Publications 2003

Izabela Brodzińska
1. „Krzesła” Ionesco na polskich scenach, w: „Zeszyty Naukowe KUL” 2002, nr 3-4, s. 77-90 [druk 2003].

Justyna Dąbkowska
1. Powaga, śmiech oraz śmieszność „niepotrzebnej” powagi w „Rozmowie VI” z „Rozmów Artaksesa i Ewandra” Stanisław Herakliusza Lubomirskiego, w: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. A. Karpiński, M. Hanusiewicz, E. Lasocińska, Warszawa 2003, s. 94-104.
2. Estetyka i etyka tworzenia w „Rozmowach Artaksesa i Ewandra” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, „Barok” 2003, nr 1 (19), s.109-127.
3. O edycjach dzieł dawnych w serii „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, „Teksty Drugie” 2003, nr 1 (79), s. 101-109.
4. Motyw „obywatela świata” w dialogu Justusa Lipsjusza „O stałości”, „Teksty Drugie” 2003, nr 1 (79), s. 219-225.

Roman Doktór

1. Wiersze elegijne Adama Asnyka, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. J. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003, s.323-348.
2. Kniaźnin Franciszek, Encyklopedia Katolicka, t.9. Lublin 2002 [druk 2003].
3. Koblański Józef, Encyklopedia Katolicka, t.9. Lublin 2002 [druk 2003].
4. Koźmian Kajetan, Encyklopedia Katolicka, t.9. Lublin 2002 [druk 2003].
5. Krasicki Ignacy, Encyklopedia Katolicka, t.9. Lublin 2002 [druk 2003].
6. Ścieżki Europy. Źródła naszej cywilizacji. Podręcznik do gimnazjum, STENTOR, Warszawa 2003, ss.96.
7. Norwid wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, „Studia Norwidiana” 2002-2003, nr 20-21, s. 237-240.

Henryk Duda
1. Wymowa literowa jako zastępczy wyznacznik sakralności w kazaniach, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze X, pod. Red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 2002 (druk 2003), s. 29-34.
2. Zapomniany przyczynek Kajetana Kraszewskiego o języku, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. J. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003, s.595-604.
3. Z dziejów kontaktów językowych słowiańsko-żydowskich. Polszczyzna listów Icchoka Lejbusza Pereca do narzeczonej, w: Ortodoksja. Emancypancja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, pod. red. K. Zielińskiego, M. Adamczyk-Garbowskiej, Lublin 2003, s.181-189.
4. Język Kaszubów w Wilnie i Barry’s Bay (Ontario, Kanada) jako źródło wiedzy o ewolucji kaszubszczyzny w Polsce, w: Język polski. Współczesność. Historia, t.IV, red. H. Duda, W. Książek-Bryłowa, TN KUL, Lublin 2003, s. 233-239.
5. Język polski. Współczesność. Historia, t. IV, red. H. Duda, W. Książek﷓Bryłowa, TN KUL, Lublin 2003.
6. Warsztaty translatorskie III / Workshop on Translation III, red. R. Sokoloski, H. Duda, K. Klimkowski, Lublin — Ottawa 2003.
7. Slavic-Jewish Linguistic Contacts. The Polish of I. L. Peretz's Letters to His Fiancee, „Slavic Almanach” [Johanesburg, RPA], vol. 8 (no 11) 2002 [druk 2003], s. 167-179.
8. Terminy holocaust, zagłada i szoa oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym, [w:] Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 3, pod red. K. Pilarczyka, Kraków 2003, s. 237-253. (wspólnie z M. Adamczyk-Garbowską)[suplement nr 1 do Studiów Judaica].
9. [Przedmowa do:] Język polski. Współczesność. Historia, t. IV, red. H. Duda, W. Książek﷓Bryłowa, TN KUL, Lublin 2003, s.5-6.

