International Conference on the Occasion of the 10th Anniversary of the University Trnava, Slovakia, Trnava; lecture: Medieval Roots of Contemporary University:What Does History Teaches Us?
 • 23.11.2002 - Enseignement superieur en Pologne en l'eveil de l'entree en l'Union Europeen; lecture: "Des relations parmi des medievistes polonais et francais".
 • 19-24.08.2003 - International Convention of Youth for Democratic Values, Edmonton; Canadian Polish Congress; lecture: Multiculturalism and Religious Pluralism as a Source of Self -Knowledge.
 • 7-10.10.2003 - Being or Good. Metamorphoses of Neoplatonism, International Conference under the Patronage of SIEPM and ISNS; Lublin; lecture: Boethian Concept of the Supreme Good.
 • 17-18.10.2003, Lublin: Kultura polska i ukraińska a myśl filozoficzno-religijna. Konferencja międzynarodowa organizowana przez Komisję Polsko-Ukraińskich związków kulturowych PAN o/Lublin i Katedrę Literatury Współczesnej KUL; lecture: Poznaj samego siebie, czyli "Narcyz" H. Skovorody.
 • 4-5 XII 2003, Kraków, Teologia negatywna - pomiędzy dialektyką a doświadczeniem religijnym. Sympozjum zorganizowane przez Wydział Filozoficzny PAT, Katedry Metafizyki, Filozofii Boga i Filozofii Religii; lecture: Podstawy teologii negatywnej w myśli Eriugeny.
 • 1-4 VI 2004 - 1er. Congreso Internacional Cusano de Latinoamerica, Buenos Aires, lecture: "De ludo globi the journey of the soul towards God".
 • 3 VI 2004 - "La Evolucion de la Escuela Tomista", Universidad del Salvador, Buenos Aires; lecture na Catedra Extracurricular de Historia, Lengua y Cultura Polaca.
 • 16-18 IX 2004, Catholic Traditions in History, Literature and Philosophy, KUL-Erasmus Instititue, ND;
 • 8-10 October 2004, Reform and Obedience. Conference of the American Cusanus Society, Gettysburg; paper: "The Concept of Faith in Cusanus' Sermon XXI".
 • 20-21.10.2004: Czasy katedr - czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy; konferencja naukowa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli; lecture: Reforma edukacji fundamentem reformy państwa. Renesans karoliński.
 • 2.06.2005 - Boecjusz jako pośrednik między starożytnością a średniowieczem, Klubi Historii Idei UJ, Kraków.
 • 20-21 X 2005 Warszawa, sesja naukowa Komitetu Nauk Historycznych PAN pt. Uczucia i emocje jako przedmiot refleksji nauk historycznych; lecture: Filozofia jako terapia niezdrowych emocji. Myśl Boecjusza i jej średniowieczna recepcja.
 • 18-20.09.2006 - Coloquio interdisciplinar Sobre la identidad cristiana. Valores cristianos y sociedad civil, Universidad de Navarra, Pamplona; lecture: Christianity as the Way of Self-Transcendence.
 • 20-22.09.2006 Petersburg, Das Erbe des Nicolaus Cusanus und Traditionen der europaischen Philosophie; lecture: The Concept of Intellect in Eriugena and Cusanus.
 • 6-7.11.2006, Katowice; Metamorphoseon synagoge. Przemiany i więzi w literaturze, sztuce i etyce, organizator: Katedra Literatury Porównawczej UŚ; lecture: Nawrócenia św. Augustyna.
 • 27-28.09.2007: Personalizm Polski, KUL; lecture: Patrystyczne koncepcje osoby.
 • 14-15.02.2008 - Uczucia i emocje jako przedmiot nauk historycznych - konferencja organizowana przez Komisję Historyczną Instytutu Historii PAN, lecture: Pomiędzy zdziwieniem a zawstydzeniem. Idiota de mente Mikołaja z Kuzy.
 • 9.05.2008, Instytut Filozofii (UWr), Wyższa Ewangelikalna Szkoła Teologiczna: Apokatastaza - Czy piekło jest puste?, lecture: Zbawienie i potępienie w myśli Eriugeny.
 • 30.05 - 1.06.2008: Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku. IX Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa; lecture: Augustyńska koncepcja pamięci.
