Publications 2002


Jarosław Borowski
1. W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, red. J. Borowski, W. Panas, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, ss. 362.
2. „Nie-Boska” i Aleksander (‘Szkice o Krasińskim Aleksandra Wata), w: W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, red. J. Borowski, W. Panas, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 229-246.

Małgorzata Cwenk
1. Bibliografia prac Czesława Zgorzelskiego za lata 1972-2001, w: Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, pod red D. Paluchowskiej i M. Maciejewskiego, Lublin 2002, s.220-253.
2. Lubelskie wydanie Poezji Cz. Paszkowskiego, „Rota” 2002, nr 4.
3. Chwila poezji W. Szymborskiej, „Rota” 2002, nr 4.
4. Filomackie Archiwum odkrywa swe tajemnice, „Rota” 2002, nr 4.

Justyna Dąbkowska
1. Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002, TN KUL.
2. Rozmowy Artaksesa i Ewandra Stanisława Herakliusza Lubomirskiego – dialog, esej, traktat..., w: Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002, s. 281-323.

Roman Doktór
1. Literatura przedromantyczna w pracach Czesława Zgorzelskiego. W: Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca. Red. D. Paluchowska, M. Maciejewski. Lublin 2002.
2. Komizm w „Panu Podstolim”, „Roczniki Humanistyczne” 2002, z. 1.
3. Konferencja o Krasickim. „Roczniki Humanistyczne” 2002. T.1, z. 1.

Henryk Duda
1. Język polski. Współczesność − Historia, red. H. Duda i W. Książek-Bryłowa, t. III, Lublin 2000.
2. Warsztaty translatorskie II/ Workshop on Translation II, pod red. R. Sokolowskiego, H. Dudy, J. Scholza, Lublin – Ottawa 2002.
3. Magdalena Sitarz, Yiddish and Polish Proverbs. Contrastive Analysis Againsta Cultural Background, PAU-RWF LXXIII, Kraków 2000, s. 161. “Język Polski” LXXXII: 2002, z. 3, s. 228﷓231.
4. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. IV, red. Mirosława Białoskórska, Szczecin 2000, „Poradnik Językowy” 2002, nr 8, s. 53﷓61.
5. Kiedy święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka?, „Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL” XLIX﷓L, 2000﷓2001, z.6.
6. Międzynarodowe warsztaty translatorskie, „Summarium. Sprawozdania TN KUL” XXVIII﷓XXIX, 1999﷓2000, s. 252﷓253.
7. The Language of Kashubian Settlements in Wilno and Barry's Bay (Ontario, Canada), “Methods XI. Eleven International Conference on Methods in Dialectology. Abstracts”, 5﷓9 August 2002, Joensuu 2002, s. 44.

Józef Fert

1. Norwid a chrześcijaństwo, red. J. Fert, P. Chlebowski, TN KUL, Lublin 2002.
2. Poezja i publicystyka, w: Rozjaśnianie ciemności. Szkice i studia o Norwidzie, red. J. Brzozowski, B. Stelmaszczyk, Kraków 2002.
3. Muzykalny porządek, “Studia Norwidiana” 19, 2001.

Edward Fiała
1. Homo transcendens w świecie Gombrowicza, Lublin 2002.
2. Transgresje racji moralnych w »Pornografii« Gombrowicza, „Teksty Drugie 2002, nr 3, s. 35-56.
3. Gombrowicz eschatologiczny, „Akcent” 2002, nr 4, s. 29-36.
4. Gombrowicz egzystencjalny, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2002, nr 9 (127), s. 6-14.

Stanisław Fita
1. Henryk Sienkiewicz: Felietony warszawskie 1873-1882. Wybór, wstęp i oprac. S. Fita, Warszawa: Typografika 2002, ss. 163.
2. Publicystyka okresu pozytywizmu 1860-1900. Antologia. Oprac. S. Fita, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2002 s. 271.
3. Bolesław Prus wśród ludzi i tajemnic Kazimierza. W: Na pozytywistycznej niwie. Red. T. Lewandowski i T. Sobieraj. Poznań 2002 s. 157-164.
4. Dworki – pejzaże – konie. „Akcent” 2002 nr 3 s. 196-198.
5. Literatura w Encyklopedii Katolickiej. W: Leksykografia chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia. Pod red. ks. B. Miguta. Lublin 2002 s. 161-167.
6. Kleiner Juliusz 1886-1957. W: Encyklopedia Katolicka. T. 9. Lublin 2002 kol. 95-96.
7. Oblicza Boga w twórczości Bolesława Prusa. „Zeszyty Karmelitańskie” 2002 nr 1 s. 102-110.

