Odszedł do Pana bp Bogdan Wojtuś

 

Rektor oraz Społeczność Akademicka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

przyjęli wiadomość o śmierci

 

bp. Bogdana Wojtusia

 

absolwenta KUL,

emerytowanego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej

 

 Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie..

Rektor KUL przesłał list gratulacyjny nowemu Ministrowi Edukacji i Nauki

Gratulacje Rektora KUL dla Ministra CzarnkaW imieniu społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II gratuluję Panu nominacji na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki. Czujemy się zaszczyceni, że Profesorowi naszego Uniwersytetu zostało powierzone tak ważne stanowisko rządowe. Na czas pełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji życzę Panu Ministrowi wszelkiego dobra, wytrwałości w podejmowaniu kreatywnych inicjatyw, wrażliwości na potrzeby świata nauki oraz sprawy edukacji dzieci i młodzieży, a także skutecznego wsparcia instytucji, którym leży na sercu troska o kształt polskiej nauki i szkolnictwa - napisał rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski w liście gratulacyjnym do nowego Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka.

Rekolekcje na dobry początek - o. Tomasz Zamorski OP

Rekolekcje na dobry początek w Kościele Akademickim KULZobacz, co może się stać, gdy człowiek zaufa słowa Boga, gdy wpuści je w rzeczywistość naznaczoną kryzysem, porażką, smutkiem…

 

Ojciec Tomasz Zamorski zabiera nas w podróż śladami św. Piotra, by pokazać, że Bóg wybiera to, co niemocne, że przychodzi w niepowodzeniu, w przegranej i że wobec naszej słabości wykazuje się niewiarygodną cierpliwością.

 

 

 

 

 

 


Dzień pierwszy

 

 

Dzień drugi

 

 

KUL zainaugurował rok akademicki 2020/2021

Przemówienie Rektora KUL podczas inauguracji roku akademickiegoInauguracja roku akademickiego 2020/2021 na KUL przebiegała w niezwykłych okolicznościach. Wiadomo było, że ze względu na epidemię nie będzie mogła mieć tak podniosłego charakteru jak zwykle. Uroczystość zaplanowano, zgodnie z uniwersytecką tradycją, w trzecią niedzielę października. Jednak ze względu na ograniczenia wprowadzone przez rząd została ona przeniesiona na piątek, 16 października i połączona z nadaniem tytułu doktora honoris causa KUL przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurtowi Kochowi.

 

Przemówienie inauguracyjne Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski poświecił roli katolickiego uniwersytetu w świecie nauki. Mówił, że „pragniemy postrzegać nasz uniwersytet jako uczelnię przede wszystkim humanistyczną, wierną idei bezinteresownego i uczciwego poszukiwania prawdy, troszczącą się o przekazanie młodemu pokoleniu Polaków zdrowej tradycji chrześcijańskiej, zgodnie z dewizą służby Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie. Nie wolno nam zapomnieć o przesłaniu naszego największego profesora, którego setną rocznicę urodzin w tym roku obchodzimy – św. Jana Pawła II. Jego słowa wypowiedziane na dziedzińcu uniwersyteckim w 1987 r. – „Uniwersytecie, służ prawdzie" – pozostają nadrzędnym programem, do którego powinniśmy dostosować wszelkie szczegółowe rozwiązania, także te wynikające z nowej reformy szkolnictwa wyższego"

 

Pasowanie studentów I rokuNastępnie odbyła się uroczystość immatrykulacji studentów I roku. Sześcioro młodych ludzi, w imieniu swoich koleżanek i kolegów, którzy nie mogli wziąć udziału w inauguracji, ślubowało sumiennie wypełniać swoje obowiązki, by rzetelnie przygotować się do pracy dla dobra Kościoła i mojej Ojczyzny.

 

Z inauguracją roku akademickiego zostało połączone nadanie tytułu doktora honoris causa KUL. Otrzymał go wybitny teolog i ekumenista szwajcarski kardynał Kurtowi Kochowi. Szwajcarski dostojnik to przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan i bliski współpracownik ostatnich dwóch papieży.

