Dr Dariusz Skórczewski   Publikacje
Books
• Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym [Debates on literary criticism during the Second Polish Republic]. Universitas: Kraków, 2002.
d._skrczewski_spory_400

• Aby rozpoznać siebie. Rzecz o Andrzeju Kijowskim krytyku literackim i publicyście [To know oneself. On Andrzej Kijowski literary critic and columnist]. Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin, 1996.

kijowski_400

Articles and reviews
• ”Dlaczego Paweł Huelle napisał „Castorpa”?” [Why Did Pawel Huelle Write Castorp?], Teksty Drugie 2006, no. 3.
• ”Postkolonialna Polska: projekt (nie)możliwy” [Postcolonial Poland: a(n) (im)possible project], Teksty Drugie 2006, no. 1-2.
• “Hierarchie i sylwety (wokół) Tomasza Burka” [Hierarchies and silhouettes (surrounding) Tomasz Burek], Księga pamiątkowa ku czci Profesora Krzysztofa Krasuskiego, Katowice (pending).
• “Władysław Panas”. In Jerzy Starnawski (ed.) Słownik badaczy literatury polskiej. Vol. 7 (pending).
• “Paliaki charoszyje chłopcy”, czyli postkolonialne spojrzenie na Rojsty Tadeusza Konwickiego [Pal’aki haroshyie hloptzy, or a postcolonial view on Tadeusz Kownicki’s Marshes], Tygiel 2006, no. 4-6 (124-126).
• “Między ignorancją i kompetencją. Perspektywy i ograniczenia nauczania polskiej poezji na amerykańskim uniwersytecie” [Between ignorance and competence. Perspectives and limits of teaching of Polish poetry at American university] (pending).
• “Interpretacja postkolonialna: etyka nauki, nauka etyki” [Postcolonial interpretation: the ethics of scholarship, a lesson of ethics] (in a book ed. by Andrzej Szahaj; pending).
• [review:] Antologia poezji polskiej na Obczyźnie 1939-1999 (An anthology of Polish poetry in diaspora, 1939-1999. Selected, edited, and with a Preface by Bogdan Czaykowski), Sarmatian Review, Vol. XXV, No. 2 (April 2005).
• “Dokąd zmierza humanistyka? O sytuacji wewnątrz i wokół dyskursu humanistycznego (i teoretycznoliterackiego) na Zachodzie, etyce i postkolonializmie” [What are the humanities aiming at? On situation within and without humanistic discourse in the West, ethics, and postcolonialism]. Teksty Drugie 2004, No. 6.
• [review:] Marzena Sokołowska-Paryż, The Myth of War in British and Polish Poetry 1939-1945. Slavic and East European Journal. Vol. 48, No. 2, Summer 2004.
• “The Use of Web-based Technology in the Teaching of Central European Culture at Rice University.” International Journal of Humanities, 2004.
• [review:] Warsztaty translatorskie II/Workshops on Translation II, Richard Sokoloski, Henryk Duda, Jacek Scholz (eds.). Sarmatian Review. Vol. XXIV, No. 1, January 2004.
• “The Use of Modern Technology in the Teaching of Central European Culture.” Texas Papers in Foreign Language Education 2004.
• [review:] Małgorzata Krakowiak, Katastrofizm–personalizm–realizm. O krytyce literackiej Kazimierza Wyki w latach 1932-1948. Pamiętnik Literacki XCV, No. 2, 2004.
• “Dwie szuflady Kazimierza Wyki” [Two drawers of Kazimierz Wyka]. In Edward Fiala, Ryszard Zajączkowski (eds.) Wartość i sens. Redakcja Wydawnictw KUL: Lublin 2003.
• [review:] Ryszard Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości [Literature as a trope of reality]. Sarmatian Review. Vol. XXIII, No. 2, April 2003.
• “Dialogue Between Cultures. Prospects of Polish Presence in Academic Discourse in America.” The Polish Foreign Affairs Digest. Vol. 2, No 4 (5), 2002.
