Część pisemna egzaminu odbywa się w sobotę, a ustna w niedzielę.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu dla poziomów B1, B2 i C1:

 

 

B1

B2

C1

Rozumienie ze słuchu

25 minut

30 minut

30 minut

Rozumienie tekstu pisanego

45 minut

60 minut

60 minut

Poprawność gramatyczna

45 minut

60 minut

60 minut

Pisanie

75 minut

90 minut

90 minut

Mówienie

15 minut

15 minut

20 minut

 

 

Rozumienie ze słuchu

obejmuje 4-5 zadań sprawdzających stopień zrozumienia słuchanego tekstu. Zdający słuchają nagrań 1 lub 2 razy i rozwiązują zadania, zaznaczając prawidłowe odpowiedzi, uzupełniając luki w tekście lub odpowiadając na pytania. Wszystkie informacje wyjaśniające przebieg egzaminu i zasady postępowania znajdują się na nagraniach.

 

Rozumienie tekstu pisanego

obejmuje 4-5 zadań sprawdzających globalne, selektywne i szczegółowe rozumienie tekstów (teksty jednozdaniowe, akapity, dłuższe teksty). Po przeczytaniu tekstów zdający zaznaczają bądź udzielają właściwych odpowiedzi na pytania dotyczące każdego z nich.

 

Poprawność gramatyczna

obejmuje 8-10 zadań sprawdzających umiejętność praktycznego użycia poprawnych form gramatycznych. Zadania polegają na rozpoznaniu i zaznaczeniu bądź utworzeniu i wpisaniu prawidłowej formy gramatycznej.

 

Pisanie

Zdający wybierają jeden z dwóch lub trzech zestawów zadań i piszą teksty zgodnie z poleceniami. Tematy zadań nie wymagają wiedzy specjalistycznej. Ta część egzaminu sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

 

Mówienie

Zdający losują jeden z trzech zestawów (każdy składa się z dwóch lub trzech zadań) oraz formułują wypowiedzi ustne w oparciu o różnorodne materiały – tekstowe i ikonograficzne. Wypowiedź egzaminacyjną poprzedza krótkie przygotowanie do odpowiedzi.

 

 

Po każdej części egzaminu pisemnego przewidziana jest około 10-15-minutowa przerwa.

 

 

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

 

Dokładny opis standardów dostępny jest na stronie:

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html

 

Standardy opisane są w części II rozporządzenia:

  • dla poziomu B1 – punkt E
  • dla poziomu B2 – punkt F
  • dla poziomu C1 – punkt G

 

 

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

 

Informacje, w jaki sposób przygotować się do egzaminu, są dostępne na stronie:

 http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu

 

Przykładowe testy znajdują się na stronie:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu/przykladowe-testy

 

 

KRYTERIA OCENY

 

Warunkiem zdania egzaminu:

- na poziomie B1 jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu,

- na poziomie B2 i C1 jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu.

 

Wynik egzaminu ustalany na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej przedstawiany jest w procentach w suplemencie do certyfikatu.