 

Jak przypomniał Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski „Patron naszego uniwersytetu w encyklice Ut unum sint akcentuje, że ekumenizm „nie jest jakimś tylko »dodatkiem«, uzupełnieniem tradycyjnego działania Kościoła. Przeciwnie, należy on w sposób organiczny do całości jego życia i działania, i w konsekwencji winien tę całość przenikać i z niej wyrastać, jak owoc ze zdrowego i kwitnącego drzewa, które osiąga pełnię życia”. Stąd też Senat i cała społeczność akademicka naszego katolickiego uniwersytetu wyrażają wdzięczność Księdzu Kardynałowi za zaangażowanie na rzecz jedności chrześcijan, i składają życzenia dalszej owocnej pracy na niwie teologii, przybliżającej nastanie widzialnej jedności Kościoła, do której wzywa nas wola naszego Pana Jezusa Chrystusa.”

 

Odbierając dyplom doktora honoris causa kardynał Koch powiedział: „z sercaWręczenie doktoratu honoris causa kard. Kochowi dziękuję Państwu za ten wielki zaszczyt, który okazano mi przez przyznanie doktoratu honoris causa. Cieszę się zwłaszcza z tego, że ten doktorat honoris causa został mi przyznany przez Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który nosi tak chwalebne imię Jana Pawła II.”

Następnie Kardynał wygłosił wykład inauguracyjny poświęcony odpowiedzialności teologii za kwestie ekumenizmu. Podkreślił w nim, ze teologia „tylko wtedy dostrzega swoją katolicką odpowiedzialność i posłannictwo oraz wnosi swój nie do przecenienia fundamentalny wkład, jeśli rozumie swoją służbę na rzecz przywrócenia jedności Kościoła”.

 

Wystąpienie abp. Budzika podczas inauguracji roku akademickiegoNa zakończenie inauguracji głos zabrał Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL Arcybiskup Stanisław Budzik. W swoim słowie nawiązał do tematyki VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, którym jest dialog i przypomniał postać patrona uniwersytetu. Zwrócił uwagę, że inauguracja roku akademickiego odbywa się 16 października, w 42. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową i przypomniał, że papież nazywany był mistrzem dialogu. „Wszyscy, którzy mieli szczęście osobiście spotkać Jana Pawła II podkreślają, że był mistrzem słuchania – mówił Arcybiskup – i wezwał do naśladowania papieża, dla którego „dialog z drugim człowiekiem był dla niego nie tylko wymianą myśli, ale przede wszystkim wymianą darów duchowych”.

 

Fotorelacja

Gratulacje z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021

Inauguracja roku akademickiego oraz nadanie doktoratu honoris causa kard. Kochowi - nagranie

VI Kongres Kultury ChrześcijańskiejZapraszamy na transmisję uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021 połączonej  z nadaniem tytułu doktora honoris causa KUL przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurtowi Kochowi. Wydarzenie odbywa się w ramach VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.

 

Tytuły profesorskie dla naukowców z KUL

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 roku tytuł profesora otrzymali:

 

  • dr hab. Marzena Górecka z Instytutu Literaturoznawstwa 
  • dr hab. Joanna Misztal-Konecka z Instytutu Nauk Prawnych
  • dr hab. Waldemar Bednaruk z Instytutu Nauk Prawnych
  • dr hab. Andrzej Podraza z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji 

 

Serdecznie gratulujemy!

Przesłanie VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej

VI Kongres Kultury Chrześcijańskiej

Na KUL zakończyły się obrady VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, którego hasłem były „Przestrzenie dialogu. Chrześcijańskie inspiracje kultury spotkania". Tradycyjnie jego uczestnicy przygotowali przesłanie, które na zakończenie odczytał ks. abp Stanisław Budzik. Podkreślają w nim znaczenie odkrywania systemu wartości, który pomaga w budowaniu relacji opartych na promowaniu godności osoby i wzajemnym szacunku. Zadaniem chrześcijaństwa natomiast jest tworzenie i wspieranie „klimatu dialogu", otwieranie się na potrzeby człowieka w zmieniającym się świecie, przekraczanie egoizmu i obojętności. „Obowiązkiem naszym i nam współczesnych, wynikającym z odpowiedzialnego przeżywania czasu oraz poszukiwania odpowiedzi na palące pytania o przyszłość świata (w skali mikro i makro), jest nieustanne podejmowanie autentycznego, głębokiego dialogu".

