Artykuł zaczerpnięty z Bazy Wiedzy z Poradnika Biura Karier KUL (LINK)Wielu studentów pisząc e-mail do prowadzącego zajęcia lub przygotowując zaproszenia na konferencje, boryka się z problem, jakich form przy zwrotach adresatywnych używać. Z odpowiedzią spieszą nam eksperci z Poradni Internetowej PWN.


Zwroty adresatywne w listach i różnego typu podziękowaniach

 

Według Pani Prof. dr hab. Małgorzaty Marcjanik są dwie funkcje użycia form adresatywnych:

  1. Funkcja pierwsza to użycie tytułu naukowego jako adresu (na kopercie, na formularzu, w piśmie urzędowym itp.). Wówczas - – napiszemy:

          Sz. Pan / Sz. Pani Prof. dr hab. (imię i nazwisko) – forma bardziej oficjalna

          Szanowny Pan / Szanowna Pani Profesor (imię i nazwisko) – mniej oficjalnie.

  1. Funkcja druga dotyczy zwrócenia się do adresata w tekście podziękowania, zaproszenia itp. Piszemy bez nazwisk i bez skrótów dr hab. – podobnie jak w rozmowie bezpośredniej, w której nie powiemy przecież „Dziękuję pani profesor Kowalskiej za poświęcenie mi czasu” czy „Zapraszam pana profesora doktora habilitowanego na promocję mojej książki”.Wtedy należy użyć wyłącznie nazwy tytułu wraz z formą Pan / Pani:

     

    Dziękujemy Pani Profesor,

    Mamy zaszczyt zaprosić Pana Profesora

 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów stoi na stanowisku, że umieszczanie w powszechnie używanych drukach (bilety wizytowe, druki firmowe) skrótu Prof. przed nazwiskiem może dotyczyć wyłącznie osób posiadających tytuł profesora nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przed nazwiskiem mogą być również umieszczane posiadane stopnie, np.:

 

prof. dr hab. Jan Kowalski

 

W przypadku osób zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, fakt ten powinien być przedstawiany za lub pod nazwiskiem, z wyraźnym zaznaczeniem jakiej szkoły wyższej on dotyczy, np.:

 

dr hab. Jan Kowalski prof. SGGW

 

dr hab. Jan Kowalski

profesor SGGW

 

Do profesora nadzwyczajnego zwracamy się zgodnie z zajmowanym przez niego stanowiskiem – Pani / Panie Profesor / Profesorze. Natomiast nie wolno pisać przed nazwiskiem takiej osoby: prof.dr. Hab. Poprawny zapis:

Prof.nadzw.dr hab.

Dr hab. Imię i Nazwisko prof. (skrót nazwy uczelni np. UW).

 

Tytulatura

Formy tytulatury na kopertach i na drukach zaproszeń są zasadniczo jednakowe. Na drukach pomija się na ogół dane adresowe. Oto one:

 

REKTOR:

Jego Magnificencja (bądź JM)

Prof. dr hab. [imię i nazwisko]

[nazwa uczelni]

lub

Szanowny Pan (bądź Sz. Pan)

Rektor [nazwa uczelni - w dopełniaczu, np. Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Prof. dr hab. [imię i nazwisko]

 

PROREKTOR:

Szanowny Pan (bądź Sz. Pan)

Prof. dr hab. (bądź inny stopień naukowy, zawsze pisany wielką literą) [imię i nazwisko]

Prorektor do spraw... (np. Nauki)

[nazwa uczelni]

 

DZIEKAN:

Szanowny Pan (bądź Sz. Pan)

Dziekan Wydziału [nazwa wydziału] [nazwa uczelni]

[stopień naukowy - wielką literą] [imię i nazwisko]

 

PRODZIEKAN:

Szanowny Pan (bądź Sz. Pan)

Prodziekan Wydziału [nazwa wydziału] do spraw...

[stopień naukowy] [imię i nazwisko]

 

Listy kierowane do konkretnych osób zatrudnionych w instytucjach adresujemy, rozpoczynając od imienia i nazwiska adresata. Na przykład:

 

Sz. Pani

Beata Nowak

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

[ulica z numerem]

[Poznań z kodem pocztowym]

 

Są firmy, które proszą o umieszczanie na kopercie nazwy jednostki organizacyjnej, np. Dział Obsługi Klienta, poniżej adresu. Wówczas imię i nazwisko adresatki można podać po nazwie tej jednostki.

 

Rozpoczęcie listu

 

Zaczynamy list od:

 

Szanowny Panie Doktorze, – pełna nazwa i wszystko z dużej litery.

Kontynuowanie wypowiedzi wielką literą po przecinku zamykającym formułę adresatywną (np. Szanowny Panie Doktorze) jest praktyką niepolska. Po przecinku używamy małej litery.

 

Natomiast jeśli chodzi o użycie wyrażenia Pan Doktor już w tekście, to możemy już omijać stopień, ale dla podkreślenia szacunku wobec tej osoby, wskazane jest posługiwanie się zwrotem:

 

Pani/Pan np. Czy mogę przesłać Pani... .

 

Jeżeli bardzo zależy nam na podkreśleniu szacunku, jakim darzymy adresata listu, to oczywiście możemy stosować pełny zwrot: np.

 

Czy mogę przesłać Pani Doktor...

 

Formy „Witam” nie używa się ani na początku listu, ani w kontakcie bezpośrednim, ponieważ informuje ona o wyższej hierarchii sytuacyjnej nadawcy. Nie oznacza to rzecz jasna, że jest to forma zabroniona. „Witam” może powiedzieć gospodarz otwierający drzwi gościom czy dziennikarz lub prezenter prowadzący program telewizyjny, radiowy – na przykład: „Justyna Pochanke. „Fakty”. Witam państwa”.

Źródło: informacje zaczerpnięte z http://poradnia.pwn.pl/lista.php

Autor: Mateusz Sarnat
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2012, godz. 12:05 - Mateusz Sarnat