standardowy kontrast zmiana kontrastu zmniejsz powiększenie zwiększ powiększenie
Per
Linguas
Mundi
ad Laborem
 
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
Per Linguas Mundi ad Laborem
EFS+EQUAL+UE
 
Per linguas mundi ad laborem

Projekt Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)” realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - Temat A:
Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.

Strona projektu: www.linguas.pl

Budżet projektu: 6 972 617,89 PLN, z tego KUL - 1 787 607,11 PLN.

Czas trwania projektu: 01.07.2005 – 31.03.2008 (działanie 2 ).

Celem projektu jest wypracowanie, przetworzenie i upowszechnienie na poziomie krajowym oraz ponadnarodowym modelu efektywnego systemu uzyskiwania umiejętności językowych przez osoby niepełnosprawne wzrokowo. Przedsięwzięcie umożliwi opracowanie nowej technologii nauczania języków obcych i standardów adaptacji materiałów do nauczania języka angielskiego, a także wykształcenie kadr instruktorów języków obcych.

Główne założenia:
  • przeciwdziałanie dyskryminacji osób z dysfunkcją wzroku na rynku pracy, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • wypracowanie nowych, skutecznych metod nauczania języka angielskiego osób z dysfunkcją wzroku oraz ujednolicenie standardów dostępności adaptacji materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Beneficjenci / Grupa docelowa: osoby niewidome i niedowidzące oraz uczestnicy Studiów Podyplomowych z Tyflodydaktyki Języka Angielskiego.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych wzrokowo, które stanowią jedną z grup o najwyższym ryzyku trwałego bezrobocia. O potrzebie działań na rzecz osób z dysfunkcją wzroku świadczy fakt, że odsetek takich osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy w dalszym ciągu jest niewielki. Podobne zjawisko dotyczy również dostępu do pełnego i dostosowanego do ich potrzeb systemu edukacji.

Działania realizowane w ramach projektu:
  1. Międzyuczelniany Ośrodek Adaptacji Pomocy Tyflodydaktycznych,
  2. Podyplomowe Studia z Tyflodydaktyki Języka Angielskiego dla lektorów i nauczycieli w Warszawie i Lublinie,
  3. Kursy języka angielskiego dla osób z dysfunkcją wzrok,
  4. Ośrodek Doradztwa Zawodowego przy Polskim Związku Niewidomych w Warszawie oraz doradztwo zawodowe w Lublinie,
  5. Współpraca Ponadnarodowa.
Współpraca Ponadnarodowa zakłada wymianę doświadczeń z pracy na rzecz osób niewidomych i niedowidzących w ramach dwóch partnerstw ponadnarodowych:
I. Partnerstwo – New Ways for the Disabled In Europe (NWDE) - partnerzy z Polski, Włoch, Grecji.
II. Partnerstwo – Vision = E3 - partnerzy z Czech, Polski, Wielkiej Brytanii, Słowacji.

Ponadto w ramach projektu zorganizowano pracownie komputerowe do nauczania języków obcych oraz prowadzone są badania, które mają na celu uchwycenie potrzeb osób z dysfunkcją wzroku w nauczaniu języków obcych.

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju jest nowatorskim projektem opierającym się na współpracy kilku instytucji. Podjęta współpraca w ramach projektu zakłada wymianę doświadczeń z pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kształtowanie aktywnych postaw tych osób i ich pełną integrację ze społeczeństwem. Działania podjęte w projekcie wychodzą naprzeciw kilku istotnym problemom z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne wzrokowo, podejmujące edukację językową. Są to miedzy innymi niedostateczna ilość nauczycieli, lektorów odpowiednio przygotowanych do nauczania osób z dysfunkcją wzroku, a także brak lub też niewielka ilość dostępnych pomocy tyflodydaktycznych oraz wspólnej, sprawdzonej i najbardziej efektywnej metody
nauczania. W tym kontekście należy podkreślić ogromne zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt komputerowy, programy komputerowe (dźwiękowe, graficzne), niezbędne do adaptacji materiałów dydaktycznych, a także poprzez te środki umożliwienie osobie niewidomej korzystanie z nowoczesnych pomocy multimedialnych.

Powyższe działania są pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce, która opiera się na pełnej współpracy tak licznej grupy Partnerów skupiających wokół siebie wybitnych specjalistów, naukowców oraz ekspertów zajmujących się pracą z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.