Odszedł do Pana prof. Jan Szynal

Społeczność akademicka KUL
z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie
żegna

 

prof. Jana Szynala

 

matematyka, cenionego wykładowcę,  byłego pracownika Instytutu Ekonomii

i Finansów KUL

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie


 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 5 marca o godzinie 13:00 w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy ul. Zbożowej 75 w Lublinie, następnie ciało 

zostanie złożone na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Rodzina Zmarłego prosi, aby zamiast kwiatów składać datki na rzecz Hospicjum Dobrego Samarytanina, zbiórka odbędzie się podczas pogrzebu.

Odszedł do Pana dr Lech Jańczuk

Społeczność akademicka KUL
z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie
żegna

 

dra Lecha Jańczuka

 

politologa, wieloletniego pracownika Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

Nominacja profesorska dla dr. hab. Andrzeja Gila

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. dr hab. Andrzej Gil adiunkt w Katedrze Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

Rektor KUL z wizytą na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu


Ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL spotkał się z ks. prof. Włodzimierzem Wołyńcem, rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Tematem rozmów była współpraca między uczelniami oraz realizacja wspólnych projektów.

Rektor KUL o mądrości i wiedzy podczas Apelu Jasnogórskiego

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski poprowadził rozważania do Apelu Jasnogórskiego w Częstochowie. Nawiązał w nich do orędzia jakie skierował do przedstawicieli uczelni Jan Paweł II 6 czerwca 1979 roku, mówiąc o tym, że celem uniwersytetu jest wiedza, autentyczna mądrość. Czym one się różnią, a w czym są do siebie podobne? - Wokół nich toczy się życie uniwersyteckie. Wiedza kojarzy się z gromadzeniem i zapamiętywaniem faktów, z postawą encyklopedysty. Mądrość wymaga logicznego myślenia, wprowadza ład umysłu, czyni z człowieka, który zdobył wiedzę, myśliciela – zauważa ks. prof. Mirosław Kalinowski.

W rozważaniu rektor KUL nawiązał również do roli wspólnoty akademickiej – pracowników i studentów, którzy są świadomi różnic jakie zachodzą między mądrością i wiedzą. - Pragniemy zrobić wszystko co w naszej mocy, by nikt nie zarzucił nam tego, co mówili Ojcowie Kościoła o niektórych starożytnych filozofach: posiedli ogromną wiedzę, ale w życiu często nie kierowali się mądrością. Naszym celem powinno być osiągnięcie postawy, o której pisał św. Bazyli Wielki, jeden z wybitnych teologów greckich z IV wieku, który najpierw posiadł rozległą wiedzę podczas studiów w Atenach, a następnie poszukiwał mądrości w kontemplacji Słowa Bożego – wyraził ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Jak zauważa rektor KUL bardzo ważne jest, by w procesie nabywania wiedzy i mądrości ustrzec się pychy, poczucia stawania się kimś lepszym od innych. - Stawanie się nie tylko wykształconym, ale przede wszystkim mądrym profesorem i studentem powinno być w katolickiej uczelni głównym celem i obowiązkiem. Obcujemy przecież często w naszych badaniach z mądrością Bożą, która wyjaśnia przyczyny świata i nadaje sens życiu ludzkiemu – podkreślił rektor KUL.

Ks. prof. Mirosław Kalinowski zwrócił również uwagę na aspekt mądrości krzyża i umiejętne, pełne nadziei i pokory przyjmowanie i przeżywanie wszelkich trudnych doświadczeń, zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym, zwłaszcza w dobie groźnego wciąż koronawirusa.

===

Pełna treść Apelu Jasnogórskiego

Apel Jasnogórski
1 Marca 2021

UNIWERSYTET KATOLICKI JAKO SZKOŁA NIE TYLKO WIEDZY,
ALE PRZEDE WSZYSTKIM MĄDROŚCI

Maryjo, Stolico Mądrości, bądź pochwalona. W Twoje usta liturgia Kościoła wkłada słowa Bożej Mądrości: „Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała” (Prz 8, 22-23). Ty, Maryjo, okazałaś prawdziwą mądrość przyjmując z pokorą anielskie zwiastowanie. Ty zrodziłaś Syna Bożego – Mądrość wcieloną. Ty nauczyłaś się przy Jezusie mądrości krzyża. Naucz i nas, jak być mądrym.

Wspólnota akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ponownie staje dzisiaj na Jasnej Górze w osobach swoich reprezentantów. Pragniemy przed Twoim obliczem rozważyć kolejny fragment orędzia, jakie skierował do przedstawicieli naszej uczelni jej Święty Patron, a ówczesny papież Jan Paweł II w dniu 6. czerwca 1979 r. Powiedział wówczas: „Celem uniwersytetu jest wiedza, jest mądrość”. Myśl tę rozwinął w przemówieniu z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Oto wielkie wyzwanie, jakie w sferze badawczej i dydaktycznej staje dzisiaj przed szkołami wyższymi: formowanie ludzi nie tylko kompetentnych w swojej specjalizacji, czasem wąskiej, bogatych w encyklopedyczną wiedzę, ale nade wszystko w autentyczną mądrość. Tylko tak uformowani będą oni mogli wziąć na swe barki odpowiedzialność za przyszłość Polski, Europy i świata”.

