Logo UE Logo projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
SWG "Language Bridges" within the RFO "Change on Borders"
Opis projektu

Wielojęzyczność i wielokulturowość w europejskich regionach przygranicznych
Region Lubelski leżący na pograniczu wielu kultur, religii oraz języków i będący rodzajem mostu pomiędzy Europą Zachodnią a Ukrainą, stanowi interesujący i godny uwagi obiekt badawczy dla badań socjolingwistycznych mających na celu promocję integracji społecznej pomiędzy regionami granicznymi, bliższe kontakty między obywatelami, pogłębienie wielorakich treści związanych z wielokulturowością i wielojęzycznością, wymianę doświadczeń związanych z różną kondycją regionów partnerskich i informacji pomiędzy wielojęzycznymi regionami, lepsze zrozumienie, kooperację i integrację ludności żyjącej na terenach przygranicznych. Warunkiem uzyskania optymalnych wyników integracji jest skonsultowanie i porównanie używanych metod, technik i technologii z innymi regionami europejskimi mającymi również charakter obszarów przygranicznych - Tyrol Południowy, kanton Bazylea w Szwajcarii, Alzacja, Grecja oraz Navarra – biorących udział w programie Chang of Borders zainicjowanego przez Wspólnotę INTEREGG IIIC - i poszukującymi rozwiązań w podobnych kwestiach. Jedynie porównanie doświadczeń może przyśpieszyć i ułatwić integrację społeczną obywateli Lubelskiego Regionu przygranicznego.
Główne aspekty projektu:

 • Promocja interkulturowości w kształceniu i nauczaniu poprzez naukę języków obcych nowożytnych używanych na terenach graniczących z Regionem Lubelskim: ukraiński i rosyjski.
 • Wzbudzenie zainteresowania oraz zwiększenie motywacji do nauki języków używanych przez obywateli państw graniczących z Regionem Lubelskim za pomocą wprowadzenia nowych technologii, innowacyjnych technik i metod takich jak power point, nauczanie audiowizualne, Computer Assisted Language Learning (CALL) etc.
 • Uświadamianie konieczności nauki języków obcych i stosowna reklama zachęcająca do wielojęzyczności.

Proponowane działania i zagadnienia realizowane w poszczególnych etapach projektu:

 • Przeprowadzenie ankiet na temat stosunku do języków krajów sąsiadujących ze sobą oraz stanu znajomości tych języków. Badania ankietowe powinny obejmować różne stopnie nauczania i szczeble kształcenia począwszy od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum i liceum, a skończywszy na szkolnictwie wyższym i uniwersyteckim.
 • Dydaktyka języków obcych: Przeprowadzenie badań na temat metodyki nauczania języków obcych w różnych ośrodkach kształcenia (kursy językowe, szkoły językowe, szkoły podstawowe, szkoły średnie, uczelnie wyższe, inne placówki kulturalne).
 • Promocja interkulturowości: organizowanie kiermaszów książki z materiałami do nauki języków krajów obszarów przygranicznych, organizowanie wystaw, dwu- lub wielojęzycznych odczytów autorskich i dyskusji panelowych, wykładów gościnnych, warszatatów w szkołach i instytucjach kulturalnych.
 • Organizowanie konferencji mających na celu prezentację nowych technik, technologii i metod nauczania języków obcych.
 • Utworzenie strony internetowej umożliwiającej dialog interkulturowy i wielojęzykowy. Rozwinięcie w internecie nowych form elektronicznych materiałów językowych oraz opracowanie CD.
 • Stworzenie odpowiedniej infrastruktury i wyposażenia niezbędnego do realizacji optymalnego użycia nowych metod i środków informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu języków obcych: laboratorium językowe, medioteka (biblioteka multimedialna)
 • Sprawozdania z wyników badań i stanu wiedzy językowej w prasie lokalnej oraz sporządzanie rocznych raportów do prasy wydawanej na terenie europejskich regionów partnerskich.
 • Wspólne stałe publikacje oraz audycje telewizyjne i radiowe na temat kultury i historii obszarów przygranicznych.