Publications 2001


Małgorzata Cwenk
1. Porozmawiajmy o uczuciach: »Mazurek Dąbrowskiego« J. Wybickiego – pieśń optymizmu pełna, „Rota” 2001, nr 1-2, s. 55-56.
2. Czytelnikowska nowość, czyli słów kilka o VI tomie »Dzieł« Adama Mickiewicza, „Rota” 2001, nr 1-2, s. 111-113.

Roman Doktór
1. Adam Naruszewicz, Poezje wybrane, wybór, wstęp, oprac. R. Doktór, Lublin 2001, ss.231.
2. Adam Naruszewicz – poeta zwabionych serc, w: Adam Naruszewicz, Poezje wybrane, wybór, wstęp, oprac. R. Doktór, Lublin 2001, ss.34
3. Chrystus w literaturze oświecenia, w: Chrystus w literaturze polskiej, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001, s. 165-186.
4. Cyprian Norwid w szkole, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 47 (25.11.2001).
5. Rewolucja międzyprzedmiotowa – debata nauczycieli akademickich KUL, „Zeszyty Szkolne” 2001, nr 2, s. 25-29.
6. Cyprian Norwid w szkole. Konkurs dla nauczycieli, „Zeszyty Szkolne” 2001, nr 2.
7. Komunikat o Konkursie Norwidowskim, audycja – Radio Centrum Lublin, 20 listopada 2001.
8. »Maria« Antoniego Malczewskiego, Radio Lublin, 25 listopada 2001.

Henryk Duda
1. Warsztaty translatorskie I / Workshop on Translation I, red. R. Sokoloski, ..., Lublin-Ottawa 2001, ss.112.
2. [Rec. książki] I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1996. „Polonica XX”, Kraków 2000, s. 325-29. (druk: 2001).
3. Ortograficzne kłopoty z internetem, „Język Polski” LXXXI, 2001, s. 156-158.
4. Język polski po komunizmie: nowomowa, demokratyzacja języka, zapożyczenia z języka angielskiego, wulgaryzacja, w: Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś, t III: Linguaria, red. Vera Mitrinović, Poznań 2001, s. 71-83.
5. Lublin w Poznaniu, „Przegląd Uniwersytecki” XII, nr 1, 21.

Józef Fert
1. Bibliografia interpretacji wierszy Cypriana Norwida, (oprac.) , Lublin 2001.
2. Chrystus Norwida. Ku odrodzeniu kontemplacji, w: Chrystus w literaturze polskiej, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001, s. 255-279.
3. Czechowicz muzyczny, „Roczniki Humanistyczne” 2000, t. XLVIII, z. 1, s. 131-143. (druk: 2001).
4. O Norwidzie – dziś..., w: Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego” Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, red. A. Rynio, Kielce 2001, s. 175-181.
5. Czysty Józef. W tonacji Czechowiczowskiej, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2001 nr 2, s. 55-61.

Edward Fiała
1. Homo transcendens w »Kosmosie« Gombrowicz, „Przegląd Humanistyczny” 2001, nr 3, ss.20.
2. O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury, „Pamiętnik Literacki” 2001 nr 4, s. 75-96.
3. Od libido do idola. Wokół „Rewizji psychoanalizy” Ericha Fromma, „Teksty Drugie” 2000 nr 6 (65), s. 115-129. (druk 2001).
4. Gombrowicz i wolność, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” XXXV (2000), Warszawa 2000, s.37 52 (druk 2001).
5. Masowy ruch poetycki, ”Forum akademickie” 2001, nr 2, s. 62.

Stanisław Fita
1. Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie. Pod red. S. Fity i J. A. Malika. Lublin: RW KUL 2001.
2. Słowo wstępne, w: , Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie. Pod red. S. Fity i J. A. Malika. Lublin: RW KUL 2001.
3. Elizy Orzeszkowej myśl o patriotyzmie i kosmopolityzmie, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej, red. K. Stępnik, Lublin 2001, s. 109-119.
4. Na szlakach Bolesława Prusa. Wspomnienie o Krystynie Tokarzównie, „Głos Nałęczowa” 2001, s. 22.
5. Kapłan w literaturze pozytywizmu, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 685-687. [druk 2001].
6. Kinga (Kunegunda) św. W literaturze polskiej, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 1451-1452. [druk 2001].

