24 (2014), no. 4

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Włodzimierz Broński, Marek Dąbrowski

Status prawny mediatora w sprawach cywilnych
The legal status of a mediator in civil matters. Current status and proposal for change [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Filip Ciepły

Status prawny płodu upośledzonego 

The legal status of a malformed fetus [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Kamil Golema

Zasady zaangażowania pracowników w procesie tworzenia i rejestracji spółki europejskiej w Polsce

Rules of employee involvement in the process of formulation and registration of the European company in Poland [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Karol Juszka

Propozycje zmian w stosowaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego na podstawie wyników analizy badań własnych efektywności tej instytucji

De lege ferenda own postulates of changing criminal policy within the area of practical application of the legal institution of conditional discontinuance of criminal proceedings [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Rafał Łukasiewicz

Kilka uwag na temat procedury przysposobienia zagranicznego

A few remarks about proceeding of foreign adoption [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Jerzy Myszor

Prawno społeczne aspekty zabójstw dzieci narodzonych i aborcji na Śląsku w latach 17420-1914

Legal and social aspects of the murders of newborn babies and abortions in Silesia between 1742-1914 [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Jan Rudnicki

Zawłaszczenie jako sposób nabycia terytorium państwowego - ewolucja doktryny i praktyki

Occupation as a mode of acquiring state territory - evolution of doctrine and practice [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Paweł Kaleta

Pojęcie patrimonium stabile

The concept of patrimonium stabile [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Mirosław Sitarz

Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym. Wybrane elementy

Requirement of preserve the technical-juridical rigour in the exercise of legislative power in the particular church. Selected items [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Piotr Zamelski

O pedagogice prawa kościelnego

On the pedagogy of canon law [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Helena Pietrzak, Prawo do ustalenia tożsamości w polskim porządku prawnym, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2013 (Tomasz Gałkowski)

 

» Full text (PDF)

 

Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. Stanisław Urbański, Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2013 (Mirosław Sitarz)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Paweł Kaleta, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Katowice, 8-10 września 2014

 

» Full text (PDF)