Ks. Stanisław Janeczek podjął w 1969 r. studia na KUL w zakresie teologii zakończone magisterium w 1975 r. (Dialektyczna krytyka religii w ujęciu A. Nowickiego - promotor ks. prof. dr hab. E. Kopeć). W latach 1975-1988 łączył działalność duszpasterską z pracą naukową, m.in. w latach 1977-1980 studiując na KUL filozofię i przygotowując rozprawę doktorską Filozofia w szkolnictwie pijarskim. Z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVIII wieku (promotor prof. dr hab. J. Czerkawski; recenzenci: ks. prof. dr hab. B. Dembowski, ks. prof. dr hab. S. Wielgus; w skróconej wersji doktorat ukazał się jako Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej. Wydawnictwo KUL. Lublin 1994), którą obronił na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w roku 1988. W tym też roku został zatrud­niony w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL jako asystent, od 1993 r. jako adiunkt; od 1990 r. był zastępcą sekretarza naukowego tegoż Zakładu, w którym pracował do 1995 r. wydając interdyscyplinarną Encyklopedię Katolicką (T. 6. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1993), a następnie współpracując z nią jako redaktor działu filozoficznego (T. 7-12. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL. 1997-2008), w końcu konsultant Rady Naukowej (T. 13-19). W latach 1994-2006 pracował w Katedrze Historii Filozofii w Polsce na Wydziale Filozofii KUL jako adiunkt i starszy wykładowca. W międzyczasie opublikował Filozofia na KUL-u. Nurty - osoby - idee (Wydawnictwo KUL. Lublin 1998). Habilitował się 2004 r. na podstawie rozprawy Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki (recenzenci - prof. dr hab. J. Czerkawski, prof. dr hab. Cz. Głombik. prof. dr hab. W. Tyburski; Wydawnictwo KUL. Lublin 2003). Od 2006 r. był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny KUL. W roku 2011 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych i został zatrudniony jako profesor zwyczajny. Był koordynatorem studium filozofii na Słowacji dla studentów eksternistów Wydziału Filozofii KUL (1997-1999). Dla potrzeb tej dydaktyki opracował skrypt z zakresu historii filozofii nowożytnej i współczesnej Dejiny novovekej a súčasnej filozofie, wydany w Katolickim Uniwersytecie w Ružomberoku (2003).

 

Podejmuje badania dotyczące historii filozofii nowożytnej i polskiej, historii oświaty, a także dziejów filozofii na KUL. Owocem studiów nad nowożytną kulturą intelektualną, zwłaszcza filozoficzną, są m.in. tomy Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej (Wydawnictwo KUL. Lublin 2008), Komisja Edukacji Narodowej. Studia i szkice z dziejów polskiej kultury intelektualnej (Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2018) i Filozofia - nauka - religia. Studia i szkice z dziejów kultury intelektualnej (Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2018). Zredagował lub współredagował m.in. Oblicza filozofii XVII wieku (Wydawnictwo KUL, Lublin 2008), Pisma założyciela KUL ks. Idziego B. Radziszewskiego (Wydawnictwo KUL, Lublin 2009), Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej (Wydawnictwo KUL, Lublin 2011), Rektorowi KUL. W 90. rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego (Wydawnictwo KUL, Lublin 2013) czy Filozofia a religia w dziejach polskiej filozofii. Inspiracje – krytyka (Wydawnictwo KUL, Lublin 2014). Był członkiem Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii 100-lecia KUL (komitet redakcyjny A. Dębiński i in., red. E. Gigilewicz i in., t. 1-2, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018). Kieruje serią wydawniczą "Dydaktyka Filozofii", w ramach której opublikował tomy Antropologia (Wydawnictwo KUL, Lublin 2010), Filozofia religii (Wydawnictwo KUL, Lublin 2012), Filozofia przyrody (Wydawnictwo KUL, Lublin 2013), Epistemologia (Wydawnictwo KUL, Lublin 2015), Etyka (cz. 1-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016), Metafizyka (cz. 1-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017), Filozofia Boga (cz. 1-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017), Logika (cz. 1-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018), Metodologia nauk (cz. 1-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019) oraz Historia filozofii (cz. 1-3, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020).


Ks. Stanisław Janeczek w latach 2005-2008 był prodziekanem, a w latach 2008-2013 dziekanem Wydziału Filozofii KUL, zaś w latach 2005-2008 dyrektorem Instytutu Historii Kultury w Średniowieczu KUL. W latach 2006-2008, 2011-2019 był kierownikiem Katedry Historii Filozofii w Polsce, a w latach 2008-2011 jej kuratorem, gdy pełnił obowiązki kierownika Katedry Historii Kultury Intelektualnej w Instytucie Kulturoznawstwa. W roku 2019 przeszedł na emeryturę. W latach 1997-1999 był prezesem lubelskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół KUL, a w latach 2009-2013 członkiem zarządu Towarzystwa Naukowego KUL.

 

W latach 2008-2013 był konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, zaś w latach 2009-2019 przewodniczącym Sekcji Filozoficznej Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich w Polsce. Był członkiem komitetu programowego XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego (KUL 2019).

 

Jest członkiem rad naukowych serii wydawniczych lub czasopism: "Acta Mediaevalia" (KUL), "Rocznik Historii Filozofii Polskiej (UW), "Studia Philo­sophiae Christianae" (UKSW), "Studia Warmińskie" (UW-M), "Kultura i Wartości" (UMCS), "Studia z filozofii polskiej" (UŚ). Przez szereg lat był konsultorem działu "Filozofia" w Encyklopedii Katolickiej (KUL),  przewodniczącym rady naukowej "Roczników Kulturoznawczych" (KUL), członkiem rady redakcyjnej "Wieku Oświecenia" (UW), "Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów KUL i "Przeglądu Uniwerssyteckiego" (KUL). Jest członkiem-założycielem Polskiego Oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz honorowym członkiem L'Association des Amis de la Philosophie Classique.

 

Jest odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 700-lecia Miasta Lublin, Medalem za Zasługi dla KUL, Złotą odznaką za Ofiarną Pomoc dla KUL i Kultury Chrześcijańskiej, a także Laurem Uniwersyteckim - Nagrodą Naukową im. Ks. Idziego Radziszewskiego I stopnia "za stworzenie, koncepcyjne opracowanie i redagowanie serii wydawniczej kompendiów do dyscyplin filozoficznych Dydaktyka Filozofii”, nagrodzoną także „Feniksem” przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich w kategorii seria wydawnicza.

Autor: Stanisław Janeczek
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021, godz. 22:03 - Anna Starościc