Publications 2000


Jarosław Borowski
1. Między parnasem a złomowiskiem. Rozmowa z Jarosławem Borowskim, "Gazeta w Lublinie" (dodatek "Gazety Wyborczej"), nr 104 (2789), 5 maja 2000 r., s. 4.
2. "Aleksander Wat – w setną rocznicę urodzin" - po sesji, internet: www.kul.lublin.pl/wnh/struktur/fil-p/ktl, maj 2000.

Małgorzata Cwenk
1. Scenariusz lekcji języka polskiego dla nauczycieli pracujących na Wschodzie nt. II cz. »Dziadów« Adama Mickiewicza, „Rota” XII, 2000.
2. Scenariusz lekcji języka polskiego dla nauczycieli pracujących na Wschodzie pt. »Czym jest literatura« na podstawie wiersza W. Szymborskiej »Radość pisania«, „Rota” XII, 2000.

Justyna Dąbkowska
1. Problem erudycji w »Rozmowach Artaksesa i Ewandra« S. H. Lubomirskiego, „Pamiętnik Literacki” 2000, nr 3, s.83-94.

Henryk Duda
1. Bardzo krótkie wprowadzenie do językoznawstwa nostratyckiego, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000, s. 155-164.
2. [Recenzja książki] K. Długosz-Kurczabowa, Słownik szkolny. Etymologia, Warszawa 1998, 334 ss., „Język Polski” LXXX, 2000, s. 308-310.
3. O pisowni Internet i internet. Język informatyki […], PCkurier nr 12, 12 czerwca 2000 r., s. 36.
4. Warsztaty translatorskie, „Przegląd Uniwersytecki” XII, 2000, nr 3 (65), s. 13.

Józef Fert
1. Rzecz ku uczczeniu ks. Jana Twardowskiego..., „Zeszyty Naukowe KUL” 1999, z. 3-4, s. 227-235. (druk 2000)
2. C. Norwid »Błogosławione pieśni...« Wybór poezji, wybór, oprac. i posłowie J. Fert, Warszawa 2000.
3. Norwid wobec towianizmu, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 2000, nr6, s. 45-79.
4. Hala Pana Cogito, czyli Wszystko na sprzedaż, „Ethos” 2000, nr 4.

Edward Fiała
1. Wokół „ojca” i „Mistrza” w poezji Herberta, w: Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak i T. Ożóg, Lublin 2000, s.107-122 i w: „Kresy” 2000, nr 1, s. 32-41.

Cecylia Galilej
1. Humor w »Kronikach« Bolesława Prusa, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000, s. 165-172.

Mirosława Hanusiewicz
1. Sarmackie pocałunki. Szkic z dziejów kształtowania się języka erotycznego w polskiej poezji barokowej, w: Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur. Materiały konferencji naukowej „Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Warszawa, 23-25 marca 1999 r.), red. J. Pelc, K. Mrowcewicz, M. Prejs, Warszawa 2000, s. 299-314.
2. Promienie oczu. Z dziejów pewnego motywu w erotyce staropolskiej, w: Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, red. A. Nowicka-Jeżowa, P. Stępień, Warszawa 2000, s. 132-140.
3. O poincie, Marcjalisie i tajemnicach wrażliwości estetycznej Morsztyna, w: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna, red. D. Gostyńska, A. Karpiński, Wrocław 2000.
4. Polonistyka KUL. Tradycja i współczesność, „Przegląd Uniwersytecki” 2000, nr3, s. 10-12.

Józef Japola
1. Legenda komparatystyki amerykańskiej, “Ruch Literacki”, 2000, nr 5, s. 583-594.
2. Studies in Polish on W. J. Ong’s Orality-Literacy, http://homepages.udayton.edu/~youngkin/ (uzupełniające informacje bibliograficzne przekazane do WWW page Bibliography of Works by Walter J. Ong).
3. Kempe Margery, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000.
4. Kanada, X. literatura , w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000.