Józef Fert

1. Norwid wobec towianizmu, w: Norwid a chrześcijaństwo, red. J. Fert, P. Chlebowski, Lublin 2003, s.161-209.
2. Norwidowski sen Czechowicza, w: Czytanie Czechowicza, red. P. Próchniak, J. Kopciński, Lublin 2003, s. 193-214.
3. Profesor Irena Sławińska i Norwidianum, w: Świat jako spektakl. Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny, red. W. Kaczmarek, Lublin 2003, s. 131-132.
4. Wokół „Tryptyku rzymskiego“ Jana Pawła II, red. ks. A. M. Wierzbicki, Lublin 2003, s.85-88.
5. Cyprian Norwid, Vade mecum, oprac. J. Fert, wyd. II poprawione i uzupełnione, Wrocław 2003.
6. Liryka Norwida, red. J. Fert, P. Chlebowski, Lublin 2003.
7. Teofil Lenartowicz i Julia Jabłonowska w świetle nieznanej korespondencji, „Roczniki Humanistyczne TN KUL”, t. 51: 2003, z. 1.
8. Kilka innych tonów, „Gazeta Wyborcza Lublin”, dodatek specjalny „Na urodziny poety” 2003, nr 63 (15 III).
9. Czechowicz żartuje, „Gazeta Wyborcza Lublin”, dodatek specjalny „Na urodziny poety” 2003, nr 63 (15 III), [o reprintach: Arkadiusz poetycki i Nowości Lubelskie].
10. Ile ziaren dźwigasz, kłosie? [posłowie w:] G. Stopa, Cień drzemiącej nadziei [wiersze], Łańcut 2003, s.53-55.
11. Iść w wierność losu swojego [o życiu i twórczości C. Norwida], „Brama. Katolickie Pismo Społeczno-Kulturalne” 2002 [recto:2003], nr 1, s.19-24.

Edward Fiała

1. Gombrowicz w perspektywie psychoanalizy, w: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Studia pod redakcją A. Tyszczyka, E. Fiały, R. Zajączkowskiego, Lublin 2003, s.215-250.
2. Próg, kres i obietnica. Trzy kręgi myśli egzystencjalnej w „Tryptyku rzymskim” Jana Pawła II, red. Ks. A. M. Wierzbicki, Lublin 2003, s. 68-76.
3. Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Studia pod redakcją A.Tyszczyka, E.Fiały, R.Zajączkowskiego, Lublin 2003.
4. Der existenzielle Gombrowicz „Zeitschrift für Slawistik” 2003, nr 4,
s. 447-457.
5. Gombrowicz eschatologiczny, „Akcent” 2002, nr 4, s.29-36.

Stanisław Fita
1. Polityka i etyka. Uwagi o „myśli politycznej” Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003, s. 407-417.
2. Spór o Słowackiego. (Kartka z dziejów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza), Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza XXXVIII (2003), s.111-120.
3. [współred.] Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel. Red. S. Fita, M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Lublin 2003, ss.438.
4. Reymont, w: Patrimoine Littéraire. Auteurs européens du premiere XXe siecle. T. 1: De la drôle de paix à la drôle de guerre 1923-1939. Anthologie en langue française sous la direction de Jean-Claude Polet. Bruxelles 2002 [wyd. 2003], s. 111-120.
5. Żeromski, w: Patrimoine Littéraire. Auteurs européens du premiere XXe siecle. T. 1: De la drôle de paix à la drôle de guerre 1923-1939. Anthologie en langue française sous la direction de Jean-Claude Polet. Bruxelles 2002 [wyd. 2003], s. 134-144.
6. Spotkania w Nałęczowie. Kazimierz Gliński i Bolesław Prus, „Głos Nałęczowa” 2003, s.18-19.
7. Tokarzówna Krystyna (1927-2000), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t.6, Łódź 2003, s.304-307.

Adam Fitas
1. Głos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego, Wrocław 2003, ss.280.
2. Lapidarne formy myśli w strukturze “Ex labyrintho” I “nox atra” Karola Ludwika Konińskiego, w: Poetyki Leśmiana. Leśmian i inni, pod red. E. Czaplejewicza i W. Sadowskiego, Warszawa 2003 [właśc.2003], s.162-172.
3. Debates on Literary Criticism in the Interwar Period, „Sarmatian Review”, Houston, 2003, nr 3, s. 986–987.
4. Nieznana rozprawa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 3, s. 167–192. [Wstęp do tekstu oraz jego opracowanie].
5. Anatomia pamięci, „Zeszyty Naukowe KUL” 2003, z.3-4, s.118-121.
6. Zapisać tętno wewnętrzne. Koniński – Elzenberg, „Arcana” 2003, nr 54(6), s.119-124.
7. Karol Ludwik Koniński, pisma osobiste, „Przegląd Eureka” 2003, nr 5.
8. Donośny głos z labiryntu. Rozmowa z dr. Adamem Fitasem, „Forum Akademickie” 2003, nr 11/12, s.66-67.

