INFORMATIONS FOR AUTHORS

 

The "Roczniki Nauk Prawnych (Annales des Sciences Juridiques, Annals of Juridical Sciences: Law, Canon Law, Administration)" journal publishes academic research on the law, canon law and administration.

 

The published texts are categorized into the following sections: Articles, Reviews, Reports.

 

The text submitted for publication in the "Roczniki Nauk Prawnych" journal should be original, i.e. unpublished before in Polish, in whole or in part, and should not be submitted to the Editorial Office of any other journal. It must not infringe any third party copyrights. Along with the text, the author must submit a declaration (doc. lub pdf.) on paper or in electronic form (a scan).

 

The author must sign a publishing agreement available at the headquarters of the Publisher and at the Editorial Office of the journal.

 

In order to prevent any occurrences of "ghostwriting" or "guest authorship", the Editorial Office of the "Roczniki Nauk Prawnych" journal requires the authors of the publications to reveal the input of particular authors of the publication (including their affiliation and contribution, i.e. information about the authors of the concepts, assumptions, methods, protocol, etc. used in development of the publication), whereas the main responsibility rests with the author who submits the material for print. The Editorial Office also requests for information regarding sources of financing for the publication, input of academic and research institutions, associations and other entities ("financial disclosure").

 

Formal requirements:

 1. The Author shall submit a text in the form of a printout on paper and in an electronic version (on an electronic carrier or sent by e-mail to the Editorial Office’s address) to the Editorial Office. The Author shall be responsible for all the factual data included in the publication.
 2. The size of the text should not exceed 1 publisher’s sheet (40 000 characters with spaces, i.e. a maximum of 15 pages of standardized text; font: Times New Roman, main text: 12, line leading: 1.5 of the line; footnotes: 10, line leading: 1 line).
 3. The text should include a summary (up to 2 000 characters with spaces) in Polish and in English, and also 4-5 keywords in Polish and in English (which should not be the same as in the title of the article). Please also give a full title of the article in English.
 4. The article should be composed of an introduction, individual thematic threads formulated in points, and conclusions.
 5. In a separate documentplease provide the following information about the Authorsin Polish and in English: first name and family name, scientific degree and title, place of work (Faculty, University) together with a full address, e-mail, and additionally a postal address (solely for the information of the Editorial Office).
 6. Failure to submit the Author’s proof within the prescribed time shall mean a consent to publish the text in the current form.
 7. Normative acts of Polish law should be cited as per the principles of their referencing included in the Regulation of the Prime Minister of 20 June 2002 on the rules of legislative drafting (Journal of Laws No. 100, item 908) [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908)].
 8. Bibliography in alphabetical order should be located at the end of the text, divided into sources of law and literature.
 9. Form of footnotes and bibliography:

References to the sources of law should be located in the main text, not in the notes.

Example: «Zgodnie z wolą prawodawcy kodeksowego „w pełnej wspólnocie Kościoła katolickiego pozostają tutaj na ziemi ci ochrzczeni, którzy w jego widzialnym organizmie łączą się z Chrystusem więzami wyznawania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego” (kan. 205)1. Przedmiotem artykułu jest trzeci element pełnej przynależności do Kościoła, jakim jest zwierzchnictwo kościelne (regimen ecclesiae), czyli obowiązek wszystkich wiernych chrześcijan do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z Nim (kan. 204; 205)».

 

1 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus(25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, pp. 1-317; Polish text in: Kodeks Prawa Kanonicznego, Polish translation approved by the Episcopal Conference, Poznań 1984 [further quoted as: KPK/83].

 

Recommended form of footnotes:

 − Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum ordinis (7.12.1965), AAS 58 (1966), pp. 991-1024; Polish text in: Sobór Watykański II, Konstytucje,dekretydeklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, pp. 478-507.

− Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PPII promulgatus(25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, pp. 1-317; Polish text in: Kodeks Prawa Kanonicznego, Polish translation approved by the Episcopal Conference, Pallottinum, Poznań 1984.

− Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana 1997; Polish text in: Katechizm Kościoła Katolickiego, edn. 2, Pallottinum, Poznań 2012.

− See: Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis de episcopo ministro Evangelii Iesu Christi pro mundi spe Pastores gregis (16.10.2003), AAS 96 (2004), pp. 826-924; Polish text in: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, ed. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, pp. 310-400.

− Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.

− Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, Dz. U. Nr 9, poz. 87.


− J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Redakcja Wydawnictw KUL, edn. 2, Lublin 2000.

− M. Sitarz, Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych, in: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, ed. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, pp. 133-154.

− W. Góralski, Nowe kompetencje Trybunału Roty Rzymskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 23 (2013), no. 26, pp. 66-73.

− W. Lis, Istota i rola samorządu terytorialnego w państwie demokratycznym, „Roczniki Nauk Prawnych” 22 (2012), no. 1, pp. 161-181.

