REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRAWA W BIZNESIE

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

 1. Organizacja nosi nazwę: „Koło Naukowe Studentów Prawa w Biznesie  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.
 2. Organizacja może posługiwać się skróconą nazwą „KNSPWB KUL” oraz znakiem graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

 §2

 

Siedzibą Organizacji jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

 §3

 

Z ramienia Władz Uniwersytetu prace Organizacji koordynuje Kurator, powołany przez Rektora KUL na okres czteroletniej kadencji.

 

§4

Podstawą działalności Organizacji są:

1)  Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

2)  Regulamin Organizacji;

3)  uchwały władz Organizacji.

 

§5

Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu mowa jest o:

1)  KUL, należy przez to rozumieć Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

2)  Organizacji, należy przez to rozumieć Koło Naukowe Studentów Prawa w Biznesie;

3)  Statucie, należy przez to rozumieć Statut KUL;

4)  Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;

5)  Walnym Zebraniu, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Organizacji;

6)  Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Organizacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA ORGANIZACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§6

 1. Celem działalności Organizacji jest:
  1)  Rozwijanie i pogłębianie wiedzy prawniczej i biznesowej studentów wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji;
  2)  Rozwijanie samodzielnych zainteresowań naukowych i kulturalnych;
  3)  Propagowanie wiedzy z zakresu prawa i biznesu;
  4)  Rozwijanie kontaktów i współpracy ze środowiskiem prawniczym i biznesowym;
  5)  Dbanie o dobre imię uczelni

 2. Swoje cele Organizacja realizuje poprzez:
  1)  Organizowanie sesji, zebrań dyskusyjnych oraz odczytów;
  2)  Tworzenie sekcji celem pogłębiania wiedzy i podejmowania badań w określonych dziedzinach nauk prawnych i biznesowych;
  3)  Współpracę z innymi organizacjami o charakterze naukowym;
  4)  Inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich;
  5)  Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi studenckimi organizacjami z kraju jak i zza granicy.

§7

 

Realizacja celów może być finansowana w szczególności:


1)  z finansów przyznanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
2)  z umów sponsorskich;

 

 

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ORGANIZACJI

 

§8

 

Członkowie Organizacji dzielą się na zwyczajnych i honorowych:

1)  członkiem zwyczajnym Organizacji może być każdy student KUL, który pisemnie zadeklarował chęć udziału w pracach Organizacji;

2)  członkiem honorowym może być osoba w szczególny sposób zasłużona dla Organizacji, wybrana przez członków zwyczajnych Organizacji zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

 

§9

 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Organizacji dokonuje Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej przez zainteresowanego. Wzór deklaracji określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Zarząd podejmuje na najbliższym posiedzeniu następującym po złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1.
 3. W przypadku, gdy Zarząd podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu, o którym mowa w ust. 1., przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
 4. O prawie do odwołania Zarząd Organizacji powiadamia kandydata w chwili dostarczenia mu decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków Organizacji.
 5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzję w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania kandydata. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
 6. W przypadku gdy Komisja uzna zasadność odwołania kandydata, Zarząd Organizacji przyjmuje kandydata w poczet członków Organizacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu od otrzymania pisemnej decyzji Komisji Rewizyjnej.

 

§10

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)  aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji;

2)  poprzez swoje zachowanie godnie reprezentować Organizację i KUL;

3)  stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organizacji;

4)  dbać o dobre imię i rozwój Organizacji;

5)  uczestniczyć w zebraniach Organizacji.

 

§11

 1. Każdemu zwyczajnemu członkowi Organizacji przysługuje:

1)  czynne i bierne prawo wyborcze do organów władz Organizacji;

2)  prawo głosu w czasie podejmowania decyzji przez Walnego Zebrania;

3)  prawo udziału w pracach Organizacji, przy wykorzystaniu zasobów jakimi dysponuje;

4)  zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji.

 

2. Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w § 11 ust. 1 za wyjątkiem pkt. 1 i 2.

