Prof KUL PhD Grzegorz Tylec  - Lawyer specializing in intellectual property and media law, assistant professor of legal sciences employed at the Institute of Journalism and Management of the Catholic University of Lublin John Paul II.   Lectures at the Study of Social Communication and Journalism at KUL (from 2003), at the Faculty of Humanities of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin Journalism and Social Communication (2004-2008) at the School of Business and Administration in Lublin (2006-2014), the Postgraduate Study "the training of academic staff to the role of teacher subject of intellectual property," conducted by the Faculty of Biology and Earth sciences of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin (2010- 2012). Conducted training for lawyer among others: for judges and prosecutors, legal advisors and officials. The author of more than seventy scientific publications including three monographs, the author of a commentary to the Law on Copyright and Related Rights, and co-author of a commentary to the Industrial Property Act.

 

Main publications in languages in last years:

 

PUBLICATIONS Peer-reviewed journal in English

 

1.Szegda J., Tylec G., Statutory Definition of the Press and the Journalist. Notes on the Phenomenon of Citizen Press, Global Media Journal 2011, nr 2, http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/jesien2011.htm

 

2.Tylec G., Protection of the press title within the Polish unfair competition law, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2011, nr 3 (16), s. 23-30.

 

3.Tylec G., Unnamed Forms of Protection for Immovable Monuments Classified as Architectural Works as Implied by the Act on Copyright and Related Rights, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXVII (2017), nr 4, s. 63-85,

 

4.Tylec G., The Right to Privacy of Clergyman as an Entity of Public Life,, Roczniki Nauk Prawnych 2016 nr 3 (26) s. 63-78

 

5.Tylec G., Derogation from Copyright Protection Based on the Implementation of Freedom of Information and of Media. Notes on the Judgement of the European Court of Justice of 29 July 2019 in the Proceedings between Funke Medien NRW GmbH and Bundesrepublik Deutschland, Studia Iuridica Lublinensia 2019, nr 3

 

 

In Polish

 

1.Tylec G., Ochrona tytułu utworu w prawie autorskim i prawie prasowym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006, nr 6, s.29-34.

2.Tylec G., Forma zewnętrzna towarów i produktów jako desygnat ochrony prawnej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2007, nr 1, s. 123-128.

3.Tylec G., Oszukańcze oznaczenie towarów i usług w świetle art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2007, nr 2, s.50-58.

4.Tylec G., Remuneration for use of the work in the Polish copyright law - an outline, Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія 2008, nr 4, s. 109-114.

5.Poźniak Niedzielska M., Tylec G., Działalność naukowo dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, Państwo i Prawo 2009, z. 5, s.33-48.

6.Tylec G., Zasady eksploatacji wizerunku sportowca członka kadry narodowej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2009, nr 9, s.13-24.

7.Tylec G., Z problematyki ochrony prawnoautorskiej dzieła naukowego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2009, nr 7, s.28-34.

8.Telusiewicz P., Tylec G., Elektroniczne postępowanie upominawcze-pierwsze 3 miesiące. Uwagi dotyczące praktyki funkcjonowania, Monitor Prawniczy 2010, nr 14, s. 810-816.

9.Tylec G., Relacja klauzuli generalnej z art. 3 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do przepisów definiujących nazwane czyny nieuczciwej konkurencji – uwagi na tle orzecznictwa, Przegląd Sądowy 2010, nr 9, s.57-66.

10.Tylec, Media w internecie. Zarys problematyki prawnej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010, nr 12, s. 5-13.

11.Tylec G., Przesłanki istnienia współautorstwa utworu oraz sposób ich identyfikacji – uwagi na tle orzecznictwa, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010, nr 13, s. 16-25.

12.Tylec G , Dobra osobiste prawa cywilnego jako niezależna od prawa autorskiego podstawa ochrony interesów twórczych, Monitor Prawniczy 2012, nr 10, s.526-533

13.Tylec G. Muzyka w kościele a prawo autorskie, Themis Polska Nova 2013, nr 2 s. 152-167

14.Tylec G., „Prawo autorskie w działalności religijnej”, Studia z Prawa Wyznaniowego 2016, tom 19, s. 89-106

15.Tylec G. „Prywatność jako okoliczność ograniczająca swobodę wypowiedzi na temat osoby fizycznej. Aspekt prawny”, Zeszyty Naukowe KUL 2016, nr 3, s. 3- 14

16.Tylec G., Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej.  Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,   Przegląd sądowy 2018, nr 3, s.7-22

17.Tylec G., Prawo do wynagrodzenia w prawie autorskim na tle stosunków majątkowych małżeńskich, Zeszyty Naukowe KUL 2018, nr 1, s. 127 -141 

18.Tylec G., Monitoring wizyjny jako naruszenie dóbr osobistych, Przegląd Prawno-Ekonomiczny. Review of Law Business and Economics 2018, nr 2, s. 56- 78

19.Tylec G. Private copying levies. Roszczenie od posiadaczy urządzeń reprograficznych z art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jego przedawnienie, Zeszyty Naukowe KUL 2018, nr 2, s. 265 -276

 

 

Books

 

in Polish

 

1.Tylec G., Ochrona tytułu utworu w prawie polskim, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexsis 2006, 194 s.