 


 

 

 

 

 

Treść przesłania Kongresu:

 

 

Uczestnicy VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, który odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, podjęli temat niezwykle ważny dla współczesnego, zglobalizowanego świata. Zagadnienie dialogu stało się głównym przedmiotem intelektualnych rozważań autorytetów życia akademickiego, świata kultury, mediów, przedstawicieli Kościoła i wyznań religijnych. Podejmowanie i prowadzenie dialogu jest wpisane w naturę człowieka. Jako forma twórczego zaangażowania pomaga mu coraz bardziej poznawać i zgłębiać prawa stworzonego przez Boga świata, odkrywać system wartości określający jego miejsce i rolę w świecie, budować relacje oparte na promowaniu godności osoby i wzajemnym szacunku.

 

Refleksja nad rolą dialogu i jego znaczeniem dla współczesnego świata potwierdza, że wszystkie przestrzenie ludzkiego życia i oddziaływania stają się areopagami wymiany myśli i idei pomiędzy wspólnotami, społeczeństwa-mi, narodami i wyznaniami religijnymi. Świadczy to o zglobalizowanym charakterze naszego świata i rozwoju sposobów komunikowania się pomiędzy ludźmi. Nieograniczone wypowiadanie opinii buduje w świecie płaszczyznę wzajemnej wymiany informacji, jakże ważną w dobie totalnych zagrożeń, które dzisiaj przeżywa świat, zmagając się z pandemią COVID-19 i wieloma konfliktami o charakterze zbrojnym. Wydaje się, że od zawsze właśnie te dwa obszary troski – o trwały pokój na świecie oraz o jak najlepszą kondycję populacji ludzkiej – nieustannie zajmują uwagę znaczących instytucji światowych i gremiów skupiających autorytety nauki. Są to działania na rzecz wspólnego dobra w skali globalnej. Bez wątpienia to także rola Kościoła Katolickiego, służącego Ewangelii pokoju.

 

Jednak wymiana informacji o faktach oraz procesach zachodzących w najistotniejszych wymiarach życia ludzkiego nie wystarczy. Ograniczenie się do komunikacji w celu przekazania niezbędnych wiadomości może pomóc w wyjściu z sytuacji kryzysowych oraz w znalezieniu rozwiązań trwalszych niż dotychczasowe, ale nie zapewni bezpieczeństwa i upragnionej równowagi w rozwoju świata.

 

Obowiązkiem naszym i nam współczesnych, wynikającym z odpowiedzialnego przeżywania czasu oraz poszukiwania odpowiedzi na palące pytania o przyszłość świata (w skali mikro i makro), jest nieustanne podejmowanie autentycznego, głębokiego dialogu. Ciągle aktualne jest kierowanie uwagi w stronę judeochrześcijańskiej tradycji i czerpanie z ewangelicznej myśli przekazywanej przez Kościół. Głoszenie wiary w Boga, który stworzył świat i powierzył go człowiekowi, by ten z niego korzystał i nad nim panował, to akcentowanie wyjątkowej godności człowieka w całym porządku natury i w relacji do samego Boga. Potwierdza to prawdę, że Bóg, wchodząc w dialog z człowiekiem, obdarowuje go przede wszystkim miłością i zaufaniem. Bóg jest tym, który podkreśla podmiotowość człowieka na arenie świata, ofiarowując mu wolność ducha poprzez dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. Dlatego też niezastąpioną rolę w odkrywaniu wartości człowieka odgrywa religia.

 

Chrześcijaństwo nieustannie jawi się jako droga do pokoju uobecnianego właśnie poprzez praktykę dialogu pomiędzy religiami, przyczyniającego się do promowania „kultury spotkania”. Przez swoją wrażliwość myślenia o człowieku i jego drodze do szczęśliwego, spełnionego życia, aż po wymiar wieczności, chrześcijaństwo staje w opozycji do „kultury obojętności”, dzisiaj zagrażającej nam globalnie. Chce niezmiennie tworzyć i wspierać „klimat dialogu”, którego wyrazem są – obok intelektualnych poszukiwań oraz edukacji w różnych kierunkach i na różnych poziomach – praktyczne działania naznaczone ewangelicznym duchem miłosierdzia, a odpowiadające na potrzeby ubogich i wykluczonych, żyjących daleko od światowych centrów rozwoju.

