Buy now

 

 

8 (21) 2019, no. 1

TABLE OF CONTENTS

 

Table of Contents pdf_small

 

Mirosław Sitarz orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0001-7596-8508

Od Redaktora Naczelnego

From the Editor-in-chief

 

ARTICLES

 

Constitutional Church Law
 

Studia z prawa kanonicznego w odmętach reform

Studies in Canon Law in the Depths of Reforms

» Pełny tekst pdf_small

 

Monika Menke https://orcid.org/0000-0002-2814-2524

Pozycja prawna katolickich wydziałów teologicznych na terytorium Republiki Czeskiej od 1950 roku

The Legal Position of Catholic Theological Faculties on the Territory of the Czech Republic since 1950

» Pełny tekst pdf_small

 

Agnieszka Romanko orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0001-9206-747X

Podmioty zobowiązane do wychowania dziecka według Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wybrane zagadnienia

Entities Obliged to Raise a Child According to Stefan Cardinal Wyszynski. Selected Issues

» Pełny tekst pdf_small

 

Jerin Scaria https://orcid.org/0000-0001-9469-5891

Analisi giuridica comparativa del fedele laico nel Codex Iuris Canonici e nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium con particolare riferimento alla codice del diritto particolare della Chiesa Syro-Malabarese

A Comparative Legal Analysis of the Lay Christian Faithful in the 1983 Code of Canon Law and in the Code of Canons of the Eastern Churches with Particular Emphasis on the Particular Law of the Syro-Malabar Church

» Pełny tekst pdf_small

 

Mirosław Sitarz orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0001-7596-8508

Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Wybrane zagadnienia

The Rights of the Child in the 1983 Code of Canon Law. Selected Issues

» Pełny tekst pdf_small

 

Sanctifying Function of the Church

 

Krzysztof Kamiński https://orcid.org/0000-0002-5579-232X

Zdrada tajemnicy sakramentalnej i sekretu spowiedzi w prawodawstwie kościelnym

The Breach of the Sacramental Seal and the Seal of the Confessional in Church Legislation

» Pełny tekst pdf_small

 

Rafał Kaniecki https://orcid.org/0000-0002-3437-8015

Il precetto dell’astensione dal lavoro alla luce del can. 1247 del Codice di Diritto Canonico del 1983

The Obligation to Refrain from Work in the Light of can. 1247 of the 1983 Code of Canon Law

» Pełny tekst pdf_small

 

Matrimonial Church Law

 

Daria Aleksandra Cicha https://orcid.org/0000-0002-4553-5522

Unieważnienie małżeństwa cywilnego a stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym – analiza porównawcza

Annulment of a Civil Marriage and Declaration of Nullity in the Canonical Process – a Comparative Analysis

» Pełny tekst pdf_small

 

Ginter Dzierżon https://orcid.org/0000-0002-5116-959X

Specyficzny status w kanonicznym porządku prawnym związków cywilnych zawieranych przez katolików z pominięciem formy kanonicznej

The Special Status of Civil Unions in the Canonical Legal Order When Contracted by Catholics and Omitting the Canonical Form

» Pełny tekst pdf_small

 

Wojciech Góralski https://orcid.org/0000-0001-6548-4120

Processus brevior coram Episcopo – czy zupełne novum?

Processus brevior coram Episcopo – a Complete Novelty?

» Pełny tekst pdf_small

 

Criminal Church Law

 

Agnieszka Smoluchowska https://orcid.org/0000-0003-0540-1439

Obostrzenie wymiaru kary w prawie kanonicznym oraz polskim prawie karnym

Aggravation of Penalties under Canon Law and Polish Criminal Law

» Pełny tekst pdf_small

 

Wioleta Wasil https://orcid.org/0000-0002-6286-1055

Od bluźnierstwa do przestępstwa, czyli co tak naprawdę chroni państwo: Boga czy uczucia religijne? – studium historyczno-prawne

From Blasphemy to Offence, or What does the State Really Protect: God or Religious Feelings? – a Historical and Legal Study

» Pełny tekst pdf_small

 

History of Law

 

Artur Katolo https://orcid.org/0000-0002-2105-365X

Etymology of the Legal-Canonical, Medical and Theological Terms Used in the Edict of the General Vicar of the Catania Diocese Concerning the Caesarean Section and Bridal Blessing by Vincenzo Maria Paterno’

» Pełny tekst pdf_small

 

Mykhailo Klapkiv https://orcid.org/0000-0001-5276-5265

Die Auswirkungen des Konkordats zwischen dem Apostolischen Stuhl und Polen von 1925 auf die Eparchie Stanislaviv

The Impact of the 1925 Concordat between the Apostolic See and the Republic of Poland on the Eparchy of Stanislaviv

» Pełny tekst pdf_small

 

Marcin Konarski https://orcid.org/0000-0001-8791-884X

Reformy organizacji Kościoła rzymskokatolickiego we Francji w latach 1789-1791

Reforms of the Organisation of the Roman Catholic Church in France in 1789-1791

» Pełny tekst pdf_small