Publications 2005

 

Agata Brajerska-Mazur
1. Norwid w tłumaczeniu M. J. Mikosia, „Studia Norwidiana” 2004-2005, T. 22-23, S. 273-291.
2. Adam Czerniawski i „Selected Poems” Norwida, „Studia Norwidiana” 2004-2005, T. 22-23, s. 293-308.
3. Katena and translations of literary masterpieces, “Babel”, vol. 51, 2005, s. 16-30.
4. Rozebrana „Rozebrana”, „Akcent” 3 (101) 2005, S.139-145.

Izabela Brodzińska
1. Wczesne dramaty Ionesco w recepcji polskiego teatru, [w:] Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, pod red. W. Kaczmarka i J. Michalczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 287-303.
2. Sposób na „Nosorożca”, czyli o pierwszych realizacjach scenicznych dramatu Ionesco, [w:] Na scenie pierwszy raz, zbiór studiów pod red. J. Margańskiego, Bydgoski Dom Wydawniczy „Margrafsen”, Bydgoszcz 2004, s. 111-121.
3. Maxwell Anderson jako teoretyk dramatu, "Roczniki Humanistyczne" 2004, t.LII, z. 1, s. 209-226.

Małgorzata Cwenk
1. „Miasto żałoby” Lublin Onufrego Pietraszkiewicza, Lublin 2005, ss. 85.
2. Onufry Pietraszkiewicz - tragiczno - ironiczna biografia zesłańca, [w:] Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 405-414.
3. Polak z wyboru - Wincenty Pol (1807-1872), [w:] „W Duchu i Prawdzie”. Wybrane sylwetki kościoła lubelskiego (1805-2005), pod red. ks. H. Misztala, Lublin 2005, s. 302-308.

Agnieszka Czechowicz
1. Zgniła chusta / biały arkusz. Potockiego misterium papieru i ciała (lektura Pieśni XXI), [w:] Koncept w kulturze staropolskiej, pod red. L. Ślęk, A. Karpińskiego, W. Pawlaka, Lublin 2005, s. 173-183.

Justyna Dąbkowska
1. Polski lipsjanizm wobec tradycji Rejowej (Casus Janusza Piotrowicza), [w:] W pięćsetlecie urodzin Mikołaja Reja, pod red. L. Szczerbickiej-Ślęk, A. Kochan, Wrocław 2005.

Roman Doktór
1. Kajetan Koźmian, [w:] „W Duchu i Prawdzie”. Wybrane sylwetki kościoła lubelskiego (1805-2005), Lublin 2005, s.295-301.

Henryk Duda
1. Nazwa własna w przekładzie literackim. Na przykładzie przekładów powieści I. B. Singera na język polski, pod red. M. Adamczyk-Garbowskiej i B. Wróblewskiego, Lublin 2005, s. 227-234.
2. Ethnolinguistic School of Lublin. On the research of the so-called linguistic image of the world in Poland, „Area and Culture Studies” [Tokyo], vol. 71, 2005, s. 1-18.
3. Czy (i jak) odmieniać żydowskie imię Tewje? Przytyk do rozstrzygnięcia Sekretarza Rady Języka Polskiego, „Poradnik Językowy” 2005, z. 2, s. 89-93.
4. Kuraszkiewicz Władysław, [w:] Encyklopedia katolicka, t. X, Lublin 2004, kol. 240-241.
5. Wstęp lingwistyczny: O języku Pan Sędzia Deluty Adama Jerzego Czartoryskiego, [w:] A. J. Czartoryski, Pan Sędzia Deluty, opracował Richard Sokoloski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Slavic Research Group University of Ottawa, Lublin-Ottawa 2005, s. 38-54.

Józef Fert

1. [współred.] Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
2. Poetycki zielnik Tadeusza Chabrowskiego, „Akcent” 2005, nr 4, s. 116-120.