Spróbujmy sobie uświadomić, jakie współzależności i różnice zachodzą między pozornie tożsamymi pojęciami wiedzy i mądrości, wokół których toczy się życie uniwersyteckie. Wiedza jest zbiorem informacji z dziedzin szczegółowych; mądrość to specyficzny rodzaj wiedzy, dotyczącej spraw podstawowych, pierwszych przyczyn świata i celu życia człowieka. Przekracza ona wiedzę empiryczną i skłania się ku poszukiwaniu niewidzialnego Absolutu. Wiedza kojarzy się z gromadzeniem i zapamiętywaniem faktów, z postawą encyklopedysty; mądrość wymaga logicznego myślenia, wprowadza ład umysłu, czyni z człowieka, który zdobył wiedzę, myśliciela. Wiedza jest ukierunkowana na gromadzenie ilościowe; mądrość potrafi dokonać rozumnej selekcji, wybrać to, co naprawdę przydatne i co służy dobru. Wiedza spieszy się w dążeniu do zdobycia użytecznych informacji; mądrość potrafi zatrzymać się i kontemplować, poznawać dla samego zachwytu nad prawdą i pięknem. Wiedza jest nastawiona przede wszystkim na rozwój, na to, co nowe, lepsze; mądrość szanuje tradycję, doświadczenie pokoleń i autorytetów. Wiedza może prowadzić do pychy i przekonania, że jest się kimś lepszym od innych; mądrość natomiast jest bliźniaczą siostrą pokory; wie, jak wiele jeszcze nie wie; wraz z upływem czasu coraz bardziej dostrzega dysproporcję między tym, co już zostało poznane, a co dopiero zaczyna się dostrzegać. Wiedza dąży do zdobycia umiejętności użytecznych w życiu; mądrość zmierza do realizacji dobra. Wiedzę można zdobyć, ku mądrości nieustannie się podąża. Każda wiedza, odpowiednio wykorzystana, może i powinna prowadzić do mądrości, jednak osiągnięcie wiedzy w jakiejś dziedzinie nie czyni człowieka automatycznie mądrym w najgłębszym, istotnym znaczeniu tego słowa. Doskonale ten problem ujął Norwid, poeta jakże bliski Janowi Pawłowi: „Na polu wiedzy ten prawdziwie mędrcem jest, czyje nie tylko słowa i okrzyki, ale i milczenie nawet głos ma i mówi”. (C. Norwid: O idei reprezentacji).

Świadomi powyższych różnic między wiedzą i mądrością pragniemy jako pracownicy i studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zrobić wszystko co w naszej mocy, aby nikt nie zarzucił nam tego, co mówili Ojcowie Kościoła o niektórych starożytnych filozofach: posiedli ogromną wiedzę, ale w życiu często nie kierowali się mądrością. Naszym celem powinno być osiągnięcie postawy, o której pisał św. Bazyli Wielki, jeden z wybitnych teologów greckich z IV wieku, który najpierw posiadł rozległą wiedzę podczas studiów w Atenach, a następnie poszukiwał mądrości w kontemplacji Słowa Bożego. W mowie do młodzieży wyraził on następującą zachętę: trzeba słuchać mądrych pisarzy, zarówno starożytnych, jak i chrześcijańskich, oraz starać się w życie wprowadzać ich słowa, bo tylko ten człowiek jest mądry, który potwierdził czynem prawdziwą filozofię, wyrażoną słowami, natomiast inni ludzie unoszą się jak cienie.

Stawanie się nie tylko wykształconym, ale przede wszystkim mądrym profesorem i studentem powinno być w katolickiej uczelni głównym celem i obowiązkiem. Obcujemy przecież często w naszych badaniach z mądrością Bożą, która wyjaśnia przyczyny świata i nadaje sens życiu ludzkiemu. U progu Wielkiego Postu, okresu prowadzącego nas do uroczystych dni Męki i Zmartwychwstania Pańskiego chcemy także uwrażliwić się na szczególny aspekt Bożej mądrości, mianowicie na umiejętne, pełne nadziei i pokory przyjmowanie i przeżywanie mądrości krzyża, czyli wszelkich trudnych doświadczeń, zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym, zwłaszcza w dobie groźnego wciąż koronawirusa. Nie możemy tych cierpień uniknąć ani w pełni zrozumieć, możemy jednak uczyć siebie i innych, w jaki sposób mądrze je znosić.

W dokumentach Soboru Watykańskiego II czytamy: „Epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje mądrości, takiej mądrości, która uczyniłaby wszystkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi” (Gaudium et spes 15). Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Ducha Mądrości! Ojcze Święty, Patronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego! Za Waszym wstawiennictwem prosimy dzisiaj Boga: obdarz naszą społeczność akademicką zdolnością wykorzystywania zdobywanej wiedzy do mądrego życia i naucz nas szukać mądrości najwyższej, zakorzenionej w Tobie.

 

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu o Nagrody im. Anieli hr. Potulickiej

Portret Anieli hr. PotulickiejAniela hrabina Potulicka - filantropka i dobrodziejka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest patronką corocznych nagród, przyznawanych przez uczelnię za osiągnięcia w nauce, biznesie lub działalności społecznej w duchu chrześcijańskiego humanizmu. – W ten sposób uniwersytet już od wielu lat promuje idee chrześcijańskiego humanizmu – podkreśla ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL i równocześnie przewodniczący kapituły nagród. W tym roku zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 15 kwietnia.

 

Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej przyznawane są od 2015 roku w trzech kategoriach: za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu, działalność gospodarczą lub społeczną prowadzoną w duchu solidarnego humanizmu. Podstawą do ich otrzymania są osiągnięcia z poprzedniego roku kalendarzowego. W pierwszej kategorii nagrodę mogą otrzymać autorzy monografii lub publikacji zbiorowych z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych, humanistycznych i teologicznych. Nagroda za działalność biznesową jest przyznawana przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą z poszanowaniem solidaryzmu społecznego i wartości moralnych. Laureatem nagrody w kategorii społecznej może zostać osoba fizyczna, organizacja lub inicjatywa prowadząca bezinteresowną działalność na rzecz drugiego człowieka i dobra wspólnego.

 

Na laureatów, oprócz pamiątkowej statuetki, czekają nagrody pieniężne. Wysokość nagrody naukowej to 15 tys. zł, społecznej 10 tys. zł, natomiast nagroda gospodarcza ma charakter honorowy. Kapituła konkursu oczekuje na zgłoszenia do 15 kwietnia 2021. Laureatów poznamy 11 czerwca, podczas obchodów Święta Patronalnego KUL.

