EN:

William Ockham and Thomas Bradwardine on God’s and Human Free Will

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 3

 
Strony/pages: 127-149  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.3-6

 

 

Streszczenie

Artykuł przedstawia czternastowieczną dyskusję teologiczną dotyczącą problemu Bożej i ludzkiej wolnej woli. Jego głównymi bohaterami są Wilhelm Ockham i Tomasz Bradwardine. W swym opus magnum zatytułowanym O sprawie Boga przeciw Pelagianom... Bradwardine przywołuje dyskusję między św. Augustynem a Pelagiuszem dotyczącą wolnej woli, wolnego wyboru i predestynacji. Siebie uważa za augustynika, natomiast Ockhama oskarża o poglądy semipelagiańskie. W artykule przedstawiam opinie obydwu angielskich teologów, umie­szczając je w kontekście Bradwardine’a krytyki semipelagianizmu.

 

Summary

The paper deals with the fourteenth century theological discussion on the God’s and human free will. The dramatis personae are William of Ockham and Thomas Bradwardine. In his opus magnum entitled De causa Dei contra Pelagianum... Bradwardine recalls a quarrel between St. Augustine and Pelagius concerning free will, free choice and predestination. Considering yourself as the true Augustinian, Bradwardine accuses Ockham of being the Pelagian. The paper presents opinions of both English theologians against the background of Bradwardine critics of semi-pelagianism.

 

 

Słowa kluczowe: Wilhelm Ockham; Tomasz Bradwardine; wolna wola; wolny wybór; deter­mi­nizm

Key words: Wiliam Ockham; Thomas Bradwardine; free will; free choice; determinism.

 

 

Bibliografia/References:

 1. Aers, David. Salvation and Sin. Augustine, Langland, and Fourteenth-Century Theology, Uni­versity of Notre Dame Press, 2009.
 2. Biard, Jöel. Guillaume d’Ockham et la théologie. Paris: Cerf, 1999.
 3. [Bradwardine, Thomas.] Thomae Bradwardini Archiepiscopi Olim Cantuariensis. De cau­sa Dei contra Pelagium et de virtute causarum ad suos Mertonenses, libri tres. Opera et studio Henrici Savilli. Ex scriptis codicibus nunc primum editi. Londini, 1618.
 4. Courtenay, William. „Nominalism and Late Medieval Religion”. W: Charles Trin­kaus i Heiko Augustinus Oberman, red. The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion. Leiden: Brill, 1974.
 5. Courtenay, William. Capacity and Vilition: A History of the Distinction of Absolute and Or­dained Power. Bergamo: Perluigi Lubrina Editore, 1990.
 6. Courtenay, William. Ockham and Ockhamism. Studies in the Dissemination and Impact of His Thought. Leiden: Brill, 2008.
 7. Dykstra, Russell J. „Thomas Bradwardine: Forgotten Medieval Augustian”. Protestant Re­formed Theological Journal 34 (2000), 1; 34 (2000), 2; 35 (2001), 1. dostęp 14.09.2017, https://www.prca.org/prtj/nov2000.html#Bradwardine.
 8. Genest, Jean-François. Prédétermination et liberté créée a Oxford au XIVe siècle. Buchingham contre Bradwarine. Paris: Vrin, 1992.
 9. Halverson, James. Peter Aureol on Predestination. A Challenge to Late Medieval Thought. Lei­den, Boston, Köln: Brill, 1998.
 10. Jung, Elżbieta. „Teolog Wilhelm Ockham”. W: Filozofia Franciszkanów. Cz. II. Red. Stanisław Celestyn Napiórkowski i Edward Iwo Zieliński, 203–226. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2005.
 11. Jung, Elżbieta. Arystoteles na nowo odczytany. Ryszarda Kilvingtona „Kwestie o ruchu”. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
 12. Jung, Elżbieta. „Świat możliwy versus świat realny w koncepcjach średniowiecznych, czyli o bos­kiej mocy absoluta i ordinata”. Filo-Sofija 30 (2015), 3: 67–80. Dostęp 14.09.2017. http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/download/912/887.
 13. Jung, Elżbieta, i Monika Michałowska. „Scotistic and Ockhamist Contribution to Kilvington’s Ethical and Theological Views”. W: 1308 Ein Topographie historischaer Gleichzeitigkeit, Miscellanea Mediaevalia 35 (2010): 104–125.
 14. Leff, Gordon. Bradwardine and the Pelagians. A Study of His „De causa Deiand Its Op­po­nents. Cambridge: Cambridge University Press, 1957.
 15. Lukács, Anna. Thomas Bradwardine: „De causa Dei contra Pelagianum et de virtute causa­rum”. Göttingen: V&R Unipress, 2013.
 16. McGrath, Alistair E. Reformation Thought.  4th edition. Cambridge: Blackwell Pub­li­shers, 2002.
 17. Oberman, Heiko Augustinus. Archbishop Thomas Bradwardine, a Fourteenth Century Augu­stinian: A Study of His Theology in Its Historical Perspective. Utrecht: Kemink & Zoon, 1957.
 18. Oberman, Heiko Augustinus. The Harvest of Medieval Theology: Gabriel Biel and Late Medie­val Nominalism. Grand Rapids: Baker Academic, 2000.
 19. Ockham, Guillelmus. Opera Theologica. St. Bonaventure, NY: St. Bonaventure University, 1967.
 20. Oczko, Rafał. „Święty Augustyn Mowa 348A: Przeciw Pelagiuszowi”. Vox Patrum 30 (2010), 55.
 21. Wood, Rega. „Ockham’s Repudiation of Pelagianism”. W: Paul Vincent Spade, red. The Cam­bridge Companion to Ockham, 350–372. Cambridge University Press, 1999.

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. dr hab. Elżbieta Jung — Katedra Historii Filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego; adres do korespondencji: ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź; e-mail: fhjung@uni.lodz.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Jung, Elżbieta. 2017. Wilhelm Ockham i Tomasz Bradwardine o wolnej woli Boga i człowieka. "Roczniki Filozoficzne" 65, 3: 127-149, DOI: 10.18290/rf.2017.65.3-6.

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2017, godz. 16:28 - Anna Karczewska