Aneta Abramowicz, PhD - Associate Professor

 

 

    She was studying Law at the Faculty of Law, Canon Law and Administration at the Catholic University of Lublin from 2000 to 2005 when she wrote her thesis work whose supervisor was Rev. Piotr Stanisz, PhD.
   She has been a postgraduate in the Department of Law on Religion since 2005. Since the first of October 2007 she has been employed as an assistant; she is a member of the Polish Society of Law on Religion.


Her main subjects of research are: 

  • The freedom of religion in the polish law;
  • The relations between state and religious denominations in Poland

 

Publications

 

Monogrophies:

1. Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, pp. 438.

 

Articles:
1. Podmioty prawa do wolności myśli, sumienia i religii w normach prawa międzynarodowego i wspólnotowego, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2006, vol. 9, p. 227-244;
2. Przedmiotowy zakres wolności religijnej, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2007, vol. 10, p. 325-352;

3. Prawo do nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, vol. 15, p. 235-254;

4. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2014, vol. 17, p. 127-149;

5. Uzewnętrznianie symboli religijnych w miejscu pracy w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Eweida i inni v. Zjednoczone Królestwo, in: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, ed. by P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, p. 11-19;

6. Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, vol. 18, p. 231-261;

7. Teaching of religion in the system of public education and equality of religious organizations, “Roczniki Nauk Prawnych” 2015, vol. 25, n. 3, p. 5-30;

8. Duszpasterstwo w instytucjach penitencjarnych a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych, in: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, ed. J. Nikołajew, K. Walczuk, Warszawa 2016, p. 131-142;

9. Equality of religious organisations. How polish solutions compare with constitutional provisions of other European states, "TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" 2016, vol. 9, p. 5-21.

10. Naczelne stanowisko wyznania rzymskokatolickiego a równouprawnienie wyznań w prawie II Rzeczypospolitej, "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2019, vol. 11, p. 5-21.

 

Editorial work:

1. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, ed. by P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, pp. 384.

 

Others:
1. (Co-author) Katedra Prawa Wyznaniowego, in: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ed. by A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, p. 365-388;
2. (Co-author) Andrzej Michał Micheletti, in: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ed. by A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, p. 131-133; [= Andrzej Micheletti, w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ed. by A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, p. 295-298.

3. (co-author) Katedra Prawa Wyznaniowego, in: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, eds. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Lublin 2018, p. 149-180.

 

Reports:

1. Konferencja naukowa pt. Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych, Lublin, 10 czerwca 2008 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2008, vol. 11, p. 363-367;

2. Konferencja naukowa pt. Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji, Warszawa, 10 kwietnia 2008 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, vol. 1, p. 295-299 [=„Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2007, vol. 3, zeszyt 1 - Prawo, p. 310-313];

3. Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, V Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Krasnobród, 13-15 maja 2008 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, No. 2, p. 413-419;

4. VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, vol. 12, p. 377-386;

5. Sympozjum naukowe „Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym” Kraków, 19 listopada 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, vol. 2, p. 297-300 [= „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, vol. 13, p. 328-332];

6. Wykład otwarty pt. „Ley 14/2006 sobre Técnikas de Reproducción Asistida en España: un estudio interdisciplinar”,  Lublin, 4 lutego 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, vol. 13, p. 332-333;

7. VII Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. „Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych”, Gniezno, 11-12 września 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” [Studies in Law on Religion] 2010, vol. 13, p. 358-364;

8. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, nt. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2011, vol. 14, p. 388-398;

9. X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, Myczków-Polańczyk, 24-25 kwietnia 2013 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, vol. 16, p. 376-382.

  

Papers:

1. Uzewnętrznianie symboli religijnych w miejscu pracy w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Eweida i inni przeciwko Wielkiej BrytaniiXI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania", Lublin, KUL, 14-16 May 2014.

2. Duszpasterstwo w instytucjach penitencjarnych a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych. Aspekty prawne, Sympozjum Naukowe „Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne”, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Popowo k. Serocka, 2-4 March 2015.

3. Naczelne stanowisko wyznania rzymskokatolickiego a równouprawnienie wyznań w prawie II Rzeczypospolitej, XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918 – 1945 – 1989)", Wrocław, 7-9 May 2018.

4. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – postulaty de lege lata i de lege ferenda, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?", Olsztyn - Tumiany, 6-8 May 2019.