Adam Fitas
1. Wojenna diarystyka Karola Ludwika Konińskiego, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 2, s. 33–67.
2. Modernizm katolicki, „Ruch Filozoficzny” 2002, z. 4.
3. IV Konferencja Aksjologiczna „Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji”, „Ruch Literacki” 2002, z. 2.
4. W. Lewandowski, Józef Mackiewicz. Artyzm. Biografia. Recepcja, Londyn 2000, „Ruch Literacki” 2002, z. 5–6.
5. Studenci zza wschodniej granicy, „Przegląd Uniwersytecki” 2002, nr 6 (80), s. 10.
6. Koniński Karol Ludwik, w: Encyklopedia religii, Warszawa 2002, PWN.

Maria Gorlińska
1. Literaturoznawcze inspiracje metodyki pracy nad poezją w szkole, w: Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej, pod red. A. Książek-Szczepanikowej i M. Wlazło, Szczecin 2002, s. 186-202.

Mirosława Hanusiewicz

1. Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002, TN KUL.
2. Miłość i śmiech, czyli o dolegliwościach melancholii miłosnej. W: Prawda natury – prawda sztuki. Studia nad znaczeniem reprezentacji natury. Red. R. Kasperowicz, E. Wolicka. Lublin 2002 s. 87-103.
3. Parafrazy psalmiczne Sebastiana Grabowieckiego, w: Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński. Lublin 2002 s. 97-116.

Józef Japola
1. Chrześcijańskie badania literackie – szansa, nieporozumienie, czy wypaczenie? (Sytuacja w amerykańskiej szkole wyższej) “Ruch Literacki”.
2. W. J. Ong, Wtórna oralność, przeł. J. Japola, w: M. Hopfinger, (projekt i red. naukowa) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002, Oficyna Naukowa, s. 178-190.
3. W. J. Ong, Psychodynamika oralności, druk, przestrzeń zamknięcie, przeł. J. Japola, w: Wiedza o kulturze. Cz. II: Antologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewskiego, A. Mencwela i R. Sulimy.
4. Ross Labrie, Katolicka spuścizna, (s. 22).
5. Clarence Walhout, Problematyka moralnej krytyki w chrześcijańskich badaniach literackich, (s.23).
6. Carl P. E. Springer, Hermeneutyka niewinności: badania literackie z perspektywy chrześcijańskiej, (s. 15).
7. Nowy historycyzm, (s.11).

Agnieszka Karolczuk
1. Kilka słów o Jubilacie, „Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL” t. XLIX-XLX (2001-2002), z. 6.
2. Język polski jako obcy. Zarys problematyki dla studentów filologii polskiej, w: Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. J. Tambor, R. Cudak, Katowice 2001, s. 325-332.
3. W sprawie statusu regionalizmów we współczesnej polszczyźnie, w: Język polski. Współczesność – historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002, s. 71-79.
4. Osobliwości językowe twórczości naukowej Zenona Leszczyńskiego, „Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL” t. XLIX-XLX (2001-2002), z. 6.
5. Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Warszawa 2002 (wyd. Stentor). Autorzy: P. Czapliński, A. Karolczuk, A. Kowalczykowa, K. Mrowcewicz, E. Paczoska.
6. Ćwiczeń językowych, w: Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. I klasa liceum i technikum, cz. I i II, Warszawa 2002 (podręcznik wyd. Stentor).
7. Bibliografia prac Profesora Zenona Leszczyńskiego opublikowanych w latach 1954-2002, „Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL” t. XLIX-XLX (2001-2002), z. 6.
8. Polszczyzna jest „spoko”? – recenzja książki Kazimierza Ożoga Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001, „Zeszyty Szkolne” nr 3 (5) 2002, s. 95-97.
9. Polszczyzna jest „spoko”? – recenzja książki Kazimierza Ożoga Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001, „Zeszyty Szkolne” nr 3 (5) 2002, s. 95-97.