 

2.Tylec G., Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, Difin 2012, 213 s.

 

3.Tylec G., Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wydawnictwo KUL 2013, 443 s.

 

Chapters

 

in English

 

1. Tylec G., Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Claim Form in Electronic Order for Payment Proceedings, Die Klage in Elektronischen Mahnverfahrens (w:) Model Elektronicznego postępowania upominawczego, Polish Electronic Order Paimen Proceedings Model, Das Model des Polnischen Elektronischen Mahnverfahrens, Segit, (red.) P. Telusiewicz, G. Tylec, J. Widlo, A. Wróbel , Wolters Kluwer Polska 2012, s.24-34, 86-95, 149-160.

in Polish

 

2. Tylec G., Ochrona prawna tytułu audycji radiowej i telewizyjnej (w:) Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, (red.) A. Kidyba, (red.) R. Skubisz, Kraków 2007, s. 417-428.

 

3.Tylec G., Dostęp do informacji publicznej jako przejaw zasady jawności działania organów państwa (w:) Standardy wykonywania władzy publicznej, (red.) K. Miaskowska-Daszkiewicz, (red.) R. M. Pal, Wydawnictwo KUL Stalowa Wola 2007, s. 89 -96.

 

4.Tylec G., Podpis elektroniczny w postępowaniu cywilnym, (w:) Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, (red.) J. Misztal-Konecka, (red.) G. Tylec, Branta Bydgoszcz-Lublin 2009. s. 91-106.

 

5. Tylec G., Umowa o mediację w prawie ochrony konsumentów, (w:) Mediacja w teorii i praktyce, (red.) A. Gretkowski , (red.) D. Karbarz, Stalowa Wola 2009, s. 135-144.

 

6.Tylec G., Nazwisko jako dobro identyfikujące członków rodziny i jego ochrona prawna,(w:) Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia. Tom 5, red. A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Lublin 2010, s. 153-168.

 

7.Telusiewicz P., Tylec G., Problematyka udziału referendarza sądowego w mediacji-początek dyskusji (w:) Sąd dla obywatela – alternatywne rozwiązywanie sporów i rola sadów karnych, (red.) A. Adamska –Gallant, (red.) J. Przygłucki, C.H. Beck 2010, s. 7-20.

 

8.Tylec G., Przekształcenia organów administracji państwowej w sferze mediów elektronicznych (w:) Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, (red.) M. Szewczak, (red.) K. Grabczuk, Lublin 2010, s. 161-174.

 

9.Tylec G., Nowe usługi medialne w świetle przepisów prawa autorskiego (w:) Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, (red.) J. Misztal Konecka ,(red.) Tylec, Wydawnictwo KUL 2012, s. 183-197.

 

10.Tylec G., Cywilnoprawna ochrona wypowiedzi udzielonej prasie. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2008r. (w:) Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi , (red.) W. Lis, (red.) Z. Husak, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2011, s. 436 – 452.

 

11.Tylec G., Prawnoautorska ochrona muzyki liturgicznej (w:) Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, (red.) M. Wysocki, Wydawnictwo KUL 2011, s.1053-1064.

 

12.Tylec G., Sędzia jako bohater publikacji prasowej. Uwagi dotyczące granic krytyki prasowej osób piastujących urząd sędziego (w:) Wymiar sprawiedliwości a media , (red.) J. Sobczak, (red.) G. Tylec, Wydawnictwo Naukowe Scriptorum Warszawa-Opole 2012, s. 83-112.

 

13.Tylec G. Najczęstsze usterki i błędy popełniane w elektronicznym postępowaniu upominawczym, (w:) Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, (red.) J. Misztal-Konecka, (red.) G. Tylec, Wydawnictwo KUL 2012, s.187-200.

 

14. Tylec G. Obowiązek zachowania tajemnicy wynikający z przepisów prawa autorskiego w: Status prawny dziennikarza, W. Lis (red.), Warszawa, 2014 r., str. 365 -375,. Wydawca Lex a Wolters Kluwer business

 

15.Tylec G., Korzystanie z utworów objętych ochroną prawa autorskiego dla celów bezpieczeństwa publicznego w: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, W. Lis (red.), Lublin 2015 r, str. 221- 234, Wydawnictwo KUL

 

16.Tylec G., Dzial II Oznaczenia geograficzne, art. 174-195, s. 902-978 w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business

 

17.Tylec G., Tytuł IV Topografia układów scalonych, art. 196-221, s. 979-1005 w: Demendecki, A .Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business

 

18.Tylec G., Dzial III Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, art. 296-302, s. 1159-1174 w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business

 

19.Tylec G., Tytuł X Przepisy karne, art. 303-310, s. 1175-1194 w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G.Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business

 

20.Tylec G. Tytuł XI Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe, art. 311-327, s. 1195-1209 w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business

 

21. Tylec G., Ramy prawne komercjalizacji praw autorskich do utworów stworzonych przez pracownika instytucji naukowej , w: Działalność Naukowo-Dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, red. W. Lis, G. Tylec, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL, s. 175-192

 

22.Tylec G., Dobra osobiste a inne dobra prawne o charakterze osobistym chronione post mortem, w: Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka, Zagadnienia wybrane, red. J.Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut, Wrocław 2015, Oficyna Prawnicza, s. 825- 839.

