Publications 2006

 

Agata Brajerska-Mazur
1. Kaszka manna a przekład nursery rhymes na język polski, „Przekładaniec”, 1/2006, nr 16, s. 118-131.
2. O przekładzie na język angielski wierszy Norwida „Śmierć”, „Do Zeszłej” i „Finis”, „Pamiętnik Literacki”, 2006, z.4, s. 229-237.
3. Warsaw Tales 2006. New Europe Writers’ Ink (review), „Sarmatian Review”, vol. XXVI, no. 3, September 2006, s. 1246-1247.
4. Spór o “Rozebraną” (ciąg dalszy polemiki z Adamem Czerniawskim na temat jego tłumaczenia wiersza Norwida “Rozebrana”: A. Cz.: W kolumnie (8), „Fraza” nr 3, 2005, s. 167-174; A. B-M: Rozebrana „Rozebrana”, „Akcent” 3 (101) 2005, s.139-145), „Fraza” nr 3 (53), 2006, s. 312-314.

Małgorzata Cwenk
1. Antoni Malczewski, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2006, t. XI, s. 957-958.
2. Na zesłaniu – Ewa z Wendorffów Felińska, [w:] Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, pod red. K. Stępnika, M. Gabryś, Lublin 2006, s. 51-60.
3. Onufry Pietraszkiewicz. Biografia zesłańca, Lublin 2006, ss. 374.
4. Werterowska historia, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane profesor Danucie Zamącińskiej – Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, TN KUL, Lublin 2006, s.349-360.

Justyna Dąbkowska
1. Stanisław Herakliusz Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, Warszawa 2006, ss. 672.

Roman Doktór
1. Herberta gry z cenzorem [w:] Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, pod red. Ks. T. Guza, M. Pałubskiej, M. Kucia, Lublin 2006, s. 677-690.
2. K. Ignacy Hołowiński – arcybiskup i pisarz romantyczny [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej- Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, Lublin 2006, s. 337-348.

Henryk Duda
1. Czy polski rodzaj gramatyczny jest kategorią seksistowską?, „Slavia Occidentalis Iaponica”, vol. 9, 2006, s. 8-16.
2. Drzesika jedzie do Kambodży. Fonologia kontra językoznawstwo normatywne, „Język Polski” LXXXVI, 2006, s. 293-302.
3. [rec.] Gender issues in the Polish Language. Review of the book: M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska, Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim [The linguistics of the gender. She and he in Polish], Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, pp. 296. – „Area and Culture Studies” [Tokyo], vol. 72, 2006, s. 215-222.

Józef Fert
1. Fortalicium Marianum. Bohdana Królikowskiego opowieść jasnogórska, „Lublin. Kultura i społeczeństwo” 2006, nr 1, s. 54.
2. Norwid [hasło biograficzne i bibliografia – wespół z P. Jaroszyńskim], [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. naczelny A. Maryniarczyk, t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 706-713.
3. Norwid i Czechowicz. Poszukiwanie „czystego tonu”, „Ethos” 2006, nr 1-2, s. 231-247. Summary, s. 407.
4. Pożegnanie Poety. Wspomnienie o księdzu Janie Twardowskim, „Itinerarium” nr 1-2, 2006, s. 16-18.

Stanisław Fita
1. Dom Orzeszkowej, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, Lublin 2006, s. 391-399.
2. Listy Walerego Przyborowskiego do Henryka Wiercińskiego 1897-1908, [w:] Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, Kielce 2006, s. 291-298.
3. Lubelscy wychowankowie Szkoły Głównej Warszawskiej – ich rola w kulturze miasta i regionu, [w:] Hieronim Łopaciński. Epoka, ludzie, region, pod red. Z. Bielenia, Lublin 2006, s. 165-174.
4. Oktawia z Trembińskich Głowacka, żona Bolesława Prusa, „Głos Nałęczowa” 2006, s. 16-18.
5. Sienkiewicz i „pokolenie Szkoły Głównej”, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. 41; 2006, s. 108-116.
6. [współautor: Dobrosława Świerczyńska] Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886-2006, Wrocław 2006, ss. 226.
7. W krajobrazie Nałęczowa. [Recenzja książki Tadeusza Kłaka: W krajobrazie Nałęczowa], „Głos Nałęczowa” 2006, s. 19-20.

Adam Fitas
1. Ludwik Koniński do Karola Wiktora Zawodzińskiego [wstęp i opracowanie listu], „Ruch Literacki” 2006, z. 2, s. 257-263.
2. Karol Ludwik Koniński szkic do portretu krytyka, „Ruch Literacki” 2006, z. 2, s. 237-256.
3. Mackiewicz Józef [w:] Encyklopedia Katolicka, T. XI, Lublin 2006, kolumny 757-758.