Zdzisław Kudelski
1. Gustaw Herlig-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 12: Biała noc miłości. Opowiadania, Warszawa 2002, SW "Czytelnik", ss. 418.
2. Warszawa, Lwów i Grodno (1937-1940). Ze wspomnień G. Herlinga-Grudzińskiego, nagrał i oprac. Z. Kudelski, "Kresy" 2002, nr 50, s.184-195.
3. Nota bibliograficzna , w: Gustaw Herlig-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 12: Biała noc miłości. Opowiadania, Warszawa 2002, SW "Czytelnik", s. 409-412.
4. Nota o autorze, w: Gustaw Herlig-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 12: Biała noc miłości. Opowiadania, Warszawa 2002, SW "Czytelnik", s.413-416.
5. "Cieszyłem się Warszawą, która była wtedy uroczym miastem". Ze wspomnień Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, nagrał i oprac. Z. Kudelski, "Dziennik Polski" [Londyn] 2002, nr 260: 30 X, s. 4-5; nr 284: 27 XI, s. 4.
6. Gustaw Herling-Grudziński, Wspomnienia, nagrał i oprac. Z. Kudelski, "Zwoje" ("The Scrolls"), 2002, nr 32, s. 1-14.

Beata Kułak
1. O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii, „Roczniki humanistyczne” XLIX-L, zeszyt 6, 2001/2002, s. 229-238

Ks. Marian Lewko
1. Spektakle strindbergowskie w Szczecinie, w: Szczecin teatralny, część I: Twórcy. Przedstawienia. Festiwale, pod red. L. Kaczyńskiej, Szczecin 2002, s. 269-282.

Małgorzata Łukaszuk-Piekara
1. Żywoty świętych. Księga trzecia. Listopad. Część II, pod red. K. Leśniewskiego, opr. zespół: K. Leśniewski i M. Łukaszuk- Piekara, wydaniem Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Lublin 2002, ss. 420.
2. Czesława Zgorzelskiego pytania o współczesność, w: Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, pod red. D. Paluchowskiej i M. Maciejewskiego, Lublin 2002, s. 91-106.
3. Rejestr umarłych i księga cudów (A. Niewiadomski, Kruszywo, Legnica 2001, s. 56), „Kresy" 2001 nr 4, s. 166-169).
4. W czterech ścianach bólu, „Charaktery" 2002, nr 4 (63), s. 54-55.

Marian Maciejewski
1. Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, w: Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, pod red. D. Paluchowskiej, M. Maciejewskiego, Lublin 2002, s.11-42. Zamknięcie Sesji, w: Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, pod red. D. Paluchowskiej, M. Maciejewskiego, Lublin 2002, s.149-150.
2. „...głosimy wam Dobrą Nowinę”(Dz. 13, 32), w: Kalendarz Ekumeniczny 2002, Sandomierskie Wydawnictwo Diecezjalne , Sandomierz 2002, s.90-93.

Władysław Makarski
1. Z toponimii karpackiej historycznego obszaru polsko-ukraińskiego: Hujsko i Wujskie, w: Toponimia i oronimia, red. A. Cieślik i B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2001, s. 137−148.
2. Z toponimii pogranicza polsko-ruskiego: Bełwin, w: Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, Lublin 2001, s. 115−127.
3. Łukcze, Bikcze, Rotcze i inne zagadkowe nazwy wodne na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, cz. 10: Dni Lublina w Poznaniu, Poznań 2002, s. 55−64.
4. O nazwisku Mickiewicz, czyli o pochodzeniu naszego wieszcza po mieczu, w: Język Polski. Współczesność − Historia, cz. III, Lublin 2002, s. 261−287.
5. Ziemia przemyska w świetle nazw jej dzisiejszych miast powiatowych i rejonowych, w: Drohobyc’kyj Krajeznawčyj Zbirnyk, t. VI, Drohobyč 2002, s. 130−141.
6. Leśmian i Leszczyński − dwa bieguny onomastycznej rodziny leśnej, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLIX-L, z. 6, s. 261−277.