 

Aniela hrabina Potulicka (1861-1932) to katolicka działaczka społeczna, niezwykle zasłużona dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zarządzając przez wiele lat rodzinnym majątkiem w Potulicach nieopodal Nakła wspierała inicjatywy patriotyczne, dobroczynne i oświatowe. Umiejętnie łączyła aktywność obywatelską z patriotyzmem, a inspirację dla jej działalności stanowiła żywa religijność. Ufundowała m.in. zakład dla nieuleczalnie chorych w Poznaniu, który przekazała siostrom szarytkom, a pałac w Potulicach przekazała na seminarium duchowne dla zgromadzenia księży chrystusowców. Jej działalność jest przykładem praktycznej realizacji idei chrześcijańskiego humanizmu. W 1925 r., na bazie niemal całego majątku, ustanowiła fundację wspierającą aż do dziś działalność KUL.

 

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

 

Regulamin

Trwa nabór konkursowy cudzoziemców na studia w języku angielskim

Rekrutacja na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku angielskim na rok akademicki 2021/22 odbywa się w dwóch etapach w trybie konkursu świadectw i dyplomów:

- od 1 marca do 6 kwietnia 2021 - I etap rejestracji kandydatów cudzoziemców (spoza UE). Komisje rekrutacyjne podejmą decyzję o przyjęciu kandydatów na podstawie konkursu ocen na świadectwach i dyplomach 16 kwietnia 2021 r. Ogłoszenie elektroniczne wyników na koncie kandydatów nastąpi 19 kwietnia 2021 r.
- od 5 maja br. do 8 lipca 2021 - II etap rejestracji kandydatów obywateli polskich i cudzoziemców ( obywateli UE) – Ogłoszenie elektroniczne wyników przyjęć na studia I stopnia i jednolite magisterskie nastąpi 13 lipca 2021 r., a na studia II stopnia – 20 lipca br.

 

Nabór na wolne miejsca na wszystkie kierunki rozpoczniemy od 21 lipca br.

Szczegóły i warunki rejestracji.

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla ks. dr. hab. Henryka Drawnela, prof. KUL

Ks. dr hab. Henryk Drawnel SDBDzień Nauki Polskiej to okazja do uhonorowania polskich naukowców Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki. W gronie wyróżnionych za znaczące osiągnięcia naukowe znalazł się pracownik Wydziału Teologii KUL, biblista, ks. dr hab. Henryk Drawnel SDB, prof. KUL.

 

Ks. dr hab. Henryk Drawnel SDB to jeden z najwybitniejszych znawców rękopisów z Qumran, starożytnych manuskryptów w języku hebrajskim, aramejskim i greckim, pochodzących z okresu od III wieku przed Chr. do I wieku po Chr., zawierających m.in. teksty biblijne i apokryficzne. Wyniki jego badań są publikowane w najważniejszych wydawnictwach naukowych świata.

 

Jego praca doktorska, stanowiąca wydanie krytyczne kapłańskiego dokumentu żydowskiego z III wieku przed Chr., który zachował się fragmentarycznie w Qumran, została opublikowana w prestiżowym wydawnictwie Brill w Lejdzie (Holandia). W 2011 w Oxford Univeristy Press, ukazała się praca ks. Drawnela dotycząca Aramejskiej Księgi Astronomicznej z Qumran. Stanowi ona wydanie krytyczne czterech aramejskich manuskryptów zawierających astronomiczną tradycję żydowską przypisywaną przedpotopowemu patriarsze Henochowi. W roku 2013 praca habilitacyjna ks. Drawnela została uhonorowana nagrodą pierwszej kategorii za wyróżniającą się pracę habilitacyjną oraz za rozpowszechnianie nauki polskiej na świecie, przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Przed dwoma laty w Oxford Univeristy Press ukazała się monografia „Qumran Cave 4. The Aramaic Books of Enoch: 4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q212”, zawierająca wydanie krytyczne siedmiu aramejskich manuskryptów apokryficznej Księgi Henocha. Monografia zawiera teksty źródłowe w językach aramejskim, greckim, syryjskim, koptyjskim i łacińskim oraz tłumaczenie i komentarz w języku angielskim. Praca edytorska i egzegetyczna ks. Drawnela umożliwia międzynarodowemu gronu specjalistów prowadzenie dalszych badań nad Księgą Henocha, stanowiącą początek literatury apokaliptycznej starożytnego Izraela.

 

Rękopisy z Qumran (nazywane też zwojami lub manuskryptami znad Morza Martwego) to zbiór ponad 900 manuskryptów, z których 233 to teksty biblijne. Odkryto je w latach 1947–1956 niedaleko ruin starożytnej osady Qumran na Zachodnim Brzegu Jordanu. Zbiór należał prawdopodobnie do esseńczyków, żydowskiego stronnictwa religijnego. Manuskrypty stanowią cenne źródło w badaniach nad historią tekstów Starego Testamentu, a także dziejami judaizmu.

 

Ks. dr hab. Henryk Drawnel swoje pierwsze kroki w naukowej przygodzie z Biblią stawiał podczas studiów teologiczno-biblijnych (1986-88) w seminarium salezjańskim w Cremisan, w Izraelu. W 1990 roku ukończył studia magisterskie w zakresie biblistyki na KUL. Studia kontynuował w École Biblique w Jerozolimie (élève titulaire), Harvard Divinity School, Cambridge, Mass., USA oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie w 2004 r. uzyskał doktorat oraz tytuł „Doktor in re Biblica”. Wykładał w seminarium salezjańskim w Krakowie, na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2003-2005) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (Katedra Judaistyki 2003-2005). Od 2005 jest zatrudniony na Wydziale Teologii KUL, gdzie w 2012 r. uzyskał habilitację. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje: rękopisy z Qumran, język i kulturę semicką oraz aramejską, apokryfy Starego Testamentu, literaturę apokaliptyczną.

Rektor KUL: Wielki Post wzywa nas do duchowej walki

Dzisiejsza Liturgia Słowa na progu Wielkiego Postu, budzi nas ze snu, w który często zapadamy w naszym ludzkim świecie, zagrzewa do duchowej walki – podkreślał rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. transmitowanej przez TVP Polonia z kościoła akademickiego KUL. 

 

Rektor KUL zaznaczył, że pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest programowa i „zawiera w sobie, jak w pigułce, przepis na to, jak dobrze przeżyć czas przed nami, jak przeżyć Wielki Post tak, aby stał się czasem pokuty i przemiany”. 