Adam Fitas
1. O wybieraniu wartości. Trzy ślady, „Ethos” 2001, nr 4 (56).
2. IV Konferencja Aksjologiczna. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, internet: http://www.kul.lublin.pl/wydzialy/wnh/struktura/f_polska/ktl/str03.htm.

Mirosława Hanusiewicz

1. O cielesności Jezusa Chrystusa w literaturze polskiego baroku, w: Chrystus w literaturze polskiej, red P. Nowaczyński, Lublin 2001, s. 111-144.
2. Bóg w świecie z ciała i krwi. Słowo biblijne w »Pieśniach nabożnych« Wacława Potockiego, „Roczniki Humanistyczne” 2001, t. XLIX, z.1, s. 33-48.

Józef Japola

1. Profesorów typologia, czyli o literackich badaniach, podglądaniu i gwiazdach (nie tylko) filmowych, “Teksty Drugie”, 2001, z. 1, s. 211-219.
2. Time, Memory, And The Verbal Art. Essays On The Thought of Walter Ong... (rec.), „Pamiętnik Literacki" z. 4, 2001.
3. Chesterton Gilbert Keith, w: Encyklopedia Bóg-Człowiek-Świat, Katowice 2001, s.6-7.
4. Eliot Thomas Stearns, w: Encyklopedia Bóg-Człowiek-Świat, Katowice 2001, s.10-11.
5. Greene (Henry) Graham, w: Encyklopedia Bóg-Człowiek-Świat, Katowice 2001, s. 14-15.
6. Hopkins Gerard Manley, w: Encyklopedia Bóg-Człowiek-Świat, Katowice 2001, s. 16.
7. Merton Thomas, w: Encyklopedia Bóg-Człowiek-Świat, Katowice 2001, s. 26-27.
8. Milton John, w: Encyklopedia Bóg-Człowiek-Świat, Katowice 2001, s.29-30.

Wojciech Kaczmarek
1. Dusza i ciało w dramaturgii Młodej Polski, w: Nauka w poszukiwaniu duszy ludzkiej, red. W. Dyk, Szczecin 2001, s. 94-110, res.
2. Koniec wieków XIX i XX. Dwa kryzysy antropologiczne w literaturze dramatycznej, „Zeszyty Szkolne” R. 1: 2001, nr 1, s. 101-106.

Agnieszka Karolczuk
1. [Odp. na:] Co robi pikantna mieszanka?, „Gazeta w Lublinie” 26 listopada 2001.

Ks. Paweł Kochaniewicz

1. Romana Brandstaettera Jezus odnaleziony w kuilturze, „Zeszyty Naukowe KUL” XLIV 2001, nr 1-2 (173-174), s. 61-79.
2. Stanisław Vincenz – huculski Homer, Mickiewicz czy postmodernista?, „Kresy” 2001, nr 3, s. 269-271.
3. Homer Ukrainy, „Przegląd Uniwersytecki” 2001, nr 4, s. 10-11.

Mariusz Koper
1. Jeszcze raz w sprawie lubyckich kniaziów, „Gazeta Lubycka” 2001, nr 7, s. 12-13.
2. Teniatyska, „Gazeta Lubycka” 2001, nr 7, s. 12-13.

