Rev. prof. dr hab. Stefan Szymik, MSF

 

Born on 10th of January 1956 in Orzesze (Silesia). Since 1976, he is the member of the Missionaries of the Holy Family. He completed philosophical and theological studies in the Major Seminary of the Missionaries of the Holy Family in Kazimierz Biskupi near Konin. He was ordained to priesthood in 1982. Between 1982 and 1987, he continued his studies at the Institute of Biblical Studies of the Catholic University of Lublin, obtaining S.T.L. in biblical theology. In 1988 he defended his doctoral thesis (S.T.D.), written under the direction of Bishop Professor Jan Szlaga. Between 1991 and 1994 he studied at the Pontifical Biblical Institute in Rome, receiving a licentiate degree in biblical sciences (S.S.L.). Since 1984 he is serving as a lecturer of biblical courses at Major Seminary of the Missionaries of the Holy Family in Kazimierz Biskupi near Konin. In 1995 he became a full time researcher at the Institute of Biblical Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin. After defending his postdoctoral thesis: “The Anti-Epicurean Polemics in the Writings of the New Testament” (Lublin 2003), he became the head of the Chair of Biblical Hermeneutics. He cooperated with the editorial team of “Catholic Encyclopedia”, and a journal “International Review of Biblical Studies”, published in Paderborn. On October 1, 2005, the senate of the university appointed him an associate professor. On February 9, 2017, the President of the Republic of Poland conferred on him the title of professor of theology. In his research he focuses on biblical methodology and hermeneutics, as well as on the relevance of the Bible in the life of the Church.

 

Completed studies

 

     1971-1975

primary and secondary education (Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki in Mikołow).

     1976-1982

philosophical and theological studies at the Major Seminary of the Missionaries of the Holy Family (a branch of the Pontifical Department of Theology in Poznan).

     1982-1987

postgraduate biblical studies at the Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, Catholic University of Lublin;  S.T.D. in biblical theology.

     1991-1994

postgraduate biblical studies at the Pontifical Biblical Institute in Rome; S.S.L. (Sacred Scripture Licentiate).


- Master of Sacred Theology (18.01.1984)
- Doctor of Sacred Theology (23.03.1988)
- Habilitation (03.06.2003)
- Associate Professor KUL (01.10.2005)
- Professor (09.02.2017)

 

 

Translation of the Bible

 1. “Tobit, Judith, Esther”, in: Holy Scripture of Old and New Testament. The New Polish Translation with the Commentary (Biblia Paulistów), Częstochowa, Edycja św. Pawła 2008, pp. 889-911, 913-940, 941-960.

Books

 1. The Anti-Epicurean Polemics in the Writings of the New Testament, Lublin, Wydawnictwo KUL 2003 (English summary).
 2. Contemporary Forms of Biblical Exegesis, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Editor

 1. The Bible about the Eucharist, Lublin 1997.
 2. The Rock of Christ's Church. KUL Biblical Scholars on 25th Anniversary of John Paul II Pontificate, Lublin 2004.
 3. The Word of God in the Life and the Mission of the Church, Analecta Biblica Lublinensia 4, Lublin 2009.
 4. The Bible as the Cultural Code for Europe, Analecta Biblica Lublinensia 9, Lublin 2013.
 5. The Inspiration of the Sacred Scriptures in the Light of the Writings Themselves, Analecta Biblica Lublinensia 15, Lublin 2017.

Articles (selected)

