26 (2016), no. 3

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Remigio Beneyto Berenguer

El futuro de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Los lugares de culto y la asistencia religiosa (según los programas de los partidos politicos a las elecciones generales del 2015)
Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Miejsca kultu i asystencja religijna (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)

The Future of the Agreements Between Spain and Holy See. The Places of Worship and Religious Assistance (According to the Programs of Political Parties in the General Elections in 2015) [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Joanna Dzierżanowska

Metodyka ekspertyzy osmologicznej

The Methodology of Osmological Examination [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Paweł Majdański

Armia w przebudowie - wysiłki szlachty na rzecz uzdrowienia sił zbrojnych w okresie stanisławowskim

Redevelopment of the Army - Nobility Efforts for Revitalization of the Armed Forces During the Reign of Stanislaw August Poniatowski [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Grzegorz Tylec

The Right to Privacy of Clergyman as an Entity of Public Life

Ochrona prawa do prywatności osób duchownych jako podmiotów życia publicznego [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Wiesław Bar

Sprawy beatyfikacyjne Roberta Schumana i Alcidego De Gasperiego w aspekcie ich waloru eklezjalnego

The Causes of Beatification of Robert Schuman and Alcide De Gasperi in the Aspect of Their Importance of the Cause for the Church [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Agnieszka Romanko

Nowe struktury ekonomiczno-administracyjne w Kurii Rzymskiej

New Economic and Administrative Structures in the Roman Curia [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Ryszard Sztychmiler

Procesy małżeński - stan aktualny i perspektywy

Matrimonial Procedures - the Current State and Development Prospects [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Grzegorz Szubtarski

Obowiązek życia w domu zakonnym a możliwość tymczasowego przebywania poza wspólnotą w wybranych dokumentach Kościoła i Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

The Obligation of Living in the Religious House and the Possibility of a Temporary Staying Outside of the Community in Selected Documents of the Church and the 1983 Code of Canon Law [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Administration

 

Sylwester Kasprzak

Konflikt interesu w sferze publicznej administracji państwowej

Conflict of Interest in Public Administration [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Bronisław Sitek

Austriacka Prokuratoria. Cz. II: Kompetencje organu i jego pracownicy

Office of State General Solicitors of Austria. Part II: Competences of the Authority and Its Employees [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Anna Słowikowska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie”, Warszawa, 20 maja 2015 roku

 

» Full text (PDF)

 

Aneta Biały, XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola uniwersyteckich poradni prawnych w systemie poradnictwa prawnego”, Lublin, 15-17 kwietnia 2016 roku

 

» Full text (PDF)

 

Tomasz Bojar-Fiałkowski, Zjazd Katedr Prawa Ochrony Środowiska „Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji”, Gdańsk, 9-11 maja 2016 roku

 

» Full text (PDF)

 

Andrzej Szymański, XII Colloquium Prawno-Historyczne „Edukacja prawnicza od Bejrutu do Bolonii. W jubileusz 10-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego”, Brzeg, 10-11 maja 2016 roku

 

» Full text (PDF)