• “Deportacje Polaków na Syberię a współczesna Ameryka: nowa perspektywa poetyki «dyskursu martyrologicznego» za Oceanem” [Speaking of deportations of Poles to Siberia in today’s America: prospects of poetics of “martyrological discourse”]. Ethos, 2002, No. 57-58.
• “Nauczanie polskiej poezji w Teksasie a studia polonistyczne” [The teaching of Polish poetry in Texas and Polish Studies]. Przegląd Uniwersytecki. November 2002.
• “Komu niepotrzebna krytyka? O teraźniejszości z perspektywy historii słów kilka” [Who does not need literary criticism? Some remarks on the present condition from the perspective of the past]. Arcana 2002, No. 1.
• [review:] Leszek Szaruga, Literatura i życie. Ważniejsze wątki dyskusji literackich 1939-1989 [Literature and life. Crucial threads of literary debates 1939-1989]. Ruch Literacki 2002, No. 2.
• “Sprawa Irzykowskiego i Boya. Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę” [Irzykowski and Boy’s affair. On certain episode of the debate on criticism during the Second Republic]. Teksty Drugie 2002, No. 3.
• “Postawy «wyznawstwa». Metakrytyka lat trzydziestych w służbie antropologii [Attitudes of “professing”. Metacriticism of the 1930s in the service of anthropology]. In: Czeslaw P. Dutka (ed.) Gatunki okołoliterackie. WSP: Zielona Góra, 2002.
• “W starej szufladzie Kazimierza Wyki” [In Kazimierz Wyka’s old drawer]. Twórczość 2002, No. 5.
• “W obronie «człowieka prawdziwego». Krytyka literacka lat trzydziestych wobec kryzysu wartości” [In defence of a “real man”. Literary criticism of the 1930s versus the crisis of values]. Ethos 2001, No. 56.
• “Poeta-krytyk” [A poet-critic]. Studia Norwidiana 2001, Vol. 19.
• “Czy krytyka literacka jest sztuką? Wokół jednego z wątków międzywojennych sporów o granice krytyki” [Is literary criticism an art? On one of the threads of the debates on the limits of criticism during the Second Republic]. Pamiętnik Literacki 2001, No. 4.
• “Wyka i Fryde, czyli «brzozowszczyk» contra «klerk». Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę” [Wyka and Fryde, or a Brzozowski-like versus a “clerk”. An episode of the debates on criticism during the Second Republic]. Kresy 2001, No. 45-46.
• “Czas przełomu. O podłożu krytycznoliterackiego sporu o pryncypia w latach trzydziestych” [The turning point of the debate on principal values in literary criticism in the 1930s]. Zeszyty Naukowe KUL 2001, No. 3-4.
• “Andrzej Kijowski.” In Jerzy Starnawski (ed.) Słownik badaczy literatury polskiej. Vol. 3. Uniwersytet Łódzki: Łódź 2000.
• “Kuźnica Kołłątajowska.” In Encyklopedia Katolicka. Vol. 9. Lublin 2002.
• “Zygmunt Kaczkowski.” In Encyklopedia Katolicka. Vol. 8. Lublin 2000.
• “Esej historyczny Andrzeja Kijowskiego” [Andrzej Kijowski’s historical essays]. Roczniki Humanistyczne 1998, Vol. 46. Also in Czeslaw P. Dutka (ed.) Genologia i konteksty. WSP: Zielona Góra, 2000.
• [review:] Umberto Eco with Richard Rorty, Jonathan Culler and Christine Brooke-Rose, Stefan Collini (ed.) Interpretation and Overinterpretation. Pamietnik Literacki 1994, No. 4.
• “Nienasycony umysł Andrzeja Kijowskiego” [Andrzej Kijowski’s insatiable mind]. Kresy 1993, No. 14.
• “Ku portretowi krytycznoliterackiemu. Przegląd badań metakrytycznych” [Toward a critic’s portait: a review of research in metacriticism]. Roczniki Humanistyczne 1990, Vol. 38.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 