Maria Gorlińska
1. Intertekstualność w szkolnej analizie poezji, w: Język, literatura, dydaktyka, t.2, red. R. Jagodzińska, A. Morawiec, Łódź 2003, s.265-272.

Mirosława Hanusiewicz
1. Homo religiosus w poezji polskiego baroku, w: Patrimonium Marianorum. Ojciec Kazimierz Wyszyński (1700-1755) w kontekście swojej epoki, red. K. Pek MIC. Warszawa-Lublin 2003, s.65-80.
2. Poezja polska i angielska epoki baroku. Analogie i związki, w: Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2003, s.253-272.
3. Literatura narodowa-literatura narodów, w: Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, red. S. J.Wilk, Lublin 2003, s.575-578).
4. Łzy kochanków, w: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. A. Karpiński, E. Lasocińska, M. Hanusiewicz, Warszawa 2003, s. 141-149.
5. [współred.] Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej. Red. A. Karpiński, E. Lasocińska, M. Hanusiewicz, Warszawa 2003.
6. Barokowy komplement. „Teksty Drugie” 2003 z. 1 s. 7 –22.

Józef Japola
1. Imponderabilów rozważanie. Ireny Sławińskiej przygoda z kulturą i cywilizacją angloamerykańską, w: Świat jako spektakl. Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny, red. W. Kaczmarek, Lublin 2003, s.231-244.
2. W. J. Ong, Druk, przestrzeń zamknięcie, przeł. J. Japola, w: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. G. Godlewskiego, A. Mencwela i R. Sulimy. Wiedza o kulturze. Warszawa 2003: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 499-508 – tłum.
3. Psychodynamika oralności, przeł. J. Japola, w: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. G. Godlewskiego, A. Mencwela i R. Sulimy. Wiedza o kulturze. Warszawa 2003: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 191-202.
4. [rec.:], Time, Memory, And The Verbal Art. Essays On The Thought of Walter Ong. Ed. Dennis L. Weeks and Jane Hoogestraat, ss. 247. Selinsgrove, PA: Susquehanna University Press; London: Associated University Presses 1998, „Pamiętnik Literacki", R. XCIV, 2003, z. 1, s. 229-239.

Wojciech Kaczmarek
1. Jana Kasprowicza wieczna agonia duszy: „Na wzgórzu śmierci”, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. J. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003, s. 605-625.
2. Odczytywanie dramatów Norwida, w: Świat jako spektakl. Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny, red. W. Kaczmarek, Lublin 2003, s.139-156.
3. Pasje i obowiązki [o drodze twórczej I. Sławińskiej], Świat jako spektakl. Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny, red. W. Kaczmarek, Lublin 2003, s. 259-302.
4. Świat jako spektakl. Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny, red. W. Kaczmarek, Lublin 2003, Wydawnictwo KUL, ss. 362, il.1-35.
5. Amelia Hertzówna, Dramaty zebrane, oprac. i wstęp ks. M. Lewko, uzup. i do druku przyg. W. Kaczmarek, Lublin 2003, ss.358.
6. Jean Kasprowicz (1860-1926), w: Patrimoine Littéraire. Auteurs européens du premiere XXe siecle. T. 1: De la drôle de paix à la drôle de guerre 1923-1939. Anthologie en langue française sous la direction de Jean-Claude Polet. Bruxelles 2002 [wyd. 2003], s. 157-166.
7. Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939), w: Patrimoine Littéraire. Auteurs européens du premiere XXe siecle. T. 1: De la drôle de paix à la drôle de guerre 1923-1939. Anthologie en langue française sous la direction de Jean-Claude Polet. Bruxelles 2002 [wyd. 2003], s. 763-777.
8. Bibliografia prac Ireny Sławińskiej. Opracowali Andrzej Paluchowski (l.1933-1976), W. Kaczmarek (l.1977-2002), w: Świat jako spektakl. Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny, red. W. Kaczmarek, Lublin 2003, Wydawnictwo KUL, s. 330-353.
9. Ksiądz profesor Marian Lewko (1936-2002). Teatrolog i wychowawca, „Seminare” , R. 19:2003 s. 17-26.
10. Z teatrem przez wieki. Kazimierza Brauna historia teatru w Polsce i na świecie [rec. dwóch książek K. Brauna: Kieszonkowa historia teatru na świecie w XX wieku, Lublin, Norbertinum, 2000; Kieszonkowa historia teatru polskiego, Lublin, Norbertinum, 2002]. „Akcent” 2003 nr 1-2 s. 163-168.
11. O czeskiej edycji książki profesor Ireny Sławińskiej „Teatr w myśli współczesnej Divadlo v současném myšlení”. „Akcent” 2003 nr 1-2 s. 244-245.
12. Wyspiański i scenografia. [W programie wystawy] „Stanisław Wyspiański”, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, [Lublin 2003] s. 2-5.