− A. Derdziuk, Posłuszeństwo, in: Encyklopedia Katolicka, vol. XVI, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, col. 52.

− Cf. M. Sitarz, Posłuszeństwo, in: Słownik prawa kanonicznego, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2004, col. 132.

− R. Sobański, Osoby fizyczne i prawne, in: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I: Księga I. Normy ogólne, ed. J. Krukowski, Pallottinum, Poznań 2003, p. 165.

− J.T. Martín de Agar, Pozostałe akty kultu Bożego, in: Codex Iuris Canonici. Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, ed. P. Majer, Polish edition based on the Spanish version, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2011, p. 892.

 

In the case of internet publications, the note should include the author and the title of the publication, address of the internet site together with the date it was accessed.

Example: Art. 909 Code de droit civil, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 [accessed: 17.06.2013]

 

If a source has been quoted in another note, its further quotation should include the family name of the author, abbreviated title and page number.

Example: Krukowski, Kościół i państwo, pp. 180-182.

 

If the publication is quoted in consecutive notes, it is enough to write "ibidem" and the page number. Please use the following system of abbreviations (ibidem, idem, eadem, eidem, eaedem).

Example: Ibidem, p. 9.


Form of bibliography:

 

Sources of law

− Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum ordinis (7.12.1965), AAS 58 (1966), pp. 991-1024; Polish text in: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, pp. 478-507.

− Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, pp. 1-317; Polish text in: Kodeks Prawa Kanonicznego, Polish translation approved by the Episcopal Conference, Pallottinum, Poznań 1984.

− Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana 1997; Polish text in: Katechizm Kościoła Katolickiego, edn. 2, Pallottinum, Poznań 2012.

− Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis de episcopo ministro Evangelii Iesu Christi pro mundi spe Pastores gregis (16.10.2003), AAS 96 (2004), pp. 826-924; Polish text in: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, ed. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, pp. 310-400.

− Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.

− Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, Dz. U. Nr 9, poz. 87.

 

Literature

− Derdziuk Andrzej, Posłuszeństwo, in: Encyklopedia Katolicka, vol. XVI, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, col. 52-54.

− Góralski Wojciech, Nowe kompetencje Trybunału Roty Rzymskiej, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 23 (2013), no. 26, pp. 66-73.

− Krukowski Józef, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Redakcja Wydawnictw KUL, edn. 2, Lublin 2000.

− Lis Wojciech, Istota i rola samorządu terytorialnego w państwie demokratycznym, Roczniki Nauk Prawnych 22 (2012), no. 1, pp. 161-181.

− Martín de Agar José T., Pozostałe akty kultu Bożego, in: Codex Iuris Canonici. Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, ed. P. Majer, Polish edition based on the Spanish version, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2011, pp. 873-927.

− Sitarz Mirosław, Posłuszeństwo, in: Słownik prawa kanonicznego, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2004, col. 132.

− Sitarz Mirosław, Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych, in: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, ed. S.L. Głódz, J. Krukowski, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, pp. 133-154.

− Sobański Remigiusz, Osoby fizyczne i prawne, in: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I: Księga I. Normy ogólne, ed. J. Krukowski, Pallottinum, Poznań 2003, pp. 163-201.

 

Technical requirements:

 1. Texts in electronic version should be written in the format of one of the typical editors: MS Word (all versions), Open Office (all versions), WordPerfect (all versions).
 2. If the text contains drawings or charts prepared on a computer, they should be made with one of the following programs: CorelDraw, MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, Corel Presentation, MS Excel.
  Drawings or charts thus prepared should be submitted as separate files. This also refers to scanned materials. Please mark the place for them in the text.
 3. Text formatting should be reduced to a minimum: paragraph indents, centering, italics.
 4. A copy of the submitted materials should be kept on an electronic data carrier until the publication appears in print.

The Editorial Office reserves the right not to qualify the received text for the review procedure or print due to the Author’s failure to observe the requirements as regards its contents and form. 

 


 

The Reviews section contains reviews of currently published texts on law, canon law and administration and in foreign languages. The size of a review should not exceed 10 pages of standardized text.

Reviews are published in the "Roczniki Nauk Prawnych" journal at the discretion of the Editorial Office.

At the beginning of the review, please provide bibliographic data of the reviewed item, i.e. first name and family name of the author of the reviewed publication, title, place of issue, publishing company, year of issue, number of pages.

 

ExampleKościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, ed. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, pp. 863.

Paweł Kaleta, Zadania zarządcy majątku kościelnego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i polskich synodów diecezjalnych, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2012, pp. 225.

 

The details of the author of the review should be provided at the end.

 


 

The Reports section contains reports from conferences, symposiums, conventions, academic seminars, celebrations at the university and at the faculty. The size of a report should not exceed 10 pages of standardized text.

Reports are published in the "Roczniki Nauk Prawnych" journal at the discretion of the Editorial Office.

The title should include the kind of academic meeting, its full title, place and date.

The details of the author of the report should be provided at the end.