Stanisław Fita
1. Orzeszkowa, w: Patrimoine littéraire européen. Anthologie en langue francaise, red. Jean-Claude Polet, vol. 12: Mondialisation de l' Europe (1885-1922), Bruxelles 2000, s.390-404.
2. Prus, w: Patrimoine littéraire européen. Anthologie en langue francaise, red. Jean-Claude Polet, vol. 12: Mondialisation de l' Europe (1885-1922), Bruxelles 2000, s.497-512.
3. Sienkiewicz, w: Patrimoine littéraire européen. Anthologie en langue francaise, red. Jean-Claude Polet, vol. 12: Mondialisation de l' Europe (1885-1922), Bruxelles 2000, s.745-755.
4. Nieznane list Marii Konopnickiej do Stefanii Wekslerowej 1908-1910, „Pamiętnik Literacki” 2000, z.2, s.181-187.
5. »Notatki wołyńskie« Bolesława Prusa i jego nieznany list do Henryka Ułaszyna, w: Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, pod. red. J. Okonia, przy współudziale M. Kurana, Łódź 2000, s. 388-392.
6. Filipkowska Hanna (1936-1996), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red J. Starnawski, t. 3, Łódź 2000, s. 99-101.
7. Jankowski Edmund Jerzy (1912-1991), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red J. Starnawski, t. 3, Łódź 2000, s. 145-149.
8. Kołątaj Jerzy (1930-1988), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red J. Starnawski, t. 3, Łódź 2000, s. 209-210.
9. Łagowski Florian (1843-1909), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red J. Starnawski, t. 3, Łódź 2000, s. 251-253.
10. Morzycka Faustyna (1864-1910), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red J. Starnawski, t. 3, Łódź 2000, s. 281-283.
11. Szonertówna Ewa Magdalena Halina (1933-1986), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red J. Starnawski, t. 3, Łódź 2000, s. 370-373.
12. [Recenzja] Adolf Nowaczyński, Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia. Brat Albert, oprac. J. A. Malik, „Zeszyty Naukowe KUL“ 1999, nr 3/4 , s. 208-212.

Adam Fitas
1. Uwagi o modelu powieści Józefa Mackiewicza, w: Genologia i konteksty, red. naukowa Cz. P. Putka, Zielona Góra 2000, s. 287-300.
2. Mackiewicz Józef, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, Lublin 2000, s. 238-242.

Wojciech Kaczmarek
1. Drame d’incroyance et drame d’espoir, „Theatre. Opera. Ballet“ (Paris) 1997, nr 4-5: L’Homme et l’Univers dans le theater européen, s. 81-87. (druk 2000)
2. Zakryte oblicze Ojca. Transformacje biblijnego obrazu Boga w dramacie Młodej Polski, w: Obraz Boga Ojca w kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, U. M. Mazurczak, Lublin 2000, s. 177-205, sum.
3. Teatr religijny: między nabożeństwem a metafizyką, w: W kręgu teatru monumentalnego, pod red. L. Kuchtówny i J. Ciechowicza, Warszawa 2000, s. 186-194.

Agnieszka Karolczuk
1. Status gramatyczny »jako«, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000, s. 61-68.

Ks. Paweł Kochaniewicz
1. Do biblijnego świata Romana Brandstaettera kuchennymi drzwiami. Komunikat o stanie archiwum Brandstaettera w Bibliotece ZN im. Ossolińskich, w: Świat Biblii Romana Brandstaettera, Poznań 2000.

Zdzisław Kudelski

1. Gustaw Herling-Grudziński, Pisma zebrane. Seria II, t. 11: Dziennik pisany nocą 1997-1999, oprac. i noty Z. Kudelski, Warszawa 2000, ss. 398.
2. Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, pod red. K. Dybciaka i Z. Kudelskiego, t. 1, Lublin 2000, s. 566.
3. O literaturze emigracyjnej i jej twórcach, red. Agata Koss, Radio Lublin, maj 2000, 60 min.
4. Po śmierci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, dyskusja z udziałem Cezarego Michalskiego, P. Nowackiego i Z. Kudelskiego, Warszawa 5 VII 2000, Radio Plus, godz. 23.00-24.00.
5. O “Leksykonie kultury polskiej poza krajem...”, red. Jacek Dąbała, Telewizja Lublin 3, maj 2000, 20 min.
6. Radiowy Festiwal Twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 2 Pr. Polskiego Radia, Warszawa 19 XI 2000, red. Iwona Smolka, godz. 12.00-14.20.
7. Kudelski Zdzisław, Dwie twarze, “Tygodnik Powszechny” 2000, nr 29 (2662), s. 8.
8. [Nota o G.H.G.], adres internetowy: http://ksiazki.wp.pl./wiadomosci.html?offset=19, sierpień 2000.

