26 (2016), no. 1

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Joanna Buchalska

Pseudonim jako znak towarowy
An alias as a trademark [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Lech Buczek

Zagrożenia bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim za rządów Kim Dzong Una

Security risks on the Korean Peninsula during the regime of Kim Jong-Un [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Grzegorz A. Skrobotowicz

Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego. Zagadnienia wybrane

Mediation in the modified model of criminal procedure. Selected problems [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Lidia Fiejdasz-Buczek

Bł. cesarz Karol Habsburg (1887-1922). Chrześcijański polityk w służbie rodziny i narodu

Blessed Charles of Austria-Hungary (1887-1922). Christian politician in service of nation and family [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Wojciech Góralski

Walor dowodowy confessio simulantis w orzecznictwie Trybunału Roty Rzymskiej

A proof value of confessio simulantis in the Roman Rota Judicature [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Tadeusz Syczewski

Obrzęd błogosławieństwa pól w prawodawstwie Kościoła łacińskiego

Rite of blessing of the fields in the legislation of the Latin Church [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Administration

 

Przemysław Kledzik

Kilka uwag w zakresie granic przestrzennych pasa drogowego drogi publicznej

A few comments on the spatial boundaries of public road's line [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

GLOSSES

 

Paulina Brejdak

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13

The gloss to the Constitutional Court's Judgement of 8 July 2014, signature act K 7/13 [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Jan Mojrak, Agnieszka Żywicka (ed.), Sytuacja przedsiębiorcy w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2016 (Anna Haładyj)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Agnieszka Romanko, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa człowieka w dobie konfliktu zbrojnego”, Warszawa, 21 listopada 2015

 

» Full text (PDF)