Zdzisław Kudelski

1. Gustaw Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 2: Skrzydła ołtarza. Opowiadania, Warszawa 2001, SW "Czytelnik", ss. 233.
2. Gustaw Herling-Grudziński, Pisma wybrane, t. 1-3, Warszawa 2001, SW "Czytelnik", ss. 471+533+431 T. 1: Opowiadania, wybór Z. Kudelski, przedm. T. Burek.
3. Na tropach Transcendencji. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, w: Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001, RW KUL, s. 195-210.
4. Pielgrzym Świętokrzyski. O Herlingu-Grudzińskim w: Encyklopedia Powszechna PWN. Suplement 2000, Warszawa 2001, PWN, s. 7 (hasło s. 6, biogram s. 1).
5. Posłowie, w: Gustaw Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 2: Skrzydła ołtarza. Opowiadania, Warszawa 2001, s. 223-228.
6. Nota bibliograficzna, w: Gustaw Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 2: Skrzydła ołtarza. Opowiadania, Warszawa 2001, s. 229-231.
7. Nota o autorze, w: Gustaw Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 2: Skrzydła ołtarza. Opowiadania, Warszawa 2001, s. 232-233

Ks. Marian Lewko
1. Łódzki okres działalności teatralnej Mariana Gawalewicza 1903-1906, oprac. M. Lewko, Lublin 2000, RW KUL, ss.277.
2. Dramat obcy w Polsce 1756-1965. Premiery. Druki. Egzemplarze, Informator A-K, praca zesp. Pod red. J. Michalika, Karków 2001.
3. Świat wewnętrzny bohaterów chłopskich w dramaturgii Wiesława Myśliwskiego, w: O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w 70 rocznicę urodzin pisarza), Kielce 2001, s. 83-103.
4. Instytut Filologii Polskiej KUL. Katedra Dramatu i Teatru, „Rzeczy Teatralne” 2001 nr 7-8, s. 9-17.
5. Teatrologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tradycja i dzień dzisiejszy, w: Teatrologia polska u schyłku XX w., red. J. Michalik, A. Marszałek, Kraków 2001, s. 27-30.
6. Wiara Wyspiańskiego, „Maszkaron” Kraków 2000 [druk 2001]

Małgorzata Łukaszuk-Piekara
1. W mocy konwencji. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, „Akcent” 2001, nr 1-2, s. 25-39.

Marian Maciejewski
1. Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, Lublin 2001, ss. 230.
2. O życiu i twórczości Władysława Sebyły, „Kresy” 2000 nr 2-3, s. 214-216. (druk 2001)

Władysław Makarski
1. Polskie nazwy własne. [omówienie – rec.], „Zeszyty Naukowe KUL” XLV 2000, z. 1−2, s. 169-170. [druk 2001]

Jakub Malik

1. , Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie. Pod red. S. Fity i J. A. Malika. Lublin: RW KUL 2001.
2. Żyjmy Świętochowskim. Odnalezione ideały Adolfa Nowaczyńskiego. Notatki. W: „Poznańskie Studia Polonistyczne” t. 7.: Czytanie pozytywizmu. Poznań 2000, s. 47–65. [druk II 2001].
3. Ateny i Abdera. Mieszczańskość i filisterstwo w młodopolskiej twórczości Adolfa Nowaczyńskiego. Parerga i komentarze do lektury „Nowych Aten”. W: Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej II połowy XIX wieku. Pod red. E. Ihnatowicz. Warszawa: Elipsa 2000, s. 123-134. [druk I 2001].
4. „Berlin–Kraków, dzień jazdy”. Zapomniany list Adolfa Nowaczyńskiego do Stanisława Przybyszewskiego. „Pamiętnik Literacki” 2000 z. 4. s. 187-196. [druk II 2001].
5. Bal w cukierni. Zielony Balonik – fenomen młodopolskiej kultury śmiechu. W: Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie. Pod red. S. Fity i J. A. Malika. Lublin: RW KUL 2001.
6. Listy z życia cyganerii. Biografia Adolfa Nowaczyńskiego w listach (wyczytana). Rekonesans. W: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz. Białystok 2000, s. 461-474. [druk II 2001].
7. Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 1999). „Zeszyty Naukowe KUL” 2000 nr 1-2. s. 120-127. [druk V 2001].
8. Bibliografia zawartości „Zeszytów Naukowych KUL” za lata 1978-1997. „Zeszyty Naukowe KUL” 2000 z. 1-2. s. 149-205. [druk V 2001].
9. Nowe szaty… „Kresy” 2001 nr 47. s. 264-266.