Mirosława Hanusiewicz
1. Uroda zła. Nad poematem „O zabiciu młodzianków”, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane profesor Danucie Zamącińskiej–Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, Lublin 2006 s. 35-44.
2.
[rec. z:] J. Życiński, Odyseusz czy playboy? Kulturowa odyseja człowieka, Warszawa 2005, „Memoranda” 2006 nr 1 s. 339-344.
2. [rec. z:] J. Życiński, Okruchy słowa, Lublin 2005, "Memoranda” 2006 nr 1 s. 339-344.

Józef Japola
1. Anagogiczna komedia chrześcijańska? Nad lekturą Flannery O’Connor, [w:] Wobec Romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, Lublin 2006, s. 211-220.
2. Chrześcijańskie badania literackie – szansa, nieporozumienie, czy wypaczenie? (Sytuacja w amerykańskiej szkole wyższej), „Ruch Literacki”, 2005, R. XLVI, nr 6 (273), s. 565-577.
3. [tłum.] W. J. Ong, Pismo przekształca świat, przeł. J. Japola, [w:] Człowiek w kulturze, red. Zuzanna Grębecka, Iwona Kurz, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Paweł Rodak, Warszawa 2006: Wyd. Szkolne PWN, s. 84-85.

Wojciech Kaczmarek

1. Mickiewicz Ireny Sławińskiej, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, Lublin 2006, s.471-482.
2. Polonistyka w przebudowie – polonistyka zdegradowana?. Panel z udziałem Jerzego Święcha, Jerzego Bartmińskiego, Sławomira J. Żurka i Wojciecha Kaczmarka, KUL, Lublin, 24 V 2006. Druk materiałów autoryzowanych w „Zeszytach Szkolnych” 2006, nr 2 (20), s. 16-25.

Agnieszka Karolczuk
1. Kicz w języku. Wstęp do opisu zjawiska [w:] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, pod red. B. Nowowiejskiego, Białystok 2006, s. 95-101.

Jolanta Klimek
1. Człowiek, czas i przestrzeń w „Roksolankach” Szymona Zimorowica [w:] Semantika movi i tekstu, Ivano-Frankivsk 2006, s. 544-546.
2. Siedemnastowieczna rywalizacja przysłówków odprzymiotnikowych na –e i –o. (Na materiale polskojęzycznej poezji czerwonoruskiej i ukraińskiej) [w:] Staropolszczyzna piękna i interesująca, t. 1 pod red. S. Cygan, Kielce 2006, s. 163-174.

Wojciech Kruszewski
1. Nie zawsze fragment, „Akcent” 2006, nr 3 (105), s. 120-122.
2. Nożyczki poety, [w:] Referaty uczestników II Ogólnopolskich Warsztatów Młodych Edytorów, Kraków 2006, s. 31-42.
3. Przedmiot edycji: brulion. Z doświadczeń francuskiej szkoły krytyki genetycznej, [w:] W kręgu sztuki edytorskiej. Materiały z IV Ogólnopolskich Warsztatów Młodych Edytorów, Kazimierz Dolny, 18-20 listopada 2005, pod red. D. Gajc, K. Nepelskiej, Lublin 2006, s. 11-20.

Zdzisław Kudelski
1. Gustaw Herling-Grudziński, Wędrowiec cmentarny, posłowiem opatrzył i opracował Z. Kudelski, Kraków 2006, ss. 71.

Monika Kulesza-Gierat
1. Więzi osobowe człowieka i anioła w III części „Dziadów“ Adama Mickiewicza, [w:] Anioł w literaturze i w kulturze, pod red. J. Ługowskiej, t.3.,Wrocław 2006, s.145-161.

Małgorzata Łukaszuk-Piekara
1. Gombrowicz, romantyk [w:] Gombrowicze, pod red. B. Żynis, Słupsk 2006, s. 11-42.
2. Wystarczy uważnie czytać, „Colloquia Litteraria”, 2006 nr 1, s. 133-143 [recenzja książki: W. Kruszewski, Deus Desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Stanisława Różewicza, Lublin 2005].

Marian Maciejewski
1. Jeszcze o romantykach Jana Lechonia, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, Lublin 2006, s. 147-155.
2. Liryczne świadectwo pustego grobu, „Colloquia Litteraria” 2006 nr 1 (UKSW), s. 9-10.