Małgorzata Łukaszuk-Piekara

1. „Wizje splątane z historiami”. Autobiografia liryczna poety, Lublin 2000, ss. 472.
2. A. Gil, Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, współred., konsultacja jęz. i nauk. M. Łukaszuk-Piekara, Lublin 2000.
3. W mocy konwencji. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, „Akcent” 2000, nr 3-4.
4. W mocy sygnatury, czyli „Poemat jest osobą. Poemat jest kimś innym” (Wojaczek), „Kresy”, 2000, nr 2-3, s.50-73.
5. Aleksander Wat, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, pod red. K. Dybciaka i Z. Kudelskiego, t. 1, Lublin 2000, s. 465-470.
6. [Recenzja wydawnicza tomu o J. Czechowiczu], kwiecień 2000.

Marian Maciejewski
1. Юлюш Словацки. Де по долинах мойа Иква плине. Poezje liryczne w oryginale i przekładach na język ukraiński, wybór i wstęp M. Maciejewski, Lublin 1999. (druk 2000).

Władysław Makarski
1. Czasowniki polskie, „Roczniki Humanistyczne” XLVIII, z.6, 1999, s. 27-62. (druk 2000).
2. Czasowniki polskie. Podział na koniugacje i grupy, „Roczniki Humanistyczne” XCVIII, z.6, 2000.
3. O klasyfikacji nazw miejscowych raz jeszcze, „Roczniki Humanistyczne” XLVII, 1999, z.6, s. 39-50. (druk 2000).
4. Rozgdakana »Gdyczyna«, „Roczniki Humanistyczne” XLVII, 1999, z.6, s. 115-125. (druk 2000).
5. Z toponimii i hydronimii łemkowskiej: »Pielnia«, w: kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, Warszawa 2000, s. 141-145.
6. Jeszcze o nazwie »San«, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000, s. 193-210.
7. Brajerski Tadeusz (1913-1997), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t. III, Łódź 2000, s. 47-50.
8. Górny Wojciech (1932-1961), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t. III, Łódź 2000, s. 118-123.

Jakub Malik
1. Gdyby miał milion… Kilka uwag o finansach młodopolskiego artysty, w: Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum „Temat pieniądza w literaturze i teatrze”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17–18 stycznia 2000, pod red. J. Bachórza, Sopot 2000.
2. Sowizdrzał i mag. Przybyszewski i Nowaczyński. Obrazek z życia cyganerii, "Kresy" 2000, nr 42–43.
3. Żyjmy Świętochowskim. Odnalezione ideały Adolfa Nowaczyńskiego. Notatki, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, t.7: Czytanie pozytywizmu. Poznań 2000, s. 47-65.
4. [Przegląd bibliograficzny], „Ateneum Kapłańskie” 2000, z.2 (546), s. 393.
5. Gdyby miał milion... Kilka uwag o finansach młodopolskiego artysty, Internet: http://monika.univ.gda.pl/%7Eliterat/pieniadz/0016.htm
6. Pielgrzymki intelektualne [Rec.: Franciszek Ziejka, Poeci, misjonarze, uczeni, Kraków, TAiWPN Universitas 1998], „Zeszyty Naukowe KUL” 1999 nr 1-2. s. 151–161. [druk luty 2000].
7. Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec–grudzień 1998), „Zeszyty Naukowe KUL” 1999 nr 1–2. s. 226–234. [druk luty 2000]
8. Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (styczeń–czerwiec 1999), „Zeszyty Naukowe KUL” 1999 nr 3–4. s. 256–270. [druk sierpień 2000]
9. Posłowie, w: Juliusz Wątroba, Śmiech przez bzy. Kraków 2000, s. 81–82.