 

Chrześcijańskie otwieranie się na potrzeby człowieka i w dialogu ze współczesnym światem, zabieranie głosu w imieniu słabego i potrzebującego, to praktyczne nauczanie drogi ewangelicznej wiary, gdyż uczy przekraczania egoizmu i obojętności, objawiających się niechęcią wobec spraw społecznych i losu innych. Niestety, takie postawy rodzi w naszych społeczeństwach kultura dobrobytu i jej promowanie. To praktyczny wyraz zaprzeczenia postawy dialogu, solidarności i tworzenia międzypokoleniowych więzów. A przecież budowanie klimatu dialogu zakłada szczere zaangażowanie się wielu, jeśli nie wszystkich. Dlatego nie może być zgody na to, by człowieka i jego rolę w świecie postrzegać utylitarnie, nie może być przyzwolenia, by wykorzystywać napięcia międzyludzkie i wzajemną niechęć do prowadzenia partykularnych interesów, gdyż takie działania nadwyrężają porządek norm moralnych, na których zbudowana jest nasza cywilizacja.

 

Chrześcijańska myśl i praxis zawsze służą życiu, także społecznemu, pomagając przezwyciężać podziały i napięcia na drodze do jedności, która nie zatraca różnorodności postaw. Wnoszą tym samym w przestrzeń kultury, będącej bogatą sferą wyrażania się człowieka i całych narodów, prymat ducha nad materią. Kościół katolicki pragnie nieprzerwanie opowiadać o Bogu i Jego najwspanialszym stworzeniu, jakim jest człowiek, a to znaczy, że chce podejmować dialog z nieustannie zmieniającym się światem i szukać najbardziej odpowiedniej formy narracji, korzystając przy tym także ze współczesnych mediów.

 

Głoszenie ewangelicznego przepowiadania w dzisiejszym świecie wiąże się z koniecznością wyrażenia palącego postulatu, by człowiek otworzył się na drugiego człowieka i uważnie go słuchał, właśnie ze względu na wiarę w Boga. Usłyszeć drugiego w dialogu, to przyjąć dar jego obecności dla siebie, to także nieustannie budować i potwierdzać swoją tożsamość ucznia Chrystusa, to podejmować trud poszukiwania prawdy w duchu wzajemnego rozumienia się i odkrywania wspólnych wartości. W prowadzeniu dialogu wyraża się zarówno pragnienie życia w pokoju, jak i autentyczne zaangażowanie na rzecz jego przywracania i umacniania.

Zobacz transmisję z kongresowych paneli

W pierwszym panelu Dialog jako zasada w życiu i nauczaniu Jana Pawła II oraz kard. Stefana Wyszyńskiego wzięli udział Anna Rastawicka (Instytut Prymasa Wyszyńskiego), prof. Paweł Skibiński (UW) oraz dr Maciej Zięba OP. Dyskusję moderował  Grzegorz Polak (Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego).

 

 


 

VI Kongres Kultury Chrześcijańskiej Panel Kościoły w dialogu odbył się z udziałem kard. Kurta Kocha (Watykan), bp. Serafina Amielczenkowa (Moskwa) oraz bp. Jana Cieślara (Kościół Ewangelicko-Augsburski). Dyskusję poprowadził ks. prof. Sławomir Pawłowski (KUL).

 

 


 

O Wspólnym dziedzictwie Wschodu i Zachodu rozmawiali dr Christian Hartl (Niemcy), ks. dr Manfred Deselaers (Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu) oraz prof. Marek Melnyk (UWM), a moderatorem panelu był prof. Sławomir Żurek (KUL).

 

 


Tematem ostatniego panelu Kongresu był Wiara – dialog – odpowiedzialność, a w dyskusji głos zabiorą  kard. Gerhard L. Müller (Watykan), ks. prof. Józef Niewiadomski (Austria), prof. Marzena Górecka (KUL), ks. dr hab. Krzysztof Kaucha (KUL), ks. prof. Krzysztof Góźdź (KUL). Rozmowę prowadzić będzie: ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL).

 

W trakcie panelu zaprezentowane zostały również dwie pozycje książkowe, których powstanie związane jest z KUL.  Najnowsza książka kardynała Gerharda Ludwiga Müllera, Wiara w Boga we współczesnym świecie stanowi pokłosie cyklu wykładów dla studentów wszystkich wydziałów KUL (Lublin Lectures), które wygłosił Kardynał w 2018 roku na temat: Wiara w Boga w zsekularyzowanym świecie. Natomiast

 

Kongres był także doskonałą okazją, by zaprezentować XIV tom Opera Omnia Josepha Ratzingera, który, dzięki pracy naukowców z KUL,  ukazał się w trzech częściach, Kazania: Homilie – przemówienia – Medytacje.