Władysław Makarski
1. Antroponimia w rodach szlachty bełskiej w XV wieku [w:] Spotkania polsko-ukraińskie. Język– kultura – literatura, Chełm 2006, s. 151–169.
2. [rec.] Nazwy mówią, pod red. Marii Pająkowskiej-Kęsik i Magdaleny Czachorowskiej, Bydgoszcz 2004, ss. 232, „Roczniki Humanistyczne” LIII, z. 6, 2006, s. 158-166.
3. Onomastyczna rodzina leśna, „Roczniki Humanistyczne” LIII, z. 6, 2006, s. 81-98.
4. Skowronek, Rozważania etymologiczne [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006, s. 73-89.

Jakub Malik
1. Miasto dwóch miast. Wokół powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „Maleparta”. Dopowiedzenia, [w:] Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. W. Ratajczak, T. Sobieraj, Poznań, 2006, s. 105-115.
2. Najpiękniejszy człowiek pokolenia. Brata Alberta „pozytywizm ewangeliczny”? 10 uwag, [w:] Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa, 2006, s. 416-427.
3. Starość Młodej Polski. Arcykapłani sztuki czy „załzawione dziadygi”? Esej nieco przewrotny, [w:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. S. Kruk i E. Flis-Czerniak, Lublin, 2006, s. 395-402.
4. Widok z góry Nebo. Jak jeszcze można czytać „Lalkę”. Szkic z metodologii nieortodoksyjnej, „Nawias” [Płock] 2006, nr 5. s. 89-97.

Magdalena Marzec
1. O potrzebie nabywania wiedzy i umiejętności wychowawczych przez studentów odbywających praktykę pedagogiczną, [w:] Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym, pod red. B. Sitarskiej, K. Jankowskiego i R. Droby, Siedlce 2006, s. 363-375.
2. P jak „Przewodnik po sztuce literatury” Stanisława Bortnowskiego, „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 4, s. 152-159.
3. Sprawdzian szóstoklasisty, „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 1, s. 167-172.

Bożena Matuszczyk
1. [współautor: M. Nowak] Emocjonalność jako wykładnik zróżnicowania języka religijnego, [w:] Wokół językowej funkcji emocjonalnej, pod red. K. Wojtczuk, V. Machnickiej, Siedlce 2006, s. 141-146.
2. O drukowanej i rękopiśmiennej wersji Słownika S.B. Lindego, [w:] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, pod red. B. Nowowiejskiego, Białystok 2006, s. 167-175.
3. O przemianach współczesnego języka religijnego, [w:] Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, pod red. K. Ożoga i E. Oronowicz-Kidy, Rzeszów 2006, s. 88-97.
4. Słownik języka polskiego S.B.Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin 2006, Wydawnictwo KUL, ss.311.

Joanna Michalczuk
1. Konferencja „Ksiądz Profesor Marian Lewko (1936-2002). Salezjanin – Teatrolog – Wychowawca” [sprawozdanie], „Seminare” 2006, t. 23, s. 464-466.

Małgorzata Nowak
1. [współautor: B. Matuszczyk] Emocjonalność jako wykładnik zróżnicowania języka religijnego, [w:] Wokół językowej funkcji emocjonalnej, pod red. K. Wojtczuk, V. Machnickiej, Siedlce 2006, s. 141-146.
2. O osobie na podstawie inskrypcji z obrazków pamiątkowych, [w:] Osoba i osobowość – czynniki je kształtujące, pod red. M. Pietrzak, Łódź 2006, s. 287-300.
3. Świadectwo religijne. Gatunek – język – styl, Lublin 2005, ss. 277.

Beata Obsulewicz-Niewińska
1. Eliza Orzeszkowa i Bolesław Prus o filantropii, [w:] Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, pod red. E. Ihnatowicz, E. Paczoskiej, Warszawa 2006, s. 90-105.
2. Eliza Orzeszkowa i „ręce kobiece”. O kresowej praktyce charytatywnej, [w:] Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, pod red. K. Stępnika, M. Gabryś, Lublin 2006, s. 111-120.
3. Grecja Kraszewskiego, [w:] Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, pod red. W. Ratajczaka, T. Sobieraja, Poznań 2006, s. 153-166.

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
1. Stanisław Vincenz na gościnnej węgierskiej ziemi [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M.Maciejewskiego, Lublin 2006, s. 449- 470.