 

Nawiązując do czytań z niedzielnej Liturgii Słowa ks. prof. Kalinowski zaznaczył, że uświadamiają one, że „świat i nasze życie są polem bitwy, na którym toczy się nasze życie i wieczność, życie i przyszłość powierzonych nam bliskich, rodzin, młodych, przyszłych pokoleń, naszej wspólnoty i narodu”. „Noe i jego synowie na własne oczy oglądali destrukcyjną siłę ludzkiego grzechu, który sprowadził na ich świat potop. Widzieli swój świat, domy i bliskich, którzy zapadali się w otchłań, z której już nie powrócili. Taka jest cena zamykania swoich oczu na duchową walkę, która, chcemy tego czy nie, toczy się dokoła nas” – powiedział. 

 

 

Wskazał też trzy punkty, które pomogą dobrze przeżyć Wielki Post: nielekceważenie zła, skupienie się na Bożej obecności oraz powrót do sakramentów, które są źródłem siły chrześcijanina.

 

„Wielki Post, jaki dziś rozpoczynamy, to kolejna szansa na przemianę naszego życia, na powrót do jego źródeł i korzeni. W dzisiejszej Liturgii Słowa otrzymujemy swego rodzaju plan i przepis, mapę drogową pełnej sensu chrześcijańskiej egzystencji. Po pierwsze, Słowo przypomina nam dziś o toczącej się w ludzkim świecie duchowej walce, której jesteśmy częścią. Nie zamykajmy swoich oczu na zło i nie bójmy się go nazywać po imieniu, jeśli nie chcemy paść jego łatwym łupem. Po drugie, od obecności i struktur zła w naszym świecie potężniejsza i znacznie ważniejsza jest obecność naszego Boga” – podkreślał ks. prof. Kalinowski. 

 

Komentując niedzielną Ewangelię, rektor KUL zwrócił uwagę, że w relacjach wszystkich ewangelistów Jezus udaje się na pustynię zaraz po chrzcie, który otrzymał z ręki Jana. „Usłyszał wówczas, że jest ukochanym Synem, w którym Ojciec ma swoje upodobanie. Miłość, której doświadczył nad Jordanem, pewność tego, kim jest dla Boga, pomoże mu przetrwać kuszenie. Taki właśnie jest sens chrześcijańskich sakramentów. Są jak lustro, w którym przeglądamy się, aby przypominać sobie o naszej tożsamości Bożych dzieci. Są dla nas źródłem siły. Wielki Post to zaproszenie, aby odkrywać na nowo Sakrament Pokuty i Pojednania, który nie tyle demaskuje nasze słabości i grzechy, co objawia miłosierną miłość, jaką ukochał nas Ojciec. Post to czas odkrywania Eucharystii, w której Boże Słowa i Ciało stają się pokarmem dla nas, słabych, kuszonych wędrujących przez pustynię tego świata ludzi” – powiedział.

 

Rektor KUL poinformował również, że w ostatnim czasie na Uniwersytecie zostało zawiązane Akademickie Bractwo Najświętszego Sakramentu, którego najważniejszym celem jest nieustająca modlitwa poprzez adorację Najświętszego Sakramentu. „W jakim celu na nowoczesnym uniwersytecie powstało Akademickie Bractwo Najświętszego Sakramentu? Odpowiedź jest prosta, ponieważ dotyczy tylko dwóch celów. Pierwszy z nich polega na tym, by tworzyć wspólnotę z Jezusem, dzięki której można odkrywać sens Prawdy, jaką niesie Ewangelia dla współczesnego świata i odwagę jej głoszenia. Dla odkrywania Prawdy potrzebne jest wyciszenie – między innymi po to, aby urzeczywistniać najważniejsze zadanie Uniwersytetu, jakie zostało zadeklarowane w statucie KUL. +Zadaniem Uniwersytetu jest poszukiwanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie badań naukowych w harmonii między nauką i wiarą+” - zaznaczył ks. prof. Kalinowski.

 

Dodał, że drugim celem Akademickiego Bractwa Najświętszego Sakramentu jest budowanie wspólnoty ludzi wokół Jezusa. „Mam świadomość, że Uniwersytet to wspólnota ludzi, którzy we właściwy dla siebie sposób realizują kolejne ważne zadanie zawarte w statucie KUL. Sprowadza się ono do wprowadzania w życie +idei universitas magistrorum et scholarium, która wyraża się we wspólnym dążeniu do wiedzy, z zachowaniem wolności i odpowiedzialności oraz przy poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej+. Jestem przekonany, że tylko wspólnota uniwersytecka, która buduje relacje w oparciu o oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa może zrealizować we współczesnym świecie tak ważne i trudne zadania” – podkreślił rektor KUL.

 

Publikujemy tekst homilii: 

 

Kazanie na I Niedzielę Wielkiego Postu B

 

Bojowaniem byt nasz podniebny

 

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest zawsze w jakimś sensie programowa. Zawiera w sobie, jak w pigułce, przepis na to, jak dobrze przeżyć czas przed nami, jak przeżyć Wielki Post tak, aby stał się czasem pokuty i przemiany. Dzisiejsze Słowo Boże skupia się na temacie walki duchowej. Dramatyczna historia Noego, której finał słyszymy w pierwszym czytaniu, przypomina nam, że grzech i stojące za nimi osobowe zło, stanowi śmiertelne zagrożenie dla istnienia człowieka. To zło wystawia na próbę samego Pana, kusząc go na pustyni, co opisuje dziś Ewangelista Marek. Wreszcie w drugim czytaniu, z Listu Piotra, widzimy duchowe i demoniczne siły pokonane przez Chrystusa, który ogłasza wobec nich swoje zwycięstwo. O ile świadomość stanu permanentnego zmagania, w którym tkwi nasz świat, jest sprawą kluczową, o tyle ważna jest także chrześcijańska odwaga i motywacja do podejmowania walki. Liturgia dziś rzuca ogromne światło nadziei, ukazując, że w konfrontacji ze złem, słabością i grzechem nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. To Bóg jako pierwszy, znając słabość swojego stworzenia, wychodzi nam naprzeciw i zawiera z nami przymierze (Noe). Chrystus pozostawia nam nie tylko wzór do naśladowania (Ewangelia), jego imię staje się dla nas także źródłem mocy i gwarancją zwycięstwa w zmaganiu ze złem (1 List Piotra). Oto program duchowej walki na Wielki Post, który streszcza się w trzech prostych punktach.