Stanisław Fita
1. Sienkiewicz we Lwowie. [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin, K. Maciąg, Rzeszów 2005, s. 174-183.
2. Piewca polskiej prowincji. Klemens Junosza Szaniawski 1849 – 1898. [w:] „W Duchu i Prawdzie”. Wybrane sylwetki kościoła lubelskiego (1805 – 2005), pod red. ks. H. Misztala, Lublin 2005, s. 312-314.
3. Pozytywista ewangeliczny. Bolesław Prus 1847 – 1912, [w:] „W Duchu i Prawdzie”. Wybrane sylwetki kościoła lubelskiego (1805 – 2005), pod red. ks. H. Misztala, Lublin 2005, s. 324-328.
4. [współred.] Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, pod red. B. Bobrowskiej, S. Fity, J. A. Malika, Lublin 2005 TN KUL, ss. 504.
5. Pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie. W setną rocznicę odsłonięcia. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. 39: 2004 (ukazał się na początku 2005 r.), s. 135-141.
6. Najstarszy oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. 40: 2005, s. 191-197.
7. Słowo wstępne [w:] Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje. Red. B. Bobrowska, S. Fita, J. A. Malik. Lublin 2005 TN KUL, s. 5-6.
8. Zieliński Władysław Kornel (1836 – 1895), [hasło w:] Słownik badaczy literatury polskiej, pod red. J. Starnawskiego, t. 7, Łódź 2005 s. 232-234.
9. [rec.] S. Żeromski: Pisma zebrane. Seria 6; Listy. Oprac. Z. J. Adamczyk. T. 34-36; W. S. Reymont: Korespondencja . oprac. B. Koc. „Pamiętnik Literacki” R. 96: 2005 z. 3 s. 236-249.

Adam Fitas
1. „Religię i Boga ja dźwigam”. Tragizm w pismach filozoficzno-religijnych Karola Ludwika Konińskiego, [w:] Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 49–56.
2. Konińskiego „religia Polaków” [w:] Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, pod red. J. Barcik, G. Chrzanowski, Kraków 2005, s. 57-70.
3. Księga Blasku. Pamięci Profesora Władysława Panasa (1947–2005), „Teksty Drugie” 2005, z. ½, s. 299–302.

Lech Giemza
1. Czy historia jest tylko przeszłością? „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3 s. 19-23.

Mirosława Hanusiewicz
1. Tryumf miłości w polski kopieniak ubrany, [w:] Petrarca a jedność kultury europejskiej. Petrarca e l’unità della cultura europea. pod red. M. Febbo, P. Salwa, Warszawa 2005, s. 485-494.
2. Polskie barokowe przekłady i adaptacje „Glosy” św. Teresy z Avila, [w:] Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu. pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, M. Prejsa, Warszawa 2005, s. 234-246.
3. Mikołaja Reja lektura Psalmów, [w:] Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. pod red. A. Kochan, M. Cieńskiego, J. Sokolskiego, Wrocław 2005, s. 73-83.
4. „Dowcipna egzegeza” w „Pieśniach” Wacława Potockiego, [w:] Koncept w kulturze staropolskiej, pod red. L. Ślękowej, A. Karpińskiego, W. Pawlaka Lublin 2005, s. 184-192.

Józef Japola
1. Defending Literature. Polish Studies of the Sacred versus American Literature-Religion Criticism, [w:] Catholic Universities in the New Europe, pod red. Ch. Garbowskiego, P. Gutowskiego i A. Kijewskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 251-276.

Wojciech Kaczmarek
1. Profesor Irena Sławińska (1913-2004). Osoba i dzieło, „Studia Norwidiana”2004-2005, T. 22-23, s. 405-414.
2. Listy Romana Ingardena do Ireny Sławińskiej [wstęp, opracowanie, komentarz], „Teksty Drugie” 2005, nr ½ s. 303-312.
3. Książę na pustej scenie (O twórczości Mieczysława Paszkiewicza), „Akcent” 2005, nr 3, s. 61-65.
4. Związki polsko-francuskie w literaturze i teatrze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, 2004 [druk: 2005], nr 1 (14), s. 133-141.
5. Lewko Marian, [hasło w:] Słownik badaczy literatury polskiej, pod red. Jerzego Starnawskiego, T. VII, Łódź 2005, s. 111-113.

Agnieszka Karolczuk
1. Szyk wyrazów w języku polskim: jak go opisywać i jak go uczyć, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. P. Garncarek, Warszawa 2005, s. 142-148.

Jolanta Klimek
1. „Kędy wasilek kocha się i mięta z przykrym lubczykiem”. Leksyka roślinna w poezji braci Zimorowiców, „Roczniki Humanistyczne” KUL (2005), s. 35-52.

Wojciech Kruszewski

1. Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 251.
2. [współred.] Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.

