Full version

Vol. 10/2007

ARTYKUŁY/ARTICLES

Artur Mezglewski (KUL, Lublin)
Działalność związków wyznaniowych a ochrona danych osobowych  p. 5-21
Full_Text.pdf
Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)
Współdziałanie Kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wybrane zagadnienia prawne  p. 23-60
Full_Text.pdf
Stanisław Sagan (URz, Rzeszów)
Kościół Państwowy Islandii  p. 61-70
Full_Text.pdf
Viktoriya Serzhanova (URz, Rzeszów)
Kościoły w Finlandii  p. 71-88
Full_Text.pdf
Jarosław Szymanek (UW, Warszawa)
Konstytucjonalizacja prawa do wolności myśli, sumienia, religii i przekonań  p. 89-114
Full_Text.pdf
Paweł Borecki (UW, Warszawa)
Zasada równouprawnienia wyznań w prawie polskim  p. 115-159
Full_Text.pdf
Jerzy Parchomiuk (KUL, Tomaszów Lubelski)
Odpowiedzialność odszkodowawcza związków wyznaniowych jako podmiotów wykonujących władzę publiczną  p. 161-180
Full_Text.pdf
Dariusz Walencik (UO, Opole)
Ścieżka legislacyjna projektu ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego  p. 181-200
Full_Text.pdf
Krzysztof Warchałowski (UKSW, Warszawa)
Gwarancje prawa do wychowania religijno-moralnego w umowach międzynarodowych  p. 201-208
Full_Text.pdf
Anna Tunia (KUL, Stalowa Wola)
Charakter prawny terminów stosowanych w procedurze zawierania małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej  p. 209-224
Full_Text.pdf
Tomasz J. Szyszlak (UWr, Wrocław)
Wolność religijna w konstytucjach i ustawach wyznaniowych państw postradzieckich  p. 225-260
Full_Text.pdf
Arkadiusz Januchowski (Poznań)
Zagadnienia związane z interpretacją art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP  p. 261-279
Full_Text.pdf
Andrzej Szymański (UO, Opole)
Akcja przejmowania szpitali wyznaniowych w oparciu o ustawę z 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia  p. 281-324
Full_Text.pdf
Aneta Maria Abramowicz (KUL, Lublin)
Przedmiotowy zakres wolności religijnej  p. 325-352
Full_Text.pdf
Wojciech Wnuk (KUL, Lublin)
Osoby prawne Kościoła katolickiego jako podmioty uprawnione do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego  p. 353-374
Full_Text.pdf
Edyta Dudziak (KUL, Lublin)
Kościół katolicki wobec praw człowieka. Ewolucja stanowiska  p. 375-405
Full_Text.pdf

RECENZJE/REVIEWS

Ombretta Fumagali Carulli, A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Laicità dello Stato e libertà delle Chiese, Vita e Pensiero, Milano 2006, ss. 157 (Henryk Misztal, KUL) p. 407-413
Full_Text.pdf
   
Marco Antonio Huaco Palomino, Derecho de la religiòn: el principio y derecho de la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico peruano, Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana Uniòn, 2005, pp. 398 (Wiesław Bar, KUL) p. 413-418
Full_Text.pdf
   
Rosa María Satorras Fioretti , El Derecho a la Asistencia Religiosa en los Tanatorios, J. M. Bosch Editor, Barcelona 2004, pp. 210 (Wiesław Bar, KUL) p. 418-423
Full_Text.pdf
 
A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2007, Wydawnictwo C.H. Beck (Piotr Zakrzewski, KUL) p. 424-427
Full_Text.pdf

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Sympozjum naukowe pt. "Prawo kościelne a prawo państwowe. Harmonia czy konflikt", Kraków, 23 listopada 2006 r. (Anna Tunia, KUL) p. 429-433
Full_Text.pdf
   
Ogólnopolskie Sympozjum "X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny", Białystok, 26-27 września 2007 r. (Marta Ordon, KUL) p. 434-439
Full_Text.pdf
 
Konferencja naukowa pt. "Między praktyką a literą prawa - przepisy wyznaniowe Konstytucji RP z 1997 r. z perspektywy dziesięciolecia", Warszawa, 29 marca 2007 r. (Marta Ordon, KUL) p. 439-443
Full_Text.pdf
   
V Międzynarodowa Konferencja "Kultura i prawo. Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny" (Lidia Fiejdasz, KUL) p. 443-448
Full_Text.pdf
 
Noty o autorach p. 449-450
Full_Text.pdf