Dariusz Pachocki
1. Epistolograficzne światy, [w:] II Ogólnopolskie Warsztaty Edytorów, Kraków 2006, s. 5-11.
2. Jak się pozbyć literatury, czyli historia „Czystej opowieści”, „Akcent” 2006, nr 3, s. 80-85.
3. [Rec.] W poszukiwaniu straconego siebie, „Akcent” 2006, nr 1, s. 190-191.
4. Wstęp do edycji listów [w:] Edward Stachura, Listy do pisarzy, oprac. D. Pachocki, Warszawa 2006, s. 8-16.

Wiesław Pawlak
1. Jan Kochanowski wobec starości, [w:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, pod red. S. Kruka, E. Flis-Czerniak, Lublin 2006, s. 87-97.
2. „Praedicator urbanus” – Walerian Gutowski OFMConv, [w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa, red. K. Panuś, Kraków 2006, s. 191-206.
3. Walerian Gutowski, Prezerwatywa moralna od morowego powietrza. Kazanie [...] miane [...] w niedzielę pietnastą po Świątkach RP 1660, do druku przygotował i opracował W. Pawlak, [w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa, red. K. Panuś, Kraków 2006, s. 207-226.

Ireneusz Piekarski
1. "Chwilowy” tłumacz i recenzent – Julian Stryjkowski, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 2, s. 181-196.
2. Zanim rozległy się „Głosy w ciemności”. Albo o relacjach między tekstami jednego autora. Czyli tam i z powrotem, „Teksty Drugie” 2006, nr 5, s. 149-170.

Anna Podstawka
1. Obszary naukowych zainteresowań Księdza Profesora Mariana Lewki, ”Seminare” 2006, t. 23, s. 431-438.

Paweł Próchniak
1. Kompas krytyka, "Polonistyka" 2006, nr 4, s. 12-13.
2. Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, Lublin 2006, ss. 457.
3. Pokolenie przełomu (poezja po roku 1989), [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. 10, suplement: Literatura współczesna 1956-2006, Bochnia - Kraków - Warszawa 2006, s. 361-378.
4. »Uczynił sobie z ciemności ukrycie«. Ze studiów nad pisarstwem Tadeusza Micińskiego, "Roczniki Humanistyczne" 2005, t. LIII, z.1: Pozytywizm i Młoda Polska, s. 149-164.
5. [nota w:] W. Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), Lublin 2006, s. 49.
6. [nota w:] В. Паиас, Вілля Б’янки. Малий дрогобицький путівник для приятелів (фрагменти), підготовка до друку і примітка П. Прухняк, Люблін 2006, s. 101.

Wacław Pyczek
1. Juliusza Słowackiego wiersz-sakrament. (Wokół fragmentu poetyckiego [„I porzuciwszy drogę światowych omamień…”]), [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, Lublin 2006, s. 119-125.

Agata Seweryn
1. „Jakaś Wahlverwandschaft…”, czyli o Słowackim i Chopinie raz jeszcze [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski, Lublin 2006, s. 305 – 318.
2. „Muzyczny” Słowacki i muzyka pisana do dzieł Słowackiego, „Colloquia Litteraria” 2006 nr 1 (UKSW), s. 11 – 30.

Dariusz Seweryn
1. O literacko-muzycznych romantycznych powinowactwach z wyboru [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski, Lublin 2006, s. 293 – 303.
2. Poezja wobec mistyki, [w:] Mickiewicz mistyczny, tom po sesji zorg. przez Wydział Polonistyki Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 20-22 października 2004, Warszawa 2005, s. 87-103.

Jacek Scholz
1. Horyzont poznawczy i interpretacyjny tłumacza w procesie tłumaczenia, [w:] Język a komunikacja 8, Język trzeciego tysiąclecia III, Tom 2: Konteksty przekładowe, Redaktor tomu: M. Piotrowska, Kraków 2006, 213-221.

Dariusz Skórczewski
1. Dlaczego Paweł Huelle napisał „Castorpa”?, „Teksty Drugie” 2006, nr 3, s. 148-157.
2. Między ignorancją a kompetencją. Perspektywy i ograniczenia w nauczaniu polskiej poezji na amerykańskim uniwersytecie [w:] Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, pod red. R. Cudak, V. Hajduk-Gawron, Katowice 2006, s. 275-281.
3. Modern Polish Literature Through a Postcolonial Lens, “The Sarmatian Review” 2006, Vol. XXVI, No. 3, s. 1229-1233.
4.
„Paliaki charoszyje chłopcy”, czyli postkolonialne spojrzenie na Rojsty Tadeusza Konwickiego, w: „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6 (124-126), s. 28-34.
5. Postkolonialna Polska: projekt (nie)możliwy, „Teksty Drugie” 2006, nr 1-2, s. 100-112.

