Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

3 grudnia 2021 r. o godz. 10.00

 

w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie filozofia

 

p. mgra Dawida Mielnika

 

na temat:

 

Polemika Filopona z Arystotelesem na tle zagadnienia odwieczności świata.
Argumentacja filozoficzna Jana Gramatyka
zawarta w dziele "De aetemitate mundi contra Aristotelem"

 

Promotor:

  • dr hab. Monika Komsta,

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Marcin Karas,
  • dr hab. Mikołaj Domaradzki, prof. UAM

 

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: www.kul.pl/doktorat.

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 13.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: filozofia@kul.pl.

 

 

Prof. dr hab. Piotr Kulicki
Dyrektor Instytutu Filozofii KUL

 

 

[ogłoszenie_pdf]

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2021, godz. 20:36 - Andrzej Zykubek