Logo UE Logo projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
SWG "Language Bridges" within the RFO "Change on Borders"
Realizatorzy projektu

Marzena Górecka,
goreckaur. 1964 w Lublinie, w 1995 r. ukończyła studia na trzech kierunkach, Filologia germańska, Literatura włoska, Historia kościoła, na Uniwersytecie w Zurychu (Szwajcaria). W 1999 r. na podstawie pracy Das Bild Marias in der deutschen Mystik des Mittelalters (Bern: Lang 1999) uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie w Zurychu. Od 1999 pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Germańskiej KUL. Obecnie kończy habilitację z zakresu literatury szwajcarskiej okresu międzywojennego. Jest autorką ponad 15 artykułów i redaktorką 3 książek. Wygłosiła referaty na 10 międzynarodowych konferencjach i 4 wykłady gościnne w Niemczech i Szwajcarii. Sprawuje funkcję koordynatora studiów licencjackich z zakresu filologii germańskiej w Tomaszowie Lub., opiekuna Koła Naukowego Germanistów, egzaminatora języka niemieckiego przy przewodach doktorskich na Wydziale Teologii oraz Nauk Społecznych KUL. Dziedziny badań: Niemiecko- i włoskojęzyczna mistyka średniowiecza, niemiecko- i włoskojęzyczna literatura szwajcarska, translatoryka (tłumaczenie literatury pięknej), interkulturowy aspekt języków obcych.
Janina Marta Zabielska
zabielskaur.1976, stopień magistra socjologii zdobyła w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL). Kończy studia doktoranckie w Instytucie Socjologii KUL. Jej badania koncentrują się na szeroko rozumianej polityce społecznej, ze szczególnym uwzglednieniem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Oprócz pracy badawczej jest nauczycielem akademickim. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z makrostruktur społecznych. Poza tym interesuje się językami obcymi. Jest to także jeden z powodów uczestnictwa w projekcie.
e-mail: yanca@poczta.fm
Paweł Komarynski
komarynskiur. 1981, pochodzi z Jampola w Ukrainie (Obwód Chmielnicki). Ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologii KUL. Obecnie student trzeciego roku studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii KUL. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu polskiej polityki zagranicznej wobec Ukrainy i jej wpływu na mniejszości narodowe w tych dwóch krajach.
Praca przy projekcie pozwala mu na poszerzenie wiedzy na temat życia mniejszości narodowych w Polsce – zwłaszcza związanych z językami.
e-mail: komarynski@wp.pl
Kamil Dębiński
debinskiur. 1977, ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomii KUL, o specjalizacji Finanse i bankowość. Uczestnik czwartego roku studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii KUL i w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. Praca doktorska, pisana pod kierunkiem Prof. Stanisława Cieśli, skupia się na zagadnieniach funkcjonowania samorządu regionu na przykładzie województwa lubelskiego. Główne zainteresowania to: matematyka, kwestie związane z rozwojem samorządu terytorialnego w Polsce, problemy procesu konsolidacji polskiego systemu bankowego.
e-mail: kdebinski1@wp.pl
Adam Tadeusz Ustrzycki
ustrzyckiWykształcenie:
Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, obrona dn. 26 kwietnia 2006r.

01.10.2001r.–23.06.2006r. doktorant na Wydziale Nauk Społecznych KUL, specjalność socjologia.

01.10.2001r.–30.06.2005r. stypendysta Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.

01.10.1995r.–30.06.2000r. studia magisterskie na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego (specjalność: Politologia i Nauki Społeczne).

Doświadczenie zawodowe

Od czerwca 2005r. praca w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL przy międzynarodowym projekcie badawczym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej: „LANGUAGE BRIDGES a Sub-theme Working Group of the Interreg IIIC” – pół etatu.

Od lutego 2002r. do kwietnia 2002r. staż naukowy w Akademii Mohylańskiej w Kijowie.

Od lutego 2003r. do czerwca 2003r. samodzielne przeprowadzenie badań ankietowych na Ukrainie (w obwodach: lwowskim, tarnopolskim, żymierskim i kijowskim) do pracy doktorskiej: „Tożsamość społeczno-kulturowa Polaków w niepodległej Ukrainie”.

Zainteresowania naukowe

Tożsamość społeczno-kulturowa (etniczna, religijna, obywatelska, regionalna i lokalna).

Społeczności lokalne.

Mniejszości narodowe, etniczne.

Analiza statystyczna.

e-mail: adam.ustrzycki@poczta.fm
Anna Krzywicka-Ustrzycka
krzywicka_ustrzyckaWykształcenie:

ur. 1977r. w Lublinie, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym UMCS na kierunku filologia ukraińska.

W latach 2001-2005 stypendystka Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie.

W marcu 2002r. sprawowała funkcję międzynarodowego obserwatora przebiegu wyborów parlamentarnych na Ukrainie (Kijów).

W marcu 2006r. na podstawie pracy „Środki stylizacji językowej w wybranych ukraińskich powieściach historycznych XX wieku” uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ukrainistycznego.

Autorka 7 publikacji, 7 wystąpień na konferencjach naukowych, w tym 4 na międzynarodowych. Zainteresowania: język, kultura, literatura Ukrainy.

Współpraca przy projekcie KUL polega na opracowaniu Kursu języka ukraińskiego on-line.

e-mail: anna.krzywicka@wp.pl