 

Ks. prof. Kalinowski: chcemy, by KUL był nowoczesny, ale oparty na tradycji

Przemówienie inauguracyjne Rektora KULPragniemy, by nasz uniwersytet był uczelnią nowoczesną, ale opartą na tradycji. Uczelnią przodującą w rankingach naukowych, ale równocześnie mającą swój wyrazisty charakter, do którego zobowiązuje nas przydomek „katolicki"  – powiedział rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego KUL.

Ks. prof. Kalinowski podkreślił, że w świecie domagającym się od nauki przede wszystkim utylitaryzmu i opłacalności, uniwersytet, zwłaszcza o profilu katolickim, staje się szansą na „przeprowadzenie humanizacji stechnicyzowanego społeczeństwa i uratowanie cywilizacji, w której centrum stoi człowiek i jego wyższe potrzeby, określane ogólnie mianem kultury, a nie tylko rozwój techniczny i dochód finansowy".

„W taki właśnie sposób pragniemy postrzegać nasz uniwersytet: jako uczelnię przede wszystkim humanistyczną, wierną idei bezinteresownego i uczciwego poszukiwania prawdy, troszczącą się o przekazanie młodemu pokoleniu Polaków zdrowej tradycji chrześcijańskiej, zgodnie z dewizą służby Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie. Nie wolno nam zapomnieć o przesłaniu naszego największego profesora, którego setną rocznicę urodzin w tym roku obchodzimy – św. Jana Pawła II. Jego słowa wypowiedziane na dziedzińcu uniwersyteckim w 1987 r. – „Uniwersytecie, służ prawdzie" – pozostają nadrzędnym programem, do którego powinniśmy dostosować wszelkie szczegółowe rozwiązania, także te wynikające z nowej reformy szkolnictwa wyższego" – podkreślił rektor KUL.

Ks. prof. Kalinowski dodał, że KUL ma być uczelnią widoczną w życiu społecznym i proponującą nowe ciekawe rozwiązania w wielu dziedzinach, a równocześnie wprowadzającą do świata nauki i relacji społeczno-gospodarczych ducha prawdy, uczciwości, moralności, wysokiej kultury.

„Mam nadzieję, że nowy rok akademicki 2020/2021, który mam zaszczyt i przyjemność otworzyć jako nowy rektor naszej uczelni, będzie – mimo wszelkich przeciwności związanych z utrzymującą się epidemią koronawirusa – ważnym krokiem we wspomnianym kierunku. Katolicki Uniwersytecie Lubelski Jana Pawła II, służ prawdzie i w jej duchu wspieraj rozwój nauki, kultury i wiary w naszej ojczyźnie" – powiedział rektor KUL.

Inauguracja roku akademickiego odbywa się w ramach VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. 

Nowy doktor honoris causa KUL: teologia musi służyć przywróceniu jedności Kościoła

Kard. Kurt Koch odbiera doktorat honoris causa KULTeologia „tylko wtedy dostrzega swoją katolicką odpowiedzialność i posłannictwo oraz wnosi swój nie do przecenienia fundamentalny wkład, jeśli rozumie swoją służbę na rzecz przywrócenia jedności Kościoła” – podkreśla Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kardynał Kurt Koch. W piątek 16 października kardynał otrzymał doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Kardynał Koch jest 108. osobą obdarzoną najwyższą uniwersytecką godnością KUL. W gronie doktorów honoris causa KUL są m.in.: Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, Czesław Miłosz, Zbigniew Brzeziński czy Helmut Kohl.

 

Liczący dziś 70 lat Kardynał Kurt Koch w teologii światowej przełomu XX i początku XXI wieku to postać wielce znacząca. Bliski współpracownik papieży Benedykta XVI i Franciszka, jeden z najwybitniejszych teologów przełomu XX i XXI wieku, jest od lat głęboko zaangażowany w dialog ekumeniczny.

 

Zanim został kościelnym dostojnikiem, przez wiele lat był pracownikiem naukowym, profesorem, wykładał m.in. dogmatykę, liturgikę i teologię ekumeniczną na Uniwersytecie w Lucernie, pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologii, a także, krótko, rektora tego uniwersytetu. Głównym obszarem jego poszukiwań teologicznych od początku była eklezjologia. Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji książkowych i kilkuset artykułów naukowych.

 

Od początku działalność naukową łączył umiejętnie z działalnością duszpasterską. Jak sam podkreśla uprawianie teologii ma sens tylko w połączeniu z głoszeniem Ewangelii. To jego wielorakie zaangażowanie w życie Kościoła zostało dostrzeżone i Kurt Koch w 1995 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem Bazylei i z jego rąk przyjął sakrę biskupią.

