21 (2011), no. 2

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Jadwiga Potrzeszcz

„Formuła Radbrucha” a „formuła Cathreina”
The Radbruch Formula versus Cathrein Formula

 

» Full text (PDF)

 

Maciej Koszowski

Waga, istota i charakter umowy sprzedaży wraz z uwzględnieniem pojęcia sprzedaży konsumenckiej

Significance, Essence and Characteristics of Contract of Sale. As Well as the Concept of Consumer Sale

 

» Full text (PDF)

 

Krzysztof Mikołajczuk

Kontakty „Solidarności” ze Stolicą Apostolską w dokumentach Archiwum Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Wybrane zagadnienia

Relations of Solidarity Movement with the Apostolic See, as Evidenced by Archival Documents of the Secretariat of Conference of the Polish Episcopate. Selected Issues

 

» Full text (PDF)

 

Iwona Bień-Węgłowska

Zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia

Detention of a Suspect

 

» Full text (PDF)

 

Grzegorz Gura

Zakładanie samodzielnych fundacji prawa prywatnego w prawie niemieckim

Establishment of Autonomous Foundations Based on German Private Law

 

» Full text (PDF)

 

Piotr Sławicki

Katalog czynności prawnych nieistniejących na gruncie polskiego porządku prawnego

Catalogue of Non-Existent Acts in Law in Polish Legal Order

 

» Full text (PDF)

 

Kamil Szymański

Stosowanie dopingu wobec małoletniego uczestnika współzawodnika sportowego w świetle art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie

Administration of an Illegal Substance to a Minor Sports Competitor in the Light of Article 50 § 1 of the Polish Sports Act

 

» Full text (PDF)

 

Andrzej Piwowarski

Historyczne uregulowania dotyczące testamentów wojskowych przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych

Historical Regulations Regarding Military Testaments Prior to Entry into Force of the Order Issued by the Minister of National Defence (20 Jan 1965) on Military Testaments

 

» Full text (PDF)

 

Grażyna Maruszak

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą w podatku dochodowym od osób fizycznych

Donations for Church Charities in the Income Tax on Physical Persons

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Ginter Dzierżon

Zrzeczenie się przywileju (kan. 80 § 1-3 KPK)

Renunciation of a Privilege (Can. 80, §§ 1-3)

 

» Full text (PDF)

 

Krzysztof Burczak

Fałszerstwa norm prawnych w połowie IX wieku

Falsified Legal Norms in Mid 9th Century

 

» Full text (PDF)

 

Ryszard Małachowski

Prawno-kanonizacyjne aspekty męczeństwa sióstr nazaretanek z Nowogródka oraz księdza Aleksandra Zienkiewicza. XX/XXI wiek

Martyrdom of Sisters of Nazareth (Nowogródek, Poland) and Fr Aleksander Zienkiewicz

 

» Full text (PDF)

 

Magdalena Kołbuc

Zastosowanie zasady kolegialności w kanonicznym procesie spornym i polskiej procedurze cywilnej

Collegiality Principle in a Canon Litigation and Polish Civil Procedure

 

» Full text (PDF)

 

Przemysław Jaroszyński

Samookaleczenie oraz próba samobójcza jako przejawy autodestrukcyjnych zaburzeń psychicznych będących przeszkodą do święceń w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II

Self-Mutilation and Suicide Attempt as a Manifestation of Self-Destructive Mental Disorders as Impediments to Holy Orders in the Code of Canon Law by John Paul The Second

 

» Full text (PDF)

 

Administration

 

Aleksandra Łobodzińska, Maciej Rudnicki

Prawno-finansowe podstawy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w oparciu o sztuczne wyspy energetyczne na Bałtyku

The Legal-Financial Basis for Development of Marine Wind Energy Industry Based on Artificial Energy Islands in the Baltic Sea

 

» Full text (PDF)

 

Mirosław Karpiuk

Bezczynność organów administracji publicznej – zagadnienia procesowe

Inactivity of Public Administration Agencies Procedural Issues

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea azi - Universität heute, Cluj-Napoca: Editura Fundatier pentru Studi Europee 2010 (Rev. Henryk Misztal, Michał Zawiślak)

 

» Full text (PDF)

 

Prawo naturalne - natura prawa, red. Piotr Dardziński, ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Krzysztof Szczucki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011 (Jadwiga Potrzeszcz)

 

» Full text (PDF)

 

Rev. Robert Bączek, Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego w prawie partykularnym Kościoła łomżyńskiego, Warszawa-Łomża 2010 (Rev. Stanisław Tymosz)

 

» Full text (PDF)

 

Rev. Janusz M. Czerski, Liturgie Kościołów Wschodnich. Liturgia Kościoła bizantyńskiego, ormiańskiego i koptyjskiego, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2009 (Krzysztof Mikołajczuk)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce”, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 8 marca 2010 roku

 

» Full text (PDF)

 

Anna Haładyj, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Konflikty w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000”

 

» Full text (PDF)

 

Magdalena Kisała, Sprawozdanie z XII Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. „Teoria nauk administracyjnych - aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda”

 

» Full text (PDF)