Agnieszka Karolczuk
1. Funkcjonalne nauczanie aspektu w języku polskim: wątpliwości, paradoksy, sposoby, w: Język. Literatura. Dydaktyka, t.2, red. R. Jagodzińska, A. Morawiec, Łódź 2003, s.239-244.
2. Aspekt a frazeologia. Perspektywa glottodydaktyczna, w: Język polski. Współczesność – historia, red. H. Duda, W. Książek-Bryła, Lublin 2003, s. 25-33.

Wojciech Kruszewski
1. Norwid bezdomny, [rec.:] "Studia Norwidiana" nr 20-21 (2003), s.240-247, (Norwid bezdomny, pod red. J. Kopcińskiego).

Zdzisław Kudelski
1. Historia zastrzelonego w locie [rec.], „Rzecz o książkach”, [dodatek do] „Rzeczpospolita” 1-2 II 2003 (E. Bieńkowska, Pisarz i los. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa 2002).
2. Herling-Grudziński - wątek żydowski. W kręgu biografii i twórczości, „Rzecz o książkach” [dodatek do] „Rzeczpospolita”, 5-6 VII 2003.

Beata Kułak
1. Funkcjonalne nauczanie aspektu w języku polskim: wątpliwości, paradoksy, sposoby, w: Język. Literatura. Dydaktyka, t.2, red. R. Jagodzińska, A. Morawiec, Łódź 2003, s.239-244.
2. Aspekt a frazeologia. Perspektywa glottodydaktyczna, w: Język polski. Współczesność – historia, red. H. Duda, W. Książek-Bryła, Lublin 2003, s. 25-33.
3. Oboczne formy zaimków „mój”, „twój”, „swój” we frazeologii Mickiewiczowskiej, „Roczniki Humanistyczne TN KUL”, t. LI: 2003 z. 6, Lublin 2003, s.85-99.

Ks. Marian Lewko
1. Amelia Hertzówna, Dramaty zebrane, oprac. i wstęp ks. M. Lewko, uzup. i do druku przyg. W. Kaczmarek, Lublin 2003, ss.358.
2. [wstęp do:] Amelia Hertzówna, Dramaty zebrane, oprac. i wstęp ks. Marian Lewko, uzupełnił i do druku przygotował Wojciech Kaczmarek, Lublin 2003, s. 5-21.

Małgorzata Łukaszuk-Piekara
1. „Teraźniejszość rzeczy teraźniejszych” Jakuba Pasierba, w: Janusz St. Pasierb – poeta, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Łukaszuk, M. Prussak, Warszawa 2003, s.113-130.
2. [współred.] Janusz St. Pasierb – poeta, red. B. Kuczera-Chachulska, M.Łukaszuk, M. Prussak, Warszawa 2003, ss.174.

Marian Maciejewski
1. Perspektywy „ciasnej bramy” i „wąskiej drogi” w sztuce literackiej, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. J. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003, s. 563-571.
2. Świadectwo i przesłanie, w: Świat jako spektakl. Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny, red. W. Kaczmarek, Lublin 2003, s.303-306.
3. Słowacki i jego dusza [rec.], „Twórczość” R.LIX, nr 5(690), 2003, s.121-123 [Gustaw Bychowski, Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne. Wstęp i opr. Danuta Danek, Kraków 2002, ss.370.