Zdzisław Kudelski

1. Judéité dans l’œuvre de Gustaw Herling-Grudziński, trad. par Christophe Potocki, „Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais“, Varsovie-Paris [Centre de Civilisation Polonaise de L”Université de Paris-Sorbonne] 2004 No 3: En hommage à Gustaw Herling-Grudziński, p. 105-110.
2. Biographie de Gustaw Herling-GrudzińskiI, par Zdzisław Kudelski, trad. par Barbara Vassal, tamże, p. 132-136.
3. Bibliographie de l’oeuvre de Gustaw Herling-Grudziński, par Zdzisław Kudelski, trad. par Barbara Vassal, tamże, p. 137-148.

Monika Kulesza-Gierat
1. Anioł „przekreślony“ – rzecz o aniołach Juliusza Słowackiego, „Rocznik Gimnazjalny“ 2005, nr 9, s.236-250.

Beata Kułak

1. Teksty kaszubskie z Prusewa, „Język Polski” R. LXXXV, 2005:4, s. 293-297 [z mgr Barbarą Tarnowską].

Marian Lewko
1. Polsko-norweskie pejzaże kulturalne, „Akcent” 2004, nr 1-2, s. 281-282 [recenzja książki Janiny Januszewskiej-Skreiberg, Od Ibsena do Twardowskiego. Polsko-norweskie pejzaże kulturalne, Warszawa 2001]

Małgorzata Łukaszuk-Piekara
1. Czechowicz o romantykach, romantyzmie i Słowackim, w: Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności, pod red. J. Święcha, Lublin 2004, s. 211-224.
2. „Hybris” Aleksandra Wata (z „Dziadami” w tle), [w: ] Rozmowy o Dziadach, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej i M. Prussak, Warszawa 2005, s. 137-149.
3. Romantyzm czy romantyzmy?, „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 1 (11), s. 32-36.
4. Nic nieznaczące (?) wiersze Rymkiewicza, „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3, s.62-66.
5. Rymy słowicze Rymkiewicza, „Kresy” 2005 nr 3 (63), s. 61-69.
6. [recenzja wydawnicza książki] A. Czajkowska, Poszukiwanie „przedmiotu tragicznego” historii.W kręgu pisarstwa Maurycego Mochnackiego, Pawła Jasienicy i Zbigniew Herberta (rozprawa habilitacyjna; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – czerwiec 2005.
7. [recenzja wydawnicza artykułu] J. Michalczuk, O czym mówi Karpowicz – rozpoznawanie porządku myśli („Zeszyty Naukowe” KUL; lipiec 2005).
8. [recenzja wydawnicza artykułu] K. Solecka, Kategoria praeparatio evangelica w świetle twórczości Zbigniewa Herberta. Propozycja modelu („Zeszyty Naukowe” KUL, listopad 2005).

Marian Maciejewski

1. Norwidowskie „łagodne oko błękitu”,[w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin, K. Maciąga,Rzeszów 2005, s.127 – 136.
2. Mickiewiczowski „domek mego ducha”,[w:] Mickiewicz mistyczny, pod red. A Fabianowskiego i E. Hoffman-Piotrowskiej, Warszawa 2005,s.229 -238.

Władysław Makarski
1. Rola mikrotoponimii i hydronimii w badaniach osadniczych (na przykładzie materiałów z pogranicza polsko-ruskiego), [w:] Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, Lublin 2005, s. 115–124.
2. Onimiczny kształt Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II, „Język Polski” V: 2005, s. 161–170.
3. Onomastyczno-osadniczy obraz regionu Skolego w świetle pewnego dokumentu z końca XIV wieku, „Drohobyc’kyj Krajeznawczyj Zbirnyk”, VIII: 2004 (2005), s. 59–69.

4. Wezwania maryjne kościołów w Polsce – rozpoznanie [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2005, s. 347–357.

5. [rec.] Maria Malec Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa 2004, ss. 290, „Roczniki Humanistyczne”, LII, z. 6, 2004 (2005) s. 211–219.