6. Władysław Panas [w:] Słownik badaczy literatury polskiej pod red. Jerzego Starnawskiego, t. 8, Łódź 2006, s. 200-204.

Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
1. Akt dedykacji i inne akty mowy w strukturze listu dedykacyjnego, [w:] Staropolszczyzna – piękna i interesująca, t. II, Kielce 2006 r., s. 219-227.
2. Definicje perswazyjne w tekstach publicystycznych Jana Śniadeckiego, [w:] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, pod red. B. Nowowiejskiego, Białystok 2006. s. 333-344.

Natalia Sosnowska
1. [rec.] M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004, „Roczniki Humanistyczne”, t. LIII (2005), z. 6, s. 166-173.

Andrzej Tyszczyk
1. Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki, ss. 216.
2. Sztuka i wartość. O estetyce Romana Ingardena [wprowadzenie] [w:] Roman Ingarden, Wybór pism estetycznych, Seria „Klasycy Estetyki Polskiej” pod red. K. Wilkoszewskiej, Kraków 2005, „Universitas”, ss. CVII, (druk 2006).

Ryszard Zajączkowski
1. [tłum] Adel Theodor Khoury, Ekkehard Grundmann, Hans-Peter Müller, Wojna i przemoc w religiach świata. Fakty i przyczyny, Kielce 2006, ss.134.
2. Autobiografia bólu. Doświadczenie choroby w prozie Aleksandra Wata [w:] Między literaturą i medycyną: literackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, Lublin 2006, s.220-234.
3. Droga do Damaszku Ślady sacrum w międzywojennej i wojennej twórczości Romana Brandstaettera [w:] Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku, pod red. A. Glenia, I. Jokiel, Opole 2006, s.187-200.
4. [tłum] Kordula Pertler, Eva Reuys, Włoskie tygodnie, Kielce 2006, ss.96.
5. Romana Brandstaettera świadectwa zmagania z utopią [w:] „Obóz”. Pismo Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 2006, s. 58-72.

Sławomir Jacek Żurek
1. Co z tą polonistyką? – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Ryszardem Nyczem (UJ), „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 2, s. 8-15.
2. Deklaracja czy realizacja?, „Forum Akademickie” 2006, nr 2, s. 10-11.
3. Gimnazjum po ośmiu latach, „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 2, s. 5-7.
4. Głosy z wygnania pokolenia’68. Na przykładzie biografii poetyckiej Anny Frajlich, „Kresy” 2006, nr 1-2, s.165-170.
5. Język w szkole, „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 1, s. 5-7.
6. Językowa tandeta i brylanty – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Jerzym Bartmińskim (UMCS), „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 1, s. 8-13.
7. Lublin Władysława Panasa (w pierwszą rocznicę śmierci), „Akcent” 2006, nr 1, s. 74-80.
8. Matura w jeden rok? O próbie przeprowadzenia badań, „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 2, s. 32-38.
9. Między lumen a lux (recenzja książki: Kris Van Heuckelom, „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesława Miłosza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004, ss. 225), „Teksty Drugie” 2006, nr 3, s. 176-181.
10. [rec.] O monografii Aliny Molisak „Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim” (Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2004, ss. 382), „Studia Judaica” 2006, nr 1, s. 259-261.
11. Polonistyka w przebudowie – polonistyka zdegradowana? (Fragmenty panelu z udziałem: Jerzego Bartmińskiego, Wojciecha Kaczmarka, Stefana Sawickiego, Jerzego Święcha oraz Sławomira Jacka Żurka), „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 2, s. 16-25.
12. Pomiędzy „dawidowym osamotnieniem” a „czarnoleską mową”. O twórczości Henryka Grynberga (na siedemdziesiąte urodziny), „Przegląd Polski”. Tygodniowy dodatek literacko-społeczny do „Nowego Dziennika”, Nowy Jork, 07.07. 2006, s. 2.
13. „Portret gimnazjum 2006” – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Elżbietą Putkiewicz (UW), „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 2, s. 8-13.
14. Zaimejlowana biografia poetycka. O twórczości Krzysztofa Ziarka, „Twórczość” 2006, nr 7, s. 138-141.
15. Zastygłe w polszczyźnie. O świętach żydowskich, „Akcent” 2006, nr 3, s. 66-77.
16. Żołnierz Mesjasza (recenzja książki: Sługa Mesjasza. Z ks. prał. Grzegorzem Pawłowskim – Jakubem Herszem Grinerem rozmawia Lucyna Montusiewicz, Wydawnictwo „Gaudium”, Lublin 2005, ss. 171), „Więź” 2006, nr 3, s. 148-151.