Publications 2004

 

Agata Brajerska-Mazur
1. Przekład liryki Norwida na język angielski, [w:] Liryka Cypriana Norwida, pod red. P. Chlebowskiego i W. Torunia, Lublin 2004, s. 183-210.
2. Norwid w tłumaczeniach Jerzego Pietrkiewicza, „Pamiętnik Literacki” XCV, 2004, z.1, s. 151-174.
3. Pierwsza ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, „Języki Obce w Szkole” VI, 2004.
4. Zjawisko – Adam Czerniawski, „Przegląd Polski” (Nowy York), 17 grudnia 2004.
5. [rec.:] Agata Brajerska-Mazur, O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida, Lublin 2003 TN KUL, „Studia Norwidiana”, 2004.

Izabela Brodzińska
1. Maxwell Anderson jako teoretyk dramatu, "Roczniki Humanistyczne" 52:2004, z. 1, s. 209-225.

Justyna Dąbkowska
1. „Argucyje” mowy i działania. Estetyka bycia „człowieka politycznego” w „Rozmowach Artaksesa i Ewandra” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, w: Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, pod. red. A. Karpińskiego i E. Lasocińskiej, Warszawa 2004, s. 170-186.
2. Myśl polityczno-moralna w „Rozmowach Artaksesa i Ewandra” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wobec tradycji oraz kierunków rodzimych i europejskich, w: Literatura i pamięć kultury. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, pod red. S. Baczewskiego, D. Chemperka, Lublin 2004, s. 233-255.
3. Lipsjusz Piotrowicza. O przekładzie „De constantia” (rekonesans), w: Barokowa sztuka przekładu, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, Warszawa 2004.

Roman Doktór
1. Elegie Józefa Czechowicza. w: Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności. Pod red. Jerzego Święcha. Lublin 2004 (ss.8-10).
2. Cyprian Norwid w nowej szkole, Lublin 2004, Wyd. Norbertinum.
3. Cyprian Norwid w nowej szkole [Wstęp w:] Cyprian Norwid w nowej szkole. Opr. Roman Doktór, Wyd."Norbertinum" Lublin 2004.

Józef Fert

1. Norwidowskie inspiracje, Lublin 2004, Wyd. TN KUL, ss. 245.
2. Norwidowska aforystyka, w: Cyprian Norwid. Sumienie słowa, oprac. J. Fert, Wrocław 2004, s. 19-38.
3. C. Norwid, Vade-mecum, éd. et trad. du polonais et postface par Ch. Jeżewski, et alii, préface de J. Fert, Paris 2004, Les Editions Noir sur Blanc.
4. [współred.] E. Sykuła, Pasja według Pasierba, red. J. Fert, W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2004, Wyd. KUL, ss. 240.
5. C. Norwid, Sumienie słowa : wybór myśli z listów i rozpraw, Wrocław 2004, Wyd. Ossolineum, ss. 210.
6. Ojczyzna. (Z perspektywy «Tryptyku rzymskiego»), „Ethos” 2004, nr 1-2, s. 606.
7. Ojczyzna. (Z perspektywy «Tryptyku rzymskiego»), „Zeszyty Naukowe TN KUL” 2004, nr 3 (187), s.7-14.
8. C. Norwid, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Lublin 2004 (wyd. krytyczne), Wyd. KUL.
9. Tableau chronologique comparé, établi par J. Fert, Ch. Jeżewski et C.-H. du Bord, [w:] C. Norwid, Vade-mecum, Paris 2004, s.301-311.
10. My poeci – my głupcy. (Nad «Wyborem poezji» Edy Ostrowskiej), „Akcent” 2004, nr 1-2, s.188-194.
11. Ciemne godziny Ewy [rec.: E. Mazur, Pochwała ciemnych godzin, Lublin 2001], „Akcent” 2003 nr 4 [właśc. 2004].
12. O potrzebie i założeniach edycji krytycznej pism Józefa Czechowicza, styczeń 2004, „Biuletyn UMCS”.
13. Całe niebo w małym stawie.(Nad wierszami Alfreda M. Wierzbickiego z tomu «Miejsca i twarze», „Ethos” nr 1-2 (65-66), 2004, s. 559-561.


