4 (17) 2015, no. 2

TABLE OF CONTENTS

Table of Contents (PDF)

 

Od Redaktora Naczelnego (ks. Mirosław Sitarz

From the Editor-in-chief

Le mot du Rédacteur en chef

 

ARTICLES

 

General Norms and Temporal Goods of the Church

 

Magdalena Dziewicka

Zwyczaj w prawie kanonicznym i w prawie polskim [STRESZCZENIE]

Custom in the Canon Law and in the Polish Law [SUMMARY]

La coutume en droit canonique et en droit polonais 

» Full Text

 

Paweł Kaleta

Władza nadzorowania zarządzaniem dobrami kościelnymi (kan. 1276 § 1-2) [STRESZCZENIE]

Supervisory Authority of the Ordinary Concerning Ad­ministration of Ecclesiastical Goods (can. 1276 § 1-2)  [SUMMARY]

L’autorité de superviser l’administration des biens ecclésiastiques (can. 1276 § 1-2) 

» Full Text

 

Constitutional Law

 

Justyna Krzywkowska

Wybrane aspekty posłannictwa wiernych świec­kich według Kodeksu Prawa Kanonicznego [STRESZCZENIE

Selected Aspects of the Mission of Lay People According to the Code of Canon Law

  [SUMMARY]

Les certains aspects de la mission des fidèles laïcs selon le Code de Droit Canonique

» Full Text

 

Robert Kaszak

Kompetencje kanclerza kurii diecezjalnej dotyczące archiwum według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku  [STRESZCZENIE]

The Duties of the Chancellor of the Diocesan Curia Re­garding the Archive According to the 1983 Code of the Canon Law  [SUMMARY]

Les compétences de chancelier de la curie diocésaine pour les archives selon le Code de Droit Canonique de 1983 

» Full Text

 

Rafał Zaleski

Prawne aspekty przejścia zakonnika z jednego insty­tutu zakonnego do innego  [STRESZCZENIE]

Legal Aspects of Transferring of a Religious from one Institute to Another  [SUMMARY]

Les aspects juridiques de la transition d’un religieux d’un institut religieux à un autre 

» Full Text

 

Sacramental Law

 

Michał Aniszewski

Wpływ epilepsji na ważność małżeństwa kano­nicz­nego [STRESZCZENIE]

Effects of Epilepsy in the Context of the Validity of the Marriage [SUMMARY]

L’influence de l’épilepsie sur la validité du mariage canonique  

» Full Text

 

Piotr Wierzbicki

Znaczenie okresu propedeutycznego w formacji kan­dydatów do kapłaństwa  [STRESZCZENIE]

The Meaning of Propedeutic Period in the Forma­tion of Candidates for Priesthood  [SUMMARY]

L’importance de la période propédeutique dans la formation des candidats au sacerdoce 

» Full Text

 

Criminal Law

 

Anna Darnowska

Wymiar kary przy zbiegu przestępstw w prawie karnym kanonicznym i kara łączna w polskim prawie karnym  [STRESZCZENIE]

The Penalty in the Coincidence of Crime in Criminal Canonical Law and the Total Penalty in Polish Criminal Law  [SUMMARY]

La peine à l’intersection des infractions en droit pénal et totale peine canonique dans le droit pénal polonais 

» Full Text

 

Paweł Głuchowski

Kanoniczna odpowiedzialność za dokonanie prze­­stępstwa aborcji (kan. 1398) w kontekście przesłanek dopusz­czal­no­ści przerywania ciąży w prawie polskim  [STRESZCZENIE]

The Canonical Responsibility for a Crime of Abortion (can. 1398) in the Context of Permissibility of Abortion in Polish Law [SUMMARY]

La responsabilité canonique pour un crime de l’avortement (can. 1398) dans le contexte des conditions pour permettre l’avortement en droit polonais 

» Full Text

 

Jerzy Nikołajew

Prawo osób pozbawionych wolności do wyżywienia przygotowanego według wymogów religijnych. Regulacje norma­tywne a trudności praktyczne  [STRESZCZENIE]

The Right of Persons Deprived of their Liberty to Have their Food Prepared According to the Religious Require­ments. Normative Regulations and Practical Impediments  [SUMMARY]

Le droit des personnes privées de leur liberté à la nourriture préparée selon les exigences religieuses. Réglementations normatives et les difficultés pratiques 

» Full Text

 

Theory of Law and Law on Religion

 

Katarína Šangalová

Stosowanie zróżnicowanych wartości w proce­sie kanonicznym i cywilnym [STRESZCZENIE]

Application of Different Values in Canon and Civil Process  [SUMMARY]

L’application des valeurs différenciées dans le processus canonique et civile 

» Full Text

 

Agnieszka Romanko

Ekspozycja chusty islamskiej przedmiotem roz­strzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  [STRESZCZENIE]

Wearing Islamic Headscarf in the Jurispru­dence of the European Court of Human Rights [SUMMARY]

L’exposition du voile islamique sous réserve des décisions de la Cour Européenne des Droits de L’Homme 

» Full Text

 

REVIEWS

 

Paweł Zając, Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015 (Agnieszka Romanko

» Full Text

 

REPORTS

 

Anna Słowikowska

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ko­deks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 6 czerwca 2015 roku 

4th National Scientific Conference „The Code of Canon Law in the Research of Young Scientists”, Lublin, 6th of June 2015 

IV-ème Conférence scientifique national Le Code de Droit Canonique à la recherche de jeunes scientifiques, Lublin, 6 juin 2015 

» Full Text

 

Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz

Międzynarodowa Konfe­ren­cja Naukowa Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach kon­stytu­cji, Lublin, 4-5 września 2015 roku 

International Scientific Conference „The Terms and Relations in Bilingual Texts of the Constitutions”, Lublin, 4th-5th of September 2015 

Conférence scientifique international Termes et relations dans les textes constitutionnels bilingues, Lublin, 4-5 septembre 2015

» Full Text