Zgodnie z §8 Regulaminu Studiów KUL obowiązującego od 1 października 2019 r. na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualną Organizację Studiów. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Wydziału w ciągu 30 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze albo od powstania nadzwyczajnej sytuacji.

 

Wniosek powinien zawierać ustalenia z prowadzącymi zajęcia dotyczące warunków i terminów uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów sporządzonego w następującej formie: WZÓR HARMONOGRAMU IOS

 

Zasady odbywania studiów w ramach IOS:

1) student może być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w części zajęć dydaktycznych oraz uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy w trakcie semestru w terminach indywidualnie ustalonych z osobami prowadzącymi zajęcia i egzaminatorami;

2) przebieg IOS dziekan ustala na okres semestru lub roku akademickiego, a w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – odpowiednio do czasu trwania umowy;

 

3) decyzja dziekana określa w szczególności: zasady udziału w zajęciach oraz minimalną liczbę zajęć, do uczestniczenia w których zobowiązany jest student, biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w przedstawionym harmonogramie;

4) w przypadku naruszenia przez studenta zasad IOS dziekan cofa zgodę na realizację studiów w tej formie.

Autor: Anna Szałek
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2019, godz. 18:37 - Anna Szałek