22 (2012), no. 1

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Joanna Kielin-Maziarz

Rozumienie zasady zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym

The Understanding of the Principle of Sustainable Development in International Law

 

» Full text (PDF)

 

Marek Smarzewski

Prawo karne sprawcy czy ofiary? Kryzys aksjologiczny i dogmatyczny na gruncie prawa karnego

Penal Law of the Perpetrator or of the Victim? The Axiological and Dogmatic Crisis in the Sphere of Penal Law

 

» Full text (PDF)

 

Katarzyna Buła

Powództwa w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego wytaczane przez prokuratora jako instrument ochrony praw czđowieka

Claims in Cases Not Involving Property in the Scope of Family Law Instituted by the Prosecutor As An Instrument For Protection of Human Rights

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Anna Gołębiowska

Wpływ sclerosis multiplex na niezdolność zawarcia małżeństwa

The Impact of Sclerosis multiplex On the Inability To Marriage

 

» Full text (PDF)

 

Przemysław Jaroszyński

Choroba psychiczna jako przeszkoda do święceń w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II

Mental Illness As Impediments To Holy Orders in the Code of Canon Law By John Paul II

 

» Full text (PDF)

 

Jarosław Ciechanowski

Instytuty świeckie w świetle dokumentów teologiczno--prawnych Kościoła

Secular Institutes in the Light of Theological and Legal Documents of the Church

 

» Full text (PDF)

 

Administration

 

Anna Haładyj

Działania faktyczne w prawie ochrony środowiska na przykładzie uspołeczniania planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Actual Actions in the Law of Environmental Protection of the Example of Socializing the Plans of Protection Objectives For the Natura 2000

 

» Full text (PDF)

 

Wojciech Lis

Istota i rola samorządu terytorialnego w państwie demokratycznym

The Essence and Role of the Local Government in a Democratic Country

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Izabela Nowicka, Wykroczenia będące czynami przepołowionymi w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2010 (Iwona Bień-Węgłowska)

 

» Full text (PDF)

 

Kazimierz Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2011 (Rev. Krzysztof Mikołajczuk)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Mariola Lewicka, Ogólnopolska konferencja naukowa „Technologie informatyczne w sądownictwie. Doświadczenia i perspektywy”, Lublin, 19 listopada 2011

 

» Full text (PDF)

 

Rev. Michał Grochowina, Agnieszka Romanko, Międzynarodowe sympozjum „Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła”, Kraków, 17 listopada 2011

 

» Full text (PDF)