Nowa strona czasopisma
https://czasopisma.kul.pl/spw


 

 ISSN 2081-8882 (wersja drukowana) 

 

 ISSN 2544-3003 (wersja online)

 

 

 DOI: 10.31743/spw

 

 

  crossref-logo-landscape-100

 

 

 

Studia z Prawa Wyznaniowego to rocznik wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej oraz relacji między państwem oraz kościołami (a w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się jednak również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również recenzje opracowań  oraz sprawozdania z konferencji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego.

 

SPW od 2007 r. nieprzerwanie uzyskują pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i są uwzględniane w ministerialnych wykazach. W wykazie ogłoszonym komunikatem MEiN z dnia 9 lutego 2021 r. przyznano mu 70 pkt. (Unikatowy Identyfikator Czasopisma 200123; poz. 29914 w załączniku do komunikatu)

 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

 

Teksty publikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" dostępne są także w LEX Czasopisma Premium prowadzonej przez Wolters Kluwer SA. Ponadto pełna zawartość dotychczas opublikowanych tomów dostępna jest również w Bibliotece Cyfrowej KUL i Repozytorium Instytucjonalnym KUL.

 

Autorów zainteresowanych problematyką prawno-wyznaniową zapraszamy do współpracy z naszym pismem (kontakt z redakcją poniżej). Materiały przygotowane do druku (zgodnie z zamieszczonymi na stronie wskazówkami redakcyjnymi) należy przesyłać do redakcji drogą elektroniczną. 

 

Redakcja:
Katedra Prawa Wyznaniowego 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14/701, 20-950 Lublin
tel. (48) 81 445-33-71
e-mail: wyznanie@kul.pl
strona internetowa czasopisma: www.kul.pl/spw ; https://czasopisma.kul.pl/spw

 

 


Czasopismo zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod poz. 1305.


Jest to czasopismo o otwartym dostępie. Teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.


Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0196/2021/11 z dnia 6 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2024 r. Wartość dofinansowania 40 000,00 PLN.

Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma "Studia z Prawa Wyznaniowego" w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2023, godz. 19:37 - Marta Ordon