Bożena Matuszczyk
1. Problemy ekwiwalencji w tłumaczeniu Biblii, w: Warsztaty translatorskie. Workshop on translation. Red. R. Sokolowski, H. Duda. Lublin-Ottawa 2001, s. 51-61.
2. Krytyka czy perswazja? O retoryce współczesnego kaznodziejstwa, w: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna. Kraków 2001, s. 301-312.
3. »Pluralis homileticus« jako strategia kształtowania relacji między kaznodzieją a słuchaczami, w: Język w komunikacji, red. G. Habrajska. Łódź 2001, t. II, s. 25- 29.
4. Idea Opatrzności Bożej w języku polskim - dawniej i dziś, w: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka, red. A. Ceglińska, Z. Staszewska. Łódź 2001, Cz. 1, s. 277-286.
5. Leksykograficzne opracowanie frazeologii w »Słowniku języka polskiego« Samuela B. Lindego. w: Frazeografia słowiańska. Księga pamiątkowa poświęcona Halinie A. Lilicz. Red. M. Balowski, W. Chlebda. Opole 2001, s.163-169.
6. Czy zmierzch polskiego stylu biblijnego?, w: Język, Literatura, Kultura Słowian - Dawniej i dziś III, red. B. Zieliński. Poznań 2001, s. 209-219.
7. Wierność czy zrozumiałość? Kazimierza Romaniuka tłumaczenie Biblii w świetle tradycji polskich przekładów Pisma świętego, w: Przekładając nieprzekladalne..., red. W. Kubiński, O. Kubińska i T. Z. Wolański, Gdańsk 2000. (druk 2001).
8. Informacja gramatyczna w słowniku S. B. Lindego, „Roczniki Humanistyczne” 2000 z.6, s. 73-95. (druk 2001).

Joanna Michalczuk
1. Prelekcja L. Sokoła w Galerii Sceny Plastycznej KUL, „Zeszyty Naukowe 2001, nr 3-4.

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

1. Chrystocentryzm światopoglądu Stanisława Vincenza, w: Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001, s. 113-124.
2. Twórczość Wiesława Myśliwskiego, w: Kultura w kręgu wartości. TN KUL Lublin 2001, s. 140-142.
3. „Smak ziemi” w »Księdze dygresji« Kazimiery Iłłakowiczówny, w: Cykl literacki w Polsce, red. K. Jakowska, B. Olech i K. Sokołowska, Białystok 2001, s. 507-516.
4. Homer Ukrainy, „Przegląd Uniwersytecki” 2001, nr 4, s. 10-11.
5. Vincenz na Węgrzech, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 47, s.23.

Beata Obsulewicz-Niewińska

1. Antyczny dopływ. Wątki antyczne w korespondencji Elizy Orzeszkowej, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 367-380. [druk 2001].
2. »Nad Niemnem« w perspektywie „świata antycznego” E. Orzeszkowej, w: Wokół »Nad Niemnem« , red. E. Sztachelska, Białystok 2001, s. 81-90.
3. Rzym Elizy Orzeszkowej, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej, red. K. Stępnik, Lublin 2001, s. 121-133.

Władysław Panas
1. Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach B. Schulza, Lublin 2001, ss. 200+ 25 nlb.
2. Dwadzieścia dwie litery. O »Poemacie« Józefa Czechowicza uwagi wstępne „Roczniki Humanistyczne” t.XLVIII: 2000, z.1, s. 17 30. (druk 2001).
3. „Antykwariat anielskich ekstrawagancji” albo „święty bełkot”. Rzecz o »Piecyku« A. Wata, „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 107-119.
4. Daas (7), „Na przykład” 2001, nr 1.
5. Jeździec Niebieski (7) , „Na przykład” 2001, nr 2.
6. „... miejsce mojego urodzenia będą zwiedzali”. Szkic topograficzny na urodziny J. Czechowicza, „Gazeta w Lublinie” 2001, nr 61 (15.III).
7. Tajemnica Bramy Grodzkiej, „Gazeta w Lublinie” 2001, nr 132 (7.VI).