 • 31.07-3.08. 2008, Turku (Finlandia), conference: "Ego sum, quia tu me respicis. The Self, Self-Consciousness and World View in the Later Writings of Nicholas of Cusa"; lecture: Idiota de mente as Cusanus' Voice in the Plato-Aristotle Controversy.
 • 19-22.08.2008, Buenos Aires, II Congreso Internacional Cusano de Latinoamerica: Relación entre Identidad y Alteridad, lecture: Asimilación y diferenciación, gnoseologia de Nicolas de Cusa en "Idiota de mente".
 • 15-20.09.2008, Warszawa, Zjazd Filozofii Polskiej, lecture: Mikołaja z Kuzy koncepcja poznania: pomiędzy arystotelizmem a platonizmem.
 • 20-24.09.2008, Łódź, III Kongres Mediewistów Polskich, lecture: Eriugena jako przedstawiciel renesansu karolińskiego.
 • 22-24.09.2009, Lublin, International Conference: Eriugena-Cusanus, lecture: Philosophy and Etymology: Theos as videns and currens;
 • 24-25 VI 2010 UJ, Kraków: Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism; lecture: Boethius – Christian Philosopher or Divine Man?
 • 21-22.09.2010, Rosja, lectures: History of Medieval Philosophy and its Historiography; Nikołaj Kuzanskij – filosof renesansa.
 • 22 X 2010 – Lublin, Nicolas de Cues, philosophe de la Renaissance: Construction d’un imaginaire collectif europeen. De la Renaissance aux Lumieres, Allemagne, France, Pologne: unite et diversite.
 • 25.11.2010, KUL: Conference - Mistrzowie: ks. Prof. Marian Kurdziałek 1920-1997 – organizacja
 • 9-11..11.2011, Eriugena and Creation, Chicago, Divinity School, lecture: Eriugena and XIIth Century
 • 23.11.2011 Augustianie, Teologia i polityka- Colloquium Augustinianum. Teologia polityczna św. Augustyna, lecture: Antropologiczna geneza dwóch państw w XIV księdze O państwie Bożym
 • 1-3.12.2011, UPJPII, Ecclesia semper reformanda, lecture: Mikołaj z Kuzy filozof i reformator.
 • 18-21.09. 2011 – IV Kongres Mediewistów Polskich, Poznań, UAM; lecture: Ks. prof. M. Kurdziałek jako historyk filozofii.
 • 21.11.2011, Kraków: klasztor oo. Augustianów: Teologia i polityka- Colloquium Augustinianum. Teologia polityczna św. Augustyna, lecture: Antropologiczna geneza dwóch państw w XIV księdze “O państwie Bożym”
 • 1-3.12.2011 Kraków, UPJPII: Conference - Ecclesia semper reformanda, lecture: Mikołaj z Kuzy filozof i reformator.
 • 29.03-2.04.2012, Kues: International Conference - Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte, lecture: Eriugena on Unnameability of God
 • 18-19.05.2012, Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Conference: Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej; lecture: Koncepcja indywiduum w myśli Jana Szkota Eriugeny
 • 17-21.09.2012, Wisła: IX Zjazd Filozofii Polskiej; lecture: Eriugena o nienzywalności Boga; przewodniczenie sekcji historii filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • 4.12.2012, Lublin, KUL: Spór o piękno; lecture: Neoplatońska koncepcja piękna
 • 18.04.2013, Lublin, KUL: Hellenizm i chrześcijaństwo w późnej starożytności i Bizancjum lecture: Wpływ myśli starożytnej na koncepcję Bożej nieskończoności w myśli Mikołaja z Kuzy
 • 26.04.2013, Nicea: Université de Nice Sophia Antipolis, International Conference - Centre de Recherche en Histoire des Idées pt. Infini et l’ alterité dans l’oeuvre de Nicolas de Cues; lecture: Infinitatem te video. La conception de l’Infinité de Dieu dans le traité „Le Tableau ou la vision de Dieu”
 • 25-26.04.2014, Nicea: Université de Nice Sophia Antipolis, International Conference - Centre de Recherche en Histoire des Idées pt.: Nicolas de Cues. Sourses et postérité. Le tournant anthropologique de la philosophie; lecture: Erigène et Nicolas de Cues – processio et explicatio
 • 23-25.05.2014, Bernkastel-Kues, International Conference - Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte pt. „Können”-Tagung; lecture: The Anagogical Function of the Sensible Reality in the Philosophy of Eriugena and Cusanus against the Background of Its Neoplatonic Sources