Jakub Malik
1. Patkiewicz i ten trzeci. Warszawscy studenci drugiej polowy XIX wieku. Notatki na marginesach „Lalki”, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. J. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003, s. 33-71.
2. „Różana dusza psa”. O dwóch mistyfikacjach literackich Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Podejrzenia, w: Poezja Kazimierza Tetmajera: Interpretacje. Pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2003, s.321-241.
3. Cuda epoki. Bolesław Prus o wynalazkach, technice i cywilizacji. Przegląd, w: Bolesław Prus: Pisarz – Publicysta – Myśliciel, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fity, Lublin 2003, s. 397-405.
4. [współłred.], Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie. Pod red. J. A. Malika, J. Paczoskiej, Lublin 2003, ss.792.
5. Nowaczyński Adolf, w: Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t.6, Łódź 2003, s. 202-208.
6. A Priory in the Hearth of the City, Lublin 2003 – tłum.
7. Poetyka geografii [posłowie w:] ks. Kazimierz Opaliński, Ziemia za grosz, Częstochowa 2003, s.80-81.

Władysław Makarski
1. W poszukiwaniu starych rzeczownikowych apelatywów fizjograficznych i kulturowych w nazewnictwie miejscowym pogranicza polsko-ukraińskiego (na przykładzie toponimii dawnej ziemi przemyskiej), w: Język ukraiński. Współczesność-historia, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003, s.215-232.
2. Adaptacja nazw własnych w tekstach i językach naturalnych, w: Międzynarodowe Czwarte Warsztaty Translatorskie, Lublin 2003, s.215-232, s. 105-127.
3. Z toponimii i hydronimii pogranicza polsko-ukraińskiego: Hulskie, w: Diałehtołohiczni studii. Zbirnyk pamjati Jarosławy Zakrews’koj, L’wiw 2003, s. 83-94.
4. O nazwisku Mickiewicz, „Roczniki Stacji Naukowej PAN w Paryżu”, 2003, nr 6, s.9-33 (przedruk z: Język polski. Współczesność. Historia, cz.III, Lublin 2002, s.261-287).
5. Obraz onomastyczny jednej wsi na pograniczu polsko-ukraińskim, „Roczniki Humanistyczne TN KUL” t. LI: 2003, z.6, s.101-131.
6. Profesor Bogusław Kreja (1931-2002), „Przegląd Uniwersytecki” 2003, nr 2(82), s.26 [nekrolog].
7. [rec.:] Izabela Domaciuk, Nazwy własne w prozie Stanisław Lema, Lublin 2003, s. 234, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, LI: 2003, z. 6, s. 229-236.

Bożena Matuszczyk
1. „Jakby ktoś przyszedł porozmawiać z nikim…” O komunikacji językowej we współczesnym kaznodziejstwie, w: Studia językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. II, Szczecin 2003, s.187-196.
2. Frazeologia i metaforyka pozytywistyczna w „Lalce” Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003, s.319-329.
3. Uczony przyrodnik czy galanteryjny kupiec? Antynomie osobowości Wokulskiego w świetle frazeologii i metaforyki „Lalki” Bolesława Prusa, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. J. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003, s. 73-81.
4. O zniewoleniu normą – na przykładzie języka i stylu współczesnych kazań, w: Autorytety i normy, red. D. Kowalska, Łódź 2003, s.291-299.
5. O potrzebie sztuki argumentacji we współczesnym kaznodziejstwie,w: Retoryka na ambonie, red. P. Urbański, Kraków 2003, s. 41-52.
6. O modelu komunikacji we współczesnym kaznodziejstwie, w: Retoryka na ambonie, red. P. Urbański, Kraków 2003, s. 53-64.
7. Kilka uwag o przejawach niekomunikatywności języka współczesnych kazań, w: Język polski. Współczesność. Historia, t.IV, red. H. Duda, W. Książek-Bryłowa, TN KUL, Lublin 2003, s. 63-70.
8. O demetaforyzacji języka współczesnych przekładów Pisma świętego, w: Warsztaty translatorskie IV Workshop on translation. Red. R. Sokolowski, H. Duda, Lublin-Ottawa 2003, s. 129-140.
9. O definicjach słownikowych w Słowniku języka polskiego S. B. Lindego, „Roczniki Humanistyczne TN KUL”, t. LI: 2003, z. 6, s.157-174.

Małgorzata Nowak
1. O mówieniu mówiąc. Metatekst we współczesnych tekstach religijnych, w: Język polski. Współczesność. Historia, t.IV, red. H. Duda, W. Książek-Bryłowa, TN KUL, Lublin 2003, s. 72-85.
2. Określanie intensyfikacji i innych cech kolorów w nazewnictwie handlowym, „Język Polski”, LXXXIII (2003), z.4-5, s.267-272.