Edward Fiała
1. Homo transcendens w świecie Gombrowicza, wyd. II poprawione, Lublin 2004.
2. Gombrowicz wobec „episteme“ zachodniej, w: Gombrowicz w regionie świętokrzyskim, Kielce 2004 (praca zbiorowa wręczona uczestnikom sesji naukowej, która odbyła się w dniach 20-22 maja 2004 r.).
3. Widnokrąg życia w powieściach Myśliwskiego, „Zeszyty Naukowe KUL“, 2004 nr 2, s. 47-56.
4. Papieża metafory genialne, , „Zeszyty Naukowe KUL“, 2004 nr 3, s. 77-83.
5. Gombrowicz i świat idoli, „Zeszyty Szkolne“ 2004 nr 4, s. 31-40.


Stanisław Fita
1. Lubelscy korespondenci Kraszewskiego, w: Zbliżenia historycznoliterackie. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Burkotowi, pod red. T. Budrewicza, M. Busia, A. Gurbiela, Kraków 2003 , s. 112-120 [druk 2004].
2. Publicystyka, w: Historia literatury polskie w dziesięciu tomach, t.6: Pozytywizm, Bochnia-Kraków-Warszawa 2004, s. 159-182.
3. Bolesław Prus w kręgu „Wędrowca”, w: Wokół twórczości drugiego pokolenia pozytywistów polskich, red. A. Mazur, Opole 2004, s.33-45.
4. Staropolskie zabawy Adolfa Dygasińskiego, w: Literatura i pamięć kultury. Studia ofiarowane profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, pod red. S. Baczewskiego, D. Chemperka, Lublin 2004, s. 301-315.
5. Warsztat edytorski Zygmunta Szweykowskiego, „Roczniki Humanistyczne” t.LI, z.1 (2003), Lublin 2004, s. 7-20.
6. Orzeszkowa Eliza, [hasło w:] Wielka encyklopedia PWN, t.20, Warszawa 2004, s.44.
7. Pozytywizm, [w literaturze polskiej; część hasła: Polska, w:] Wielka Encyklopedia PWN, t.21, Warszawa 2004, s. 497.
8. Lompa Józef, [hasło w:] Wielka Encyklopedia PWN, t.10, Warszawa 2004, s.1342-1343.
9. Prus Bolesław, [hasło w:] Wielka Encyklopedia PWN, t.22, Warszawa 2004, s.383-384.

Cecylia Galilej
1. Bohaterowie sceny bożonarodzeniowej na przykładzie „Symfonii anielskich” Jana Żabczyca, w: Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, [Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej, nr 21], Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2004.


Maria Gorlińska

1. Poezja i uczniowie. Praca nad rozwijaniem kompetencji czytelniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Lublin 2004, Wyd. TN KUL, ss. 247.

Mirosława Hanusiewicz
1. Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej, Warszawa 2004, Wyd. Semper, ss. 175.
2. Cykl poetycki Wacława Potockiego, w: Od Kochanowskiego do Mickiewicz. Szkice o polskim cyklu poetyckim, red. B. Chachulska, Warszawa 2004, s. 37-52.
3. „Rytmy” Sebastiana Grabowieckiego, w: „Corona scientiarum”. Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red. M. Prejs, K. Mrowcewicz, J. głażewski, J. Chróścicki, Warszawa 2004, s. 52-61.

Józef Japola
1. [tłum.] W. J. Ong, Myślenie człowieka piśmiennego a przeszłość oralna, przeł. J. Japola, w: Warianty języka. Red. J. Bartmiński i J. Szadura. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań 2. Lublin 2004: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 71-82.
2. [rec.:] Agata Brajerska-Mazur, O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida, Lublin 2003 TN KUL, „Studia Norwidiana”, 2004.