 

1. Po pierwsze, nie lekceważmy zła

 

Nie lekceważyć zła, to punkt wydawałoby się tak prosty, a jednak tak często o nim zapominamy. W raju pierwsi rodzicie, wyraźnie nie docenili przebiegłości przeciwnika. My tak często zapominamy dziś lub nie chcemy słyszeć o jego istnieniu. W Listach Starego Diabła do Młodego C.S. Lewis opisuje prostą radę, którą stary, wytrawny kusiciel daje swojemu młodemu kuzynowi. „Kiedy twój klient”, mówi, „człowiek, którego kusisz, zacznie podejrzewać, że oprócz rzeczywistości, którą widzi, jest tu jeszcze jakiś inny świat; kiedy przyjdzie mu do głowy, żeby się modlić i myśleć o przyszłym życiu, odpędź natychmiast tę niebezpieczną myśl. Wyprowadź go na ulicę, niech zapatrzy się na płynące nią strumienie ludzi, na jadące samochody. Niech zapomni o tym, że jest tu coś jeszcze, ktoś jeszcze. Niech śpi, niech zaśnie w tym świecie, a wtedy stanie się naszym łatwym łupem”.

 

Dzisiejsza liturgia Słowa na progu Wielkiego Postu, budzi nas ze snu, w który często zapadamy w naszym ludzkim świecie, do duchowej walki. Uświadamia nam, że ten świat i nasze życie, są polem bitwy, na którym decydują się nasze życie i wieczność, życie i przyszłość powierzonych nam bliskich, rodzin, młodych, przyszłych pokoleń, naszej wspólnoty i narodu. Noe i jego synowie na własne oczy oglądali destrukcyjną siłę ludzkiego grzechu, który sprowadził na ich świat potop. Widzieli swój świat, domy i bliskich, którzy zapadali się w otchłań, z której już nie powrócili. Taka jest cena zamykania swoich oczu na duchową walkę, która, chcemy tego czy nie, toczy się dokoła nas. 

 

W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który już na początku swojej misji konfrontuje się z obecnością Złego. Można powiedzieć, że w Ewangelii Marka ta konfrontacja, wpisana jest w jego program głoszenia Dobrej Nowiny. Markowy świat tonie w mroku. Przyjście Syna sprawia, że osobowe Zło nie może się już dłużej ukrywać. Pan jest Światłością, która ujawnia nie tylko bliskość Boga, ale i obecność zła. Pierwszym zwycięstwem nad tym, który tak bardzo chce pozostać w naszym ludzkim świecie niewidzialnym, jest nazwanie go po imieniu, nie lekceważenie, ale mierzenie się z nim z całym realizmem i odwagą, na jakie nas stać.  

 

2. Dugi punkt w programie duchowej walki na Wielki Post, to skupienie się na Bożej obecności

 

Walka duchowa, do jakiej wzywa nas Wielki Post, nie polega na kontemplowaniu czy tropieniu obecności zła i jego struktur w naszym świecie i w naszym życiu. Siłą chrześcijanina jest wzrok utkwiony w Chrystusie. On jest naszym wzorem, ale także źródłem mocy w toczonej przez nas duchowej walce. Po tym, jak grzech ludzki zniszczył pierwszy stworzony świat, Bóg w historii Nowego stwarza go na nowo. Pan staje przy człowieku i wszelkim stworzeniu, obiecując, że nie będzie już więcej potopu. Przymierze zawarte z Noem i jego synami różni się w sposób znaczący od kolejnych zawartych po nim przymierzy. Jest to przymierze uniwersalne, otwarte na całe stworzenie, na wszystkich bez wyjątku i bez ograniczeń (zobacz powtarzające się słowa „każdy”, „żaden”). Nie dotyczy wąskiej grupy patriarchów lub jednego ludu, obejmuje całą ziemię. Co niezwykłe, Bóg nie stawia swojemu stworzeniu żadnych warunków, On jest jedynym, który w tej sytuacji podejmuje zobowiązania. Mimo, że natura człowieka nie zmieniła się i wciąż tkwi w nim wrodzona skłonność do zła, Bóg ślubuje cierpliwość i miłosierdzie w postępowaniu z ludzkimi słabościami. Bóg, zawierając z Noem Przymierze, kładzie na obłokach swój łuk. To znak wojownika, który odkłada swą broń, aby odtąd okazywać swoim stworzeniom miłosierne, ojcowskie oblicze. To także znak więzi pomiędzy niebem i ziemią – odtąd ich historia będzie już na wieki złączona niebiańskim łukiem Bożej troski. Stwórca, który zawiera pierwsze w Biblii przymierze z Noem, to Bóg kochający i troszczący się o swoje stworzenie. Mamy w Nim oparcie w naszej walce z grzechem i złem. 

 

W Chrystusie Bóg staje nam się jeszcze bliższym, biorąc wręcz na siebie, ciężar naszego ludzkiego doświadczenia i zmagania, jak sugeruje to scena kuszenia opisana dziś w Ewangelii Marka. Ewangelista w zaledwie trzech zdaniach opisuje Syna Bożego poddawanego próbie na pustyni. Sama scena kuszenia zawiera się właściwie w trzech słowach: „kuszony przez Szatana”. To sugeruje, że Przeciwnikowi nie powinniśmy poświęcać zbyt wiele uwagi, a już na pewno nie powinniśmy się go lękać. W trzech zdaniach, opisujących u Marka pobyt Jezusa na pustyni, cała uwaga Ewangelisty skupia się na naszym Panu. Duch wyprowadza Go na pustynię, uprzywilejowane miejsce spotkania z Bogiem, poznawania samego siebie, ale także konfrontowania się ze złem. Czterdzieści dni Jezusowego postu może nawiązywać do czterdziestu dni, które Mojżesz spędził na Synaju (Wj 24,18), do podróży Eliasza w to samo miejsce (1 Krl 19,8), wreszcie do czterdziestu lat pobytu Izraela na pustyni, w trakcie których naród także był kuszony, wystawiany na próbę (Pwt 8,2). Ileż razy Izrael opisywany w Pięcioksięgu doświadczył na pustyni troski i miłości swego Pana; ileż także mając go u swojego boku upadł i zgrzeszył. 