CONFERENCE PRESENTATIONS:


• ”Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co może postkolonializm zaoferować poloniście” [From Bambo the Black to Hans Castorp, or the prospects of postcolonial criticism in Polish literary studies]. Paper presented at 3rd Congress of Polish Studies Abroad, Poznan, Poland, June 9-10, 2006.
• “Sprawa Tomasza Burka, czyli jak polityka splata się z krytyką i co z tego wynika (nie tylko dla krytyka)” [The case of Tomasz Burek, i.e. how politics mixes with criticism]. Paper presented at the 9th Week of Polish Scholars „Extraliterary inspirations of modern literature”, Catholic University of Lublin, Poland, May 9-11, 2006.
• “Waclaw Borowy jako krytyk literacki” [Waclaw Borowy as a literary critic]. Paper presented at the conference: “Waclaw Borowy (1890-1950): a scholar and humanist” at Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków, April 21, 2006.
• “Modern Polish Literature through a Postcolonial Lens: the Case of Pawel Huelle’s Novel”. Paper presented at the conference “In Search of (Creative) Diversity. New Perspectives in Polish Literary and Cultural Studies Abroad” at the University of Toronto, Canada, February 2-5, 2006.
• “Między ignorancją i kompetencją. Perspektywy i ograniczenia nauczania polskiej poezji na amerykańskim uniwersytecie” [Between ignorance and competence. Perspectives and limits of teaching of Polish poetry at American university]. Paper presented at the International Conference “Polish Literature in the World: Problems of Reception and Response” at the University of Silesia in Katowice, Poland, May 17, 2005.
• “Interpretacja postkolonialna: etyka nauki, nauka etyki” [Postcolonial interpretation: the ethics of scholarship, a lesson of ethics]. Paper presented at the Conference “Philosophy and Ethics of Interpretation” at the University of Nicolas Copernicus in Toruń, Poland, May 16, 2005.
• “Why Did Paweł Huelle Write ‘Castorp’?” Paper presented at the 8th Week of Polish Scholars “Polish Prose after 1989: a Reconnaissance” at the Catholic University of Lublin, Poland, May 10-12, 2005.
• “The Image of Poles and Russians in Tadeusz Konwicki’s ‘Marshes’ in Postcolonial Perspective”. Paper presented at International Conference “How We View One Another” at University of Lódź, Poland, April 19-20, 2005.
• “Tadeusz Konwicki’s Discourse of Colonization”. Paper presented at the Second International “Language-Communication-Culture” Conference, Beja, Portugal, November 24-27, 2004.
• “Central Europe as a Post-Coloniality: A Case of Poland.” Paper presented at the International Conference on Arts and Humanities in Honolulu, Hawaii, January 8-11, 2004.
• “The Use of Web-based Technology in the Teaching of Central European Culture at Rice University.” Paper presented at the International Conference on New Directions in Humanities “The Next World Order,” Rhodes, Greece, July 2-5, 2003.
• “Young Poets of the Post-communist Poland and Their Frustration with Politics.” Paper presented at the Southern Conference of Slavic Studies, Hilton DeSoto, Savannah, Georgia, March 27-30, 2003.
• “Polish Poetry of the 1990s: Precarious Diagnoses.” Invited paper presented at the conference of the Southwest Association of Slavic Studies, Texas A&M, College Station, February 21-22, 2003.
• “New Polish Poetry of the 1990s and Its Frustration with Power. A Release from Bondage or a Posthumous Victory of the Dragon?” Paper presented at international conference “Power and Power Relations in East European Politics and Societies.” University of California at Berkeley, November 8-10, 2002.
• “The Use of Modern Technology in the Teaching of Central and Eastern European Culture.” Paper presented at Texas Foreign Language Education Conference 2002, University of Texas at Austin, March 29-30, 2002.
• “Wyka i Fryde, czyli brzozowszczyk contra klerk” [Wyka and Fryde, or a Brzozowski-like versus a «clerk»]. Szczawno-Zdrój, Poland, November, 2001.
• "Sprawa Irzykowskiego i Boya” [Irzykowski and Boy’s affair]. Bydgoszcz, October, 2001.
• “Esej historyczny Andrzeja Kijowskiego” [Andrzej Kijowski’s historical essays]. WSP Zielona Góra, May, 1996.


OTHER INVITED LECTURES AND PRESENTATIONS


• “From Bambo the Black to Hans Castorp: Polish literature from a postcolonial perspective.” Lecture given in the Department of Slavic and Baltic Languages and Literatures at the University of Illinois at Chicago, November 2, 2006.
• “Postkolonialna interpretacja arcydzieł: nadużycie czy lekcja uważnej lektury?” [Postcolonial interpretation of masterpieces: an abuse or a lesson of careful reading?]. Presentation at the Festival of Science in Lublin, September 2005.
• “Teaching Polish Language and Culture on the Web. A Series of Multimedia Exercises for Beginners.” Invited presentation at Language Resource Center, Rice University, April 2003.
• “Virtual Tour of Warsaw and Cracow.” Presentation at the Center for the Study of Languages Faculty Workshop on “Dreamweaver MX–CourseBuilder”. Language Resource Center, Rice University, Houston, March 2003.
• “Young Poets of New Poland as Translated by Rice Students.” Presentation at the annual meeting of the Texas Chapter of Kosciuszko Foundation, Houston, January 2003.
• “The Golden Age of Poland.” Invited lecture at the exhibition “Leonardo da Vinci and the Splendor of Poland” in Houston Museum of Fine Arts, Houston, January 2003.
• “The Teaching of Central and Eastern European Culture with Digital Films.” Invited presentation at the Center for the Study of Languages and the Language Resource Center, Rice University, Houston, November 2001.
• “Lublin, Józef Czechowicz, and the Mystery of Poetry.” Presentation at the annual meeting of the Texas Chapter of Kosciuszko Foundation, January 2002.
• “Trois Couleurs: Rouge by Krzysztof Kieslowski.” Introduction to Three Colors: Red at the International Film Festival at Rice University, March 2002.