Jakub Malik

1. „Lalka”. Historie z różnych światów. Lublin 2005, Wyd. KUL, ss. 243.
2. Entuzjastka Dobrej Nowiny – Narcyza Żmichowska, [w:] „W Duchu i Prawdzie”. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005), pod red. ks. H. Misztala. Lublin 2005, s. 308-311.
3. Humoryści w wielkim stylu. Kategoria »comic relief« – wzorce dziewiętnastowieczne. Próba teorii, [w:] Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, pod red. B. Bobrowskiej, S. Fity i J. A. Malika. Lublin 2005, s. 473-488.
4. Czerwony karnawał. Rewolucja 1905-1907 i twórczość satyryczna. Poszukiwanie syntezy, [w:] Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – Publicystyka – Ikonografia, pod red. K. Stępnika, M. Gabryś. Lublin 2005, Wyd. UMCS, s. 207-218.
5. [współred.] Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, pod red. B. Bobrowskiej, S. Fity, J. A. Malika, Lublin 2005 TN KUL, ss. 504.
6. Na początku był sklep... Klucz do „Lalki”, czyli o lubelskich realiach w powieści. Dopiski, „Roczniki Humanistyczne” 2005 t. 53. z. 1, s. 51-80.
7. M@łpa w powieści. „Nawias” [Płock] 2005 nr 4. s. 75-84.
8. Nowaczyński Adolf. [hasło w:] Wolna Encyklopedia WIKIPEDIA. http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowaczy%C5%84ski
9. Entuzjazm i zblazowanie. Julian Ochocki – człowiek czasu wyczerpania. Rozpoznanie, [w:] Świat „Lalki”. 15 studiów, red. J. A. Malik, Lublin 2005, s. 217-251.
10. Wstęp, [w:] Świat „Lalki”. 15 studiów, red. J. A. Malik, Lublin, 2005, s. 5-6.

Magdalena Marzec
1. Z dydaktyką literatury na co dzień, „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3, s. 165-169.

Bożena Matuszczyk

1. W sprawie regionalizmów i dialektyzmów wielkopolskich w „ Słowniku” Samuela Bogusława Lindego, [w:] Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, pod red. J. Migdał, Poznań 2005, s. 265-274, Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne”.
2. Kilka uwag o przekładaniu semityzmów we współczesnych polskich tłumaczeniach Biblii, [w:] De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka, pod red. D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner i C. Klaus, Gdańsk 2005, s. 467-470.
3. O językowym rytuale oficjalnych powitań i pożegnań Jana Pawła II w Polsce, [w:] Rytuał. Język – religia, pod red. R. Zarębskiego, Łódź 2005, s. 367-376, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
4. Terminologia specjalna w Słowniku języka polskiego S. B. Lindego. Część I. Słownictwo naukowe, [w:] „Studia językoznawcze”, t. 4 „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, Szczecin 2005, s. 203-213, Wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5. Wyrazy kwalifikowane jako archaizmy w Słowniku Lindego, „Roczniki Humanistyczne” KUL, t. LIII, zeszyt 6, Lublin 2005, s.119-127.

Joanna Michalczuk
1. O czym mówi Karpowicz - rozpoznawanie porządku myśli", "Zeszyty Naukowe KUL" 2005, nr 3, s. 3-23.
2. "Słuchajcie mych pieśni, słuchajcie mej mowy..." Konferencja na temat twórczości Jana Pawła II, "Akcent" 2004, nr 3-4, s. 296-299.

Małgorzata Nowak

1. O komentowaniu pieśni religijnych (na materiale śpiewnika Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej), [w:] Język religijny dawniej i dziś II [Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej, nr 33], pod red. S. Mikołajczaka, ks. T. Węcławskiego, Poznań 2005, s. 455-465.

2. O pewnym typie religijnych tekstów pamiątkowych (obrazek prymicyjny), „Białostockie Archiwum Językowe” 2005, nr 5, s. 75-87.