 

Jezus w swoich czterdziestu dniach na pustyni streszcza i pisze na nowo doświadczenie i historię Izraela. On jest Pierworodnym z całego stworzenia, nowym Adamem i zaczynem nowego ludu wybranego. Posłuszeństwo Ojcu i ukochanie jego woli, które okazało się przekraczać siły pierwszego człowieka i Izraela, zrealizuje się w życiu Jezusa, rozpoczynając od pierwszej sceny kuszenia na pustyni. Marek nie wspomina ani szczegółowego przebiegu kuszenia Jezusa ani jego pozytywnego finału. Dla ewangelisty całe życie Pana będzie walką z Szatanem i duchami nieczystymi, walka, swe zwieńczenie znajdzie w śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu. Jezus w tej walce zwycięża. Dlaczego? Ponieważ polega radykalnie na Bożej mocy, daje się prowadzić Bożemu Duchowi. Marek zapisuje, że Mesjasz przebywa na pustyni ze zwierzętami, a usługują mu aniołowie. To jasna aluzja do obrazów z Księgi Rodzaju, do rajskiego Ogrodu Eden, w którym znajduje się Syn. A przecież on wciąż przebywa na jałowej pustyni, naznaczonej obecnością Przeciwnika. Dla tego jednak, kto jak Jezus, jest wpatrzony w Ojca, pustynia i przeciwnik „znikają”. Pojawiają się aniołowie, pokój i bliskość Boga, która charakteryzowała rajski Ogród Eden. Pan w tej krótkiej Ewangelii daje nam przepis na powrót do Edenu – dać się prowadzić Duchowi, szukać bliskości Ojca, skupić się na jego obecności.

 

3. Trzeci punkt w programie duchowej walki na Wielki Post: powrót do sakramentów, które są źródłem siły chrześcijanina

 

W Wielkim Poście wybrzmiewa wreszcie szczególne wezwanie do życia sakramentami Kościoła. W dzisiejszej liturgii mowa jest o pustyni, która jest Jezusowym miejscem modlitwy. U wszystkich ewangelistów Jezus udaje się w to miejsce zaraz po chrzcie, który otrzymał z ręki Jana. Usłyszał wówczas, że jest ukochanym Synem, w którym Ojciec ma swoje upodobanie. Miłość, której doświadczył nad Jordanem, pewność tego, kim jest dla Boga, pomoże mu przetrwać kuszenie. Taki właśnie jest sens chrześcijańskich sakramentów. Są jak lustro, w którym przeglądamy się, aby przypominać sobie o naszej tożsamości Bożych dzieci. Są dla nas źródłem siły. Wielki Post to zaproszenie, aby odkrywać na nowo Sakrament Pokuty i Pojednania, który nie tyle demaskuje nasze słabości i grzechy, co objawia miłosierną miłość, jaką ukochał nas Ojciec. Post to czas odkrywania Eucharystii, w której Boże Słowa i Ciało stają się pokarmem dla nas, słabych, kuszonych wędrujących przez pustynię tego świata ludzi. Wielki Post to zaproszenie do odkrycia daru i zobowiązania, jakie płynie z naszego chrztu. Dobitnie mówi nam dziś o nim św. Piotr, przypominając obmycie, które zgładziło nasze grzechy, nie mocą wody, ale przez „zobowiązanie dobrego sumienia”. Tak jak kiedyś woda stała narzędziem ocalenia Noego, tak chrzest ocala nas, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Od momentu chrztu działa w nas ta sama siła, którą Zmartwychwstały złamał potęgę śmierci i pokonał demoniczne siły na wyżynach niebieskich. Sakramenty dają nam udział w zwycięstwie Chrystusa. Dzięki nim stajemy się zwycięzcami w Nim. 

 

Chciałbym w kontekście Eucharystii wypowiedzieć kilka słów – ale jakże ważnych – o naszym Uniwersytecie. W ostatnim czasie na KUL-u zostało zawiązane Akademickie Bractwo Najświętszego Sakramentu. Jego najważniejszym celem jest nieustająca modlitwa poprzez adorację Najświętszego Sakramentu. 

 

Można zadać pytanie: w jakim celu na nowoczesnym uniwersytecie powstało Akademickie Bractwo Najświętszego Sakramentu? Odpowiedź jest prosta, ponieważ dotyczy tylko dwóch celów.

 

Pierwszy z nich polega na tym, by tworzyć wspólnotę z Jezusem, dzięki której można odkrywać sens Prawdy, jaką niesie Ewangelia dla współczesnego świata. Dla odkrywania Prawdy potrzebne jest wyciszenie – miedzy innymi po to, aby urzeczywistniać najważniejsze zadanie Uniwersytetu, jakie zostało zadeklarowane w statucie KUL. „Zadaniem Uniwersytetu jest poszukiwanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie badań naukowych w harmonii między nauką i wiarą”. 

 

Drugim celem Akademickiego Bractwa Najświętszego Sakramentu jest budowanie wspólnoty ludzi wokół Jezusa. Mam świadomość, że Uniwersytet to wspólnota ludzi, którzy we właściwy dla siebie sposób realizują kolejne ważne zadanie zawarte w statucie KUL. Sprowadza się ono do wprowadzania w życie „idei universitas magistrorum et scholarium, która wyraża się we wspólnym dążeniu do wiedzy, z zachowaniem wolności i odpowiedzialności oraz przy poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej”. Jestem przekonany, że tylko wspólnota uniwersytecka, która buduje relacje w oparciu o oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa może zrealizować we współczesnym świecie tak ważne i trudne zadania. 

