Full version

Vol. 1/2000

ARTYKUŁY/ARTICLES

Henryk Misztal (KUL)
Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców do religijnego wychowania dzieci p. 5-20
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL)
Nauczanie religii w Polsce Ludowej p. 21-36
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL)
Skierowanie do nauczania religii p. 37-47
Full_Text.pdf
Waldemar Janiga (Krosno)
Zasady awansu zawodowego nauczycieli religii p. 49-64
Full_Text.pdf
Obowiązujące akty prawne dotyczące nauczania religii w szkole p. 65-100
Piotr Stanisz (KUL)
Status ubezpieczeniowy osób duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy p. 101-116
Full_Text.pdf
Marta Ordon (KUL)
Represje władz komunistycznych wobec lubelskiej placówki Zgromadzenia Sług Jezusa p. 117-142
Full_Text.pdf
Paweł Smoleń (KUL)
Ulgi mieszkaniowe w podatku dochodowym od osób fizycznych p. 143-158
Full_Text.pdf
Michalina Duda (KUL)
Obligatoryjne zwolnienie podmiotowe od podatku VAT p. 159-172
Full_Text.pdf
Monika Münnich (KUL)
Kontrola podatkowa: prawa i obowiązki stron postępowania p. 173-190
Full_Text.pdf