Beata Obsulewicz-Niewińska
1. Równowaga Leopolda Staffa, [w:] Poezja Leopolda Staffa, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka i M. Stali, Kraków 2005, s. 321-344.
2. Antoniego Kamieńskiego kształt rewolucji, [w:] Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – Publicystyka – Ikonografia, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, Lublin 2005, s. 349-361.
3. Orzeszkowa ilustrowana. O Mirtali, [w:] Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, pod red. B. Bobrowskiej, S, Fity i J. Malika, Lublin 2004, s. 25-44.
4. „Królowa Niebios” M. Gawalewicza i P. Stachiewicza. Harmonie i dysonanse obrazu i słowa, [w:] Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, pod red. M. Demskiej-Trębacz, K. Jakowskiej i R. Siomy, Białystok 2005, s. 141-154.
5. O dobroczynności i miłosierdziu w „Lalce” Bolesława Prusa, [w:] Świat „Lalki”. 15 studiów, pod red. J. A. Malika, Lublin 2005, s. 147-172.
6. O idei miłosierdzia w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M. Olszewskiej i G. Bąbiaka, Warszawa 2005, s. 381-400.
7. Skromna poprzedniczka wielkich tekstów. O poemacie Karola Wojtyły „Odkupienie szuka twego kształtu, aby wejść w niepokój wszystkich ludzi”, [w:] Myśl – słowo – ethos, pod red. Z. Trzaskowskiego, Kielce 2005, s. 143-154.
8. Poświęcenie, przebaczenie litość w Lalce B. Prusa, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 1, s. 81-99.
Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
1. Stanisław Vincenz a „Kultura” paryska [w tomie:] Pejzaże kultury. Prace ofiarowane profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65 rocznicę Jego urodzin, pod red. Władysława Dynaka i Mariana Ursela, Wrocław 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 449-458.

Danuta Paluchowska
1. Emocje uczonych (Z listów Stanisława Pigonia do Czesława Zgorzelskiego, [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane prof. Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin i K. Maciąga, Rzeszów 2005, s. 331-338.
2. Wstęp [do:] M. Cwenk, Miasto żałoby. Lublin Onufrego Pietraszkiewicza, Lublin, 2005.

Wiesław Pawlak
1. Koncept w polskich kazaniach barokowych, TN KUL, Lublin 2005, ss. 354.
2. Koncepty kaznodziejskie w oczach krytyków, [w:] Koncept w kulturze staropolskiej, pod red. L. Ślęk, A. Karpińskiego, W. Pawlaka, TN KUL, Lublin 2005, s. 257-271.
3. Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak, TN KUL, Lublin 2005.

Ireneusz Piekarski
1. Przemożny czar heterodoksji [w:] Marzenie Błękitnookiego. Ułamki wspomnień o Profesorze Władysławie Panasie. Zebrał Zbigniew Milczarek, Tomaszów Mazowiecki 2005, [brak paginacji].
2. Imię cudze, imię własne... Dociekanie genealogiczno-antroponimiczne w stulecie urodzin Juliana Stryjkowskiego. „Ruch Literacki” 2005, nr 1, s. 43-56.
3. Pochwała wagarów, „Scriptores” 2005 (nr 29), s. 184-185.
4. [komentarz] H. Dejczer, Spacer po Lublinie. Reportaż z wagarów wiosennych. „Scriptores” 2005 (nr 29), s. 185-188.

Paweł Próchniak

1. Kategoria "jurodstwa" w »Kniaziu Patiomkinie« Tadeusza Micińskiego. Prolegomena, [w:] Bizancjum – prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2004, s. 577-586, [druk: 2005].
2. Intryga Nieskończoności: Władysław Panas, [w:] Marzenie Błękitnookiego. Ułamki wspomnień o Profesorze Władysławie Panasie, zebrał Z. Milczarek, Tomaszów Mazowiecki – Lublin – Drohobycz 2005, [brak paginacji].
3. "Czasami jestem hamburgerem". Poezja współczesna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. P. Garncarka, Warszawa 2005, s. 282-289, [współautorką tekstu jest Wioletta Próchniak].
4. Kto jest ten dziwny nieznajomy? (i kilka innych pytań), [w:] Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2005, s. 33-53.
5. [współred.] Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2005, ss. 545.
6. Dziecko ukryte, "Teksty Drugie" 2005, nr 1-2, s. 99-102.
7. [Artur Szlosarek], "Poésie" 2004, nr 102: Poésie polonaise: arrêt sur image, s. 77, [nota], [druk: 2005].

8. Lustro z podwójnym dnem (notatki o poezji Artura Szlosarka), "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" 2005, t. XII: Rewolucja pod spodem, s. 135-154.


Wacław Pyczek
1. Obrazy pasji w lirykach Adama Mickiewicza [w:] Mickiewicz mistyczny pod red. Andrzeja Fabianowskiego i Ewy Hoffman-Piotrowskiej, Warszawa 2005, s. 165-176.

Dariusz Seweryn
1. Kretyn a sprawa polska, czyli złe zabawy [w:] Rozmowy o „Dziadach”, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej i M. Prussak, Warszawa 2005, s. 94-124.
2. Poezja wobec mistyki [w:] Mickiewicz mistyczny, pod red. E. Hoffman-Piotrowska, A. Fabianowski, Warszawa 2005, s. 87-103.

