24 (2014), no. 1

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Michalina Duda

Kontrowersje wokół projektowanych zmian w zakresie sposobu rozliczania dotacji na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe
Controversy over the proposed changes to the methods of settling grants for public projects carried out by non-governmental organizations [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Monika Bartnik

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy służb specjalnych. Wybrane zagadnienia

Disciplinary liability of intelligence agency officers. Selected issues [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Katarzyna Ożóg-Wróbel

Wykonywanie środków zabezpieczających na podstawie przepisów kodeksu karnego wykonawczego

Performance of protective measures under the provisions of executive penal code [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Tomasz Hofman

Niewypłacalność jako przesłanka ogłoszenia upadłości w świetle projektowanych zmian

Insolvency as a condition of declaration of bankruptcy in the light of proposed amendments [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Przemysław Michowicz

Criteri di ragionamento giuridico presso sistemi legali contemporanei

Kryteria rozumowania prawnego na przykładzie orzecznictwa sądowego we współczesnych systemach prawnych (Streszcz.)

The criteria of legal reasoning in the contemporary legal systems [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Jerzy Migdał, Grzegorz Skrobotowicz

Możliwość realizacji Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. w zakresie reintegracyjnego modelu wykonywania kary pozbawienia wolności a przeludnienie polskich jednostek penitencjarnych

Possibilities of implementation of The European Prison Rules (2006) as part of the reintegration model of serving imprisonment versus overpopulation in polish penal institutions [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Anna Monika Baranowska

Wpis faktu zawarcia małżeństwa kanonicznego do rejestru małżeństw akt stanu cywilnego

Recording canonical marriage in the civil register [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Administration

 

Bartosz Kuś

Służba cywilna w okresie II Rzeczypospolitej

Civil service in The Second Polish Republic [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Wojciech Lis

Straże gminne w systemie organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Gmina (commune) municipality guard in the system of public order protection [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Malgorzata Czuryk, Ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w systemach edukacji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2013, ss. 609 (Józef Krukowski)

 

» Full text (PDF)

 

Paweł A. Leszczyński, Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2012, ss. 557 (Józef Krukowski)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Anna Słowikowska, Paweł Zając, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 1 czerwca 2013 r.

 

» Full text (PDF)