24 (2014), no. 2

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Edyta Krzysztofik

Charakter prawa unijnego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów konstytucyjnych państw członkowskich
The character of EU law legislation in the practice of Court of Justice and member state constitutional tribunals [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Monika Münnich

Charakterystyka wyniku kontroli jako rozstrzygnięcia kończącego postępowanie kontrolne. Problemy interpretacyjne

The result of treasury control. Interpretation issues [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

Paweł Nowak

O normatywnym charakterze przyczynowości na płaszczyźnie ontologicznej w prawie karnym

On the normative character of causality at the ontological level in criminal law [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Emilia Sarnacka

Wykorzystywanie testów genetycznych w sprawach z zakresu spornej filiacji

Genetic tests in cases of disputable filiation [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Przemysław Michowicz

Facoltà speciali all’indomani della riforma del diritto penale canonico. Linee di sviluppo normativo

Uprawnienia specjalne w świetle reformy karnego prawa kanonicznego. Propo-zycje możliwego rozwoju normatywnego

Special faculties in the light of the reform of criminal canon law. Guidelines for normative development [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Krzysztof Mikołajczuk

Obliczanie czasu w prawie kanonicznym. Wybrane zagadnienia

Determination of time in canon law. Selected issues [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Krzysztof Nykiel

Wyłączenie wiernych ze wspólnoty z Kościołem. Aspekty prawne i teologiczne

Exclusion of the faithful from the communion with the Church. Legal and theological aspects [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Administration

 

Wojciech Dworak

Podstawy instytucjonalne konieczne do rozwoju sektora energetyki jądrowej w Polsce

Institutional foundations for the development of the nuclear energy sector in Poland [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Mirosław Sitarz, Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 274 (Agnieszka Romanko)

 

» Full text (PDF)

 

Maria Bliska CSSJ, Obowiązek zamieszkania zakonnika we własnym domu zakonnym, Kraków: Homo Dei 2013, ss. 250 (Ambroży Skorupa SDS)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Wojciech Szczepan Staszewski, Nowe władze Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Walne Zebranie, Warszawa, 28 listopada 2013 r.

 

» Full text (PDF)

 

Katarzyna Stachyra, Aleksander Panfil, Drużyna KUL w rundzie krajowej konkursu prawa międzynarodowego im. Ph.C. Jessupa, Warszawa, 27-28 lutego 2014 r.

 

» Full text (PDF)

 

Patryk Ochwat, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia instytucji rzecznika konsumentów „Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania”, Lublin, 13-14 marca 2014 r.

 

» Full text (PDF)

 

Anna Słowikowska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rodzina drogą Kościoła”, Lublin, 25 marca 2014 r.

 

» Full text (PDF)