Wojciech Kaczmarek
1. Krytyka i dramat francuski w programach i dyskusjach Młodej Polski, [w:] Dramat obcy w Polsce, Red. W. Kaczmarek i J. Michalczuk, Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, s. 99-110.
2. Ksiądz Profesor Marian Lewko (1936-2002) – salezjanin, teatrolog, pedagog, [w:] Dramat obcy w Polsce, Lublin 2004, s. 381-394.
3. Kazimierza Brauna historia teatru, [w:] Horyzonty teatru. Szkice o twórczości Kazimierza Brauna, pod red. Elżbiety Kossarzeckiej, Toruń 2004, s. 55-77.
4. Przeniknąć człowieka. Człowiek i słowo w dramaturgii Karola Wojtyły. [W:] Слово в культуре. Сборник научных статей. Часть 2. Редакциа В.Н. Кальмыкова, И.И. Морозовой. Гомель 2004. Стр. 133-137 (tekst w j. polskim).
5. Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 414. {Materiały z sympozjum zorg. w dn. 24-25 IX 2001 r. przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Książka ofiarowana pamięci Ks. prof. Mariana Lewki].
6. Irena Sławińska – dzieło i ethos, „Ethos” 2004, nr 65-66, s. 427-446.
7. Przeniknąć człowieka. Osoba i Słowo w dramaturgii Karola Wojtyły, „Zeszyty Naukowe KUL” R.XLVII:2004, nr 3 (187), s.31-41.
8. Dramat modernistyczny wobec kryzysu antropologicznego przełomu XIX i XX w., „Roczniki Humanistyczne” T.52:2004, z. 1, s. 33-54.
9. Irena Sławińska (1913-2004), „Roczniki Humanistyczne” T.52:2004, z. 1, s. 5-32.
10. Karola Wojtyły teatr personalistyczny, „Personalizm” 2003 [wyd. 2004], nr 5, s. 53-66.
11. Lewko Marian, [hasło w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2004, t. 10, szp.908-909.
12. [współautor] Od redakcji, [słowo wstępne do:] Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, red. W. Kaczmarek,. J. Michalczuk, Lublin 2004.

Agnieszka Karolczuk
1. Sposoby nauczania aspektu czasowników polskich , [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji stowarzyszenia „Bristol”, pod red. Anny Dąbrowskiej, Wrocław 2004, s. 203-209.

Wojciech Kruszewski

1. [współred.] E. Sykuła, Pasja według Pasierba, red. J. Fert, W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2004, Wyd. KUL, ss. 240.
2. Poezja w tonacji niepokoju, „Kresy” 2004 nr 3 (59).
3. [recenzja książki: Tadeusz Różewicz, Proza, t. I, Wrocław 2003], „Akcent” 2004 nr 5 (95).

Zdzisław Kudelski

1. Andrzej Ciołkosz (1929-1952) . Szkic do portretu [w:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej II, pod red. Barbary Czarneckiej i Janusza Kryszaka, Toruń 2004, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 169-179.

Marian Maciejewski

1. Świadectwo Dory Kacnelson, „Kresy”. Kwartalnik Literacki, Lublin 4/2004, nr 60, s. 237-240.
2. Romantyzm po 200 latach – rozmowa Wacława Pyczka i Sławomira Jacka Żurka z prof. Marianem Maciejewskim (KUL), „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 1, s. 8-16.