 

Można zadać jeszcze jedno ważne pytanie: kto tworzy społeczność akademicką KUL? Dzięki zaangażowaniu się w Akademickie Bractwo Najświętszego Sakramentu może to być każda osoba, która pragnie adorować Serce Jezusa, które patronuje Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu. A więc: nasi naukowcy, pracownicy administracji, studenci, doktoranci i ich rodzice, absolwenci, przyjaciele Uczelni, kandydaci na studia, ludzie poszukujący prawdy, osoby zagubione, ale również ci, którzy odnaleźli swoje miejsce w świecie. 

 

Dzięki budowaniu wspólnoty opartej na oddawaniu czci Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, będziemy mogli łatwiej odpowiedzieć na następujące pytania: 

• Co dzisiaj oznacza Katolicki Uniwersytet Lubelski?

• Na czym polega tożsamość naszego Uniwersytetu?

• Jaka jest misja naszej Uczelni we współczesnym świecie?

 

Zakończenie

 

Wielki Post, jaki dziś rozpoczynamy, to kolejna szansa na przemianę naszego życia, na powrót do jego źródeł i korzeni. W dzisiejszej Liturgii Słowa otrzymujemy swego rodzaju plan i przepis, mapę drogową pełnej sensu chrześcijańskiej egzystencji. Po pierwsze, Słowo przypomina nam dziś o toczącej się w ludzkim świecie duchowej walce, której jesteśmy częścią. Nie zamykajmy swoich oczu na zło i nie bójmy się go nazywać po imieniu, jeśli nie chcemy paść jego łatwym łupem. Po drugie, od obecności i struktur zła w naszym świecie potężniejsza i znacznie ważniejsza jest obecność naszego Boga. On nasz Stwórca ukochał ten świat do tego stopnia, że zawarł z nami Przymierze, połączył swój los z naszym, aż do szaleństwa stania się jednym z nas w Chrystusie. Jezus to Bóg bliski nam w duchowej walce i zwycięstwie, jakie odniósł nad złem i grzechem. Wreszcie ten Jezus i jego siła ukrywają się w naszych chrześcijańskich sakramentach. To tu bije źródło naszej duchowej mocy. Tu ta sama potęga, która złamała panowanie śmierci, łamie beznadzieję i słabość ludzkiego życia, odnawia je, czyni pełnym piękna, sensu i świętości. Walczmy o nią jak Jezus, walczmy wpatrzeni w Ojca i w naszego Mistrza, walczmy razem ze wspólnotą Kościoła u naszego boku, walczmy w imię dobra wspólnoty i ludzi, których nam powierzono, bo bojowaniem byt nasz podniebny (Hi 7,1), jak pisze swoim sonecie IV Mikołaj Sęp-Szarzyński:

 

Pokój - szczęśliwość, ale bojowanie 

Byt nasz podniebny: on srogi ciemności 

Hetman i świata łakome marności 

O nasze pilno czynią zepsowanie.

 

Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie, 

Ten nasz dom - Ciało, dla zbiegłych lubości 

Niebacznie zajżrząc duchowi zwierzchności, 

Upaść na wieki żądać nie przestanie.

 

Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, 

Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie? 

Królu powszechny, prawdziwy pokoju,

Zbawienia mego jest nadzieja w tobie.

 

Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie

Będę wojował i wygram statecznie.

 

Amen.

Michał Nowakowski stypendystą Ministra Edukacji i Nauki

Z radością informujemy, że Pan Michał Nowakowski, student II roku filologii polskiej (studia II stopnia) na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, został tegorocznym laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Stypendium jest przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, ma formę jednorazowej wypłaty, a jego wysokość w tym roku akademickim wynosi 17 tys. zł.

To kolejny sukces Michała Nowakowskiego, w ubiegłym roku znalazł się w elitarnym gronie laureatów IX edycji konkursu Diamentowy grant. Doceniony został jego projekt naukowy, przygotowany pod kierunkiem prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee, zatytułowany "Świat wartości staropolskich poradników dyplomatycznych w kontekście wczesnonowożytnej europejskiej refleksji o dyplomacji".

 

Serdecznie gratulujemy!

Kolejne granty misyjne wybrane do realizacji

Granty misyjneKapituła programu Grantów Misyjnych KUL – Deo et Patriae. Współczesne wyzwania w lutym br. wybrała dwie propozycje. Pierwszą z nich jest projekt Koła Naukowego Klasyków KUL - „Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Koncert z okazji 40. rocznicy śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego”, zaplanowany na koniec maja. Drugi grant to projekt naukowy doktorantki Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL. Związany jest on z przeprowadzeniem badań inspirowanych treścią książki „Duch pracy ludzkiej” kard. Stefana Wyszyńskiego, organizacją webinarium oraz przygotowaniem publikacji, która zostanie przetłumaczona na język angielski.

Do 15 marca można składać kolejne wnioski na realizację grantów. Regulamin oraz szczegóły programu na stronie uniwersytetu, w zakładce Granty Misyjne KUL (przekierowanie z baneru).

Do uczestnictwa w programie zachęca studentów oraz doktorantów Tomasz Tokarski, dyrektor Kancelarii i Gabinetu Rektora KUL.

 

KUL dla MOCARZY

mocarze „W praktykę Wielkiego Postu od wieków wpisane są trzy zadania dla człowieka wierzącego: modlitwa, post i jałmużna” – przypomina Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik. Ta ostatnia ma nas otworzyć na drugiego człowieka, zwłaszcza najbardziej potrzebującego. Bez wątpienia do takich należą osoby niepełnosprawne intelektualnie, dla których w Mocarzewie koło Łowicza powstaje specjalny dom. Fundusze na ten cel, pod hasłem Jałmużna dla MOCARZY, zbierają studenci KUL na portalu pomagam.pl. Zbiórka będzie trwała przez cały Wielki Post.

 

Akcji, obok abp. Stanisława Budzika, patronuje również Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, który zachęca: „Otwórzmy nasze serca i nasze portfele, aby ta wielka radość płynąca ze służby drugiemu człowiekowi, była też naszą radością”. Przypomina również, że tradycja Kościoła w okresie Wielkiego Postu kieruje szczególną uwagę na uczynki miłosierdzia, które generalnie uznawane są za trudne do realizacji. - „Myślę, że jest inaczej – boimy się prostych rzeczy, bo one są w naszym zasięgu, a im częściej podejmujemy starania, tym bardziej wzrastamy duchowo” – wyjaśnia.

