Rev. Dr. hab. Stanisław Haręzga
drsh_120
Rev. Stanisław Haręzga was born on August 30, 1949 in Krosno on Wisła. He studied philosophy and theology in the Diocesan Seminary in Przemyśl (1967-1973) and was ordained to priesthood on June 23, 1973. He studied the Bible at the CUL (1978-1982) where he wrote and where ,on January 24, 1983, defended his doctoral disseration „Christological Perspectives of Salvation History: Tradition and Redaction in the Second Speech of Peter (Acts 3,12-26). The director of his dissertation was rev. doc. dr hab. J. Szlaga. Then he studied at the Pontifical Biblical Institute, Rome (1984-86), and received the Sacrae Scripturae Licentiatus degree (May 23, 1987). Since 1982 he has been teaching the Bible at the Diocesan Seminary in Przemyśl, and in 1991-96 he held the position of rector of this Seminary. At present, he works as associate professor in the Chair of the Exegetical and Apostolic Writings of the New Testament (1.10.2001-). He recently wrote his habilitation dissertation, „Jesus and his Disciples: A Model of Christian Formation in the Gospel according to st. Mark”.

I. Books
1. Błogosławieństwa Apokalipsy (Attende lectioni XVII) [The Blessings of the Book of Revelations], Katowice 1992, ss. 151.
2. Jezus naszym Zbawicielem. Medytacje biblijne (Łk 4,1-5,11) [Jesus our Savior: Biblical Meditations; Luke 4,1-5,11], Kielce 1997, ss. 124.
3. Kościół z Ducha Świętego. Medytacje biblijne (Ap 2-3) [The Church from the Holy Spirit: Biblical Mediataions, Rev 2-3], Kielce 1998, ss. 159.
4. Biblia w Kościele, [The Bible in the Church] Kraków 1998, ss. 139.
5. Bóg jest miłością. Rozważania i kazania [God is Love: Reflections and Homilies], Wrocław 2001, ss. 196.
6. Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka [Jesus and his Disciples: A Model of Christian Formation in the Gspel according to st. Mark], Lublin 2006, ss. 461.

II. Articles
1. Rozwój paschalnego prawodawstwa w świetle tradycji biblijnych Starego Testamentu, RBL 37 (1984), s. 190-200.
2. Idea zwycięstwa w Piśmie Świętym, AK 76 (1984), s. 355-368.
3. Eklezjotwórcza funkcja Słowa Bożego według Dz 3,22-23, CT 54 (1984) z. 3, s. 20-39.
4. Struktura literacka drugiej mowy Piotra (Dz 3,12-26), RTK 31 (1984) z. 1, s. 105 - 114.
5. Rola słowa Bożego i Eucharystii w życiu chrześcijan według Apokalipsy św. Jana, AK 115 (1990), s. 17-24.
6. En Pneumati jako zasada interpretacji Pisma św. we wschodniej tradycji Kościoła, RBL 43 (1990), s. 111-121.
7. Dorobek publikatorski, w: Księga jubileuszowa. 25 lat pasterskiego posługiwania Ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka, red. J. F. Adamski, M. Rudnicka, Brzozów ­Stalowa Wola 1991, s. 147-156.
8. Wykorzystanie mitu w Psalmie 104, „Premislia Christiana" 1990/1991, t. IV, s. 295-302.
9. Mowa Piotra Apostoła do Izraelitów (Dz 3,12-26), w: Dzieci jednego Boga. Praca zbiorowa uczestników seminarium naukowego w Spertus College of Judaica w Chicago (1989), red. W. Chrostowski, Warszawa 1991, s. 168-196.
10. Biblijna parresia i jej aktualność w świetle encykliki „Redemptoris missio", AK 118 (1992) 293-306.
11. Ożywienie praktyki lectio divina we współczesnym Kościele, CT 61 (1991) z. 4, s. 45-69.
12. Historyczno - literackie metody badań nad mowami Dziejów Apostolskich, „Premislia Christiana", 1992/93, t. V, s. 323-327.
13. Monologia biblijna księdza Jana Balickiego, w: Pasterz według serca Bożego, red. S. Haręzga, Przemyśl 1993, s. 71-77.
14. Maryjny aspekt Jezusowego błogosławieństwa o słuchających i zachowujących słowo Boże (Łk 11,27-28), „Tarnowskie Studia Teologiczne" 13 (1994), s. 185-205.
15. Liturgia uprzywilejowanym miejscem lectio divina, „Premislia Christiana" 1993/95, t. VI, s. 40-45.
16. Z Maryją w „godzinie" Jezusa (J 2,1-12; 19,25-27), w: Światła Prawdy Bożej, red. E. Szewc, Łódź 1996, s. 81-87.
17. Postawy na drodze do wiary według Ewangelii św. Jana, w: U źródeł Mądrości, red. S. Haręzga, Rzeszów 1997, s. 133-171.
18. Egzegeta według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele", w: W posłudze Słowa Pańskiego, red. S. Bielecki, H. Ordon, H. Witczyk, Kielce 1997, s. 49-58.
19. Uświęcająca moc Ducha Świętego wewnątrz wspólnoty Kościoła, w: Duch Święty i Jego obecność w Kościele. Program duszpasterski na rok 1997/98, red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1997, s. 33-50.
20. Droga Słowa Bożego od jego zrozumienia do inkulturacji, CT 67 (1997) nr 1, s. 7-28.
21. Bóg Maryi w świetle hymnu „Magnificat”, „Salvatoris Mater” 1(1999) nr 2, s. 132-146.
22. Egzystencjalna wymowa parenezy z „Dziejów Apostolskich” 3, 12-26, w: Kościół na drogach historii. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, red. J. Wołczański, Lwów - Kraków 1999, s. 429-436.
23. „Być z Jezusem” - przywilej i dramat ucznia według Ewangelii św. Marka, w: Diligis Me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949-1999, t. I, red. S. Czerwik, M. Mierzwa, Sandomierz 1999, s. 175-187.
24. Droga Słowa Bożego od zrozumienia do inkulturacji, w: Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, tłum. i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 196-217.
25. Podstawy biblijne wniebowzięcia Maryi w Nowym Testamencie, „Salvatoris Mater” 2(2000) nr 4, s. 22-40.
26. Obraz Matki Bożej Bolesnej w Nowym Testamencie, w: Z Maryją ku pogłębionej wierze. Nowenna marzec '2002 (nr 4), red. W. Partyka, Przemyśl 2002, s. 45-55.
27. Dziewictwo Maryi w Nowym Testamencie, „Salvatoris Mater” 4 (2002) nr 1,
s. 11-26.
28. Lectio divina a modlitwa różańcowa, w: Różaniec i kontemplacja, red. J. Kumala, Licheń 2003, s. 39-61.
29. Powołanie Jezusowych uczniów w świetle tekstu Mk 1,16-20, RT 60 (2004), nr 1, s. 45-55.
30. Maryja we wspólnocie pierwszych uczniów Jezusa (Dz 1,13-14; 2,1.42), „Salvatoris Mater” 7 (2005), nr 1, s. 20-33.