25 (2015), no. 2

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Aneta Biały

Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu według regulacji prawnych obowiązujących w Polsce (wybrane aspekty)
Excise tax on the intra-Community acquisition of the vehicle in legal regulations in Poland (selected aspects) [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Joanna Dzierżanowska, Joanna Studzińska

Kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

Criteria of evaluation of expert evidence in the jurisprudence of courts and the Supreme Court [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Lidia K. Jaskuła

Ograniczenia telewizyjnej reklamy produktu leczniczego w prawie polskim

Reflections on TV advertising of a medicinal product in polish law [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Hanna Witczak

Troska o stan zdrowia podopiecznego jako element pieczy nad osobą w stosunku prawnym opieki nad pełnoletnim ubezwłasnowolnionym całkowicie

Care for medical condition of the charge as the part of care institution for completly incapacitated individuals [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Wiesław Bar

Sprawa beatyfikacyjna Sługi Bożego Józefa Marii Haro Salvadora (1904-1965) - współczesnego wzoru zaangażowania i odpowiedzialności społecznej

Case of beatification of the Servant of God Joseph Maria Haro Salvador (1904-1965) - contemporary exemplar of involvement and social responsibility [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Sylwester Kasprzak

Prawnokanoniczne implikacje nakazu misyjnego

Legal and canonical implications of the missionary mandate [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Agnieszka Romanko

Teologiczne podstawy mediacji w prawie kanonicznym

Theological foundations of mediation in canon law [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

 

Administration

 

Agnieszka Kruszewska-Gagoś

Wybór oferty najkorzystniejszej jako cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Choosing the most advantageous tender as an objective of public contract awarding procedure [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Przemysław Czarnek, Wolność gospodarcza - pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2014 (Dariusz Dudek)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Anna Słowikowska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich - 25 lat od promulgacji”, Lublin, 26 marca 2015 roku

 

» Full text (PDF)