Beata Obsulewicz-Niewińska
1. Inspiracje i motywy biblijne w „Emancypantkach” Bolesława Prusa, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. J. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003, s.127-149.
2. Widok z Tamki. Prus i szarytki, w: Bolesław Prus: Pisarz – Publicysta – Myśliciel, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fity, Lublin 2003, s. 123-135.
3. O „Dzwonach. Tryptyku” Kazimierza Przerwy-Tetmajera, w: Poezja Kazimierza Tetmajera: Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2003, s. 295-310.

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

1. „Na wysokiej połoninie” Stanisław Vincenza wobec „Cieni zapomnianych przodków” Mychajły Kociubyńskiego, w: Stanisław Vincenz humanista XX wieku, Lublin 2002 [druk 2003], s.201-218.
2. Wspólnota kultur w przestrzeni literackiej, w: Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, red. ks. S. Wilk, Lublin 2003, s. 581-590.
3. Biblia i Jezus, w: Vincenz i krytycy. Antologia tekstów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 347-356 [przedruk z: Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury].
4. Stanisław Vincenz humanista XX wieku, pod red. M. Ołdakowskiej Kuflowej, Lublin TN KUL 2002 [druk 2003].
5. [Wprowadzenie w:], Vincenz humanista XX wieku, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej, Lublin 2002 [druk 2003], s.7-13.
6. Nauczanie św. Pawła w twórczości literackiej Karola Wojtyły, ”Kieleckie Studia Teologiczne” t. 1 cz. 2 Kielce Wydawnictwo JEDNOŚĆ 2003, s. 397-408.
7. Dni Vincenzowskie w Kołomyi, „Regiony” 2003 nr 1 s. 89-91.

Danuta Paluchowska

1. Żeromski i świat poezji, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. J. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003, s. 627-638.
2. „Twa dusza znała to…”, w: Romantyzm. Poezja. Historia, pod red. M. Prussak i Z. Trojanowiczowej, IBL PAN, Warszawa 2003.

Władysław Panas
1. Literatura polska w perspektywie Rzeczypospolitej wielu narodów, w: Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, red. ks. S. Wilk, Lublin 2003, s.459-469.
2. „tu mnie skrzydłem uderzyła trwoga”. Szkic traumatyczno-estetyczny na urodziny Józefa Czechowicza, „Gazeta Wyborcza Lublin”, dodatek specjalny „Na urodziny poety” 2003, nr 63 (15 III).
3. Żeński Mesjasz, czyli o Wiośnie Brunona Schulza, „Midrasz” 2003, nr 3, s. 6-11.

Wiesław Pawlak
1. O wyobraźni religijnej Wespazjana Kochowskiego – „Ogród Panieński”, w: Wespazjan Kochowski w kręgu kultury literackiej, red. D. Chemperek, Lublin 2003, s.161-183.
2. Papierowe łzy barokowego homilety – „Instructissima bibliotheca manualis concionatoria” T Lohnera ,w: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. A. Karpiński, E. Lasocińska, M. Hanusiewicz, Warszawa 2003, s. 168-185.

Ireneusz Piekarski
1. Gorzka pigułka Northropa Frye’a, w: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Studia pod redakcją A. Tyszczyka, E. Fiały, R. Zajączkowskiego, Lublin 2003, s.305-338.
2. Szatan, Bóg i Mesjasz. O „Sarnie” Juliana Stryjkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 2003, nr 4, s.117-132.
3. Badacz literatury i jego tłumacze. Northrop Frye po polsku. „Przekładaniec” nr 11, jesień/zima 2003, s.22-40.
4. Bruno Schulz w salonie luster. „Teksty Drugie” 2003, nr 1. (Omówienie konferencji W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz 1892-1942. W 110 rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci. Lublin 2002.), s.243-247.

Paweł Próchniak
1. „Sprawa czysta jak łza”. O „Nauczycielce” Tadeusza Micińskiego, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. J. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003, s. 507-533.
2. Elegia uśpienia, w: Czytanie Czechowicza, pod. red. P. Próchniaka, J. Kopcińskiego, Lublin 2003, s.75-89.
3. „W pustce”. Osiem notatek o jednym wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera, w: Poezja Kazimierza Tetmajera: Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2003, s. 41-53.
4. [współred.] Czytanie Czechowicza, pod red. P. Próchniaka i J. Kopcińskiego, Lublin 2003, ss.243.
5. [współred.] Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2003, ss.357.
6. [rec:] M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce (Kraków 2001), „Ruch Literacki” 2002, nr 6, s. 637-639 [druk 2003].