 

Wspominając na KUL postać papieża-Polaka kard. Koch przypomniał, że „papież Jan Paweł II wyróżniał się jednoznacznym zaangażowaniem w ekumeniczne poszukiwanie dróg odzyskania jedności chrześcijan. Był on głęboko przekonany, że po pierwszym tysiącleciu historii chrześcijaństwa, które było czasem niepodzielonego chrześcijaństwa, i po drugim tysiącleciu, które na Wschodzie i na Zachodzie doprowadziło do głębokich podziałów w Kościele, trzecie tysiąclecie będzie miało do wykonania wielkie zadanie odzyskania na nowo utraconej jedności Kościoła”.

 

Doświadczenie życia w wielowyznaniowym społeczeństwie oraz zaangażowanie ekumeniczne spowodowały, że w 2002 r. Jan Paweł II powołał bp. Kocha w skład Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W 2010 r. Benedykt XVI mianował go jej przewodniczącym, wynosząc jednocześnie do godności arcybiskupa, a po kilku miesiącach mianował go kardynałem. Jako przewodniczący Rady kardynał Koch prowadzi dialog międzywyznaniowy kierując się optyką wzajemnej wymiany darów, które są zasiane w różnych wspólnotach wyznaniowych.

 

Jednym z jego osiągnięć jest doprowadzenie do historycznego spotkania papieża Franciszka i patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla w lutym 2016 r., na lotnisku w Hawanie, podczas którego podpisali oni deklarację, w której wyrazili pragnienie jedności. Było to pierwsze od blisko tysiąca lat spotkanie zwierzchników Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosławia.

 

Więcej

Rektor KUL: zapraszam do podpisania międzynarodowego Apelu dot. nauczania św. Jana Pawła II

Międzynarodowy Apel profesorów i nauczycieli akademickich, w roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, to inicjatywa, którą podejmujemy w przededniu 42 rocznicy wyboru tego papieża. Ma ona na celu przypomnienie i promowanie wśród naszych studentów nauczania oraz myśli filozoficznej Karola Wojtyły – podkreśla rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski.

 

Rektor KUL zaznacza, że nowy rok akademicki jest dobrą okazją, by kolejny raz sięgnąć w programach wykładów, zajęć dydaktycznych i pracy naukowej, do nauczania św. Jana Pawła II, w aspekcie filozoficznym, kulturowym i społecznym.

„W naszym Apelu zwracamy uwagę, że w dzisiejszym świecie, w którym obserwujemy homogenizację kultury, przewartościowanie postaw społecznych oraz różnorodność opinii, rolą uniwersytetów i uczelni jest poszukiwanie pewnych punktów odniesienia i wartości nadrzędnych, będących spoiwem naszych społeczeństw. Nauczanie Karola Wojtyły niewątpliwie otwiera przed studentami nowe horyzonty, których nie znajdą w kulturze masowej” – powiedział ks. prof. Kalinowski.

 

Dodał, że św. Jan Paweł II w swoim duszpasterstwie i pontyfikacie, wzywał młodych ludzi do podejmowania życiowych wyzwań, odpowiedzialności i otwartości na drugiego człowieka. „Jednocześnie jasno wskazywał na nadrzędne wartości, których punktem odniesienia jest Bóg i nauczanie Kościoła. Ojciec Święty zwracał uwagę, że źle rozumiana wolność i relatywizm moralny, prowadzą do wewnętrznego zniewolenia i cierpienia. Z nieodpowiednio pojmowanej „wolności” – jak mówił papież – zrodziły się totalitaryzmy, prowadzące do największych dramatów XX wieku” – podkreślił rektor KUL.