 1. Struktura literacka mowy świętego Szczepana (Dz 7,1-53) [Literary Structure of St. Stephen's Speech (Acts 7:1-53)], Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 35/1, 1988, pp. 101-115.
 2. Podstawowe aspekty analizy narracyjnej tekstu biblijnego [Basic Aspects of Narrative Analysis of the Biblical Text], Ruch Biblijno-Liturgiczny 49, 1996, pp. 90-103.
 3. Imiona „El” oraz „Elohim” jako określenia Boga w Biblii Hebrajskiej, w: „Mów, Panie, bo słucha sługa twój”. Księga pamiątkowa dla ks. prof. R. Rubinkiewicza [The Names „El” and „Elohim” as the Terms for God in the Hebrew Bible, in: „Speak, Lord, for your servant is listening.” FS for the Rev. Prof. R. Rubinkiewicz], ed. W. Chrostowski, Warszawa 1999, pp. 206-218.
 4. Sensy biblijne. Podział, charakterystyka, kontrowersje [Biblical Senses: Division, Characteristic, Controversies], Roczniki Teologiczne 47/1, 2000, pp. 5-25.
 5. Podejście kanoniczne w interpretacji Pisma Świętego [The Canonical Approach in Interpretation of the Holy Scripture], Roczniki Teologiczne 49/1, 2002, pp. 15-31.
 6. Biblijna idea Boga jako Ojca na tle religijnych wierzeń starożytnego Bliskiego Wschodu [The Biblical Idea of God as Father against the Background of Religious Beliefs of the Middle East], Zeszyty Naukowe KUL 44, 2001, pp. 3-26.
 7. Matthew’s Theology of Light (Mt 4:15-16; 5:14-16; 6:22-23), Roczniki Biblijne 1(56), 2009, pp. 21-34 (English).
 8. Qumran a kanon Biblii Hebrajskiej [Qumran and the Canon of Hebrew Bible], in: Qumran. Between Old and New Testament, Analecta Biblica Lublinensia 2, ed. H. Drawnel, A. Piwowar, Lublin 2009, pp. 77-91.  
 9. Słowo Boże jako pokarm Mądrości według Prz 9, 1-6 [The Word of God as Food of Wisdom according to Prov 9:1-6], in: The Word of God in the Life and the Mission of the Church, Analecta Biblica Lublinensia 4, ed. P. Szymik, Lublin 2009, pp. 91-102.  
 10. Podejście historyczno-religijne (analiza porównawcza) w egzegezie tekstów biblijnych [The Comparative Method (religionsgeschichtliche Methode) in the Exegesis of the Biblical Text], The Biblical Annals 1(58), 2011, pp. 145-157.  
 11. Benedykta XVI hermeneutyka wiary [Pope Benedict XVI’s Hermeneutics of Faith], The Biblical Annals 2(59), 2012, pp. 217-228.
 12. Modlitwa apostolska św. Pawła [Paul’s Apostolic Prayer], Verbum Vitae 22, 2012, pp. 137-154.  
 13. Wieża Babel P. Bruegla czytana oczami biblisty  [The Tower of Babel by P. Bruegel Considered with the Biblical Eyes], in: The Bible as the Cultural Code for Europe, Analecta Biblica Lublinensia 9, ed. P. Szymik, Lublin 2013, pp. 77-92.  
 14. Nauka Vaticanum II o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego w recepcji biblistyki polskiej  [The Reception of Vaticanum II’s Teaching on Inspiration and Truth of the Holy Scripture by Polish Biblical Scholars], Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 10, 2013, pp. 345-365.
 15. Oblicza ludzkiego ubóstwa w świetle Ewangelii Jezusa Chrystusa [The Faces of Human Poverty in the Light of the Gospel of Jesus Christ], Studia Nauk Teologicznych PAN 8, 2013, pp. 13-24.  
 16. Starotestamentowe, judaistyczne i grecko-rzymskie pojęcie sumienia [The Concept of Conscience in the Old Testament, Early Judaism and Greek-Roman World], Forum Teologiczne 15, 2014, pp. 7-21.
 17. Radość pielgrzymowania. Ps 122 w perspektywie historycznej i teologicznej [The Joy of Peregrination. Ps 122 in the Historical and Theological Perspective], in: The Joy of the Gospel. The Biblical Sources of the Christian Joy, Analecta Biblica Lublinensia 13, ed. A. Zawadzki, Lublin 2015, pp. 139-149.  
 18. „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28). Cywilizacyjny postęp ludzkości w świetle Rdz 1-11 [„Subdue the earth” (Gen 1:28). Notions of Progress in Human Civilization in the Light of Gen 1-11], Verbum Vitae 31, 2017, pp. 21-44.
 19. „Kto wierzy, ma życie wieczne” (J 6,47). Wiara w Jezusa Chrystusa warunkiem zbawienia i życia wiecznego [“He who believes has eternal life” (Jn. 6:47). Faith in Jesus Christ as the Basis for Salvation and Eternal Life], in: Jest nadzieja, bo jest życie wieczne, ed. B. Kulik, W. Pałęcki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, pp. 15-30.
 20. Kazanie na Górze (Mt 5-7) w wykładzie M. Lutra [Martin Luther’s interpretation of the Sermon on the Mount (Mt 5-7)], Studia Nauk Teologicznych PAN 13, 2018, pp. 27-43.
 21. Gniewne oblicze Pana. Hermeneutyka kilku biblijnych kolokacji [The Wrathful Face of the Lord. The Hermeneutics of Selected Biblical Collocations], Verbum Vitae 34, 2018, pp. 15-36.

 

Cf. Stefan Szymik on academia.edu