Jakub Malik

1. Kabaret szalony. Modernistyczny wzorzec kabaretu artystów w wieku XX (Zielony Balonik wobec Piwnicy pod Baranami). Ramy sagi. [w:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Pod red. M. Dąbrowskiego i A. Z. Makowieckiego. Warszawa 2003, s. 357-372. [druk I 2004].
2. Dwa miłosierdzia. O »Miłosierdziu gminy« Marii Konopnickiej i »Miłosierdziu ludzkim« Adolfa Nowaczyńskiego. Parerga do lektury. [w:] Ludzie – rzeczy – obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej. Pod red. T. Budrewicza i Z. Fałtynowicza. Suwałki 2004, s. 239-249.
3. Kultura i nauka. [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 7.: Młoda Polska. Cz. 1. R. 2. Bochnia-Kraków-Warszawa: Wydawnictwo SMS 2004, s. 67-112.
4. Prasa [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 7.: Młoda Polska. Cz. 1. R. 3. Bochnia-Kraków-Warszawa: Wydawnictwo SMS 2004, s. 113-138.
5. Adolf Nowaczyński. [W:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 7.: Młoda Polska. Cz. 2. R. 17. Bochnia-Kraków-Warszawa: Wydawnictwo SMS 2004, s. 147-162.
6. Biografie. Adolf Nowaczyński. [W:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 7.: Młoda Polska. Cz. 2. R. 23. Bochnia-Kraków-Warszawa: Wydawnictwo SMS 2004, s. 377-379.
7. Miasto kwitnących wiśni. Widoki Lublina w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego. Próba interpretacji geopoetycznej. [W:] Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pod red. B. Czwórnóg-Jadczak. Lublin: Wyd. UMCS 2004, s. 191-198.
8. Drożdże i superfosfat. Problemy »żydowskie« Adolfa Nowaczyńskiego. [w:] Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków.
9. Odmiany życia. Ewolucja biografii twórczej na przykładzie Adolfa Nowaczyńskiego. Próba rekonstrukcji, „Studia Słowianoznawcze” [Piotrków Trybunalski], t.4: 2003, s. 79-92 [druk 2004].
10. Miasto w ukryciu. „Akcent” 2004 nr 1-2. s. 153-155. [Rec.: Marta Jedliczko: Tamtego lata, w tamtym mieście. Kraków 2003.] [pod pseud. Aleksander J. Bielski].
11. Śmiech jest zasadzką. O kategorii „comic relief” i jej początkach w wieku XIX, Wstępne ustalenia, „Nawias” (Płock) 2004 nr, s. 89-96.

12. Внезапная смеховая атака (o категории „comic relief” в литературе второй половины XIX века) [Niespodziewany atak śmiechu], перевод Е. В. Галигузова, [w:] Психолингвичестические аспекты изучения речевой деятельности, выпуск 2, Екатеринбург [Jekaterynburg] 2004, s. 182-189.


Władysław Makarski
1. Szkice językoznawczo-folklorystyczne Józefa Czechowicza oraz ich literackie konteksty¸[w:] Od awangardy do nowoczesności, Lublin 2004, s. 323-326.
2. Onomastyczny obraz regionu Skolego w świetle pewnego dokumentu z końca XIV wieku, [w:] Drohobyc’kyj Krajeznawczyj Zbirnyk, wypust VIII, Drohobycz 2004.
3. Przestrzeń w „Panu Tadeuszu”, „Roczniki Stacji Naukowej PAN” w Paryżu, t. 7, Paryż 2004, s. 25-42.
4. Kocudza. Na tropie pewnego typu słowotwórczego [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 13, „Dni Lublina w Poznaniu”, Poznań 2004,s. 55-69.

Bożena Matuszczyk

1. Emocjonalizmy w „Słowniku” Samuela Bogumiła Lindego, w: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce 2004, s. 127-133, Wyd. Akademii Podlaskiej.
2. O języku i stylu współczesnych kazań, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań t. II, Lublin 2004, s. 383- 393, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL.
3. Dlaczego język współczesnych przekładów Pisma Świętego nie jest piękny? w: Piękno materialne, piękno duchowe, red. A. Tomecka –Mirek, Łódź 2004, s. 351-358, Wyd. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
4. [współautor] Kilka uwag o polszczyźnie internetowej (na przykładzie listów informacyjno-reklamowych), w: Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Łódź (z Danutą Stanulewicz).
5. [współautor], O wyznacznikach stylu współczesnych kazań, w: Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny t. 3, Szczecin 2004, s. 73-88, Wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego [z Marią Wojtak].
6. W sprawie dokumentacji w Słowniku Samuela B. Lindego, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze t. 13, „Dni Lublina w Poznaniu”, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2004, s.71-78.

