Nowa strona czasopisma
https://czasopisma.kul.pl/spw


 

 ISSN 2081-8882 (wersja drukowana) 

 

 ISSN 2544-3003 (wersja online)

 

 

 DOI: 10.31743/spw

 

  crossref-logo-landscape-100

 

Studia z Prawa Wyznaniowego to rocznik wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe (napisane w języku polskim lub angielskim) dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej oraz relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się jednak również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również glosy, recenzje, sprawozdania z konferencji naukowych oraz tłumaczenia i omówienia materiałów źródłowych.

 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

 

Teksty publikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" dostępne są także w czytelni LEX Czasopisma Premium (prowadzonej przez Wolters Kluwer SA). Ponadto pełna zawartość dotychczas opublikowanych tomów dostępna jest również w Bibliotece Cyfrowej KUL i Repozytorium Instytucjonalnym KUL. Nieprzerwanie od 2007 r. czasopismo jest uwzględniane w wykazach czasopism naukowych sporządzanych przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. 

 

Autorów zainteresowanych problematyką prawno-wyznaniową zapraszamy do współpracy z naszym pismem. Materiały przygotowane do druku (zgodnie z zamieszczonymi na stronie wskazówkami redakcyjnymi) należy przesyłać do redakcji drogą elektroniczną. 

 

Redakcja:
Katedra Prawa Wyznaniowego 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14/701, 20-950 Lublin
tel. (48) 81 445-33-71
e-mail: wyznanie@kul.pl
strona internetowa czasopisma: www.kul.pl/spw ; https://czasopisma.kul.pl/spw

 


Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp do całej zawartości czasopisma (Diamond Open Access Model). Teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.


Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0196/2021/11 z dnia 6 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2024 r. Wartość dofinansowania 40 000,00 PLN.

Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma "Studia z Prawa Wyznaniowego" w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2024, godz. 13:35 - Marta Ordon