Buy

now

 

 

7 (20) 2018, no. 2

TABLE OF CONTENTS

 

Table of Contents pdf_small

 

Mirosław Sitarz orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0001-7596-8508

Od Redaktora Naczelnego

From the Editor-in-chief

 

ARTICLES

 

History of Law
 

Jitka Jonová orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0002-3936-6515

Modification of the Statutes of the Metropolitan Chapter of Olomouc and the Appointment of the Vacant Canons in Connec­tion with the Issue of the 1917 Code of Canon Law

» Full Text pdf_small

 

Vasyl Plakhotka orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0003-2429-6144

Recepcja norm kodeksowych w Synodzie Łuckim z 1927 roku

Reception of the Code at the 1927 Synod of Lutsk

» Full Text pdf_small

 

Constitutional Church Law

 

Mariusz Bakalarz orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0001-6942-4563

Wpływ ustroju prawnego Kościoła łacińskiego na kształtowanie się aktualnego porządku prawnego katolickich Kościo­łów wschodnich na przykładzie urzędów protosyncela i syncela

Influence of the Legal System of the Latin Church on Formation of the Current Legal Order of the Eastern Catholic Churches as Illustrated by the Offices of protosyncellus and syn­cellus

» Full Text pdf_small

 

Joanna Przybysławska orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0003-3525-0002

Metropolitalne organy władzy w Kodeksie Pra­wa Kanonicznego z 1983 roku

Metropolitan’s Authority in the 1983 Code of Canon Law

» Full Text pdf_small

 

The Sanctifying Function of the Church and Matrimonial Church Law

 

Marcin Bider orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0001-9446-1753

Vir baptizatus podmiotem święceń diakonatu w Kode­k­sie Prawa Kanonicznego w ujęciu historyczno-prawnym

Vir baptizatus as the Subject of Ordination of the Dia­co­nate in the Code of Canon Law Seen from a Historical-Legal Per­spective

» Full Text pdf_small

 

Angelo Dąbrowski orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0003-0547-1429

Zawieranie małżeństw mieszanych pomiędzy wier­nymi Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Conclusion of Mixed Marriages Between the Faith­ful of the Roman Catholic Church and the Polish Catholic Church of the Republic of Poland

» Full Text pdf_small

 

Malwina Kędracka orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0002-6943-8268

Ewolucja kodeksowych uregulowań dotyczących duszpasterskiej opieki nad małżeństwami mieszanymi

Evolution of the Codex Regulations Concerning Pastoral Care of Mixed Marriages

» Full Text pdf_small

 

Daniel Przygoda orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0001-9142-1094

Problematyka dopuszczenia do Komunii św. osób ży­jących w tzw. sytuacjach nieregularnych

Availability of the Holy Communion to People Living in the So-Called Irregular Situations

» Full Text pdf_small

 

Kamil Rutecki orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0002-3207-5846

Wpływ schizofrenii na zdolność konsensualną do za­warcia małżeństwa

Implications of Schizophrenia on the Consensual Ca­pa­bility to Enter into Marriage

» Full Text pdf_small

 

Lucjan Świto orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0002-6392-4599

Małgorzata Tomkiewicz orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0001-8854-2928

Matrimonium per procura w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 roku – zarys prawno­porównawczy

Matrimonium per procura in the 1917 and 1983 Codes of Canon Law – a Comparative Outline

» Full Text pdf_small

 

Criminal and Public Church Law

 

Natalia Grochowska orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0002-3106-0335

Pojęcie świadka w kanonicznym i polskim postę­powaniu karnym

The Definition of Witness in Canonical Criminal Procedure and Polish Criminal Procedure

» Full Text pdf_small

 

Agnieszka Romanko orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0001-9206-747X

Geneza i przedmiot Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku

The Origin and Subject of the 1993 Concordat Between the Holy See and the Republic of Poland

» Full Text pdf_small

 

Mirosław Sitarz orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0001-7596-8508

Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II

Identity of Europe in the Teaching of John Paul II

» Full Text pdf_small

 

Ireneusz Skubiś

Troska Prymasa Wyszyńskiego o tożsamość kultu­ro­wą Europy

Primate Wyszyński’s Concern for the Cultural Iden­ti­ty of Europe

» Full Text pdf_small

 

REPORTS

 

Malwina Kędracka orcid_16x161 https://orcid.org/0000-0002-6943-8268

II Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Chri­sti» Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II. Sesja IV: Prawo a wartości w Europie, Lublin, 17 października 2018 roku

II International Congress of the Movement «Eu­ro­pa Christi» The vision of Europe according to St. John Paul II. IV Ses­sion: Law and values in Europe, Lublin, 17th of October 2018

» Full Text pdf_small