Joanna Michalczuk

1. Tymoteusz Karpowicz - wyzwanie dla teatru, [w:] Na scenie pierwszy raz Zbiór studiów pod red. Janusza Margańskiego, Bydgoski Dom Wydawniczy "Margrafsen", Bydgoszcz 2004, s. 149-166.
2. Okruchy prawdy pod skorupą słowa. Z recepcji "Dozorcy" Harolda Pintera na polskiej scenie, [w:] Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, Lublin 2004, s. 305-319.
3. Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 414. {Materiały z sympozjum zorg. w dn. 24-25 IX 2001 r. przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Książka ofiarowana pamięci Ks. prof. Mariana Lewki].
4. W pułapce istnienia. Dramatis personae i ich świat w "Przerwie w podróży" Tymoteusza Karpowicza, "Roczniki Humanistyczne" 52:2004, z. 1, s.151-180.
5. [współautor] Od redakcji, [słowo wstępne do:] Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, red. W. Kaczmarek,. J. Michalczuk, Lublin 2004.

Małgorzata Nowak
1. Emocjonalizmy w świadectwach – gatunkowej formie wypowiedzi języka religijnego, w: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004, s. 157-165.
2. Modele nadawczo-odbiorcze w zdialogizowanych współczesnych tekstach
religijnych, w: Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, [Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej, nr 21], Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2004, s. 222-232.
3. Porównania we współczesnym języku religijnym (na podstawie tekstów nieartystycznych), [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XIII, red. Z.Krążyńska, Z. Zagórski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 91-101.

Beata Obsulewicz-Niewińska

1. Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej, Lublin 2004, Wyd. TN KUL, ss. 483.
2. Wokół wyspy Gorgon, [w:] Poezja Tadeusza Micińskiego, pod. Red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2004, s. 321-344.

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
1. Гуцульский фольклор у художньому творі Cтаніслава Biнценза „Ha виcoкiй полонині [w:] Збірник наукових праць. Hayково-дослідногo iнституту yкраїнознавства, red. П. П. Кононенко, Kijów Miністерство ocвіти i науки Укрaїни, Hayково-досліднй iнститут yкраїнознавства 2004 t. 2 s. 339-346.
2. Blask słowa. Inspiracje biblijne w twórczości Jana Pawła II, Kielce 2004, Wyd. Instytutu Teologii Biblijnej Verbum, ss. 99.
3. Estetyzm Józefa Czechowicza – poszukiwanie inspiracji [w:] Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności, Lublin 2004 s. 225-243, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
4. Powaga i komizm Hucułów w tetralogii Stanisława Wincenza Na wysokiej połoninie, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” t. 1, Lublin 2004 s. 13-28, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.
5. Po sąsiedzku „Ethos” 2004 nr 1-2 s. 505-507.
6. Motyw spowiedzi a religijno-moralna świadomość bohaterów Vincenzowego cyklu Na wysokiej połoninie „Zeszyty Naukowe KUL” 2004 nr 2 s. 35-46.
7. Postaci biblijne w twórczości Karola Wojtyły „Zeszyty Naukowe KUL” 2004 nr 3 s. 43-61.
8. Polsko-ukraiński dialog kulturowy, „Biuletyn Informacyjny” PAN odział w Lublinie nr 9 (2004), s. 73-76.
9. Liebert Jerzy, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, szp. 1025-1026.
10. O twórczości Jana Pawła II „Zeszyty Naukowe KUL” 2004 nr 2 s. 83-85 [sprawozdanie].

Danuta Paluchowska
1. Z wykładów o Nie-Boskiej komedii [Ignacego Chrzanowskiego] w: Ignacy Chrzanowski, Pisma wybrane, oprac. Z. J. Nowak, J. Starnawski, WL, Kraków 2004.(Bibl. Studiów Literackich), opracowanie tekstu, s. 401-431.

Władysław Panas

1. Oko cadyka, Lublin 2004, ss. 35.
2. [współred.] W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją M. Kitowskiej-Łysiak i W. Panasa, TN KUL, Lublin 2003 [druk 2004].