Jakub Malik

1. Adolf Nowaczyński. Między modernizmem a pozytywizmem. Lublin: Wyd. KUL 2002.
2. Klasztor w sercu miasta. Dominikanie w Lublinie. Lublin 2002.
3. Modernistyczne credo. O religijności Władysława Stanisława Reymonta. Tezy biograficzne. W: Inny Reymont. Pod red. W. Książek-Bryłowej. Lublin: Wyd. UMCS 2002, s. 49-64.
4. Dwór a sprawa młodopolska. Nowaczyński, cyganeria i tzw. kultura ziemiańska. Dziesięć obserwacji. W: Dworki – pejzaże – konie. Pod red. K. Stępnika. Lublin: Wyd. UMCS 2002, s. 93-101.
5. Ostatnia ze sztuczek, czyli jak zakończyć życie… Michała Bałuckiego młodopolskie samobójstwo. Próba diagnozy. W: Świat Michała Bałuckiego. Pod red. T. Budrewicza. Kraków: Collegium Columbinum 2002, s. 401-416.
6. Indeks osób. [W:] Henryk Sienkiewicz: Felietony warszawskie 1873-1882. Wyb. i oprac. S. Fita. Warszawa: Typografika 2002.
7. Indeks rzeczowy. [W:] Henryk Sienkiewicz: Felietony warszawskie 1873-1882. Wyb. i oprac. S. Fita. Warszawa: Typografika 2002.

Bożena Matuszczyk
1. Komunikacja, ale jaka? Kilka uwag o języku polskiej polityki (na przykładzie tekstów wicepremiera Leszka Balcerowicza), w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VIII. Red. M. Białoskórska, L. Mariak, Szczecin 2002, s.33-46.
2. O strukturze internetowych listów reklamowych i informacyjnych. W: Tekst w mediach. Red. K. Michalewski, Wyd. UŁ, Łódź 2002, s.156-162.
3. »Bądźcież tedy doskonali...« O biblijnym znaczeniu przymiotnika »doskonały«. W: O doskonałości. Cz. I. Red. A. Maliszewska. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 2002, s. 259-266.
4. O tym, co modne we współczesnym języku religijnym. W: Moda jako problem lingwistyczny. Red. K. Wojtczuk. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. Siedlce 2002, s. 77-86.
5. Linde a Kopczyński. W: Język Polski. Współczesność. Historia. III Red. Wł. Bryłowa, H. Duda. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 289- 297.
6. Leksyka potoczna w Słowniku S. B. Lindego. W: Studia językoznawcze. Sychroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. I. Red. D. Kozaryn. Szczecin 2002.
7. Linde wobec Troca. W: Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, t. 10. Poznań 2002.
8. Uczony przyrodnik czy galanteryjny kupiec? Antynomie osobowości Wokulskiego w świetle frazeologii i metaforyki »Lalki« B. Prusa, w: Księga pamiątkowa poświęcona Prof. Stanisławowi Ficie. Red. J. Malik, Lublin 2002.
9. Frazeologia i metaforyka pozytywistyczna w »Lalce« B. Prusa. W: Bolesław Prus. Pisarz - publicysta - myśliciel. Lublin 2002.
10. Dorota Kozaryn. Kształt stylistyczny »Rozmyślań dominikańskich« na tle innych pasji staropolskich. Szczecin 2001. W: Studia językoznawcze. Sychroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. I. Red. D. Kozaryn. Szczecin 2002.
11. Sprzedawanie Dobrej Nowiny – jak kazać, by ludzie słuchali, „W drodze” 2002, nr 7.
12. Danuta Bieńkowska. Polski styl biblijny. „Stylistyka” t. XI, Opole 2002, s. 585 – 588.

Małgorzata Nowak

1. Tabu i eufemizm w sytuacji religijnej, „Roczniki Humanistyczne KUL” XLIX-L: 2001-2002, z.6., s. 291-305.

Beata Obsulewicz-Niewińska
1. Mucha w bursztynie. Dwór w powieściach „kresowych” J. Weyssenhoffa, w: Dworki – pejzaże – konie, pod red. K. Stępnika, Lublin 2002, s. 103-113.
2. Marcelina Kulikowska, Poezje, wstęp, wybór i oprac. A. Wydrycka, Białystok 2002, „Ruch Literacki” 2002, nr 2, s.325-326.