Bożena Matuszczyk
1. Polszczyzna Samuela Bogumiła Lindego, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000, s. 211-220.
2. Biblia Tysiąclecia wobec tradycji Wujkowego przekładu Pisma świętego, w: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, pod red. E. Woźniak, Łódź 2000, s. 201-210.
3. Komunikacyjne wyobcowanie Kościoła. Uwagi o leksyce współczesnego kaznodziejstwa, w: „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej, pod red. M. Grabskiej, Gdańsk 2000, s. 176-181.
4. O definicjach projektujących w perswazji kaznodziejskiej, w: Regulacyjna funkcja tekstów, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2000, s. 318-323.
5. Frazeologia w Słowniku Języka Polskiego S. B. Lindego, w: Frazeografia Słowiańska, pod red. M. Balowskiego i W. Chlebdy, Opole 2000, s. 44-45.

Małgorzata Nowak
1. Z zagadnień współczesnego języka religijnego. Słownictwo tak zwanych nowych ruchów i wspólnot religijnych, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000, s. 69-90.

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
1. Obraz Boga Ojca we współczesnych utworach „biblijnych”, w: Obraz Boga Ojca w kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, U. M. Mazurczak, Lublin 2000, s. 237-262.
2. Wstęp, w: Obraz Boga Ojca w kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, U. M. Mazurczak, Lublin 2000, s.5-7.
3. Zofia Kossak, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000.

Danuta Paluchowska
1. Recenzja książki M. Woźniakiewicz-Dziadosz »Kraszewski współczesny«, Lublin 2000.
2. Recenzja książki M. Łukaszuk-Piekary »Wizje splątane z historiami. Autobiografia liryczna poety «, Lublin 2000.
3. Recenzja książki D. Seweryna »Słowacki nie-mistyczny«, Lublin 2000.

Władysław Panas
1. Tajemnica siódmego anioła, „Roczniki Humanistyczne” 1999, z.1, s. 9-26. (druk 2000).
2. Daas (6), „Na Przykład” 2000, nr 3-4, s. 32-33.
3. Jeździec Niebieski (5), „Na Przykład” 2000, nr 1-2, s. 28-29.
4. Jeździec Niebieski (6), „Na Przykład” 2000, nr 5, s. 36-37.

Anna Podstawka
1. Sympozjum strindbergowskie w KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 2000, nr1.

Paweł Próchniak
1. Brzozowski, w: Patrimoine littéraire européen. Anthologie en langue francaise, red. Jean-Claude Polet, vol. 12: Mondialisation de l' Europe (1885-1922), Bruxelles 2000, s. 420-425.
2. Posłańcy, w: Lektury Grochowiaka, red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska, Poznań 1999, s. 155-167. (druk 2000).
3. "polski poeta współczesny, niby ja", „Zeszyty Naukowe KUL” 1999, nr 1-2, s. 161-167.(druk 2000).
4. Idea i metafora. Chrystus w tekstach Tadeusza Micińskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 1999, nr 3-4, s. 105-125. (druk 2000).
5. Dwie krople, "Roczniki Humanistyczne" 1999, t. XLVII, z. 1, s. 53-63. (druk 2000).
6. Która lektura? Interpretacja i integracja, "Przegląd Uniwersytecki" 2000, nr 3, s.12.

Wacław Pyczek
1. Bóg i człowiek w liryce Zygmunta Krasińskiego, w: Obraz Boga Ojca w kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, U. M. Mazurczak, Lublin 2000, s. 97-120.
2. Kosmos codzienności. O poezji Kornela Filipowicza, w: Kornel Filipowicz. Szkice do portretu, red. S. Burkot, J. S. Ossowski, J. Rozmus, Kraków 2000, s. 92-102.
3. Ocalić Kresy. (Recenzja pracy B. Hadaczka »Kresy w literaturze polskiej«), „Nowe Książki” 2000, nr1.

