Full version

Vol. 8/2005


ARTYKUŁY/ARTICLES

Jarosław Szymanek (UW, Warszawa)
Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP p. 5-43
Full_Text.pdf
Artur Kuś (KUL, Lublin)
Zwolnienia celne kościelnych osób prawnych w systemie zwolnień celnych Unii Europejskiej p. 45-71
Full_Text.pdf
Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)
Rola kościołów i związków wyznaniowych w realizacji wybranych zadań z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. p. 73-102
Full_Text.pdf
Ignác Antonin Hrdina (Charles University in Prague)
Wolność religijna w porządku konstytucyjnym Republiki Czeskiej p. 103-120
Full_Text.pdf
Jarosław Matwiejuk (UwB, Białystok)
Sytuacja prawna wspólnot i związków religijnych w prawie białoruskim p. 121-134
Full_Text.pdf
Vytautas Vaiciûnas (Vytautas Magnus University in Kaunas)
Konkordatowa regulacja sytuacji prawnej Kościoła katolickiego na Litwie. p. 135-142
Full_Text.pdf
Krzysztof Warchałowski (UKSW, Warszawa)
Rozwój idei wolności religijnej od początków chrześcijaństwa do czasów nowożytnych p. 143-161
Full_Text.pdf
Jan Krajczyński (UKSW, Warszawa)
Wychowanie dziecka w prawie kanonicznym, polskim i wspólnotowym p. 163-189
Full_Text.pdf
Kazimierz Dullak (Koszalin)
Podstawy prawne zwyczajnej formy zawarcia małżeństwa w konkordacie z 1993 r. p. 191-227
Full_Text.pdf
Anna Tunia (KUL, Lublin)
Czynności kierownika USC podejmowane przed zawarciem małżeństwa w formie wyznaniowej p. 229-258
Full_Text.pdf
Dariusz Walencik (KUL, Lublin)
Postępowanie regulacyjne przed Komisją Majątkową (na przykładzie wniosku parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie) p. 259-294
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL, Lublin)
Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie jako podmioty prawa międzynarodowego p. 295-303
Full_Text.pdf
Waldemar Janiga (Krosno)
Nowelizacja Karty Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego p. 305-315
Full_Text.pdf
Wojciech Jakubowski (UW, Warszawa)
Doktryna, kult i organizacja Kościoła mormonów p. 317-344
Full_Text.pdf
Jan Gołąb (Przemyśl)
Prawo do pogrzebu kościelnego i jego wykonanie w świetle postanowień polskich synodów diecezjalnych (1983-2004) p. 345-384
Full_Text.pdf

RECENZJE/REVIEWS

Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, a cura di A. Nardini, G. di Nucci, Roma 2001, ss. 625 (Piotr Stanisz, KUL) p. 385-392
Full_Text.pdf
  
María Jesús Gutiérrez del Moral, Miguel Ángel Cañivano Salvador, El Estado frente a la libertad de religión: jurisprudencia constitucional española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Barcelona 2003, ss. 187 (Wiesław Bar, KUL) p. 392-397
Full_Text.pdf
  
Isidoro Martín Sánchez, La recepción por el Tribunal Constitucional Español de la jurisprudencia sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de las libertades de conciencia, religiosa y de enseñanza, Granada 2002, ss. 224 (Wiesław Bar, KUL) p. 397-403
Full_Text.pdf
  
Ricardo García García, La Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Sus antecedentes, precedente, discusión parlamentaria y regulación actual, Madrid 2003, ss. 270 (Wiesław Bar, KUL) p. 403-409
Full_Text.pdf
 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Sympozjum "Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej", Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004 r. (Artur Mezglewski, KUL) p. 411-414
Full_Text.pdf
  
Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Jubileusz 75-lecia urodzin Profesora Janusza Osuchowskiego i dedykowana mu liber amicorum (Beata Górowska, UW) p. 415-417
Full_Text.pdf
  
Prymat sumienia w polityce. Wykład prof. Rocco Buttiglione w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 12 stycznia 2005 r. (Piotr Stanisz, KUL) p. 417-421
Full_Text.pdf
  
Noty o autorach p. 423
Full_Text.pdf