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
1. Kossak Zofia. W: Encyklopedia katolicka T. 9.
2. Spotkanie z Jezusem z Nazarethu, w: Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze. Red. J. Kanty Pytel. Poznań. Pallottinum 2002 s. 113-115.
3. Zjazd gnieźnieński w literackiej wizji Antoniego Gołubiewa i Teodora Parnickiego, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie. Pod red. J. Malika i E. Paczoskiej. Lublin. Wydawnictwo KUL 2002 s. 639-666.
4. Dni Vincenzowskie w Kołomyi. „Przegląd Uniwersytecki” 2002 nr 4 s. 16.
5. Motyw spowiedzi a religijno-moralna świadomość bohaterów Vincenzowego cyklu »Na wysokiej połoninie«, „Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie Biuletyn Informacyjny” 7/2002 s. 97-98.

Danuta Paluchowska
1. Twa dusza znała to...”, w: Romantyzm Poezja Historia. Prace ofiarowane Zofii Sefanowskiej, pod red. M. Prussak i Z. Trojanowiczowej, Warszawa 2002.
2. Żeromski i świat poezji, w: Księdze ofiarowanej prof. S. Ficie, Lublin 2002.

Władysław Panas
1. Nekolik problemu kolem semiotiky subjektu, przeł. P. Vidlak, w: Od poetiky k diskursu. Vybor z polske literarni teorie 70.-90. lat XX stoleti, sostavil J. Travnicek, Brno 2002, s. 80-97.
2. Bruno Schulz Messias – abrazolasa, przeł. L. Palfalvi, „Balkon” (Budapeszt) 2002, nr 9, s. 10-14.
3. O dwóch rzeczownikach i jednym przyimku, czyli przesłanie Pana Michałowskiego, w: Katalog wystawy: Sztetł III – nauczycielowi z Drohobycza. Malarstwo Bartłomieja Michałowskiego. Galeria Autorska Michałowski. Wernisaż: Lublin, 16 XI 2002.
4. Zamyślenie nad „Brunonem od Mesjasza”, „Niecodziennik Biblioteczny” 2002, nr 1.

Wiesław Pawlak
1. Kochowski Wespazjan, w: Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, szp. 266-267.
2. Kazania maryjne Franciszka Rychłowskiego i problem tzw. kazań konceptystycznych, w: Świt i zmierzch baroku, pod red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowskiej, A. Karpińskiego, Lublin 2002, s. 219-242.
3. Z problematyki konceptyzmu w prozie kaznodziejskiej epoki baroku, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, VIII(2001), z. 2, s. 25-46.
4. „Paradoxa theologica” Wacława Potockiego wobec kaznodziejskich „nowin”, „Roczniki Humanistyczne” XLIX: 2001 , z. 1.

Ireneusz Piekarski
1. Zwierciadlane odbicia Brunona Schulza, “Przegląd Uniwersytecki” 2002, nr 6 (80), s. 28.

Anna Podstawka
1. »Dziady-Literatura-Metafizyka«, "Rzeczy Teatralne" 2002, nr 9.

Paweł Próchniak

1. M. Świetlicki, Wiersze wyprane, wybór A. Sosnowski, P. Śliwiński, P. Próchniak, M. Świetlicki, Legnica 2002.
2. Kalosze i pistolety. O »Domu otwartym« Michała Bałuckiego, w: Świat Michała Bałuckiego, pod red. T. Budrewicza, Kraków 2002, s.199-231.
3. [Być myszą...] Aleksandra Wata (szkic do pejzażu), w: W »antykwariacie anielskich ekstrawagancji«. O twórczości Aleksandra Wata, pod. red. J. Borowskiego i W. Panasa, Lublin 2002, s.109-120.

Wacław Pyczek

1. Czesława Zgorzelskiego wprowadzenie do nauki o literaturze, w: Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, pod red. D. Paluchowskiej i M. Maciejewskiego, Lublin 2002, s.165-170.