Anna Podstawka

1. Od teatru monumentalnego do internetu. Polska recepcja „Naszego miasta” Thorntona Wildera, [w:] Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, pod red. W. Kaczmarka, J. Michalczuk, Lublin 2004, s. 271-286.
2. Wokół europejskiej prapremiery „Naszego miasta” Thorntona Wildera, [w:] Na scenie pierwszy raz. Zbiór studiów pod red. J. Margańskiego, Bydgoszcz 2004, s. 95-109.
3. Maciej Szukiewicz i jego wizja teatru, „Roczniki Humanistyczne KUL”, t.52:2004, z. 1, s. 77-112.

Paweł Próchniak

1. "Ptaki zacierają tu ślady...". Notatki o jednym opowiadaniu Brunona Schulza, [w tomie:] W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją M. Kitowskiej-Łysiak i W. Panasa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 19-34, [druk 2004].
2. Tadeusz Miciński [biografia], Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. 7: Młoda Polska, część 2., Wydawnictwo SMS, Bochnia - Kraków - Warszawa [2004], s. 373-376.
3. Tadeusz Miciński [twórczość], Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. 7: Młoda Polska, część 2., Wydawnictwo SMS, Bochnia - Kraków - Warszawa [2004], s. 51-76.
4. Postscriptum: notatki o czytaniu Micińskiego, [w tomie:] Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod redakcją A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, "Księgarnia Akademicka". Kraków 2004, s. 495-506.
5. Ciemny płomień. Notatki o jednym wierszu Tadeusza Micińskiego, [w tomie:] Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod redakcją A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, "Księgarnia Akademicka", Kraków 2004, s. 125-144.
6. Zgaśnij księżycu, [w tomie:] Czytanie Bursy, por redakcją A. Czabanowskiej-Wróbel i G. Grochowskiego, "Księgarnia Akademicka", Kraków 2004, s. 47-63.
7. [współred.:], Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod redakcją A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, "Księgarnia Akademicka", Kraków 2004, ss. 518.
8. Cztery notatki o wierszach Marty Jedliczko, „Kresy” 2003 (56), s. 226-228 [druk 2004].
9. Lekkość ponad pojęcie. Dwie notatki o trzech poetach (centon), witryna internetowa „Biuro Literackie. Przystań”, red. A. Burszta, www.biuroliterackie.pl/przystań, dział: Szkice [9 XI 2004].
10. [rec.:] Friedrich Nietzsche i pisarze polscy, praca zbiorowa pod redakcją W. Kunickiego, przy współpracy K. Polechońskiego, Poznań 2002, ss. 478, [w:] "Pamiętnik Literacki" 2004, z. 1, s. 225-230.

Jacek Scholz
1. Wstęp [w j. niem.], w: B. Miązek, Wiersze/Gedichte, wybór, wstęp i posłowie J. Scholz, Wrocław 2004.
2. „Powracam, więc jestem…” Analiza wybranych motywów poezji ks. Bonifacego Miązka, w: Księga Pamiątkowa ku czci ks. prof. Bonifacego Miązka, Wrocław-Wiedeń 2004.
3. Wiersze Norwida w tłumaczeniu Petera Gehrischa, Studia Norwidiana nr 22, 2004.
4. Wstęp w: B. Miązek, Wiersze/Gedichte, wybór, wstęp i posłowie J. Scholz, Wrocław 2004.
5. Posłowie w: B. Miązek, Wiersze/Gedichte, wybór, wstęp i posłowie J. Scholz, Wrocław 2004.