 

Dom Mocarzy powstaje w Mocarzewie koło Łowicza, gdzie Siostry Zmartwychwstanki prowadzą ośrodek specjalistyczno-wychowawczy, w którym obecnie przebywa około 80 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Obecne przepisy nie pozwalają zostać w nim tym, które ukończyły 25. rok życia. Niestety nie zawsze mają one gdzie zamieszkać. Dlatego siostry dla swoich dorosłych wychowanków budują nowy dom.

 

- „Nasi Mocarze są z nami przez kilkanaście lat – mówi s. Elwira Szwarc CR, prezes Fundacji Bogaci Miłosierdziem – często zdarza się, że nie mają gdzie pójść, bo rodzice już nie żyją, albo są tak schorowani, że nie mogą się nimi zająć.

 

Podopieczni ośrodka jako osoby z niepełnosprawnościami potrzebują budynku specjalnie przystosowanego do ich potrzeb. Koszt budowy wynosi ponad 20 mln zł. Dzięki darczyńcom w ciągu dwóch lat zamknięto stan surowy, jednak do końca inwestycji jeszcze daleko.

 

Ważne jest więc każde wsparcie, nawet najmniejszej wysokości. Studenci KUL gorąco zachęcają do włączenia się do akcji pomocy tym, którzy sami sobie nie poradzą, pamiętając o słowach Jezusa - „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

 

 

Nabożeństwa pasyjne w Kościele Akademickim

Krucyfiks w Kościele Akademickim KULW czasie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych w Kościele Akademickim KUL. W każdy piątek o godz. 18.00 odprawiana będzie Droga Krzyżowa. W jej trakcie studenci będą przypominać rozważania Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Natomiast w każdą niedzielę Wielkiego Postu, o godz. 18.15, sprawowane będzie nabożeństwo Gorzkich Żali. Kazanie podczas tego nabożeństwa, zatytułowane „Życie w czasach trudnych”,  będzie głosił ks. Tomasz Gajda, doktorant na Wydziale Teologii KUL. Z racji ogłoszonego przez papieża Franciszka roku rodziny, który rozpocznie się już 19 marca, rozważania będą dotyczyły właśnie rodziny. Nauki są dostępne na kanale You Tube Kościoła Akademickiego KUL.

Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe - rekrutacja na studia podyplomowe

dyplom ukończenia studiów podyplomowychZmieniający się rynek pracy wymaga coraz częściej zdobycia nowych kompetencji lub uzupełnienia już posiadanych. Taką możliwość daje szeroka gama studiów podyplomowych na KUL. Właśnie rusza rekrutacja na kolejną edycję studiów. -  W naszej ofercie znajduje się ponad 30 kierunków, w tym kilka unikatowych w skali Polski – podkreśla dr Dorota Bis, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji.   

 

Oferta KUL w zakresie studiów podyplomowych jest bardzo szeroka. Na liście znajdziemy ponad 30 kierunków. Są wśród nich studia skierowane do biznesu:  Master of Business Administration czy analityka biznesowa. Na prawników czekają m.in. studia z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej lub prawa ochrony zdrowia. Z kolei pracownikom szeroko pojętej administracji KUL proponuje  studia z zakresu zarządzania i finansów lub zamówień publicznych. Do zainteresowanych pracą w szkolnictwie skierowane są studia umożliwiające uzyskanie przygotowania pedagogicznego, natomiast nauczyciele mogą uzupełnić swoje kwalifikacje o zarządzanie oświatą. Pełna oferta dostępna jest na stronie http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/

 

Reagując na potrzeby rynku Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji stale poszerza ofertę kierunków . – W semestrze letnim proponujemy dwie nowości,  są to studia z zakresu architektury wnętrz oraz prawo kanoniczne dla prawników -  dodaje kierownik Centrum.

 

Decyzja o trybie prowadzenia zajęć jest uzależniona od sytuacji epidemicznej. Obecnie odbywają się one zdalnie, natomiast w normalnych warunkach studia w trybie stacjonarnym prowadzone są, w zależności od kierunku, albo w Lublinie, albo w Stalowej Woli.

 

Najlepszym dowodem jakości studiów jest fakt, że cieszą się one corocznie dużym zainteresowaniem. ­- Studia podyplomowe na naszej Uczelni ukończyło już ponad 10 000 słuchaczy – podkreśla dr Dorota Bis. Dodaje również, że studenci i absolwenci KUL na części kierunków mogą liczyć na zniżki w opłatach.


Rekrutacja potrwa do 15 marca. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich. Studia podyplomowe mogą również rozpocząć osoby, które ukończyły IV rok jednolitych studiów magisterskich. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu 81 445 39 96 lub na profilu studia podyplomowe KUL na Facebooku.

IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny - zgłoszenia

Wydział Filozofii i Fundacja Rozwoju KUL zapraszają do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Logicznym. Konkurs Logiczny ma charakter unikatowy w skali kraju. Jego celem jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, jak i regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

 
Ze względu na panującą epidemię w tegorocznej edycji Konkursu wprowadziliśmy kilka zmian organizacyjnych. Najważniejszą jest ta, że pierwszy (szkolny) etap IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego odbędzie się w formie ONLINE w dniu 21 kwietnia 2021 r. (środa) w godzinach 09.00-10.00 CET.
 

Więcej

 

 

4.03 Webinarium „Unia Europejska A.D. 2021: od prezydencji Niemiec do prezydencji Portugalii w Radzie UE"

webinarium_2021_03_04 W najbliższy czwartek, 4 marca 2021 r. odbędzie się webinarium z cyklu Seminariów Konrada Adenauera zatytułowane „Unia Europejska A.D. 2021: od prezydencji Niemiec do prezydencji Portugalii w Radzie UE". Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL. Webinarium rozpocznie się o godzinie 10.00 na platformie Zoom (link do wydarzenia, Passcode: 481647).