Jacek Scholz
1. Warsztaty translatorskie II/ Workshop on Translation II, pod red. R. Sokolowskiego, H. Dudy, J. Scholza, Lublin – Ottawa 2002.
2. Die Lyrik Georg Trakls – ein Prüfstein für den Übersetzer, w: Poezja polska i niemiecka w przekładach współczesnych, pod red. U. Jekutsch i A. Sulikowskiego, Szczecin 2002, str. 71-85.
3. Język przekładu tekstu literackiego oraz tekstu fachowego, w: Język trzeciego tysiąclecia II, t. 2: Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, pod red. W. Chłopickiego, Seria: Język a komunikacja 4, Kraków 2002, str. 45-55.
4. Przekładanie poezji a przekładanie prozy, w: Warsztaty translatorskie II/ Workshop on Translation II, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, J. Scholza, Lublin – Ottawa 2002, str. 155-169.

Dariusz Seweryn

1. Czesław Zgorzelski jako badacz Mickiewicza, w: Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, pod red. D. Paluchowskiej i M. Maciejewskiego, Lublin 2002.
2.
Dariusz Skórczewski
1. Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym, TAiWPN „Universitas” 2002.
2. Dialogue between Cultures Prospects of "Polish Presence" in Academic Discourse in America, "The Polish Foreign Affairs Digest" 2002, nr 4 (5), s. 127-136.
3. Postawy "wyznawstwa". Metakrytyka lat trzydziestych w służbie antropologii, w: Gatunki okołoliterackie, red. Czesław P. Dutka, WSP Zielona Góra 2002.
4. "Sprawa Irzykowskiego i Boya”. Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę, „Teksty Drugie” 2002, nr 3.
5. W starej szufladzie Kazimierza Wyki, „Twórczość” 2002, nr 5.
6. Leszek Szaruga, Literatura i życie. Ważniejsze wątki dyskusji literackich 1939-1989, Lublin 2001, „Ruch Literacki” 2002, nr 2.
7. Deportacje Polaków na Syberię a współczesna Ameryka: nowa perspektywa poetyki „dyskursu martyrologicznego” za oceanem, Ethos 2002, nr 57/58.
8. Komu niepotrzebna krytyka? O teraźniejszości z perspektywy historii słów kilka, „Arkana” 2002, nr 1.
9. Dialog kultur albo nowa perspektywa "polskiej obecnosci" w dyskursie akademickim za oceanem, „Więź” 2002, nr 10.
10. Nauczanie polskiej poezji w Teksasie a studia polonistyczne, „Przegląd Uniwersytecki”, 2002, nr 6 (80), s. 8-10.

Natalia Sosnowska

1. Sposoby łączenia replik w dialogu, „Roczniki Humanistyczne KUL” XLIX-L: 2001-2002, z.6.

Andrzej Tyszczyk
1. Fakty nieautentyczne z życia Wilkomirskiego. [Rzecz o literackich i egzystencjalnych mistyfikacjach], „Charaktery” 4(63), kwiecień 2002.

Ryszard Zajączkowski
1. An der Kreuzung der Gedanken .Über manche intellektuelle Inspirationen von Aleksander Wat, w: Aleksander Wat und „sein” Jahrhundert, red. M. Freise, A. Lawaty, Wiesbaden 2002, s.162-172.
2. Współczesne oblicza midraszu. Romana Brandstaettera i Tadeusza Żychiewicza spojrzenie na Biblię, w: Nie zapomnimy .Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze, Poznań 2002, s.225- 233.
3. U źródeł refleksji religijnej Aleksandra Wata, w: W antykwariacie „anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, Lublin 2002, s.257-274.
4. Aleksander Wat –demaskator komunizmu, w: Emigracyjna literatura czeska i polska. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej, Opava 2002, s.255- 264.
5. Kościół – naród –ludzkość. Społeczno-religijne wątki myśli Cypriana Norwida, w: Norwid a chrześcijaństwo, Lublin 2002.
6. Poeta wartości (O liryce Romana Brandstaettera), w: Zbirnik na poszanu profiesora Marka Golberga, Drogobycz 2002, s.159-169.
7. Tak mi Ciebie brak [zbiór poezji], Kielce 2002 – tłum.
8. Myślę o Tobie [zbiór poezji], Kielce 2002– tłum.
9. Vera Schauber, Hans Michael Schindler , Ilustrowany leksykon świętych, Kielce 2002 .– tłum.