Jacek Scholz
1. Dirk..., Norwid a topos antycypacji, tłum. J. Scholz, „Studia Norwidiana” 1999-2000, nr 17- 18, s. 67-88.
2. Przekład jako medium kontaktu kultur, „Acta Universitatis Lodzensis”, t. 2: Folia Germanica, Łódź 2000, s. 83-97.
3. Nowy przekład Norwida na język niemiecki, [recenzja], „Studia Norwidiana” 1999-2000, nr 17-18, s. 339-349.

Dariusz Seweryn
1. Triumf konwencji (wokół tekstu »Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała«), odczyt na posiedzeniu „Analizy i interpretacje młodych badaczy literatury”, Lublin, marzec 2000.
2. Innowacja i tradycja. Poetyka historyczna wobec wartości historycznej, odczyt na posiedzeniu „Poetyka historyczna w badaniach literackich”, Lublin, październik 2000.

Dariusz Skórczewski
1. Esej historyczny Andrzeja Kijowskiego, w: Genologia i konteksty, red. Cz. P. Dutka, Zielona Góra, 2000.
2. Andrzej Kijowski, w: Słownik badaczy literatury polskiej, red. Jerzy Starnawski, t. 3, Łódź 2000.

Natalia Sosnowska
1. Perswazyjna funkcja przymiotników i przysłówków w tekstach komentarzy radiowych, w: Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź 2000, s. 371-378.

Marzena Wieczorek
1. Frazeologizmy i ich innowacje w poezji ks. Jana Twardowskiego, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000, s. 117-132.

Sławomir Jacek Żurek
1. Zbawienie pochodzi od Żydów, „Kultura” 2000, nr 9, s.159-164.
2. Miriam Akavia, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939-1989, Lublin 2000.
3. Natan Gross, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939-1989, Lublin 2000.
4. Kontury. Almanach, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939-1989, Lublin 2000.
5. Henryk Grynberg, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939-1989, Lublin 2000.
6. Łucja Pinczewska-Gliksman, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939-1989, Lublin 2000.
7. Arnold Słucki, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939-1989, Lublin 2000.
8. Stanisław Wygodzki, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939-1989, Lublin 2000.
9. Z Polską w sercu - rozmowa z Ryszardem Löwem, izraelskim historykiem literatury polskiej, „Tygiel Kultury” 2000, nr 7-9, s. 132-138.
10. „Na taśmie literaturoznawczej”. Jak dzieło literackie podlega oglądowi teoretyka, krytyka i historyka literatury? (współaut. L. Giemza i M. Solecki), „Warsztaty Polonistyczne” 2000, nr 2 (33), s. 48-51.
11. W drodze do gazu... czy i jak mówić o Holokauscie na lekcjach języka polskiego? (współaut. B. Łoś i D. Sinulingga), „Język Polski w Szkole Średniej” 2000/2001, nr 1, s. 44-48.
12. O „człowieku przełomu” na sposób zintegrowany, (współaut. A. Kasperek i A. Trybus), „Język Polski w Szkole Średniej” 2000/2001, nr 1, s. 81-88.
13. O dniu judaizmu, „Scriptores Scholarum” 2000, nr 1 (26), s. 92-93.
14. Na gruncie dialogu. O kolokwium chrześcijańsko-żydowskim w Sztokholmie, „Scriptores Scholarum” 2000, nr 1 (26), s. 107-109.
15. Żydzi i chrześcijanie w dialogu (Sztokholm 8-10 III 2000), „Studia Judaica” 2000, nr 1, s. 113-115.
16. Moi Mistrzowie Duchowi (głos w ankiecie), „Więź” 2000, nr 9, s. 160-164.
17. Kalendarz Ekumeniczny 2001 (redakcja), Lublin 2001, ss. XIV+ 210 + 204.
18. Kalendarz hebrajski, w: Kalendarz Ekumeniczny 2001, Lublin 2001, s. 181-184.