 

§12

 1. Członkostwo zwyczajne w Organizacji ustaje w momencie:

1)  złożenia przez członka oświadczenia woli o chęci rezygnacji z członkostwa Zarządowi;

2)  podjęcia przez Zarząd decyzji o skreśleniu z listy członków, w przypadku niewypełniania obowiązków członka, w szczególności dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Walnego Zebrania;

3)  utraty praw studenta;

4)  śmierci członka.

 

2. Członkowi zwyczajnemu skreślonemu z listy członków przez Zarząd przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni do Komisji Rewizyjnej. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORGANIZACJI

 

§13

 1. Władze Organizacji stanowią:

1)  Walne Zebranie Członków Organizacji;

2)  Zarząd Organizacji;

3)  Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja organów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 trwa 1 rok. Kadencja rozpoczyna się dnia 1 października danego roku akademickiego.

 

Walne Zebranie Członków Organizacji

 

§14

 1. Walne Zebranie jest najwyższym organem uchwałodawczym Organizacji.
 2. W skład Walnego Zebrania wchodzi ogół wszystkich członków zwyczajnych Organizacji oraz pozostali członkowie z głosem doradczym.
 3. Walne Zebranie zwoływane jest przez Prezesa Zarządu co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Organizacji.
 4. Czas i miejsce Walnego Zebrania muszą być ogłoszone przynajmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 5. Zebranie może podejmować uchwały, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych Organizacji.
 6. Jeżeli Zebranie nie posiada kworum, Prezes wyznacza drugi termin Zebrania, nie wcześniej niż 2 dzień i nie później niż 7 dni od poprzedniej daty Zebrania.
 7. Kworum na Zebraniu w drugim terminie stanowi liczba obecnych podczas Zebrania zwyczajnych członków Organizacji.
 8. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy zachowaniu wymogów z ust. 5 i 7, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 9. Zebraniu przewodniczy Prezes Organizacji.

 

§15

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1)  uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji;

2)  wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa;

3)  odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;

4)  wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;

5)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;

6)  podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji;

7)  rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji.

 

Prezes i Zarząd Organizacji

 

§16

 

W skład Zarządu Organizacji wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz Członek Zarządu, powoływani podczas Walnego Zebrania.

 

§17

 1. Kandydata na Prezesa Organizacji może zgłosić:

1)  ustępujący Prezes Organizacji;

2)  grupa 5 członków zwyczajnych Organizacji.

 1. Funkcja Prezesa może być sprawowana nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
 2. Walne Zebranie dokonuje wyboru Prezesa bezwzględną większością głosów.
 3. W wypadku, gdy zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Na Prezesa Organizacji wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.
 4. Prezes wskazuje kandydatów na członków Zarządu, którzy są wybierani przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów.

 

§18

 1. W uzasadnionym przypadku, Walne Zebranie po przedstawieniu wniosku formalnego może odwołać Prezesa lub poszczególnych członków Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Organizacji.
 2. Do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, uprawniona jest grupa co najmniej 1/4 członków Organizacji.
 3. Wraz z odwołaniem Prezesa ustępują pozostali członkowie Zarządu.

 

§19

 1. Do kompetencji Prezesa Organizacji należy w szczególności:

1)  reprezentowanie Koła wobec władz KUL, a także w kontaktach zewnętrznych;

2)  prowadzenie zebrań Koła i Zarządu;

3)  ustalanie kompetencji członków Zarządu;

4)  przyjmowanie wniosków pod głosowanie i wprowadzanie ich w porządek Zgromadzenia;

 

2. Do zadań i kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1)  przyjmowanie w poczet członków Koła;

2)  kierowanie bieżącą pracą Koła.

