Badania naukowe skoncentrowane są wokół czterech problemów ogólnych.


Pierwszy kierunek badań skupia się na tendencjach i wyzwaniach w nowożytnej literaturze romańskiej. W jego ramach realizowane są ważne dla badań naukowych i rozwojowe zadania badawcze w zakresie historii literatury romańskiej wieku XVIII-go, XIX-go i XX-go. Dotyczą one historii idei, tendencji powieściowych, pikturalności tekstu dramatycznego oraz interferencji rodzajów literackich.

 

Drugi kierunek obejmuje nie tylko badanie literatury dramatycznej w perspektywie wąsko rozumianego tekstocentryzmu, ale również stopniowe wszczęcie badań nad różnymi formami sztuki widowiskowej oraz nad ogólnym funkcjonowaniem przekazu wielokodowego. Jednym z projektów będzie stworzenie zrębów mediateki pozwalającej na metodyczne studiowanie materiałów audio-wizualnych. W planie jest także równoczesne powiększanie księgozbioru z dziedziny literatury dramatycznej i teatrologii.


Trzeci kierunek badań mieści się w dziedzinie językoznawstwa i dotyczy problemów kontrastywnych z zakresu współczesnej składni i semantyki języków romańskich oraz języka polskiego. Zadania badawcze dotyczą tu zagadnień słabo dotychczas zbadanych, takich jak : ekonomia i redundacja składniowa i semantyczna w językach romańskich, opozycje sensu w leksyce i w dyskursie oraz współrzędne eliptyczne konstrukcje adwersatywne.
Kolejnym zadaniem językoznawczym są metody badań jednostek wieloleksykalnych w językoznawstwie romańskim. Badania te dotyczą procesów konstruowania sensu w wyrazach złożonych, zarówno w języku ogólnym, jak i w tekstach specjalizacyjnych oraz realizacji metafory konceptualnej.


Czwarty kierunek to prace badawcze w dziedzinie psycholingwistyki i języków obcych stosowanych. Badania obejmują: problem akwizycji języka drugiego – francuskiego w środowisku instytucjonalnym, w polskiej szkole średniej; analizy strategii uczenia się oraz uczenia się i nauczania.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 17:16 - Edyta Kociubińska