Information about the Editorial Board and the Scientific Council

 

 

ARTYKUŁY

Czy i dlaczego Arystotelejski słaby wolą (ἀκρατής [akratēs]) nie wybiera? (Streszcz.) 31

Does Aristotle’s Akratēs Not Choose and If Not, Why Not? (Sum.) 31

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.3-1

Metateoria historii woli. Rozważania o powstaniu i wczesnym roz­woju pojęcia woli od V wieku przed Chr. do Maksyma Wyznawcy (Streszcz.) 51

Metatheory of a History of Will: Reflections on the Origins and Early Development of the Notion of the Will from the 5th Century B.C. to Maxi­mus the Confessor (Sum.) 51

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.3-2

Kontrowersje doktrynalne renesansu karolińskiego: Gottschalka z Orbais nauka o predestynacji (Streszcz.) 69

Doctrinal Controversies of the Carolingian Renais­sance: Gottschalk of Orbais’ Teachings on Predestination (Sum.) 70

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.3-3

Eriugeny De Praedestinatione — projekt racjonalizacji wiary i jego krytycy (Streszcz.) 97

Eriugena’s De Praedestinatione: The Project of Rationali­sation of Faith and Its Critics 98

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.3-4

Rozum myślący w służbie woli, wola wybierająca pod dyktando rozumu. Kontrowersje wokół podmiotu, przyczyny, warunku ludzkiej wol­ności w antropologii XII wieku (Streszcz.) 124

Reason as the Faculty of Thinking in the Service of the Will, Will as the Faculty of Making Choices according to the Judgement of Reason: Controversies about Subject, Cause and Conditions of Human Freedom in the Twelfth Century Anthropology (Sum.) 125

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.65.3-5

 Wilhelm Ockham i Tomasz Bradwardine o wolnej woli Boga i człowieka (Streszcz.) 149

William Ockham and Thomas Bradwardine on God’s and Human Free Will (Sum.) 149

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.3-6

Akty woli w myśli średniowiecznej — od św. Augu­styna do Wilhelma z Auxerre (Streszcz.) 172

The First and Second Orders of the Will in Medieval Thought: From Augustine to William of Auxerre (Sum.) 172

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.3-7

Problem niewolnej woli w ujęciu fenomenologii herme­neu­tycznej — stanowisko Paula Ricœura (Streszcz.) 189

The Problem of the Servile Will in Hermeneutic Pheno­menology: Paul Ricœur’s Thought 189

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.3-8

Teizm a twardy inkompatybilizm (Streszcz.) 202

Theism and Hard Incompatibilism (Sum.) 203

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.3-9

 

Contents 205