Wacław Pyczek
1. Teatr świata, teatr ludzki. The Theatre of the World, the theatre of Humans, Trnsl the Polish by M. Lewkiewicz, “UQ Vanguard” University of Queensland, 2003 “mini-varies”, nr 3, s.28-31.

Jacek Scholz
1. Ojczyzna, w: Słownik schulzowski, pod red. W. Boleckiego, J. Jarzębskiego i S. Rośka, Gdańsk 2003.

Dariusz Skórczewski
1. Dwie szuflady Kazimierza Wyki, w: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Studia pod redakcją A. Tyszczyka, E. Fiały, R. Zajączkowskiego, Lublin 2003.
2. [rec.:] Ryszard Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości, „Sarmatian Review”, Vol. XXIII, nr 2, 2003, s. 964-966.

Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
1. Jana Śniadeckiego rzecz o talencie, w: Język polski. Współczesność. Historia, t.IV, red. H. Duda, W. Książek-Bryłowa, TN KUL, Lublin 2003, s. 331-341.
2. Określanie intensyfikacji i innych cech kolorów w nazewnictwie handlowym, „Język Polski”, LXXXIII (2003), z.4-5, s.267-272.
3. O semantycznej ekwiwalencji przysłów, „Roczniki Humanistyczne TN KUL” t. LI: 2003, z.6, s. 187-197.

Andrzej Tyszczyk
1. Interpretacja, wartość i sens, w: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Studia pod redakcją A. Tyszczyka, E. Fiały, R. Zajączkowskiego, Lublin 2003, s. 9-30.
2. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Przewodnik po tematach. Pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, IBL, Warszawa 2003 (część: Ingardenowska teoria kultury).
3. Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Studia pod redakcją A.Tyszczyka, E.Fiały, R.Zajączkowskiego, Lublin 2003.
4. [Wstęp do:] Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Pod red. A. Tyszczyka, E. Fiały, i R. Zajączkowskiego, seria: Literatura w Kręgu Wartości. Pod red. S. Sawickiego, Lublin 2003, s.7-8.

Marzena Wieczorek
1. Leksyka zwierzęca w poezji ks. Jana Twardowskiego, „Roczniki Humanistyczne TN KUL” t. LI: 2003, z.6, s. 199-220.

Ryszard Zajączkowski
1. Aksjologiczne horyzonty liryki Romana Brandstaettera, w: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Studia pod redakcją A. Tyszczyka, E. Fiały, R. Zajączkowskiego, Lublin 2003, s.429-452.
2. O wierszu „Socjalizm” Cypriana Norwida, w: Liryka Norwida, red. J. Fert, P. Chlebowski, Lublin 2003.
3. W kręgu epoki. Diagnozy Cypriana Norwida, w: Cesta k realitĕ. Literatura a kultura v druhé polovinĕ 19 století, Brno 2003, ss. 99-109.
4. Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Studia pod redakcją A.Tyszczyka, E.Fiały, R.Zajączkowskiego, Lublin 2003.
5. Pielgrzymowanie do źródeł chrześcijaństwa. O trylogii asyskiej Romana Brandstaettera, „Ethos” 2003, nr 63-64.
6. Willi Hoffsümmer, 365 x schwycić wiatr w żagle. Rozważania na każdy dzień roku, Kielce 2003 – tłum.
7. Anselm Grűn, Niebo zaczyna się w Tobie. Mądrość Ojców Pustyni na dzisiaj, Kielce 2003 – tłum.
8. Anselm Grűn, Maria-M. Robben, Znajdź własną drogę. Duchowe inspiracje do uzdrowienia zranień z przeszłości, Kielce 2003 – tłum.
9. Anselm Grün, Pięćdziesięciu wspomożycieli. Święci dla twojego życia, Kielce 2003 – tłum.
10. Dieter Haas, Gerard Victor, Pomysły zabaw biblijnych. Inspiracje i przykłady na zajęcia o Biblii, Kielce 2003 – tłum.
11. Gertrud Ennulat, Gdy dzieci są inne. Jak niwelować obciążenia i sprostać obowiązkom, Kielce 2003 – tłum.
12. Daniela Liebich, Sztuka rozmawiania z dziećmi. Jak opowiadać, wyjaśniać, upominać…?, Kielce 2003 – tłum.
13. Anselm Grün, Książka o sztuce życia, Kielce 2003 – tłum.
14. [rec.:] „Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze”, „Ruch Literacki” 2003, z.2, ss. 219-222