Danuta Paluchowska
1. Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, Lublin 2001, ss. 230.
2. Słowacki Zgorzelskiego, w: Rok Słowackiego w Przemyślu, Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2001, s. 85-90.
3. Słowacki Zgorzelskiego, w: Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, s. 55-63.

Wiesław Pawlak
1. Twórczość Wespazjana Kochowskiego wobec popularnej literatury religijnej (na przykładzie „Ogrodu panieńskiego”), w: Sarmackie theatrum, t. 2, Katowice 2001, s.17-32.
2. Kaznodziejstwo w Polsce od początków do końca epoki baroku [rec.], „Zeszyty Naukowe KUL” 2001, z. 3-4.

Ireneusz Piekarski
1. Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye’a wizji literatury, „Teksty Drugie” 2001, nr 3-4, s. 231-245.

Anna Podstawka
1. Książka o Strindbergu, „Akcent” 2001, nr 1-2, s. 171-172.
2. Prelekcja L. Sokoła w Galerii Sceny Plastycznej KUL, „Zeszyty Naukowe 2001, nr 3-4.

Paweł Próchniak

1. Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego, Lublin 2001, ss.254.
2. Między metaforą a ideą. Chrystus w tekstach Tadeusza Micińskiego, w: Chrystus w literaturze polskiej, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001, s.361-387.
3. »Nietota« Tadeusza Micińskiego. Notatki na marginesach, w: Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie, red. S. Fita, J. A. Malik, Lublin 2001, s.11-51.
4. Bibliografia prac Hanny Filipkowskiej, w: Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie, red. S. Fita, J. A. Malik, Lublin 2001, s. 237-241.
5. O »elegii uśpienia«, "Roczniki Humanistyczne" 2000, t. XLVIII, z.1, s. 117-129 [druk 2001].
6. Spójna przestrzeń. [O twórczości Wiesława Jędruszczaka], "Kresy. Kwartalnik literacki” 2001, nr 1-2 (45-46), s. 255-257.
7. Ja to sobie tańczę. Notatki o poezji Marcina Świetlickiego, "Kresy. Kwartalnik literacki” 2001, nr 3 (47), s. 48-52.

Wacław Pyczek
1. „I ja za nią pójdę gdzieś tam szukać Boga”. O doświadczeniu religijnym w liryce Zygmunta Krasińskiego, w: Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001, s.291-310.
2. Ikona wieczności. O chrystologicznym aspekcie dzieła mistyczno-genezyjskiego Juliusza Słowackiego, w: Chrystus w literaturze polskiej, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001, s. 201-224.

Jacek Scholz
1. Przekład jako iluzja, w: Workshop on Translation I, pod red. H. Dudy i R. Sokoloskiego, Lublin 2001, s. 37-51.

Dariusz Seweryn
1. Słowacki nie-mistyczny, Lublin 2001, Redakcja Wydawnictw KUL.

Dariusz Skórczewski
1. Czy krytyka literacka jest sztuką? Wokół jednego z wątków międzywojennych sporów o granice krytyki, „Pamiętnik Literacki” 2001 nr 4.
2. Wyka i Fryde, czyli „brzozowszczyk” contra „klerk”. Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę, „Kresy” 2002 nr 45-46, s. 43-52.
3. Czas przełomu. O podłożu krytycznoliterackiego sporu o pryncypia w latach trzydziestych, „Zeszyty Naukowe KUL” 2001, nr 3-4.
4. „Sprawa Irzykowskiego i Boya”. Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę,, „Teksty Drugie”.