 

W Apelu czytamy, że poszukiwanie niezaprzeczalnego sensu jest dziś wyzwaniem dla studentów, w otaczającej ich coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. „Rozwój technologiczny i pojawiające się wraz z nim coraz bardziej nieograniczone możliwości wirtualnej komunikacji, są wielką szansą, ale stwarzają również niespotykane dotąd zagrożenia. Wobec tych faktów, nauczanie papieża z Polski i jego życiowa postawa, mogą inspirować młodych ludzi, do dążenia ku prawdzie i wewnętrznej wolności. Dlatego zachęcamy, by używając współczesnych środków przekazu i nowych metod dydaktycznych, wykładowcy akademiccy nawiązywali do dorobku naukowego, artystycznego i duchowości św. Jana Pawła II” – podkreślają autorzy tego przesłania. Treść Międzynarodowego Apelu Profesorów i Nauczycieli Akademickich w roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz możliwość złożenia podpisów online:

 

Apel Profesorów i Nauczycieli Akademickich w roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

 

The Appeal of the Professors Universities and Colleges in the centennial year of St. John Paul II’s birth

 

 

Zarządzenie Rektora dotyczące organizacji kształcenia w strefie czerwonej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zaleca się prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

 

Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne, w szczególności wymagające korzystania ze specjalistycznego oprogramowania, laboratoryjne i kliniczne, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Te odbywają się stacjonarnie, z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Również seminaria i pracownie dyplomowe na ostatnim roku studiów mogą odbywać się w trybie stacjonarnym.

 

Wykaz zajęć praktycznych oraz seminariów i pracowni dyplomowych na ostatnim roku studiów, zostanie opublikowany na stronach internetowych poszczególnych wydziałów, Szkoły Doktorskiej oraz Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji do dnia 23 października 2020 r. Za opublikowanie wykazu zajęć odpowiadają odpowiednio: dziekani wydziałów, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji.

Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w trybie on line.

 

Zarządzenie rektora KUL

Informacja o ważności legitymacji studenckich

Przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiczną zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem odpowiedniego Ministerstwa legitymacje studenckie zachowują ważność.

 

Mimo wprowadzenia zdalnej formy nauczania administracja uniwersytetu będzie nadal funkcjonować, a ważność legitymacji będzie można przedłużyć w godzinach pracy sekretariatów wydziałów.

"Włochy bez tajemnic, czyli kurs języka włoskiego i włoskiej kultury" - zapisy do 23 października

Uniwersytet Otwarty KUL zaprasza na kurs językowy w formie online „Włochy bez tajemnic, czyli kurs języka włoskiego i włoskiej kultury", który prowadzony będzie poprzez platformę Microsoft Teams. Pierwsze zajęcia odbędą się już w przyszłym tygodniu. Kurs trwa 30 godzin i zajęcia odbywają raz w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne (2x45min.). Pozostały ostatnie wolne miejsca. Zapisy do 23 października 2020 r.

 

Więcej

4-25.10 Festiwal organowy Ewangelicka 1

Festiwal organowy Ewangelicka 1Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest współorganizatorem tegorocznej edycji Festiwalu Ewangelicka 1, która nosi tytuł Rozmowy z Muzyką, a będzie się odbywać w ramach programu „Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie". Festiwal tradycyjnie odbędzie się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Lublinie. Każdy z czterech koncertów to zarazem zamknięta w sensie estetycznym i koncepcyjnym całość, jak i część większej struktury, tworzą je bowiem wspólny przekaz kompletnych wypowiedzi artystycznych pojedynczych wykonawców (każdy koncert znaczy tyle, co rozdział książki, choć może też funkcjonować odrębnie). Każde spotkanie muzyczne będzie poprzedzone słowem mówionym, w którym artyści podzielą się z publicznością swoimi przemyśleniami na temat doboru repertuaru i sposobów jego realizacji i prezentacji. Siłą koncertu będzie więc improwizowana rozmowa brzmiąca dźwiękami instrumentu i objaśniana słowem. Do udziału w przedsięwzięciu udało się pozyskać organistów: ks. Attilę Honti wraz z chórem Pueri Cantores Lublinenses (4 pażdziernika 2020), Jadwigę Kowalską (11.pażdziernika 2020), Stanisława Maryjewskiego (18 października 2020) oraz Marcina Simelę (25 października 2020).

20-22.10 Konferencja „From the Books of Enoch to Genesis Apocryphon: Aramaic Manuscripts of 1 Enoch and Related Aramaic Traditions from Qumran”

2020_Aramaic_Enoch_ConferenceSekcja Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL zaprasza do uczestnictwa w konferencji online „From the Books of Enoch to Genesis Apocryphon: Aramaic Manuscripts of 1 Enoch and Related Aramaic Traditions from Qumran”, która odbędzie się 20–22 października 2020 r. Uczestnictwo w konferencji jest darmowe, konieczna jest rejestracja.

 

Strona konferencji

 

Program  (strefa czasowa - EST/EDT, wschodnie wybrzeże USA)