Sławomir Jacek Żurek
1. Gespräche Baruchs mit Jeremia. Über die Prophezeiungen von Czesław Miłosz und Aleksander Wat aus den »Gesprochenen Erinnerungen«, w: Aleksander Wat und »Sein« Jahrhundert, red. M. Freise, A. Lawaty, Wiesbaden 2002, s. 150-161.
2. Motyw „Izraela” w poezji Aleksandra Wata, Arnolda Słuckiego i Henryka Grynberga, „Kontury” (Tel-Awiw) 2002, nr 13, s. 136-144.
3. Świat jest jeden! O potrzebie edukacji międzyprzedmiotowej (propozycje rozwiązań dydaktycznych proponowanych w Nauczycielskim Studium Podyplomowym KUL), w: Uczeń w Nowej Szkole. Edukacja humanistyczna, red. M. Kujawska, Poznań 2002, s. 27-34.
4. Multimedialność – zagrożenie czy szansa dla dydaktyki humanistycznej?, „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 4(6), s. 5-6.
5. Edukacja europejska w szkole, „Zeszyty Szkolne” 2002 nr 3 (5), s. 5-6.
6. O potrzebie tworzenia środowiska uczniowsko-nauczycielskiego w nowej szkole. Na przykładzie pracy w kwartalniku „Scriptores Scholarum”, w: Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej. Ścieżki badawcze, red. A. Książek-Szczepanikowa, M. Wlazło, Szczecin 2002, s. 71-82.
7. Wstęp, w: Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej. Ścieżki badawcze, red. A. Książek-Szczepanikowa, M. Wlazło, Szczecin 2002, s. 7-10.
8. Internet w warsztacie nauczyciela polonisty, „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 1(3), s. 60-67.
9. „Próchnieć, łuszczyć się, rozpadać...” O trzech gestach mesjańskich w poezji Aleksandra Wata, w: W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, red. J. Borowski, Lublin 2002, s. 35-57.
10. Holokaust jako kluczowe doświadczenie ludzkości w wypowiedziach Jana Pawła II oraz zapisach literatury polskiej, w: Cierpienie w literaturze polskiej, red. K. Dybciak i St. Szczęsny, Siedlce 2002, s. 119-138.
11. Na granicy światów. W kręgu pisarzy polsko-żydowskich XX wieku, „Obyczaje – Magazyn Międzynarodowy” 2002, nr 9-10, s. 8-11.
12. Może jednak dialog... O potrzebie spotkania uniwersytetu i szkoły, „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 2(4), s. 5-7.
13. ”Mówcie prawdę” (dabru emet) – Żydzi o chrześcijanach, chrześcijanie o Żydach (Warszawa 9 V 2001), „Studia Judaica” 2002, nr 4, 169-172.
14. Kalendarz Ekumeniczny 2002, Lublin-Sandomierz 2002 (red.).
15. Ekumeniczna dyskusja redakcyjna przy cieście drożdżowym: Bliźni i słowa, w: Kalendarz Ekumeniczny 2002, Lublin-Sandomierz 2002, s. 45-53.
16. Nauczyciel w Unii Europejskiej – rozmowa z Ewą Repsch z MENiS, „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 3(5), s. 7-10.
17. W poszukiwaniu diamentów – rozmowa z prof. Mieczysławem Inglotem (UWr), „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 1(3), s. 12-16.
18. Ekologia medialna – rozmowa z ks. prof. Leonem Dyczewskim OFMConv (KUL), „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 4(6).
19. Współczesne wyzwania uniwersytetu i szkoły – rozmowa z prof. Zenonem Urygą z AP w Krakowie, „Zeszyty Szkolne” 2002, nr 2(4), s. 8-14.
20. Mesjasz powróci na Ziemię w Lublinie. Ze Sławomirem Jackiem Żurkiem rozmawia Justyna Szproch, „Spojrzenia” 2002, nr 2, s. 84-85.
21. Opowieść o bólach Mesjasza, „Więź” 2002, nr 5, s. 155-157.