Dariusz Skórczewski
1. [rec.:] Małgorzata Krakowiak, Katastrofizm–personalizm–realizm. O krytyce literackiej Kazimierza Wyki w latach 1932-1948, „Pamiętnik Literacki” 2004 (XCV), z.2.
2. [rec.:] Warsztaty translatorskie II/Workshops on Translation II, red. Richard Sokoloski, Henryk Duda, Jacek Scholz, “Sarmatian Review” 2004, Vol. XXIV, No 1.
3. [rec.:] Marzena Sokołowska – Paryż, The Myth of War in British and Polish Poetry 1939-1945, “Slavic and East European Journal” 2004, Vol. 48, No. 2

Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
1. Składniowe wykładniki emocji w tekstach publicystycznych polskiego oświecenia, w: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce 2004, s.223-230, Wyd. Akademii Podlaskiej.
Ryszard Zajączkowski
1. Literackie profile Judasza, „Ethos” 2004 nr 65-66, ss. 314- 334.
2. [tłum.] Anselm Grün, Książka o sztuce życia, Kielce 2004, ss.230.
3. [tłum.] Te chwile tworzą historię. Spotkania z Janem Pawłem II. Pod red. Władysława Bartoszewskiego, Kielce 2004, ss. 207.
4. [tłum.] Frieder Harz, Porozmawiajmy o Biblii. Jedenaście historii biblijnych w pięciu obrazach, Kielce 2004, ss. 99.
5. [tłum.] Kardynał Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2004.

Sławomir Jacek Żurek
1. Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 313.
2. O polskojęzycznym, współczesnym (1989 –2001) życiu literackim w Izraelu z perspektywy polskiej, [w:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej (II), red. B. Czarnecka, J. Kryszak, Pracownia Badań Emigracji – Instytut Literatury Polskiej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 219-233.
3. Romantyzm na lekcjach języka polskiego, „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 1, s. 5-7.
4. Jak uczyć wiedzy o kulturze?, „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 2, s. 5-7.
5. Dlaczego didaskalia są ważne w analizie oraz interpretacji dramatu? Ćwiczenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (współautorka: Aleksandra Porożyńska), „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 2, s. 103-106.
6. Co czytają maturzyści, „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 3, s. 128-140.
7. A co z polonistami? Część druga artykułu „Co czytają maturzyści”, „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 4, s.128-135.
8. Gombrowicz na lekcjach polskiego, „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 4, s. 5-7.
9. Pakiet edukacyjny projektu „Turystyczny Szlak Rodu Lubomirskich”, (współautor: Elżbieta Żurek), Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2004, ss. 19 + CD (zawierające scenariusze lekcji oraz zestaw ćwiczeń dydaktycznych).
10. [rec.:] Zapiski z czasów dojrzewania (Eda Ostrowska, Nie znałam Chrysta. Wybór poezji, „Norbertinum, Lublin 2003, ss. 172), „Akcent” 2004, nr 1-2, s. 186-188.
11. O ciemnych mocach, patosie i wzniosłości oraz Europie ojczyzn, czyli jak dziś odczytujemy tradycję romantyczną – debata o romantyzmie we współczesnej szkole (głos w debacie), „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 1, s. 53-62.
12. Wiedza o kulturze w rytmie hip-hopu? – debata na temat wiedzy o kulturze w szkole (głos w debacie), „Zeszyty Szkolne” 2004. nr 2, s. 15-25.
13. O istocie nauczania języka – rozmowa Sławomir Jacka Żurka z prof. Jadwigą Kowalikową (UJ), „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 3, s. 8-13.
14. Znów za rok matura – debata w STENTORZE (głos w debacie), „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 3, s. 14-24.
15. Wieczne źródło olśnień – rozmowa Piotra Marciszuka i Sławomira Jacka Żurka z prof. Jerzym Jarzębskim (Uniwersytet Jagielloński), „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 4, s. 8-15.
16. Chrześcijanin w świecie kultury współczesnej – Sławomir J. Żurek rozmawia z profesorem Stefanem Sawickim, „Ethos” 2004, nr 67-68, s. 327-332.
17. Przyszłością Kościoła są małe wspólnoty – z ks. abp. Bolesławem Pylakiem, arcybiskupem seniorem archidiecezji lubelskiej, rozmawia Sławomir Jacek Żurek, „Pastores” 2004, nr 2, s. 81-85.
18. [rec.:] Miara świętości (Józef Wróbel, Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2004, ss. 309.), „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 108-112.