WARUNKI I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH

 

 1. Informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla zdających:
 1. niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie o dysfunkcji,
 2. chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza,
 3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Rodzaj dostosowania warunków i formy egzaminu zależy od rodzaju dysfunkcji zdających. Mogą to być zdający:
 • słabo widzący,
 • słabo słyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie),
 • z chorobami przewlekłymi,
 • z dysgrafią i dysortografią.

 

3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z         języka polskiego jako obcego może polegać na:

 

a. wydłużeniu czasu egzaminu pisemnego i/lub ustnego,

b. korzystaniu w czasie egzaminu ze specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń           technicznych,

c. dostosowaniu miejsca egzaminu do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.

 

 1. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinien złożyć stosowny wniosek do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w wybranym ośrodku, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie komisji lekarskie o dysfunkcji.

 

 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, po stwierdzeniu kompletności przedstawionych przez zdającego dokumentów, informuje sekretariat PKdsPZJPjO o konieczności dostosowania arkuszy egzaminacyjnych.

 

 1. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdających:

 

 

 

RODZAJ DYSFUNKCJI

SPOSOBY DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU

EGZAMIN PISEMNY

EGZAMIN USTNY

Zdający słabo słyszący

▪         korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu

▪         wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut

 

▪         wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut

 

Zdający słabo widzący

▪         dostosowanie testów egzaminacyjnych (czcionka Arial 16 pkt.)

▪         wydłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 10 minut

▪         korzystanie z przyborów optycznych

▪         odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy

▪         w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów

▪         dostosowanie zestawów egzaminacyjnych (odpowiednio powiększone ilustracje, czcionka Arial 16 pkt.)

▪         wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 5 minut

▪         w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów,

Zdający z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych

▪         dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego

 

▪          dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego

 

Zdający z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie)

 

▪         uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedzi

▪         wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut

Zdający z chorobami przewlekłymi

▪         dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

▪         możliwość korzystania z leków

 

▪         dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

▪         możliwość korzystania z leków

Zdający z dysgrafią i dysortografią

▪         zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania wypowiedzi pisemnej