 

§20

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Prezes Organizacji.
 3. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

 

§21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Organizacji.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych w czasie Zebrania bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Organizacji.
 3. W uzasadnionym przypadku, Walne Zebranie po przedstawieniu wniosku formalnego może odwołać członka Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Organizacji.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • przeprowadzenie kontroli działalności organów Organizacji oraz ocena jej zgodności z Regulaminem;
 • przedstawienie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Zebraniu;
 • rozpatrywanie odwołań członków Organizacji od uchwał Zarządu.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednogłośnie w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§22

 

Rozwiązanie Organizacji może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Organizacji lub na mocy uchwały Senatu.

 

§23

 

Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością kwalifikowaną 2/3 zwyczajnych członków przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Organizacji.

 

§24

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu stwierdzenia jego zgodności z przepisami prawa i Statutem KUL.
 2. Organizacja rozpoczyna działalność z dniem wpisania do rejestru organizacji studenckich.

 

Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące różnych modeli większości stosowanych w Regulaminach.

 

zwykła większość – więcej głosów „za” niż „przeciw”

bezwzględna większość – więcej głosów „za” niż zsumowane głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”

większość kwalifikowana – z góry określona wymagana liczna głosów „za”, najczęściej stosowane kwalifikowane większości to 2/3 lub 3/4 głosów względem ilości oddanych głosów

 

Lp.

„Za”

„Przeciw”

Wstrzymujące

Zwykła większość

Bezwzględna większość

Kwalifikowana większość 2/3

1

3

5

4

 3 < 5

Negatywna

 3 < 5 + 4

Negatywna

2/3*12=8

 5 < 8

Negatywna

2

5

3

4

 5 > 3

Pozytywna

 5 < 3 + 4

Negatywna

2/3*12=8

 5 < 8

Negatywna

3

7

3

2

 7 > 3

Pozytywna

 7 > 3 + 2

Pozytywna

2/3*12=8

 7 < 8

Negatywna

4

9

2

1

 9 > 2

Pozytywna

 9 > 2 + 1

Pozytywna

2/3*12=8

 9 > 8

Pozytywna

 

Zalecane jest by decyzje w podstawowych kwestiach były podejmowane zwykłą większością głosów; sprawy wyższej rangi, a także decyzje personalne bezwzględną większością głosów; sprawy najwyższej wagi (rozwiązanie lub zawieszenie działalności organizacji większością kwalifikowaną 2/3 lub 3/4.

 

Załącznik nr 1 – Logo organizacji:

 

 

 

 

 

Autor: Alicja Kornicka

 

Odstępuję od praw autorskich i wyrażam zgodę na używanie logo przez Koło Naukowe Studentów Prawa w Biznesie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

 

 

Załącznik nr 2 - Deklaracja członkowska 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRAWA W BIZNESIE

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych (nadzwyczajnych*) Koła Naukowego Studentów Prawa w Biznesie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu KNSPWB KUL oraz uchwał Zarządu Koła.   

 

.........................................................                          ...................................................................

                         miejscowość, data                                                                                                          czytelny podpis

 

* niepotrzebne skreślić

 

3.               DANE PERSONALNE

 

1...............................................................................................................................

imię, nazwisko

 

2...............................................................................................................................

wydział, kierunek, rok studiów, nr albumu

 

3...............................................................................................................................

adres

 

5...............................................................................................................................

telefon

 

6...............................................................................................................................

adres  e – mail

 

 

Przyjęto do Koła Naukowego Studentów Prawa w Biznesie KUL dnia ..................................................................

 

                                                                                         Za Zarząd :.................................................................................................

 

Przynależność do Koła Naukowego Studentów Prawa w Biznesie KUL oraz pełnione w nim funkcje:

 

…………………….....................................................................................................................................................

 

                                                                                                                Za Zarząd :............................................................................

 

Skreślono z listy członków Koła Naukowego Studentów Prawa w Biznesie KUL dnia ....................... r. z powodu

 

.....................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                Za Zarząd :................................................................................................

 

 

 

Nr deklaracji:......../................

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”

Autor: Marzena Dańko
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2016, godz. 19:22 - Marzena Dańko