1 (14) 2012

 

TABLE OF CONTENTS

 

Table of Contents (PDF)

 

Foreword [to vol. 1 – 1979] (Rev. Józef Krukowski)

From Editorial Staff (Rev. Mirosław Sitarz)

 

ARTICLES

 

Norms for Christians

 

Michał Grochowina

Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [STRESZCZENIE]

Celibacy obligation for clerics according to the Code of Canon Law of 1983 [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Anna Słowikowska

Uczestnictwo w liturgii Mszy św. – pojęcie i wymogi [STRESZCZENIE]

Participation in the liturgy of the Holy Mass – concept and requirements [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Hierarchical Constitution of the Church

 

Emilia Bołtromiuk

Rola Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w stosowaniu prawa kanonicznego [STRESZCZENIE]

The meaning of the Pontifical Council for Legislative Texts in canon law application [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Grzegorz Delmanowicz

Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. dotyczących kompetencji pasterzy Kościoła w zakresie środków społecznego przekazu w Dyrektorium o pasterskim posługiwaniu biskupów Apostolorum successores [STRESZCZENIE]

Adoption of norms of the Code of Canon Law of 1983 concerning the competences the pastors of the Church for instruments of social communication in Directory for the pastoral ministry of bishops Apostolorum Successores [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Mariola Lewicka

Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące munus docendi [STRESZCZENIE]

Legislative competences of the conference of bishops as regards munus docendi [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Agnieszka Romanko

Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.   [STRESZCZENIE]

Mediation council in the Code of Canon Law of 1983 [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Mariusz Sitko

Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących [STRESZCZENIE]

The Pastoral Care of the Apostolic See concerning of Migrants and Itinerant People in the contemporary world [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Sylwia Tyl

Przepisy prawne o sanktuariach w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Pierwszym Synodzie Diecezji Kaliskiej (2007-2009) [STRESZCZENIE]

The legal norms concerning shrines in the Code of Canon Law of 1983 and in the First Synod of Diocese of Kalisz (2007-2009) [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Public Church Law

 

Stanisław Kawa

Kanoniczny status misji sui iuris na przykładzie misji w Uzbekistanie [STRESZCZENIE]

Canonical status of the sui iuris mission on the example mission in Uzbekistan [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Agata Warmuz

Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w partykularnym prawie polskim [STRESZCZENIE]

Pious wills as a means of acquisition of the temporal goods  in the Code of Canon Law and the particular Polish law [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Aleksandra Zonik

Nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w polskim Konkordacie z 1993 r. [STRESZCZENIE]

Teaching of religion in the Code of Canon Law of 1983 and in the Polish Concordat of 1993 [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Procedural Law

 

Magdalena Kołbuc

Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i instrukcji procesowej Dignitas connubii [STRESZCZENIE]

Prohibition of entering a marriage in the Code of Canon Law of 1983 and in Instruction Dignitas Connubii [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Marcin Królik

Zadanie votum separatum w procesie poszukiwania prawdy obiektywnej [STRESZCZENIE]

Votum separatum in a process of search for the objective truth [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Criminal Law

 

Magdalena Tacikowska

Przestępstwo eutanazji w prawodawstwie Kościoła katolickiego  [STRESZCZENIE]

Crime of euthanasia in the catholic Church legislation [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

Urszula Wasilewicz

Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.  [STRESZCZENIE]

Genesis of can. 1370 of the Code of Canon Law of 1983 [SUMMARY]

» Full Text (PDF)

 

REVIEWS

 

The Public Church Law. Selection of sources, ed. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki, Lublin: Publisher KUL 2012 (Urszula Wasilewicz)

» Full Text (PDF)

 

REPORTS

 

Sylwia Tyl, International Scientific Conference on the beginning of the Year of Faith "Porta Fidei. Transmission of the faith in the Church law", Lublin, October 18, 2012

» Full Text (PDF)

 

Kinga Przepiórka, Scientific Conference "Law career paths of Alumni of the Faculty of Law of the Catholic University of Lublin", Lublin, November 10, 2012

» Full Text (PDF)

 

Agnieszka Romanko, Scientific Symposium "Freedom of faith and obedience to the law", Kracow, November 14, 2012

» Full Text (PDF)

 

Sylwia Tyl, Nationwide Scientific Conference "Religion and ethic in public education", Warsaw, November 16, 2012

» Full Text (PDF)