Information about the Editorial Board and the Scientific Council

 

 ARTICLES

Struktury metodologiczne w nauce (Streszcz.) 21

Units of Methodological Analysis in Science (Sum.) 21

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-1

O przedmiocie metodologii nauk. Na marginesie książki Zygmunta Hajduka Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki (Streszcz.) 45

On the Object of Scientific Methodology: With Regard to the Book Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki [Metho­do­logical Structures in Science: Key Words of the Philosophy of Science] by Zygmunt Hajduk (Sum.) 45

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-2

Zagadnienie pluralizmu w filozofii nauki — stanowisko Zygmunta Hajduka  (Streszcz.) 62

Pluralism in the Philosophy of Science: Zygmunt Hajduk’s Approach (Sum.) 62

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-3

Struktury wyjaśniania statystycznego. Warunek istotności sta­­tystycznej w analizie podgrup randomizowanych badań klinicznych (Streszcz.) 86

The Structures of Statistical Explanation: Statistical Rele­vance Condition in Subgroup Analysis of Randomized Clinical Trials (Sum.) 86

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-4

Falsyfikacja hipotez interpretacyjnych w naukach humanistycznych  (Streszcz.) 105

Falsification of Interpretive Hypotheses in the Humanities (Sum.) 105

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-5

Niezdaniowe akty mowy: między elipsą a nie­wzbogaconą usytuowaną illokucją   (Streszcz.) 127

Subsentential Speech Acts: Between Ellipsis and Unenriched Situated Illocution (Sum.) 127

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-6

Negacja jako operator dyskursywny (Streszcz.) 147

Negation as a Discursive Operator (Sum.) 147

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-7

On the Philosophical-Logical Views of Ludwik Bor­kowski (Streszcz.) 170

O poglądach filozoficzno-logicznych Ludwika Borkowskiego (Sum.) 170

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-8

Otwarta nauka i otwarty teizm wobec ideowego funda­mentalizmu (Streszcz.) 186

Intellectual Openness versus Ideological Fundamentalism (Sum.) 187

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-9

 

IN MEMORIAM

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-10

 

REVIEWS

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-11

 

Contents 203

Spis treści 205