Informacje ogólne:

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw 2016 poz. 405 tom 1).

 

Sprawności:

Przedmiotem oceny są następujące sprawności:

  • Rozumienie ze słuchu
  • Rozumienie tekstów pisanych
  • Poprawność gramatyczna
  • Pisanie
  • Mówienie

 

Poziomy egzaminu:

Egzaminy certyfikatowe na przeprowadzane są obecnie na trzech poziomach zaawansowania językowego:

  • B1 – progowy
  • B2 – średni ogólny
  • C1 – efektywna biegłość użytkowa