Dariusz Skórczewski
1. [rec.:] Antologia poezji polskiej na Obczyźnie 1939-1999, “Sarmatian Review” 2005, Vol. XXV, No 2, s. 1131-1133.

Andrzej Tyszczyk

1. Tragiczność i doświadczenie. O nieszczęściu w strukturze tekstów tragicznych [w:] Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 81-98.


Ryszard Zajączkowski
1. Teatr sumienia. O twórczości dramaturgicznej Romana Brandstaettera, [w:] Roman Brandstaetter, Nie będziesz zabijał. Dramat w dziesięciu odsłonach, Kielce 2004 (wydane 2005), s. 5-20.
2. Władysław Panas (28 marca 1947-24 stycznia 2005), „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 2, s. 275 -278.
3. Kűnstler und Bekenner: Roman Brandstaetters Dichtung, ”Zeitschrift fűr Slavistik” 2005 nr 4, s. 462-485.
4. Aleksander Wat’s “Leap from Poetry into Politics”, “The Polich Review” 2004 nr 4, s.918 -932.
5. Polnischer Polonisten Kongress (Krakau 22.-25.September 2004), Zeitschrifr fűr Slavistik z.1, 2005, s. 99 – 101.
6. Roman Brandstaetter, Nie będziesz zabijał. Dramat w dziesięciu odsłonach, Kielce 2004 (wydane 2005) (wyd. krytyczne).
7. Teatr sumienia. O twórczości dramaturgicznej Romana Brandstaettera, [w:] Roman Brandstaetter, Nie będziesz zabijał. Dramat w dziesięciu odsłonach, Kielce 2004 (wydane 2005), s. 5-20.
8. [ tłum.] Robert Nandkisore, Spotkania ze Zbawicielem, Kielce 2005, ss. 115.
9. [ tłum.] Elisa Diekemper, Więcej niż wyciszenie. Znaczenie i przebieg podróży w krainę fantazji oraz ich praktyczne wykorzystanie, Kielce 2005, ss. 103.
10. [ tłum.] Udo Haeske, Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów, Kielce 2005, ss. 220.
11. Profesor Władysław Panas, „Summarium” 2005, nr 34,s. 221-224.

Danuta Zamącińska
1. Emocje uczonych (Z listów Stanisława Pigonia do Czesława Zgorzelskiego, [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane prof. Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin i K. Maciąga, Rzeszów 2005, s. 331-338.
2. Wstęp [do:] M. Cwenk, Miasto żałoby. Lublin Onufrego Pietraszkiewicza, Lublin, 2005.

Sławomir Jacek Żurek
1. Kościoły i związki wyznaniowe na Lubelszczyźnie, [w:] W służbie Ewangelii i człowiekowi. Archidiecezja Lubelska w latach 1992-2002, pod red. ks. J. Mariański, Lublin 2005, s. 839-858.
2. Innowacje metodyczne Stanisława Bortnowskiego (współautor: Elżbieta Żurek), „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 2, s. 5-7.
3. Zapomniany lubelski tekst Stanisława Bortnowskiego, „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 2, s. 44-47.
4. Tradycja i współczesność, „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3, s. 5-7.
5. Dialog z tradycją – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z dr. Jackiem Kopcińskim (IBL PAN), „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3, s. 8-13.
6. Co słychać w gimnazjum? O nauczycielach, uczniach i szkole po sześciu latach reformy, „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 4, s. 68-75.
7. Dzień, który nie zna zachodu. Ósmy polski Dzień Judaizmu, „Więź” 2005, nr 4, s. 43-46.
8. Potrzeba „małych Asyży”, „Więź” 2005, nr 5-6, s. 144-147.
9. Pakiet edukacyjny i scenariusze lekcji do programu „Co ty wiesz o alkoholu?” (współautor: Elżbieta Żurek), [w:] „Co ty wiesz o alkoholu?”, Wydawnictwo Lipiec, Lublin 2005, s. 6-44.
10. [rec.:] Belferski rachunek sumienia (recenzja książek: Dariusz Chętkowski, Z budy. Czy spuścić ucznia z łańcucha?, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, ss. 208 oraz l.d.d.w. Osierocona generacja, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, ss. 256), „Więź” 2005, nr 3, s. 147-151.