Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Zarządzanie projektami społecznymi
szkolenia służb zatrudnienia

Ostatecznie w wyniku realizacji projektu zostały przeszkolone 233 osoby, w tym 52 mężczyzn i 181 kobiet. W projekcie brały udział osoby łącznie ze 110 instytucji rynku pracy z terenu całej Polski, w tym 22 - to jednostki publicznych służb zatrudnienia (Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy), 86 - to niepubliczne instytucje rynku pracy (agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego oraz 2 - OHP. Dane te przedstawiają faktyczną strukturę instytucji objętych wsparciem i są zbieżne z zakładanymi we wniosku wskaźnikami.

Rezultatem twardym projektu jest podniesienie przez BO kwalifikacji zawodowych i uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Wydano 233 zaświadczenia ukończenia udziału w projekcie. Na dzień 25.04.2008 r. wydano 224 świadectwa ukończenia studiów. Pozostali BO będą mogli otrzymać świadectwa w chwili uzupełnienia brakujących zaliczeń.

Program studiów podyplomowych z zarządzania projektami społecznymi, który obejmował zagadnienia niezbędne do przygotowania i realizacji projektów społecznych, został zrealizowany w pełnym zakresie. Zgodnie z harmonogramem odbyło się 240 dwudniowych zjazdów, śr. po 8 godz. dziennie, czyli zostało zrealizowanych ok. 3984 godz. zajęć dydaktycznych (włączając godziny seminariów prowadzonych w podgrupach), co oznacza prawidłowość realizacji powyższych wskaźników. Zrealizowano 349 godz. konsultacji e-learningowych. W ramach strony internetowej zostało utworzone forum dyskusyjne, które będzie funkcjonować również po zakończeniu projektu.
Głównym i trwałym rezultatem Projektu jest powstanie 61 projektów dla rynku pracy (najczęściej szkoleniowych), które zostały przygotowane pod kierunkiem doświadczonych promotorów i obronione jako prace dyplomowe.

Proponowany model przygotowania merytorycznego do zarządzania programami i projektami społecznymi przygotowany na podstawie zaleceń Komisji Europejskiej został zweryfikowany w trakcie realizacji projektu z potrzebami beneficjentów ostatecznych zostanie opublikowany w formie zaleceń na stronach projektu.


Materiały informacyjne:

1. Dr Dariusz Wadowski, Raport z ewaluacji projektu Zarządzanie projektami społecznymi - szkolenia służb zatrudnienia, Lublin 2008.

Raport_z_ewaluacji.pdf Raport_z_ewaluacji.pdf

2. Przygotowanie kadr do zarządzania projektami - model przygotowania merytorycznego do zarządzania programami i projektami społecznymi

Przygotowanie_kadr.ppt Przygotowanie_kadr.ppt