Information about the Editorial Board and the Scientific Council

 

 ARTICLES

Najkrótsze aksjomaty modalnej logiki Łukasiewicza (Streszcz.) 9

The Shortest Axioms of Łukasiewicz’s Modal Logic (Sum.) 9

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-1

Czy pluralizm logiczny jest zabobonem? Na margi­ne­sie Józefa Marii Bocheńskiego uwag o zabobonach w logice (Streszcz.) 27

Is Logical Pluralism a Superstition? On Joseph Maria Bochenski’s Remarks about Superstitions in Logic (Sum.) 27

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-2

Logika a językoznawstwo. Uwagi na marginesie dyskusji logików z językoznawcami (Streszcz.) 44

Logic vs. Linguistics: Notes on the Margin of Discussion between Logicians and Linguists (Sum.) 44

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-3

Próba ujęcia języka metafizyki w świetle pracy Język i świat realny Mieczysława Alberta Krąpca (Streszcz.) 61

An Attempt to Determine the Language of Meta­physics in the Light of the Work Language and the Real World by Mieczy­sław Albert Krąpiec (Sum.) 62

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-4

Obywatelskie nieposłuszeństwo i jego etyczne znaczenie (Streszcz.) 76

Civil Disobedience and Its Ethical Meaning (Sum.) 76

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-5

Wprowadzenie do filozofii twórczości. Uwagi pojęciowe – historia idei – perspektywa interdyscyplinarna (Streszcz.) 107

Introducing the Philosophy of Creativity: The Concept—the History of Idea—the Interdisciplinary Perspective (Sum.) 107

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-6

O głównych dylematach filozofii twórczości. Ujęcie syn­tetyczne z uwzględnieniem badań współczesnych (Streszcz.) 139

On the Main Dilemmas of the Philosophy of Creativity: A Synthetic View of the Contemporary Research (Sum.) 139

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-7

 

TRANSLATIONS

Filozoficzne modele nieśmiertelności w fantastyce naukowej (Streszcz.) 152

Philosophical Models of Immortality in Science Fiction (Sum.) 152

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-8

 

REVIEWS

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-9

 

 

Contents 159

Spis treści 161