 

23.Tylec G., Odpowiedzialność osób trzecich za naruszenie prawa autorskiego w Internecie w: Internet a prawo autorskie, red. A. Niewęgłowski, M.Chrzanowski, Lublin 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 83-102.

 

24.Tylec G., Stosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do działalności prasowej. Uwagi w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego wypowiedzi o charakterze komercyjnym w: Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku, red. Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 173- 196.

 

25.Tylec G., Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej jako element systemu bezpieczeństwa informacyjnego w: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, W. Lis (red.), Lublin 2017, s. 203- 217.

 

26.Tylec G., Prawo do prywatności i tajemnica przedsiębiorstwa jako okoliczności ograniczające prawo dostępu do informacji publicznej w: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, G. Kozieł (red.), Lublin 2017, s. 189-210.

 

27.Tylec G. , Rejestracja audiowizualna osób fizycznych jako ingerencja w prawo do prywatności w: Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, J. Sobczak, C.H. Beck 2017, s. 131 – 146.

 

28.Tylec G., Dobra osobiste w działalności twórczej – czyli o tym gdzie nie sięga ochrona autorskich praw osobistych w : Prawo wobec Kultury i sztuki red. J. Sobczak, K. Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Wolters Kluwer 2018, s. 119-134.

 

29.Tylec G., Plagiat i autoplagiat - malleus maleicarum XXI wieku w: Pulchrum et comunicatio. Ksiega pamioatkowa dla Profesora Karola Klauzy, A. Wójciszyn-Wasyl, M. j. Gondek, D. Wadowski (red.), Lublin 2018, s. 327- 348.

 

30. Tylec G, Rozdział I §5 pkt 2 ppkt B, §9, §10, §11, § 12; Rozdział IV (w:) Zarys prawa własności intelektualnej. Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych. Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, G. Kozieł, A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, G. Tylec (red.), Lublin 2012, s.43-45, 68-95.

 

31.Tylec G., Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowcy przedmiotu Ochrona własności intelektualnej. Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Lublin 2013, 220 s.

 

WORK IN PROGRES

 

Tylec, G., Wolność religijna  - book

 

Szegda J. Tylec, G, A virtual grave on the internet as a new element of funeral rituals. The issue of regulating the new social phenomenon on the example of legal regulations in Poland

 

Tylec, G., The Legal Status of an Editor-in-Chief in the Polish Press Law Act – Selected Aspects

 

 

TEACHING EXPERIENCE

 

Courses in English

 

Internet legal problems (BA in Journalism Studies)

 

Courses in Polish

 

Media law (BA in Journalism Studies)Media law –seminar (BA in Journalism Studies)

Legal aspects of social communication (BA in Journalism Studies)Internet law, (BA in Sociology Studies)

Legal aspects of public communication (BA in Rhetoric Studies)

Propaedeutics of law(BA in Journalism Studies)

 

OTHER ACTIVITIES

 

Training in intellectual property law and media law, among others, for business,legal advisers, judges, government officials and scientists Member of the Audit Committee of the Potulicka Foundation 

 

DISTINCTIONS, HONORS, AWARDS AND FELLOWSHIPS

 

Member of the Polish Film and Media Research Association Member of the board of the Polish Press Law Scientific Society Member of advisory board of Association of Collective Management of Copyright of Artists of Scientific and Technical Works KOPIPOL in Kielce, Poland Expert of the Institute of Higher Education  

Individual Award of the 1st Degree of the Rector of the John Paul II Catholic

 

GRANTS

 

2010-2012

Contractor

Education of the academic staff as lecturer in the subject of Intellectual Property Protection" conducted by the Faculty of Biology and Earth Sciences of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin from Ministry of Science and Higher Education 

 

Leading Contractor2020 -2022 Freedom of religion in the light of civil rights (PLN 15,000 approx. USD 3,750)from John Paul II Catholic University of Lublin Contractor2019-2021 Cognitive rhetoric in legal communication - conceptual metaphors, strong and weak stereotypes, language templates and schemes and the effectiveness of lawyers (PLN 30,000 approx. USD 7,500) from John Paul II Catholic University of Lublin

 

SERVICE TO THE UNIVERSITY AND DEPARTMENT

Member of the Disciplinary Commission for Employees John Paul II Catholic University of Lublin 

 

LANGUAGE SKILLS

 

Polish – Native

English – Advance  

Russian- Basic German-Basic