Natalia Sosnowska
1. Sposoby zwracania się do rozmówców. (Na przykładzie audycji »To był dzień« III Programu PR), „ Roczniki Humanistyczne” t. XLVIII, z.6 2000, s. 97-106. (druk 2001).

Andrzej Tyszczyk
1. Czechowicz i miasto. „Roczniki Humanistyczne” 2000, z.1, s.161-178. (Druk 2001).
2. Wilkomirski. (W świecie literackich mistyfikacji). „Na przykład” 2001 nr 12. (Druk 2001).
3. Sztuka a problem kłamstwa. „Ethos” 2001 nr4(56).
4. Na marginesie rankingu uczelni („Rzeczpospolita” nr 85), „Gazeta w Lublinie” 17 kwietnia 2001.

Ryszard Zajączkowski
1. Ryszard Zajączkowski (tłum.), Verena Kast, Kryzys jest szansą. Czyli jak wykorzystać trudności, Kielce 2001.
2. Ryszard Zajączkowski (tłum.), Anzelm Grűn, Sercem i wszystkimi zmysłami. Refleksje na każdy dzień, Kielce 2001.
3. Auf den Wegen der heiligen Revolution:Franz Baader und Adam Mickiewicz, w: Adam Mickiewicz und die Deutschen,Wiesbaden 2000 s.127-137 (druk 2001).
4. Olimpiada literatury i języka polskiego. Przewodnik po tematach, red. B. Chachulska, IBL, Warszawa 2000 (część: Ingardenowska teoria literatury). Druk 2001).
5. Na drogach świętej rewolucji. Franz Baader i Adam Mickiewicz, w: Mickiewicz-Słowacki –Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty. Studia pod redakcja Ewy Owczarz i Jerzego Smulskiego ,Łowicz 2001,ss.215-224.
6. Aleksander Wat w Darmstadt i we Frankfurcie, „Ethos” nr 53-54, 2001, s.278-284.
7. Po „nie –boskiej” stronie bytu. Świadectwo Aleksandra Wata, „Ethos” nr 54, 2001.
8. Poeta nieznany. O międzywojennej twórczości Romana Brandstaettera, „Poznańskie Studia Polonistyczne” nr 8, Poznań 2001.

Sławomir Jacek Żurek
1. Polish-Jewish Meetings at The Memorial Gate in Lublin, w: Jews and Christians in Dialogue II: Identity – Tolerance – Understanding, Ed. by M. Bron Jr, Stockholm 2001, s.174-177.
2. W poszukiwaniu „Niewidzialnego Mesjasza”. Komentarze kabalistyczne do liryku „Pan Cogito szuka rady” Zbigniewa Herberta, w: Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków 2001, s. 215-232.
3. Język polski. Propozycje wykorzystania komputera i Internetu w procesie dydaktycznym, w: Komputer i Internet w szkole, red. K. Guzek, Lublin 2001, s. 67-76.
4. Humanistyczne ścieżki edukacyjne. Propozycje wykorzystania komputera i Internetu w procesie dydaktycznym, (w:) Komputer i Internet w szkole, red. K. Guzek, Lublin 2001, s. 139-148.
5. Blaski i cienie reformy oświaty, „Zeszyty Szkolne” 2001, nr 1, s. 5-9.
6. O potrzebie nauczania międzyprzedmiotowego, „Zeszyty Szkolne” 2001, nr 2, s. 18-20.
7. Rewolucja międzyprzedmiotowa – debata nauczycieli akademickich z KUL, „Zeszyty Szkolne” 2001, nr 2, s. 25-29.
8. Ścieżki edukacyjne w Internecie, „Zeszyty Szkolne” 2001, nr 2, s. 81-88.
9. Uniwersytet – szkoła. Potrzeba dialogu. O zestawach egzaminacyjnych z nauki o literaturze dla kandydatów na Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2001/2002, „Zeszyty Szkolne” 2001, nr 2, s. 125-127.
10. Kalendarz hebrajski, w: Kalendarz Ekumeniczny 2001, Lublin 2001, s. 181-184.