Sławomir Jacek Żurek
1. Ścieżki Europy. Przewodnik metodyczny (humanistyczne ścieżki edukacyjne w gimnazjum), STENTOR, Warszawa 2003, ss.96 (wspólnie z B. Jesionek-Biskupską).
2. Czy żydzi i chrześcijanie mają jeden kalendarz? Scenariusz zajęć międzyprzedmiotowych dla gimnazjum (kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej), w: Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli, red. merytoryczna M. Kubiszyn, G. Żuk, M. Adamczyk-Garbowska, red. metodyczna S.J.Żurek, Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Projectguggenheim, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Lublin 2003, s.80-82.
3. Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli, red. merytoryczna: M. Kubiszyn, G. Żuk, M. Adamczyk-Garbowska; red. metodyczna: S. J. Żurek, Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Projectguggenheim, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin, Lublin 2003, ss. 148.
4. „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 1 („Jak uczyć w nowym liceum ze Stentorem?”), ss. 135.
5. „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 2 („Wokół nowej matury 2005”), ss.126.
6. „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 3 („Czytać czy oglądać?”), ss. 136.
7. „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 4, („Humanista w małej ojczyźnie”), ss. 127.
8. Dwa autoportrety z nadzieją w tle. O wierszu Przed weimarskim autoportretem Dürera (w dwóch wariacjach) Aleksandra Wata, „Zeszyty Szkole” 2003, nr 3 (9), s. 37-47.
9. Biografia żydowskiego anioła. O Arnoldzie Słuckim, „Więź” 2003, nr 4, s. 91-99.
10. Ścieżki Europy. Źródła naszej cywilizacji. Podręcznik do gimnazjum, STENTOR, Warszawa 2003, ss.96.
11. Jak uczyć w nowym liceum ze STENTOREM?, „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 1(7), s. 5-6.
12. [rec.:] Z lirycznego kalendarza, „Akcent” 2003, nr 4, s.159-161 (ks. Alfred Wierzbicki, Miejsca i twarze, „Norbertinum”, Lublin 2003).
13. [rec.:] Sam na sam z poezją, Akcent” 2003, nr 4, s.164-166 (Anna Frajlich, W słońcu listopada, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000).
14. Księga i nadzieja. Z rabinem Michaelem A. Signerem rozmawia Sławomir Żurek, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 41, s. 11.
15. Kształcenie zintegrowane – rozmowa Joanny Wójtowicz z dr. Sławomirem Jackiem Żurkiem, „Klanza w Szkole” 2003, nr 1, s. 3-8.
16. [rec.:] Obrazki pełne goryczy, „Akcent” 2003, nr 3, s. 148-150 (Józef Kornblum. Obrazki izraelskie, „Norbertinum”, Lublin 2002).
17. Pomiędzy Dabru Emet a Sacred Obligation, „Przegląd Uniwersytecki” 2003, nr 5 (85), s. 19-20.
18. Romantyczny dialog (z europejską mapą duchów w tle) – rozmowa z Aleksandrem Nawareckim (UŚ) i Dorotą Siwicką (IBL PAN), autorami podręcznika Przeszłość to dziś dla II klasy liceum i technikum, „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 1(7), s. 14-17.
19. Stała obecność przed komputerem, czyli jak zostać redaktorem – rozmowa z Teresą Marciszuk, redaktorem naczelnym Wydawnictwa STENTOR, „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 1(7), s. 18-22.
20. Staro-nowa matura – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Józefem Olejniczakiem (Uniwersytet Śląski), „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 2(8), s. 7-11.
21. Wiraż kulturowy. Z Ks. Abp. Józefem Życińskim, metropolitą lubelskim, rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Sławomir Jacek Żurek, „Pastores” 2003, nr 2, s. 69-76.
22. Z nauczania Jana Pawła II o Holokauście, „Pastores” 2003, nr 2, s. 117-123.
23. Humanista i mała ojczyzna, „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 4, s. 5-6.
24. W laboratorium demokracji – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Wiesławem Theissem (Uniwersytet Warszawski), „Zeszyty Szkolne” 2003, nr 4, s. 7-16.